B U L T E N O 

de ESPERANTISTA KLUBO en BRNO

Leden 2008                                                                       Zpravodaj Klubu esperantistů v Brně

 

UNESCO vyhlásilo letošní rok Rokem jazyků, jako Mezinárodní den mateřského jazyka byl vyhlášen 21. únor, příští rok našeho předsednictví v EU bude mít heslo odstraňování bariér. Letos také slavíme 100 let UEA. Tyto akce budou příležitostí i pro informování o mezinárodním jazyce, na což se připravujejak náš klub, tak samozřejmě i naše světová organizace. 

 

Univerzální kongres esperanta se letos konal v japonské Jokohamě s námětem o vzájemném ovlivňování Východu a Západu.  Kromě četných přednášek a kongresových programů se účastníci vypravili i do Hirošimy a na vrchol hory Fidži, svým způsobem nejvyšší hory světa, protože se zvedá přímo z moře. Novým předsedou UEA se stal indický jazykovědec Probal Dašgupta (54 let).

 

Svazová konference ČES se v září 2007 konala v Poličce, rodném městě Bohuslava Martinů. Historii města představil místní historik a po kulturní vložce dětí z Č. Třebové funkcionáři svazu přednesli zprávu o činnosti a hospodaření organizace. V programu účastníci vyslechli přednášku o Jokohamě, francouzský host představil svou esperantskou četbu za poslední dva důchodcovské roky, diskutovalo se o strategii hnutí, soutěžilo, tančilo s tombolou, nemohla chybět ani prohlídka města.  

 

Nové knihy v esperantu. V letošním roce se mají objevit významná díla La grafo de Montekristo (Dumas), Ĉirkaŭ la mondo dum okdek tagoj (Verne), Origino de specioj (Darwin), La dormanto vekiĝas (Wells).  V roce 2007 bylo znovu vydáno v nové výtvarné úpravě Tolkienovo veledílo La Mastro de l‘ Ringoj. Vyšla již čtvrtá detektivka G. Simemona Flava hundo. U nás vyšla dobrodruství mladého jaguára Ĵim la migrulo, výbor básní naší básnířky Eli Urbanové Prefere ne tro rigardi retro a zrcadlové vydání básní Zdenky Bergrové Vesmír zvoní hvězdami - La kosmo sonoras per steloj. Ve světě vyšla řada dalších děl v esperantu, překladů i původních, beletrie, učebnice, slovníky apod.

 

Radovan Lukavský recitoval v esperantu báseň Amikeco (Přátelství) básnířky Věry Ludíkové na jejím literárním večeru 12.12.2007.

 

Programy klubu 2008

2.1.

Jazykový koutek

Zdeněk Hršel

 9.1.

 Island a Faerské ostrovy

B. Krepčík

16.1.

  Slovanský charakter esperanta            

(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

Jan Werner

23.1.

Carpe diem

členové klubu

30.1.

Výroční schůze

členové klubu

6.2.

Jazykový koutek

Zdeněk Hršel

13.2.

 Silvestr v Malborku

Mirek Hruška

20.2.

 Historie a současnost Kohoutovic         

(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

Libuše Baroňová

Zdeněk Závodný

27.2.

Interlingvisté sněmovali

Marek Blahuš

5.3.

Jazykový koutek

Zdeněk Hršel

12.3,

Herna

klubanoj

19.3.

85 let EK Přerov (Kohoutovice)

Květa Černá

26.3.

Bratři ze Soluně

Miroslav Malovec

 

 

Pozvánka na výroční členskou schůzi

 

Klubu esperantistů v Brně

 

 

která se koná ve středu 30. ledna 2008

 

v klubovně Brno-střed na Starobrněnské 15

 

(naproti Knižního klubu, zvoňte na zvonek na rámu dveří)

 

 

Program:

 

1.      Zahájení

2.      Kontrola usnesení minulé schůze

3.      Zpráva o činnosti

4.      Zpráva o hospodaření

5.      Revizní zpráva

6.      Diskuse

7.      Volby výboru

8.      Návrh usnesení (tj. plán práce)

 

 

                                                    Z letošních úspěchů esperanta v Brně

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperantský překlad letáčku o Brně      Kurz esperanta na Masarykově univerzitě

       Brno - la urbo en la ĝusta direkto                    vyučuje ing. Josef Vojáček

         ve spolupráci s magistrátem

 

 

 

 

 

 

Z činnosti klubu v roce 2007

 

 

-         Klub nabídl magistrátu města Brna překlad letáčku Brno je správný směr do esperanta. Překlad provedl předseda Mgr. Z. Hršel. Nyní grafické oddělení magistrátu pracuje na konečné úpravě, pak bude letáček umístěn na oficiálních stránkách města Brna spolu s verzí českou, anglickou, německou, ruskou, italskou a holandskou.

-         Ing. Vojáček vede kurzy esperanta jako volitelného předmětu na Masarykově univerzitě v Brně (49 studentů) a Palackého univerzitě v Olomouci (9 studentů)

-         Do klubu vstoupil Dr. Pavel Lehký, který na internetové stránky své firmy Lambda-instruments umístil i esperantskou verzi propagace svých výrobků. Zakládá organizaci E-Lingvo pro další podnikatele, kteří by finančně podpořili šíření esperanta                 z ekonomických důvodů jako nástroje k získání dalších trhů a zákazníků

-         Do mládeže klubu přibyli další studenti, Jiří Galuška, Andrej Repiský, Karol Rydlo, Aleš Tomeček.

-         Naše mládež podnikla v létě cestu po Ukraině, kde jim průvodci byli mladí ukrainští esperantisté, na konci roku se zúčastnili akčního týdne (Ago-Semajno) v polském Malborku. Cestu po Ukraině na svých stránkách popsal Mirek Hruška, všichni společně  o cestě vyprávěli v klubovně v Kohoutovicích

-         Ing. Werner vedl ELFO (Esperantologia kaj Literatura Forumo), jehož cílem je oživit literární a lingvistický rozvoj esperanta u nás (ELFO má cca 30 členů). Pokračovat bude M. Malovec, který vedl seminář na Lančově na téma „Jak pracovat pro esperanto v dnešní době“ a pracuje na doplňcích pro Kraftův česko-esperantský slovník.

-         V. Podhradská se podílela na organizaci svazové konference v Poličce jako členka výboru, M. Malovec jako redaktor Starta, kde vyšla přihláška

-         M. Blahuš a M. Malovec se zúčastnili kolovia o esperantských knihovnách a archivech v esperantském muzeu ve Vídni, kde přispěli do programu i vlastními přednáškami (M. Blahuš tu svou zopakoval i německy na semináři lingvistů v Berlíně o měsíc později).

-         Do klubové knihovny přibylo na 200 knih z Ostravy. Knihovník předělává knihovnu fyzicky ve skříních i v počítači, roztřídil také několik set časopisů. Práce jde pomalu, protože publikací je několik tisíc a hledáme také formu, jak správně knihy zapsat.

-         Náš klub se podílí na pořádání táborů v Lančově. M. Malovec připravuje internetovou propagaci, V. Podhradská sbírá a vyřizuje přihlášky, vedla také všechny tři etapy.

-         Vedoucí naší mládeže Marek Blahuš se objevil v televizním křesťanském magazínu, kde v pořadu o akci Signály mluvil i o esperantu. Marek je také velmi aktivní              v mezinárodních esperantských organizacích, např. E@I (Esperanto ĉe Interreto) - tato organizace vydala už dvakrát DVD s kurzy esperanta, hudbou a literaturou v mnoha jazycích a prodala několik tisíc exemplářů. Ve Vídni (našem družebním městě) se zúčastnil akce místní esperantské mládeže.

-         Ke konci roku se několik členů zúčastnilo „Internacia Kultura Festivalo“ v Ústí nad Labem (J. Handlová, V. Podhradská, M. Malovec). Svými přednáškami k programu přispěli M. Malovec a J. Werner (jeho příspěvek byl přečten)

-         členové připravili 43 klubových programů, z toho 10 v Kohoutovicích, jeden na zahradě u Veselých a ostatní v klubovně na Starobrněnské. Programy byly zveřejňovány v měsíčníku KAM v Brně za kulturou a Program Brněnsko. 

 

 

Programy klubu a sdružení v roce 2007

 

3.1.

Eksterordinaraj travivaĵoj

Mgr. Zdeněk Hršel

 10.1.

Esperanta gazetaro

klubanoj

17.1.

Ĉeĥa literaturo en Esperanto - katalogo de Tomáš Pumpr

Inĝ. Jan Werner, Miroslav Malovec

24.1.

Vespero de anekdotoj

Mgr. Zdeněk Hršel

31.1.

Kluba jarkunveno

komitato

7.2.

Dulingvismo

Mgr. Zdeněk Hršel

 14.2.

Ivo Lapenna

Miroslav Malovec

21.2.

Poezio de Eli Urbanová   (okaze de ŝia 85-a vivjubileo)

Milada Vondroušková

Jan Werner

28.2.

Kiel oni diru?

Mgr. Zdeněk Hršel

7.3.

120 jaroj de Esperanto

Miroslav Malovec

 14.3.

Vespero de humuro kaj ludoj

Věra Podhradská

21.3.

Neforgesindaj personoj de mia Esperantujo

Slavomír Barták

28.3.

Pri proverboj

Mgr. Zdeněk Hršel

4.4.

Lingva konsultejo

Hršel, Malovec

 11.4.

Japanio kaj la 92-a kongreso de UEA

Závodný, Handlová

18.4.

120 jaroj de Esperanto (2)

Miroslav Malovec

25.4.

Mia favorata literaturo

Mirek Hruška

2.5.

Lingva konsultejo

Hršel, Werner

  9.5.

Brunno - planoj por estonto

Mirek Hruška

16.5.

Historio de landnomoj en Esperanto 

Ing. Jan Werner

23.5.

Suplemento al Kraft-vortaro

Miroslav Malovec

30.5.

Historio de la angla lingvo

Mgr. Zdeněk Hršel

6.6.

Lingva konsultejo

Werner, Malovec

 13.6.

Niaj travivaĵoj kun Esperanto

klubanoj

20.6.

Parapsiĥologio - ekstersensa perceptado

Salvomír Barták

27.6.

Amika kunesto en la ĝardeno de la geedzoj Veselý en Kohoutovice ekde la 15-a horo

klubanoj

5.9.

Lingva konsultejo

Zdeněk Hršel

 12.9.

Ferdinand Hodler (1853-1918)

Miroslav Malovec

19.9.

Tra Ukrainio kun Esperanto

 

Marek Blahuš, Mirek Hruška, Karel Rydlo

26.9.

Pri la konferenco de Ĉeĥa Esperanto-Asocio, Polička 21.-23.9.2007

Miroslav Malovec

3.10.

Lingva angulo

Zdeněk Hršel

 10.10.

Infana Esperanta verkisto

Miroslav Malovec

17.10.

Ĉu Esperanto lingvo de Eŭropa Unio?                                           

 

Zdeněk Závodný

24.10.

Esperantaj bibliotekoj

Miroslav Malovec

31.10.

Majstro de traduko (M. Lukáš)

Zdeněk Hršel

7.11.

Lingva angulo

Zdeněk Hršel

 14.11.

Strategio de Esperanto

Miroslav Malovec

21.11.

Oldřich Franzl                                         

 

Parencoj, Jan Werner, Miroslav Malovec

28.11.

Kazo de Jan Antonín Baťa

Jan Werner

5.12.

Lingva anguleto

Zdeněk Hršel

 12.12.

La familio de Jesuo

Miroslav Malovec

19.12.

Vintra rakontado

Marie Malá