B U L T E N O 

de ESPERANTISTA KLUBO en BRNO

Březen 2007                                                                       Zpravodaj Klubu esperantistů v Brně

 

Prospekt o Brně v esperantu je připravován ve spolupráci s magistrátem. Iniciátorem byl předseda našeho klubu Mgr. Zdeněk Hršel, který tuto možnost nabídl a projednal v oddělení pro propagaci města. Prospekt se jmenuje Brno je správný směr a jeho esperantská verze by měla vyjít v květnu. Podobná spolupráce je projednávána  také s Turistickým informačním centrem.

 

Výroční členská schůze klubu se konala 31.1.2007 v klubovně na Starobrněnské 15. Potvrdila ve funkci stávající výbor. Klubové programy, které se uskutečňují každou středu, jsou zveřejňovány v měsíčnících Kam v Brně za kulturou a Program Brněnska, na klubových internetových stránkách a v pozvánkách Sdružení, které samo zajišťuje program vždy každou třetí středu v měsíci v Kohoutovicích. Každou první středu budeme věnovat jazykové poradně, tedy určitému jazykovému problému za účelem vzdělávání členů.

 

Svazová konference ČES se v září 2006 konala v Českých Budějovicích, letošní bude ve stejnou dobu v Poličce. Světový kongres esperanta se letos koná v japonské Jokohamě. Musí z něj vyjít nový předseda UEA, protože Renato Corsetti má již za sebou dvě volební období a potřetí být zvolen nemůže (podle stanov UEA).

 

Nové knihy v esperantu. Podle statistik vyšlo v roce 2006 celkem 206 publikací v esperantu nebo o esperantu. Jsou mezi nimi významná díla, např. La gefianĉoj (Snoubenci, A. Manzoni), La Princo (Vladař, N. Machiavelli), La Malemuloj (Dům u mišpule, G. Verga), La tempo-maŝino (Stroj času, H. G. Wells), La Vintra Fabelo (Zimní pohádka, W. Shakespeare),  Historio (Dějiny, Herodotos), Mio, mia filo (Mio, můj Mio, A. Lindgrenová). Vyšla také kniha o esperantských spisovatelích Ordeno de Verda Plumo (J. Pleadin), která představuje kolem 450 esperantských autorů. V květnu má vyjít dosud největší esperantský slovník, a to německo-esperantský Deutsch-Esperanto (Dr. Erich Krause). U nás vyšla publikace Ĉeĥa kuracisto en Afriko (dr. Marcel Drlík) a učebnice Esperantem za tři měsíce (P. a S. Chrdlovi), Esperanto pro děti 2 (J. Melichárková) a Legolibreto 3 (J. Drahotová).   

 

Výročí J. Kořínka a T. Pumpra. V prosinci esperantisté v Ústí nad Labem oslavili 100. výročí dvou velkých esperantských překladatelů. O J. Kořínkovi vyprávěl prof. V. Novobilský s pomocí magnetofoné nahrávky staré 20 let, dílo T. Pumpra představili J. Patera a M. Malovec (o překládání Křestu sv. Vladimíra). M. Turková připomněla E. Seemannovou, která často recitovala díla obou překladatelů. Setkání doplnil koncert klasické hudby (K. Kudlíková - soprán, M. Smyčka - bas, J. Duda - housle a další). J. Kořínek byl dvě desetiletí členem našeho klubu, než se přestěhoval do Ústí.

 

Semináře. V listopadu se v Brně uskutečnil seminář Jazyky na internetu, který uspořádala česká esperantská mládež (22 účastníků z 9 zemí, nejdále z Kanady a Brazilie). Po akci část účastníků odjela do Dobřichovic u Prahy, kde se aktivně zúčastnili konference o aplikaci esperanta ve vědě a technice KAEST 2006. Za Brno se zúčastnili a přednášeli tři členové.

 

DVD Esperanto elektronike je akce mladých evropských esperantistů, hlavně ze Slovenska a Česka. Disk DVD obsahuje kurzy esperanta, slovníky a bohatou čítanku, komentář a vysvětlivky vyšly v několika jazykových verzích.

 

7. kongres Evropské esperantské unie se uskuteční 27.7.-4.8.2007 v slovinském Mariboru, hlavním tematem bude ochrana vodních zdrojů a zkušenosti z jugoslávské mnohojazyčnosti. Ještě před kongresem v bulharském Pazardžiku proběhne konference organizace OSIEK (14.-20.7.2007), která se zabývá kulturními tématy, letos to budou Mýty a legendy

 

Radio Polonia  přestalo sice vysílat esperantsky do éteru, avšak programy denně pokračují na internetu. Zájemci si mohou stáhnout vysílání na svůj počítač, kdykoliv chtějí, najdou v archivu i pořady dřívější. Tutéž službu nyní poskytuje i Radio Vatikana.

 

Nebezpečný jazyk (Danĝera lingvo) Ulricha Linse v překladu Jindry Drahotové je ke stažení na stránce http://www.esperanto.cz/index.php?id=3_2. Jedná se o historické dílo, které popisuje pronásledování esperanta a esperantistů různými režimy a pod různými záminkami za poslední století.

 

55. tábor v Lančově. Letní esperantské tábory slaví letos již 55. ročník. Opět se uskuteční ve třech bězích 1.-14. července, 15.-28. července a 29. července až 11. srpna. Na konci třetí etapy proběhnou oslavy výročí. V táboře se také uskuteční seminář „jak pracovat pro esperanto v dnešní době“.  Cena za kurz esperanta na 14 dní pro děti do 15 let je 2.500 Kč, pro dospělé 2.700 Kč. V táboře probíhají i kurzy angličtiny a němčiny, které jsou o 500 Kč dražší. Při včasné platbě do 30.4. se všechny poplatky naopak snižují o 200 Kč, do 31.5. o 100 Kč.  Cena za seminář vyjde na 1400 Kč.

 

Výstava o kuchařském umění. Esperantisté ve francouzském Troyes připravují výstavu o kuchařském umění, a proto prosí esperantisty z celého světa o příspěvky - recepty, fotky nebo pohlednice s národními jídly apod. Zasílejte na esperanto 10 - 8 rue de la mission - 10000 Troyes - Francio, případně esperanto10@free.fr .

 

Esperanto na oficiálních stránkách. V roce 2006 přibyly k městům, jejichž oficiální stránky mají také esperantskou verzi: Netolice, Okříšky, Moravské Budějovice, muzem v Mikulčicích a gymnázium v Teplicích. Ze zahraničí přišla informace, že esperantskou verzi přidala na své stránky mezinárodní speleologická společnost La Scintilena, která informuje nejen o objevu nových jeskyň či podzemních vod, ale také např. o důlních neštěstích.

 

Výročí.  V letošním roce uplyne 120 let od vydání první učebnice esperanta v roce 1887 a 90 let od smrti L. L. Zamenhofa v roce 1917. Před 20 lety odešel Ivo Lapenna, snad největší osobnost hnutí po Zamenhofovi, a před 10 lety nás opustili krátce po sobě spisovatel František Kožík, velký příznivec esperanta, a Jaroslav Mařík, považovaný za chodící esperantskou encyklopedii.

 

Setkání esperantistů. Na letošní jaro je připraveno několik akcí. Adonido čili Hlaváček jarní se uskuteční 13-15. dubna v Ratiškovicích, v tom stejném termínu proběhne v Písku pracovní seminář a Sabla Printempo. Ve dnech 16-22. dubna si můžete procvičit esperanto ve Skokovech při Lingva Seminario. Katolická sekce pořádá v Dubu nad Moravou akci Maja Renkontiĝo (4-6. května) a setkání bývalých účastníků táborů v Herborticích (26. května), kdysi pronásledovaných StB. V červnu si můžete zajet do Seče na 5. sjezd AEH (tělesně postižení esperantisté, 30. květen - 3. červen) nebo na turistické setkání v Plasech (14-17. červen), na Dětský den do Svitav (16. červen) nebo na Letní esperantský ples do České Třebové (také 16. červen).  Česko-polsko-slovenské setkání esperantistů na Čantoriji (17. červen) a Eko-turistické setkání pěšky nebo na kole (30. červen - 6. červenec) nabízejí turistiku.