Stanovy

 

Stanovy

 

Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto

Článek 1 Název, sídlo a jazyk

 1. Název: Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto.
  Název v esperantu: Societo por la internacia lingvo Esperanto.
 2. Sídlo sdružení: Brno, ulice Dřínová 18, PSČ 612 00.
 3. Jednacím jazykem sdružení je čeština a esperanto.

Článek 2 Cíl činnosti sdružení

 1. Posláním sdružení je seznamovat veřejnost
  1. s aktuální potřebou mezinárodního neutrálního jazyka, který by v mezinárodních stycích mohl odstranit jazykovou diskriminaci,
  2. s názorem, že silní nemají přirozené právo vnucovat slabším svou kulturu a svůj jazyk, a to jak na úrovni jedinců, tak jazykových společenství a států,
  3. s jazykem esperanto, jehož autorem je Dr. L. L. Zamenhof.
 2. V souladu se svým posláním, sdružení vyučuje mezinárodní jazyk esperanto formou kurzů a seminářů. K tomu účelu vydává učební pomůcky.
 3. Sdružení má vlastní členskou základnu, své členy vzdělává v mezinárodním jazyce, jeho historii, literatuře a pomáhá členům navazovat mezinárodní styky s cílem sbližovat lidi různých etnik a kultur.
 4. V souladu se svým posláním sdružení spolupracuje s obdobnými organizacemi českými a zahraničními.
 5. Pro své členy a případné ostatní zájemce sdružení vydává informační zpravodaj a publikace tematicky odpovídající poslání sdružení, organizuje také nákup a bezziskový prodej literatury mající vztah k interlingvistice, pořádá vlastní knihovnu a výpůjční službu.

Článek 3 Členství

 1. Členem sdružení může být každý občan ČR od 18 let, se souhlasem rodičů také občané mladší. Souhlas s členstvím musí být vyjádřen písemnou přihláškou s podpisem, která se považuje za souhlas se stanovami sdružení. Členství může být udělováno i jako čestné.
 2. Sdružení vede seznam příznivců mezinárodního jazyka, kteří nejsou členy, podepíší však prohlášení o uznání potřeby neutrálního mezinárodního jazyka.
 3. Členství po podepsání přihlášky se stane trvalým, pokud v průběhu následujících třech měsíců nikdo z členů nevznese proti novému členu důvodnou námitku a členská schůze nadpoloviční většinou přítomných členů nového člena zdůvodněně neodmítne.
 4. Čestné členství navrhuje člen výboru a schvaluje výroční členská schůze nadpoloviční většinou přítomných členů.
 5. Členství ve sdružení končí písemným oznámením člena, úmrtím, nebo zrušením členství. Zrušení členství navrhuje člen výboru a jedná o něm členská schůze v případě, že člen svým jednáním působí společenskou a morální újmu občanské společnosti všeobecně, a esperantskému hnutí zvláště. K projednání zrušení členství musí být dotyčný člen pozván, jeho skutečná účast však podmínkou zrušení není.

  V případě, že sdružení stanoví závazný roční členský příspěvek, může výbor členství zrušit po třech letech neplacení členského příspěvku.

 6. Práva členů sdružení:
  1. volit a být volen do všech orgánů sdružení,
  2. účastnit se všech akcí sdružení,
  3. posuzovat činnost sdružení a jeho orgánů a podávat k nim připomínky,
  4. být přítomen všech jednání orgánů sdružení,
  5. dostávat zdarma zpravodaj sdružení, bude-li aktuálně vydáván.
 7. Povinnosti člena sdružení:
  1. dodržovat stanovy sdružení,
  2. >podílet se na činnosti sdružení podle vlastního uvážení, příjme-li člen funkci, je potom jeho povinností úkoly z funkce vyplývající plnit,
  3. platit členský příspěvek, je-li stanoven, do konce března kalendářního roku; čestný člen příspěvek platit nemusí.
  4. zdokonalovat se v jazyce esperanto a pomáhat v tom ostatním.

Článek 4 Orgány sdružení

 1. Nejvyšším orgánem sdružení je výroční členská schůze, která se koná každoročně v prvním pololetí. Písemně pozváni musejí být všichni členové nejméně dva týdny před konáním. Výroční schůzi přísluší:
  • projednávat a schvalovat zprávy o činnosti a hospodaření a zprávu revizora,
  • přijímat usnesení k zásadním otázkam činnosti a hospodaření,
  • volit členy výboru pro tříleté funkční období, z nichž následně členská schůze zvolí předsedu. Dále volí nejméně jednoho náhradníka člena výboru a revizora hospodaření pro funkční období jednoho roku, případně členy revizní komise (pokud pro nárůst členské základny se schůze rozhodne ustanovit revizní komisi). Pro zachování kontinuity v řízení sdružení je možno volbu výboru organizovat tak, aby střídání nebo potvrzování ve funkci člena výboru bylo postupné (v případě tříčlenného výboru by se každý rok konala volba jednoho člena výboru). Výbor ze svého středu sám zvolí místopředsedu a hospodáře a určí, kdo bude vykonávat funkci jednatele (tato funkce může být kumulována s jinou funkcí);
  • schvalovat a měnit stanovy sdružení,
  • rozhodovat o zrušení sdružení nebo o jeho sloučení s jinou organizací,
  • schvalovat čestné členy sdružení.
 2. O svolání mimořádné výroční členské schůze může požádat výbor písemně nejméně jedna třetina členů.
 3. Činnost sdružení řídí výbor sdružení jako výkonný orgán. Zastupuje sdružení vůči státním orgánům a třetím osobám. Výbor má nejméně tři členy a jednoho náhradníka, schází se podle potřeby. Výbor zejména:
  • plní usnesení výroční členské schůze,
  • programově řídí pravidelné členské schůze, které se konají zpravidla měsíčně mimo období hlavních prázdnin,
  • jménem sdružení organizuje součinnost s organizacemi esperantistů i jednotlivci především v Jihomoravském kraji, ve významných akcích spolupracuje s Českým esperantským svazem a organizacemi v rámci České republiky i zahraničí,
  • organizuje individuální a skupinovou tvůrčí činnost členů sdružení,
  • podle potřeby, pro plnění konkrétních úkolů, ustanovuje neformální pracovní skupiny, spoluurčuje jejich vedoucího, podporuje a sleduje plnění úkolů,
  • hospodář zabezpečuje a zodpovídá za účetnictví sdružení.
 4. Předseda sdružení zastupuje sdružení navenek a podepisuje spolu s dalším členem výboru, zpravidla s pověřeným jednatelem, hlavní dokumenty a právní závazky sdružení. Vede zasedání výboru a výroční členské schůze. Předseda může pověřit zastupováním místopředsedu nebo ve specifických záležitostech i jiného člena výboru.
 5. Revizor, příp. >revizní komise (tříčlenná) kontroluje činnost a hospodaření sdružení a usnesení výroční členské schůze. Revizní komise, pokud bude ustavena po zvětšení počtu členské základny (cca nad 30 osob), zvolí ze svého středu předsedu, kterému se doporučuje zúčastňovat se zasedání výboru s hlasem poradním. Revizní zprávu v písemné formě podává výroční členské schůzi revizor, příp. předseda revizní komise.
 6. S přihlédnutím k budoucímu rozvoji a potřebám sdružení nebo jeho členů, mohou se vytvářet územní a odborné složky sdružení. Tyto složky nemají právní subjektivitu. Zásady jejich činnosti schvaluje výbor sdružení v souladu s těmito stanovami. Podle potřeby výbor vede jejich účetnictví formou podúčtu vlastního hosposdaření.

Článek 5 Zásady hospodaření

 1. Sdružení je nezisková organizace.
 2. Finanční prostředky sdružení tvoří:
  1. členské příspěvky,
  2. dary a subvence,
  3. přebytek z akcí pořádaných v rámci plnění úkolů a poslání sdružení.
 3. Sdružení hospodaří podle ročního plánu činnosti a schváleného rozpočtu na příslušný rok.
 4. Vykonávání funkcí ve sdružení je čestné.

Článek 6 Řešení sporů

Spory a stížnosti členů ve věcech práv vyplývajících z členství ve sdružení projednává a rozhoduje výbor sdružení. V případě nespokojenosti stěžovatele se stanoviskem výboru, jmenuje výbor tříčlennou komisi z řad členů, nebo i nečlenů, která věc prošetří, vyslechne stěžovatele, vše zdokumentuje a navrhne řešení. Následné stanovisko výboru je konečné. Toto musí být sděleno stěžovateli písemně do 60 dnů od podání.

Článek 7 Závěrečná ustanovení

 1. Výroční členská schůze může sdružení zrušit dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Tato schůze současně stanoví zásady likvidace vč. likvidační komise, která provede majetkové vypořádání související s likvidací sdružení.
 2. Tyto stanovy nabývají platnost dnem registrace u Ministerstva vnitra České republiky.