Historie esperanta v Brně

Kategorie: Historie

Historie esperanta v Brně

1901: Založen První spolek esperantistů rakouských v Brně (první oficiální esperantská organizace v tehdejším Rakousku. Současně vznikla v Budapešti první organizace v Uhersku)

1903: Název změněn na Rakouský spolek esperantistů

1920: Spolek změnil svůj název na Klub esperantistů v Brně.

1927: Zahájen rozhlasový kurz esperanta, publikovaný současně v Radio-Journalu

1932: Začalo esperantské vysílání brněnského rozhlasu pod názvem Verda Stacio (Zelená stanice), které trvalo do roku 1937. Z esperantistů se zasloužili hlavně J. V. Šamla, M. Strejčková a Th. Kilian, z herců Karel Höger, Zdenka Švábíková, František Kožík, Jarmila Lázničková, Josef Bezdíček, Vladimír Leraus, Jarmila Kurandová a další, z režisérů Dalibor Chalupa. Mezi esperantisty byla skupina známá pod názvem TRAKT. Mimo jiné odvysílali hry RUR, Bílá nemoc, Grandhotel Nevada, operu Prodaná nevěsta a operety Polská kres a Na růžích ustláno. Po válce vysílání pokračovalo z Prahy.

1945: Klub obnovil svoji činnost

1950: Klub zorganizoval celnostátní sjezd československých esperantistů

1952: Byl zlikvidován celostátní esperantský svaz, tedy i svazový časopis Esperantista, klub však pokračoval ve své činnosti a začal pro své členy vydávat bulletin Bulteno.

1969: V Brně byl uspořádán zakládající sjezd nového Českého esperantského svazu (29.-30.3. v Besedním domě) a založen svazový věstník Starto.

2001: Klub oslavil 100 let své existence.

2002: Založena další esperantská organizace nazvaná Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně. Středeční schůzky s kulturním programem jsou společné, tři v měsíci organizuje klub, jednu sdružení.

2004: Klub oslavil sto let od narození Josefa Vondrouška (svého nejvýznamnějšího předsedy a pilného překladatele K. Čapka a jiných autorů do esperanta ) a Vilibalda Scheibera (hudebníka a pedagoga, který pro klub pořádal koncerty).

2005: Klub navštívila delegace esperantistů z partnerského města Rennes, náš zástupce Marek Blahuš zastupoval klub v partnerském městě Stuttgartu na oslavách 100-letého výročí místního klubu. Ing. Vojáček otevřel kurz esperanta na Masarykově univerzitě.

2006: Volitelný předmět „esperanto“ na Masarykově univerzitě si zvolilo 80 studentů, z nichž 50 vydrželo do konce. V listopadu se konal v Brně seminář „Jazyky na internetu“ (s jednacím jazykem esperanto), kterého se zúčastnilo 23 studentů z 9 zemí (nejdále z Brazilie a Kanady) za přispění grantu EU pro mládež. Brněnští mladí esperantisté si založili vlastní kluba pomohli s přípravou mezinárodního DVD Esperanto-elektronike. J. Werner založil Esperantologické a literární forum a získal cenu v esperantské literární soutěži UEA za esej O dobru, zlu a multikulturismu.

2007: Studenti Masarykovy univerzity (49 dívek a chlapců) složili kontrolní zkoušku z esperanta, dalších 9 v Olomouci. Mgr. Zdeněk Hršel přeložil leták o Brno Brno – správný směr, který je ke stažení na webu magistrátu. Vídeňského kolokvia o esperantských knihovnách a archívech se zúčastnili M. Blahuš a M. Malovec. Mládež cestovala po Ukraině.

2008: Založeno sdružení E-lingvo v Brně. Malovec pomohl připravit Esperantské muzeum ve Svitavách a jeho letáček. J. Werner vydal Kótování výkresů v esperantu a vystoupil v dokumentárním filmu České televize Interhelpo – historie jedné iluze. Televize natočila v klubu krátkou reportáž s naší mládeží. Tři členové přednášeli na KAESTu v Dobřichovicích (Werner, Vojáček, Malovec). M. Blahuš napsal bakalářskou práci v angličtině o kontrole esperantských textů.

2009: Dr. Lehký se zúčastnil České konference s přednáškou o komunikačních problémech EU. Na Slovensku vyšlo v esperantu 1111 anekdot brněnského autora Josefa Borského. V Mahenově knihovně se konal poetický večer ruské básnířky Ljubov Vohdrouškové, jejíž sbírku přebásnil do esperanta J. Krolupper. J. Vojáček se objevil v pořadu televize Prima Hádej, kdo jsem. V. Podhradská se stala předsedkyní Sdružení, M. Malovec předsedou klubu. Přeložil do esperanta web A. Vyšinkové o marcipánu.

2010: Dr. Lehký se zúčastnil druhé České konference s přednášku Kudy a jak dál. J. Werner vydal ročnnku esperantistů-stavařů a překlad studentského románu Hrdá srdce. M. Blahuš přeložil do esperanta knihu Maxe Kašparů Vánoční otázky a paradoksy, Malovec přeložil kreslené vtipy Pavla Raka, upravil rýmované hádanky pro děti bulharské autorky Eleny Popové a poskytl přepis RUR v esperantu k novému vydání. M. Blahuš vedl českou karavanu na světový sjezd esperanta v Havaně, zúčastnil se KAEST v Modre u Bratislavy a univerzita ho poslala na studia do Francie jako stážistu týmu E@I.

2011: Klub oslavil 110 let své existence. Malovec na svazovém webu založil Paměť českého esperantského hnutí s informacemi o 500 osobách a poskytl interview časopisu Wikimedium o založení české Wikipedie přes esperanto. Na podzim během Wikimánie ve Svitavách natočila totéž České televize v přímém přenosu. M. Hruška přeložil do esperanta stránku i Integrovaném dopravním systému jižní Moravy. Skupinka z klubu se zúčastnila Zamehofova dne ve Vídni.

2012: Sdružení oslavilo 10 let své existence výletem na hrad Veveří. J. Vojáček třikrát mluvil v rozhlasovém Apetýtu a instaloval putovní výstavu o esperantu v Moravské zemské knihovně, potom na Jihomoravském magistrátě a nakonec na Filozofické fakultuě MU, kde vedl i kurzy esperanta a interlingvistiky. J. Werner vydal sbírku esejí, básní a překladů (Versa neversa mozaiko). P. Lehký připravuje projekt zdravé vody pod názvem Sanakvo. Malovec napsal pro časopis Fénix česko-čínské společnosti článek o překládání české literatury do číínštiny prostřednictvím esperanta v padesátých letech. Naši členové přednášeli znovu na KAESTU v Modre a na Zamenhofově dni ve Vídni.

2013: V lednu se ing. Werner zúčastnil 3. mezinárodní konference o Rusech na Moravě. Vychází Cinkova Česko-esperantská frazeologie, kterou připravil J. Werner. Vydal také knihu o historických krovech v esperantu. O. A. Fischer přeložil z esperanta do češtiny knihu Arne, syn náčelníka. M. Malovec s Viktorem Dvořákem připravili knihu Moje matka – Mia patrino Otokara Březiny a představili ji na schůzi Společnosti O. Březiny v Jaroměřicích. Skupina z Brna se zúčastnila wikipedického procvičování v Partizánském, další skupina 90. let EK Přerov, J. Vojáček přednášel na Univerzitě obrany. Milan Kolka připravil program na procvičování slovíček.

2014: Účast členů na konferenci Rusové a Morava. Zemřel čestný předseda klubu a čestný člen svazu Zdeněk Hršel. J. Vojáček dostal čestné členství svazu, M. Malovec čestné členství spolku Wikimedia Česká republika. M. Malovec a J. Werner přednášeli v židovském spolku, J. Vojáček na Univerzitě obrany a brněnském rozhlase. M. Malovec s V. Dvořákem vydali druhou knihu O. Březiny Tajemství bolesti – Mistero de la doloro a představili ji na mezinárodním sympoziu v Praze. J. Werner vydal knihu Tvorba slov v esperantu. Milan Kolka připúravil klubovou stránku na Facebooku. Členové klubu přednášeli na KAESTu v Modre a na Wikikonferenci na brněnské hvězdárně.

POZNÁMKA:

Mnohem podrobnější dějiny klubu přinášíme v esperantské verzi. Náhodného návštěvníka české verze nechceme přetěžovat podrobnostmi, ke kterým zatím nemá vztah.