B U L T E N O 

de ESPERANTISTA KLUBO en BRNO

 

1 - 1999  Periodický zpravodaj Klubu esperantistů v Brně

 

Změna klubové korespondenční adresy a bankovního konta: finanční situace při­nutila klub zrušit poštovní přihrádku, a proto veškerou kores­pondenci smě­rujte na adresu místopředsedy (Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno). Také číslo bankovního konta už neplatí. Dosavadní poštovní poukázky (složenky) proto už nepoužívejte. Budeme mít nové konto, které oznámíme v příštím čísle. Příspěvky je možno platit i v hotovosti na klubovních večerech, které jsou stále každou středu od 18 h v klubovně Občanského klubu městské části Brno-střed na Starobrněnské 15. (Dům je stále uzamčen, a proto je nutno zvonit na svislý zvonek umístěný  vpravo na rámu domovních dveří.) Hlavní náplní schůzky je kulturní program v esperantu zajištěný některým z členů (např. popis zahraniční cesty s diapozitivy, literární ukázky ap.). Ročně se uskuteční 40 večerů s programem.

 

84. Světový kongres esperanta se uskuteční v Berlíně ve dnech 31. července až 7. srpna 1999 s hlavním tématem  Globalizace - šance pro mír?“. Od Kolumbových dob dochází ke sbližování národů celé planety, v našem století sjednocuje lidstvo rychlá doprava, televize a v poslední době Internet. Přináší sjednocování mír nebo ztrátu národních identit? Výměnu kulturních hodnot nebo šablonovitost? Kongres, který je vlastně festivalem esperantské kultury, do které přispívá více než stovka národností, bude o těchto otázkách diskutovat.

 

Konference esperantských učitelů v Karlových Varech na kongres naváže (z Berlína bude do Varů vypraven zvláštní autobus) v týdnu od 7. do 13. srpna 1999. Týden před kongresem uvítá naše republika ještě dvě mezinárodní esperantské akce: konferenci esperantistů-lékařů v Opavě a sjezd Beznárodního esperantského svazu (SAT) v Karlových Varech. Tato organizace byla založena v roce 1921 v Praze během 13. Světového kongresu esperanta levicově zaměřenými esperantisty. Vydává řadu publikací, z nichž dosud nejvýznamnější je Plena Ilustrita Vortaro (Úplný ilustrovaný slovník), jehož druhé, značně rozšířené vydání se připravuje do tisku.

 

Letní esperantské tábory již tradičně proběhnou v Lančově u Vranovské přehrady (tři dvoutýdenní etapy od 3.7. do 15.8.1999), v katolickém táboře v Sebranicích u Litomyšle (17.-24.7.1999) a rekreační v Nekvasovech na Plzeňsku (16.-28.8.1999). Informace a přihlášky: Esperanto, 674 01 Třebíč (pro Lančov), Miloslav Šváček, Tršická 6, 751 27 Penčice (pro Sebranice), Jiří Vomáčka, Koterovská 30, 301 41 Plzeň (pro Nekvasovy).

 

Literární aktivity klubu. I když jsme museli zrušit Esperantskou literární nadaci, založenou naším klubem v dubnu 1992 (podle nových zákonů je potřebný půlmilionový kapitál), literární práce neustávají. V roce 1998 jsme připravili do tisku knihu české básnířky Věry Ludíkové Uslyšet duši/ Ekaŭdi la animon (zrcadlové esperantsko-české vydání, překlad J. Mráz a M. Malovec), nyní pomáháme při přípravě úvodní básně v 10 jazycích (zprostředkovali jsme anglický překlad W. Aulda). Pokračuje zpracovávání překladů z pozůstalosti našeho brněnského překladatele do esperanta Josefa Vondrouška (1904-1995), sbírání všech překladů nejlepšího českého  esperantského překladatele Miloše Lukáše (1897-1976), roztroušené po esperantských časopisech našich i zahraničních, i elektronizace starších publikací od počátku století.

 

Esperantské adresy na Internetu se utěšeně rozrůstají. Zatímco v roce 1993 bylo zaznamenáno 310 adres od 219 esperantistů z 26 zemí, počátkem letošního roku již 2417 adres od 1694 osob ze 71 zemí. Na 438  internatových stránkách s esperantskou tematikou lze najít např. přes 1000 literárních děl, elektronické verze časopisů, řadu slovníků a učebnic, informace o esperantském hnutí, historii a osobnostech, rozhlasová vysílání v esperantu, avšak také životopisy světových osobností (např. Darwin, Einstein) a jiná obecná temata.

 

Eva Seemannová (1920-1999), pražská herečka, čestná členka Světového esperantského svazu a Českého esperantského svazu, známá po celém esperantském světě svými představeními jednoho herce (s nimiž měla úspěchy i v češtině), zemřela 21. ledna 1999. V roce 1954 založila se svým manželem Antonínem Seemannem herecký esperantský soubor Verda ĉaro de Julio Baghy (Zelená kára Julia Baghyho) na počest maďarského spisovatele píšícího esperantem.

 

Václav Halíř (1926-1999), člen opery Janáčkova divadla v Brně (bas), zemřel 22. března 1999. Se svou manželkou Helenou Halířovou-Supovou  pořádal koncerty pro členy brněnského esperantského klubu, často dokázali přivést i další kolegy nebo své žáky z konzervatoře. Oba také vystoupili na Světovém kongresu esperanta v Praze 1996. Václav Halíř v roce 1954 získal v soutěži Pražského jara 1. cenu, vynikl v operní, oratorní i písňové tvorbě.


9. sjezd Českého esperantského svazu se uskuteční 15.-17. října 1999 v Táboře. Kromě zhodnocení tříletého funkčního období dosavadního výboru svazu a zvolení nového výboru bude zároveň i oslavou 30. výročí založení ČES. Ustavující sjezd se konal v březnu 1969 v Brně v Besedním domě a navázal tak na první esperantský svaz v Rakousku-Uhersku založený v roce 1901 rovněž v Brně. (Poválečný svaz se musel dobrovolně rozejít r. 1951.)

 

Jistě jste si všimli, že toto číslo už není společné s pražským klubem, který si začal vydávat opět vlastní bulletin.

 

KLUBOVÉ PROGRAMY

(zaznamenáváme i uskutečněné jako doklad o klubové činnosti)

 

Leden 1999

6.1.   Mgr. Z. Hršel:               En la novan jaron kun bona humoro

13.1. P. Marušinec:               Temo diskutiga

20.1. M. Lorková:                  El diversaj korboj

27.1. A. Veselý:                    Kio estas S.A.T.

 

Únor 1999

3.2.   Mgr. Z. Hršel:               Lingvaj ludoj

10.2. Doc. J. Werner:           Eugen Wüster

17.2. A. Veselý:                    Literaturo de S.A.T.

24.2. -                                    Preparo por membra jarkunveno

 

Březen 1999

3.3.   V. Podhradská:            Humuro sanigas

10.3. M. Malovec:                  Kio vin interesas?

17.3. J. Veselá:                     Hispanio (kun diapozitivoj)

24.3. Mgr. Z. Hršel:               Lingva ekskurso

31.3. M. Lorková:                  Paskaj temoj

 

Duben 1999

7.4.   Mgr. Z. Hršel:               Diskuta vespero

14.4. M. Lorková:                  Historio de medikamentoj

21.4. M. Malovec:                  Aktualaj temoj

28.4. J. Handlová:                 Impresoj el Israelo

 

Květen 1999

5.5.   Mgr. Z. Hršel                Lingva ekskurso n-o 2

12.5. Mgr. M. Picková           Printempa lingva seminario en Skokovy

19.5. V. Podhradská             Temo ekstreme sekreta

26.5. M. Lorková          Majaj resonoj

Červen 1999

2.6.   Mir. Malovec                 Nia biblioteko

9.6.   M. Lorková          Historio kaj medikamentoj 2

16.6. Mgr. Z. Hršel                Lingva gimnastiko

23.6. Doc. Ing. J. Wener      Faka lingvo kaj Esperanto

30.6. V. Podhradská             Kie ni ferios?

 

 

 

Odesílatel:

Klub esperantistů v Brně

Miroslav Malovec

Bosonožská 15/10

625 00 Brno