B U L T E N O

DE ESPERANTISTAJ KLUBOJ EN PRAGO KAJ BRNO

 

2 - 1998  Periodický zpravodaj esperantských klubů v Praze a Brně

 

HOBBY SETKÁNÍ, uspořádané esperantským klubem ve Strážnici v kulturním domu Strážničan 18.4.1998, dává příležitost sběratelům známek, mincí, pohlednic, telefonních karet, etiket, starožitností a kuriozit k doplnění svých sbírek. Informace: KD Strážničan, pí. J. Kopencová, Veselská 1321, 696 62 Strážnice, tel. 0631/334 905, 334 762, fax. 334 575. Všichni jste srdečně zváni!

 

Kampaň 2000 je název  rozsáhlých informačních akcí, které vyhlásil Světový esperantský svaz (UEA) v Rotterdamu pro své členské organizace, aby na prahu třetího tisíciletí zvýšily svou aktivitu při zavádění esperanta do praktického života. Byly vyhlášeny tři hlavní cíle: pozvednout organizační úroveň esperantského společenství, pozvednout prestiž mezinárodního jazyka a ovlivnit mezinárodní život. Esperantské organizace připravují pro své členy vzdělávací akce, které je mají seznámit s moderními metodami práce a novými prostředky (počítače, Internet, video ap.), připravují se překlady nejlepších informačních prací o interlingvistice a esperantologii, podepisují smlouvy o spolupráci s neesperantskými organizacemi a institucemi. Organizace, firmy i jednotlivci zpracovávají vlastní příspěvky ke kampani, např. vydáváním knih (učebnice, slovníky, beletrie i odborná literatura), kazet, videokazet a kompaktů, organizováním kongresů, seminářů, kolokvií, setkání, festivalů. Při informování o esperantu se v duchu Pražského manifestu 1996 snaží zdůrazňovat, že esperanto umožňuje demokratickou komunikaci (jazyková rovno­právnost), nadnárodní výchovu (seznamování s kulturami jiných národů), účinnou jazykovou výchovu (propedeutická vlastnost esperanta usnadňuje zvládnutí dalších cizích jazyků) a lidskou emancipaci (možnost komunikovat rovnoprávně s ostatními národy).

 

Esperanto a Internet. Nesmíme ovšem zapomínat, že nejdůležitější věcí je, jak esperanto používají esperantisté mezi sebou navzájem a jaké produkty své práce nabízejí ostatnímu světu. Bohatá esperantská literatura, vydaná v zahraničí, je z velké části naší veřejnosti

 

 nepřístupná; v knihkupectvích mohou zájemci sehnat pouze učebnice a slovníky, proto si nedovedou představit, jak by jim esperanto mohlo pomoci např. k sebevzdělávání.  Tuto propast mezi knihami a čtenáři pomohou v brzké době překlenout počítače, které se mezi naším obyvatelstvem lavinovitě šíří. Už dnes je možné získat v mezinárodní počítačové síti Internet například esperantský slovník, kurzy esperanta, obsahy některých časopisů a také texty mnoha knih, odborných i beletristických, v tzv. Virtuální esperantské knihovně. V loňském roce vydali němečtí esperantisté jako přílohu svého časopisu Esperanto Aktuell  kompaktní disk ( cédéčko“), který obsahuje celý text esperantského překladu Bible, seznam  knihovního fondu esperantské knihovny v Aalen, zvukové nahrávky esperantských písní apod. Lze předpokládat, že v brzké době bude do elektronické podoby převedena značná část esperantské kultury a zpřístupněna veřejnosti jak na kompaktních discích, tak v počítačové síti.

    Tato síť pracuje podobně jako telefonní, to znamená, že majitel sítě nerozhoduje o obsahu komunikací ani o jejich jazyce, účtuje pouze poplatky za využívání sítě. Záleží tedy na esperantistech, co vytvoří a nabídnout veřejnosti. V budoucnosti se každý nový zájemce o esperanto nejdříve zeptá svého počítače, co mu o tomto jazyce poví Internet, a podle toho posoudí, zda nabízené  zboží“ stojí za námahu spojenou s učením.

 


Schůzka vedení ILEI, mezinárodní ligy esperantských učitelů, se uskutečnila o víkendu 6.-8.3.1998 v Praze, v budově ČVUT Albertov. Za UEA přijela místopředsedkyně Renée Triolle z Francie, ILEI reprezentovali tajemnice Marija Beloševič z Chorvatska, pokladník Bertil Andreasson ze Švédska, člen výboru Mag. Atilio Orellana Rojas z Argentiny a pověřenec pro vydavatelskou činnost ILEI Stefan MacGill (Novozélanďan žijící v Maďarsku). Jednali o Učitelském dni na kongresu v Montpellier a o konferenci učitelů navazující na kongres. Souběžně se sešli i čeští členové ped. sekce v jiné místnosti, aby si ujasnili plán práce. Členové výboru sekce, Jana Melichárková a Miroslav Malovec oznámili kooptaci třetího člena, Pavla Marušince z Litoměřic (studuje v Brně). Bylo navrženo počítačově zpracovat a zmodernizovat písemné kurzy a připravit kurz esperanta na Internetu. Sekce se zaměří na přípravu učitelů esperanta a na výuku dětí. Debata s představiteli ILEI a UEA pokračovala večer neformálně ve sklípku za účasti některých členů pražského klubu.

 K L U B O V É     P R O G R A M Y

 

Brno: Pozor!    Nyní opět ve STŘEDU! Starobrněnská 15, od 18 hod.

 

1.4.          Komparo de planlingvoj                              P. Marušinec

8.4           Pasko anta  pordo (kun tombolo)                M. Lorková

15.4.         Esperanto kaj internet                                M. Malovec

22.4.         Mia amata regiono                                     Mgr. M. Picková

29.4.         Pri Finlando (kun lumbildoj)                 J. Handlová

 

6.5.          Fenestro al moderna E-literaturo         M. Malovec

                (kun libro-bazaro)

13.5.         Maja babilado                                            M. Lorková

20.5.         Mitoj kaj legendoj pri Brno                  V. Podhradská

27.5.         Sur Danubo  is Krimeo                               J. Handlová

                (kun lumbildoj)

 

3.6.          Stonehenge                                               M. Malovec

10.6.         Bibliotekoj en Brno                                     Mgr. M. Picková

17.6.         R. Schwartz-humuristo                               M. Lorková

24.6.         Anta  ferioj                                                kolektivo

 

Kdo chce levně doplnit knihovnu, přijďte 6.5. a vyberte si.

 

Kurs esperanta pro začátečníky bude zahájen 1.4.1998 v 19.30 hod. na Starobrněnské 15 a pokračování vždy ve středu v tutéž dobu a na stejné adrese. Kursovné Kč 300,-; důchodci a studenti Kč 150,-.

                                      

Praha

 

Aprilo 1998

1.4.          Gramatika ripetado                                    E. Seemannová

8.4.          La vidinda oj de Avignon (S. Humm)            J. Patera

15.4.         Spertoj kun nekutimaj gastronomioj             S. Chrdlová,

                (Japanio, Koreio)                                       P. Chrdle

22.4.         Malaltaj dioj kaj demonoj de slavoj              J. Mráz

29.4.         Gramatika ripetado                                    E. Seemannová

 

 

 

Majo 1998

6.5.          Komuna kantado                                        H. Maudrová

13.5.         Renesancaj konstrua oj en Prago                J. Patera

20.5.         Libera temo                                               B. Bouzek

27.5.         Gramatika ripetado                                    E. Seemannová

 

Junio 1998

3.6.          Novaj eldona oj en Esperanto                     P. Chrdle

10.6.         Komuna kantado                                        H. Maudrová

17.6.         Baroka stilo en Prago                        J. Patera

24.6.         Libera tribuno

 

La kunvenoj de la klubo okazas  iumerkrede de la 18.00  is la 20.00 h (kurso ekde la 17.00  is la 18.00 h) en la kunvenejo de handikapuloj-diabetuloj en Prago, Malnova Urbo, Rybná str. 24.

 

Letní esperantské tábory jsou jako každoročně opět připravovány v Lančově (přihlášky přijímá Esperanto, 6774 10 Třebíč), Sebranicích (IKUE, M. Šváček, Tršická 6, 751 27 Penčice), v Praze (sekce mládeže ČES, R. Beranová, Svatoplukova 43, 784 01 Červenka) a Nekvasovech

(J. Vomáčka, Koterovská 30, 301 41 Plzeň).

Redakce Starta na Internetu existuje od března 1998 a má adresu starto@clavis.cz. Může přijímat zprávy od přispěvatelů přímo, samozřejmě i odesílat informace o našem hnutí esperantským časopisům v zahraničí.

 

Nový román Karla Píče (1920-1995) z autorovy pozůstalosti vydalo německé nakladatelství Iltis. Známý esperantský spisovatel z Litomyšle nazval své dílo Ordeno de verkistoj (Řád spisovatelů) a věnoval je autorům, kteří stejně jako on píší přímo v esperantu. UEA nabízí knihu za 60 gld.

 

Son onovelo (Snová novela) rakouského spisovatele Arthura Schnitzlera (1862-1931) vychází v nakladatelství KAVA-PECH Dobři­chovice v překladu prof. Michela Duc Goninaze z Francie (člen esperantské akademie a vedoucí kolektivu, který připravuje revizi největšího esperantského slovníku známého pod zkratkou PIV). Schnitzler patří mezi největší německy píšící autory na přelomu 19. a 20. století a proslul právě snovými novelami nazvanými podle nejslavnější z nich. Cena 126 Kč.

 

 

 ESPERANTO PRAHA

poštovní přihrádka 1069

111 21 Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLUB ESPERANTISTŮ V BRNĚ

poštovní přihrádka 154

657 54 Brno 2

 

 

 

Komuna informilo de E-kluboj. Aperas kvarfoje jare.

Periodikum pro členy esperantských klubů v Praze a Brně.

 


bulteno

 

 

Podávání novinových zásilek               NOVINOVÁ ZÁSILKA

povoleno JmŘS Brno                 Výplatné hrazeno v hotovosti

č.j. P/3 - 2982/90                               u pošty Brno 2

ze dne 7.3.1990