B U L T E N O 

de ESPERANTISTA KLUBO en BRNO

 

Březen 2006                       Zpravodaj Klubu esperantistů v Brně

 

Výroční schůze klubu 1. února 2006 zvolila na další období klubový výbor ve složení: Z. Hršel, M. Klimentová, M. Picková, V. Podhradská, M. Malovec a aktivista Mirek Hruška, revizoři F. Frýbert, J. Handlová.  Na podzim se přihlásilo do klubu na deset nových členů, pro které vede kurz ing. Jan Werner.

 

Sjezd Českého esperantského svazu se konal ve Vyškově (21.-23. října 2005). Zvolil nový svazový výbor: Jana Melichárková (předsedkyně), Petr Chrdle (místopředseda), Jiří Tomeček (místopředseda), Pavel Polnický (tajemník), Vratislav Hirš (pokladník), Věra Podhradská (kluby) a Miroslav Vaněk (sekce) a schválil nové čestné členy svazu (Josef Hron, Ludvík Chytil, Zdenka Novotná, Jindřich Ondráček, Bohuslava Pelclová, Miloslav Šváček).

Letošní konference ČES se bude konat v Českých Budějovicích 22.-24. září 2006.

 

Nová organizace České esperantské mládeže byla založena letos v létě jako samostatný právnický subjekt, i když členové jsou většinou i členy Českého esperantského svazu. Předsedkyní je Dáša Chvátalová ze Světlé nad Sázavou, místopředsedou Marek Blahuš z Uherského Hradiště, který studuje na Masarykově univerzitě v Brně. Zde probíhá kurz esperanta pro další studenty vedený ing. Josefem Vojáčkem. Studenti Marek Blahuš a Pavel Hrdlička s gymnazistou Mirkem Hruškou zakládají skupinu brněnské esperantské mládeže (www.esperanto.cz/cej) .

 

Esperantologia kaj Literatura Forumo (ELFO) je společenství (založené v Brně), které si klade za cíl propojit stávající osobnosti českého esperantského hnutí do souboru osob, který by kooperativně vytvářel hodnoty potřebné pro zvýšení vážnosti naší práce u české veřejnosti. Skládá se ze sekcí (interlingvistika a esperantologie, pedagogiky, literatura, terminologie, slovníků, historie hnutí).

 

100 let esperanta ve Stuttgartu. Německý Stuttgart je partnerským městem Brna, naše esperantské kluby již řadu let spolupracují. V roce 1998 pozvali zástupce Brna na kulturní festival (vyslán byl M. Malovec), v roce 2004 na oslavu 100. výročí narození J. Vondrouška a V. Scheibere přijeli stuttgarští zástupci (Katrin Schellinger a Markus Hozaepfel) do Brna, letos v prosinci odjel do Stuttgartu Marek Blahuš jako reprezentant našeho města a klubu.

 

Návštěva z Rennes, dalšího partnerského města Brna, kde je čilý esperantský klub,  tentokrát z francouzské Bretaně, přijela v srpnu během prázdnin. Jednalo se o tři mladíky a dívku, kteří si prohlédli Brno, v doprovodu našich členů navštívili Macochu a setkali se na malém večírku s místními esperantisty. Poté odjeli do Praha.

 

Verda duopo je sborník přednášek, pronesených na oslavě 100. let od narození významných brněnských esperantistů Josefa Vondrouška a Vilibalda Scheibera v prosinci 2004. Sborník vyšel letos na jaře a přináší popis díla obou oslavenců a vzpomínky na jejich působení.

 

Světový kongres esperanta se konal v litevském Vilniusu (23.-30. 7. 2005) za účasti 2230 účastníků z 62 zemí světa. Téma bylo: Světové kongresy esperanta - 100 let mezikulturní komunikace. V jednotlivých sálech probíhaly schůzky esperantských organizací, uskutečnila se divadelní představení, koncerty a výlety po okolních památkách. Byla představena řada nových publikací.

Letošní světový kongres esperanta se bude konat ve Florencii. V čestném výboru přijal členství i zpěvák Andrea Bocelli.

 

Nové esperantské knihy vycházejí i u nás, především od firmy KAVA-PECH. Po vydání Švejka (Aventuroj de la brava soldato Švejk) byl dalším nakladatelským počinem Taglibro de mia frato (Deník mého bratra), zachráněné zápisky česko-židovského chlapce a esperantisty Petra Ginze (syna esperantisty Oty Ginze), který zahynul v Osvětimi. Kniha Heroo de amo (Hrdina lásky) od Karla Krafta popisuje život Přemysla Pittera, který za války zachránil řadu židovských dětí a věnoval se dětem i po válce. Arne, la ĉefido (Arne, syn náčelníka) je příběh vikingského chlapce, napsaný přímo v esperantu Leifem Nordenstormem. Českým čtenářům je věnován druhý díl učebnice Esperanto pro děti 2 Jany Melichárkové a kniha Zamenhofova ulice Romana Dobrzynského v překladu Jiřího Patery je rozhovorem s Dr. L.C.Zaleským-Zamenhofem, vnukem autora esperanta. Nejčerstvější publikací je třetí vydání knihy Esperantem za tři měsíce s novou čítankou a interaktivním cvičením na internetu, které zpracoval student Petr Melichárek.  Náš klub vydal brožuru Verda duopo věnovanou Josefu Vondrouškovi a Vilibaldu Scheiberovi.  

            Ze zahraničních publikací jmenujme např. nový překlad Evžena Oněgina (Eŭgeno Onegin), další vydání Hobitta (La Hobito), původní román Trevora Steela La fotoalbumo nebo africké pohádky Kiam bestoj parolis (Když zvířata mluvila).

 

První esperantská televize začala vysílat 5. listopadu 2005 na internetu pod názven Internacia Televido na adrese http://internacia.tv/. Vidět a slyšet ji může pouze ten, kdo má dostatečně rychlý počítač připojený k internetu po kabelu (Chello, Netbox apod.).  Vysíláno je z Brazilie, vždy po celý týden se opakuje stejná skladba programů jako v nějdejším brněnském kině Čas. Jedná se o video-kurz Pasporto al la tuta mondo, dokumentární programy, zábavná videa (jako v Neváhej a toč), hudební programy i krátké filmy.  Nesmíme zapomínat, že televizi zařídili prostí lidé nedisponující velkými finančními prostředky.

 

Kondolence: V roce 2005 nás opustila naše dlouholetá pokladní Marta Lorková, která zesnula 23. července 2005 po téměř roční hospitalizaci (narozena 24.11.1924). Pamatujeme si především její kulturní klubové programy sestávající z pásma recitací básní a krátkých příběhů v esperantu, které uměla nejen sama předvést, ale vtáhla i své posluchače do hry. S panem Vondrouškem připravovala koncerty ke slavnostním příležitostem.

 

Akce v první polovině roku 2006: 4.4.2006 Sabla Printempo en Písek; 18.-24.4.2006 Lingva seminario en Skokovy; 21.-23.4.2006 Adonido (Hlaváček) en Ratíškovice kaj Vracov; 13.-14. 5.2006 Maja renkontiĝo de IKUE-sekcio en Přibyslav omaĝe al Jan Filip; 18.6.2006 Renkontiĝo sue Czantoria; 1.-8.7.2006 Ekoturisma Semajno (Ekotur) en Dobřichovice; 8.-15.7.2006 La 59-a IKUE-kongreso en Velehrad; 15.-29.7. 2006 Renkontiĝo de Esperanta familioj en Pilský Mlýn; 1.7.-11.8.2006 SET Lančov; 12.-19.8.2006 La 56-a KELI-kongreso en Strážné.

 

Program duben 2006

5.4. Z. Hršel - Esperanto - hobby či politikum?

12.4. M. Hruška - Brněnské legendy

19.4. (Kohoutovice) - Výuka cizích jazyků jako veřejná politika (dle prof. Grina)

26.4. M. Malovec - Pád Cařihradu (1453)