B U L T E N O 

                   DE ESPERANTISTAJ KLUBOJ EN PRAGO KAJ BRNO

 

1 - 1998  Periodický zpravodaj esperantských klubů v Praze a Brně

 

83. světový kongres esperanta proběhne ve francouzském Montpellieru  1.8. - 8.8.1998 pod heslem  Středozemí - most mezi kulturami“. Předkongres se uskuteční v Paříži (Louvre, Notre-Dame ap.), pokongres navštíví jižní a střední Francii. Souběžně s kongresem dospělých se sejdou na svém tradičním  kongresku“ i děti znalé esperanta v městečku Sommičre. Zájemci se mohou na kongres přihlásit u agentury KAVA-PECH, Anglická 878, 252 29 Dobřichovice, tel. (02) 991 2201, fax (02) 991 2126 nebo u Svazu zdravotně postižených esperantistů, Jarmila Rýznarová, Na Okrouhlíku 953/21, 530 03 Pardubice, tel. (040) 66 11 941, který pořádá autobusový zájezd, a to i pro zdravé esperantisty.

 

Česko-esperantský slovník Karla Krafta právě vychází  v nakladatelství KAVA-PECH jako protějšek již vydaného Esperantsko-českého slovníku K. Krafta a M. Malovce. Téměř po 12 letech práce byl dokončen slovník připravovaný nejdříve pro SPN pod vedením Z. Hršela. SPN si kladlo podmínku, že obě části slovníku musí vyjít v jednom svazku a nesmí překročit rozsah 40 AA (zhruba čtyřnásobek kapesního slovníku Hromadova). Takto zpracovaný strojopis byl předán nakladatelství v roce 1989 jako společné dílo trojice Hršel-Kraft-Malovec, kterým ovšem pomáhal celý kolektiv dalších spolupracovníků (Hradil, Blažek, Svatoš a další). V roce 1990 SPN rukopis vrátilo s doporučením najít jiného vydavatele. Autoři nejdříve přepsali celý slovník do počítačové podoby, rozhodli se vydat každou část slovníku zvlášť a značně ji rozšířit. Této náročné redakční práce na počítači se ujal Mgr. Karel Kraft, proto je právem uveden jako hlavní autor. Zajistil si spolupráci dalších osob (Marie Bartovská, Sláva David, MUDr. Josef Hradil, Mgr. Zdeněk Hršel, RNDr. Josef Kavka, CSc., Miroslav Malovec,  Jaroslav Mařík, Jaroslav Mráz, Ing. Zdeněk Pluhař, Lubomír Středa, JUDr. Karel Traxler, Doc. Ing. Jan Werner) a zpracovával jejich připomínky a doplňky až do konečné podoby. Počítačem i financemi přispěl také jeho syn. Hlavní finanční zátěž na sebe vzal Doc. Dr. Petr Chrdle, který oba slovníky vydal ve svém nakladatelství KAVA-PECH. Cena 188 Kč, stran 512.

 

Máchův Máj právě vyšel v esperantském překladu Tomáše Pumpra (1906-1972), jednoho z nejlepších esperantských překladatelů vůbec, který se za svého života vydání nedočkal. Doslovy napsali Josef Rumler a Jiří Kořínek, ilustroval Zdeněk Beneš. Vydal Český esperantský svaz v nákladu 800 výtisků. Cena 62,- Kč.

 

 Byl pozdní večer ‑ první máj ‑                            Unua maja postvesper',

večerní máj ‑ byl lásky čas.                                  vespera maj', la amsezon'...

Hrdliččin zval ku lásce hlas,                                Aromis pinarbar-ozon'.

kde borový zaváněl háj.                                       al amo logis turta kver'.

O lásce šeptal tichý mech;                                  Silenta musk' pri am' susuris,

květoucí strom lhal lásky žel,                              am emojn flustris arb' floranta,

svou lásku slavík růži pěl,                                   al roz' per am' bonodoranta

růžinu jevil vonný vzdech.                                  la najtingalo amon  uris.

Jezero hladké v křovích stinných                     Sub arbeta ' mu etis ondoj:

zvučelo temně tajný bol,                                      agrenon ka is glata lag' -

břeh objímal je kol a kol;                          in ringis bord' per  irka brak'.

a slunce jasná světů jiných                                 Kaj sunoj de la Fremdaj Mondoj

bloudila blankytnými pásky,                               vagis sur blua firmamento

planoucí tam co slzy lásky.                                 kiel flam-larmoj de amsento.

 


Nový realismus, filozofické dílo pro nejširší veřejnost od německého esperantisty Bruno Vogelmanna, které v roce 1996 vydalo nakla­datelství KAVA-PECH v češtině, vychází ve stejném nakladatelství nyní i v esperantském originálu, celkově již třetí esperantské vydání. První dvě vydání vyšla v Antverpách, ve 25 dalších jazycích se objevily překlady z esperanta v různých zemích, avšak české vydání autora zaujalo výtvarným zpracováním obálky (jejím autorem je Luděk Neužil) i typem písma, že zatoužil po stejném zpracování i v esperantu. Kniha se zamýšlí nad osudem moderního člověka, nad soužitím lidí různých náboženství a ideologií, kteří by se měli odpoutat od dogmat, která jim brání vzájemně se dorozumět, tolerovat a respektovat. Člověk by si měl uvědomit, že je součástí přírody i celého vesmíru, v němž má svůj úkol, že jednotlivá náboženství i ateismus mají nejen rozpory, ale i mnoho společných rysů, které by se mohly stát základem spolupráce bytostí, které se považují za rozumné a přitom nerozumně ničí svou planetu, která je jejich společným domovem.

 

LIBROSERVO, čili knižní služba našeho svazu, nabízí na dobírku zaslání publikací, garamofonových desek, kazet, odznaků, pohlednic a jiných materiálů s esperantskou tematikou na adrese: Esperanto, Libroservo, pošt. přihr. 1069, 111 21 Praha 1.

 

 

 K L U B O V É     P R O G R A M Y

 

Brno: Pozor!    Nyní opět ve STŘEDU! Starobrněnská 15, od 18 hod.

 

7.1.             Niaj planoj. Diskuto.                                  Mgr. Z. Hršel

14.1.           Alternativaj fontoj de energio                   Ing. J. Werner

21.1.           Lingva angulo                                            P. Marušinec

28.1.           Jarkunveno

 

4.2.             Por via sano                                              Ing. J. Vojáček

11.2.           Ni a dis, ke ...                                             M. Lorková

18.2.           Akvaj skaraboj                                           RNDr. E. Wohlgemuth

25.2.           Revuo de gazetoj                                      Mgr. Z. Hršel

 

4.3.             Petr Bezruč                                               V. Podhradská

11.3.           Printempo venas                             RNDr. E. Wohlgemuth

18.3.           Rememoroj pri Greklando kun lumbildoj J. Handlová

25.3.           Rigardo al E-historio                                 M. Malovec

                                       

Praha

 

Januaro 1998

7.1.             Gramatika ripetado                                   Seemannová

14.1.           Esperanto-movado en Svedio                 Patera

21.1.           Libera tribuno

28.1.           Prahistorio de slavoj                                 Mráz

 

Februaro 1998

4.2.             La romantika stilo en Prago                      Patera

11.2.           Komuna kantado                             Patera

18.2.           Jarkunveno                                                         

25.2.           Gramatika ripetado                                   Seemannová

 

Marto 1998

4.3.             Libera tribuno

11.3.           Vespero de proverboj                              Patera

18.3.           Gramatika ripetado                                   Seemannová

25.3.           La gotika stilo en Prago                            Patera

 

La kunvenoj de la klubo okazas  iumerkrede de la 18.00  is la 20.00 h (kurso ekde la 17.00  is la 18.00 h) en la kunvenejo de Diabetuloj en Prago, Malnova Urbo, Rybná str. 24.