B U L T E N O 

de ESPERANTISTA KLUBO en BRNO

 

Rok 2001                                     Zpravodaj Klubu esperantistů v Brně

 

Stoleté výročí klubu jsme oslavili na jaře v sobotu 26. května 2001 v primátorských saloncích Staré radnice. Pana primátora zastoupil bc. Pavel Kuba,  hlavní projev k výročí pronesl předseda klubu Mgr. Zdeněk Hršel. Pak následoval koncert mládeže pod vedením pěvkyně Heleny Supové-Halířové a odpoledne koncert Miroslava Smyčky. K výročí vyšla pohlednice a brožurka v esperantu, zachycující činnost klubu během století. V předsálí byla malá výstavka zřízená MVDr. O. A. Fischerem, libroservo a občerstvení. K oslavě jsme zvolili jarní termín, kdy je méně esperantských akcí, i když skutečné výročí připadá na podzim (27. 10. 1901 policejní ředitelství schválilo stanovy a 16. 11. 1901 oficiálně oznámilo, že "První spolek esperantistů rakouských" v Brně považuje za zřízený).

 

Světový kongres esperanta se letos konal v chorvatském Záhřebu, kam uspořádali autobusový zájezd pardubičtí esperantisté. Svezli se s nimi i naši členové Jarmila Handlová, František Frýbert a Josef Vojáček. Tématem kongresu byl "Dialog mezi kulturami - kutura dialogu". Novým předsedou UEA byl zvolen Renato Corsetti. V umělecké soutěži (Belartaj Konkursoj) získal první cenu v kategorii esejů náš člen Doc. Ing. Jan Werner (Kulturo de komunikado).

 

Konference OSIEK věnovaná dílu esperantského spisovatele Karla Píče z Litomyšle (1920-1995) se konala ve Strážnici (14.-20. 7, 2001) za účasti asi 30 zahraničních a deseti českých hostů. O díle K. Píče přednášeli E. Bornsboom, Ch. Declerck, J. Dörr, C. Gacond (pro onemocnění pouze z kazety) a náš člen M. Malovec (o situaci českých autorů za totality). Účastníky přijal starosta města, interview pořídila místní novinářka, kulturní pořady přednesly místní foklorní skupiny a přijeli i zástupci magistrátu a muzea z Litomyšle, aby se dozvěděli o svém rodáku, který je v zahraničí známější než doma. V sobotu účastníci zajeli do Litomyšle, kterou si prohlédli a zakončili návštěvou spisovatelova hrobu.

 

Rusalka v esperantu byla odvysílána Českým rozhlasem Vltava v sobotu 11. srpna 2001 ve 20 hod. Jednalo se o nahrávku Verda Stacio z roku 1948, kde Rusalku zazpívala Marie Tauberová, která ji nikdy nezpívala na jevišti na rozdíl od dalších kolegů, kteří zpívali své role z Národního divadla (Beno Blachut, Karel Kalač, Bořek Rujan apod.). V původní nahrávce četl esperantský komentář Karel Höger, nyní byl nahrazen českým komentářem dr. Jana Králíka, který v úvodu velmi pěkně mluvil o esperantu i o díle překladatele dr. Tomáše Pumpra. Původní nahrávka i s Karlem Högrem je k dostání na dvou kazetách za 300 Kč (vydala SONS 1996).

 

Setkání táborníků na Lančově se uskutečnilo 10.-12. srpna po skončení třetí etapy. V příštím roce oslaví tábor 50 let svého trvání.

 

Učitelům nabídl kurz esperanta ing. Josef Vojáček jmenem pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, kde pracuje. Nabídku rozeslal na 800 škol, ale protože školní rok teprve začíná, není zájem z řad učitelstva znám.

 

Změna adresy a telefonu: Doc. Ing. Jan Werner se přestěhoval, takže jeho současná adresa je 612 00 Brno, Dřínová 18, tel. 4852 76492.

 

Svazová konference se bude konat letos v Poděbradech (19.-21.10.2001), jehož klub právě oslavil 90 let.

 

Z významných děl světové literatury v esperantu vyšly v posledních měsících Malvivaj animoj (Mrtvé duše, Gogol), Hobito (Tolkien), nový, již třetí překlad Metamorfozo (Kavka), Resurekto (Vzkříšení, Tolstoj), Sub la pir-arbo (Pod hrušní, T. Fontane). Nakladatelství KAVA-PECH vydalo český překlad knihy Valdy Vinaře Skandál kolem Jozefa (přel. R. Mauserová, il. R. Vácha) a Studoj pri interlingvistiko, přednášky 43 autorů z 19 zemí jako pocta k šedesátinám Detleva Blankeho.

 

Změny v klubovně. Do klubovny na Starobrněnské 15 kromě nás chodí také důchodci (úterý), kurz francouzštiny (čtvrtek) a kurz šití (pondělí a středa). Kurz šití končí ve středu v 18 hod., zatímco naše schůzky v 18 hod. začínají. Kurz šití také změnil uspořádání celé klubovny (stoly, židle), k dispozici je i malá kuchyňka.

 

 

 

Marto 2001

 

7.3.    Marta Lorková: Tion vi ne legis

14.3. Věra Podhradská: Cent jaroj de Esperanto en Brno

21.3.  Mir. Malovec: Faraono malkovrita

28.3.  Mgr. Z. Hršel: Ellernu!     

 

Aprilo


4.4.    Mir. Malovec: Faraono revenas

11.4.  M. Lorková: Nia Pasko

18.4.  V. Podhradská: Rakontu anekdotojn

25.4.  Mgr. Z. Hršel: Iom da historio

 

Majo

2.5.    Jar. Handlová: Keltoj en Bohemio

9.5     Marta Lorková: Julio Baghy

16.5.  Mgr. Z. Hršel: Arabaj maksimoj

23.5.  Věra Podhradská: Aktuale

26.5.  Slavnostní shromáždění ke 100. výročí esperanta v Brně

30.5.  M. Malovec: Postfeste

 

Junio

6.6. Mgr. Z. Hršel: Lingva gimnastko

13.6. Věra Podhradská: Temo vere aktuala

20.6. Marta Lorková: El la regno de bestoj

27.6. MVDr. O.A. Fischer. Kiel ni ferios

 

Septembro

 

5.9.    Mgr. Zdeněk Hršel: Nia plano

12.9.  V. Podhradská: Somera Esperanto-Tendaro

19.9.  M. Malovec: Karolo Piĉ - nia poeto

26.9.  M. Lorková: Jaroslav Seifert

 

Oktobro

 3.10. J. Handlová: Universala kongreso en Zagrebo

10.10. Mgr. Z. Hršel: Parolu!

17.10. M. Malovec: Georgo el Poděbrady

24.10. MVDr. O. Fischer: Dipteraj insektoj

31.10. Mgr. Z. Hršel: Unua Societo en Brno

 

Novembro

7.11.  F. Frýbert: Esperanto kaj radioamatoroj

14.11. Mgr. Zd. Hršel: Praktika konversacio

21.11. Mgr. M. Picková: Moravia Landa Biblioteko

28.11. M. Klimentová: Ne nur medikamentoj

 

Decembro

5.12. Mgr. Zd. Hršel: La bazo de esperantismo

12.12. V. Podhradská: Aktuale

19.12. M. Lorková: Nia Kristnasko

 

 

 

Členské příspěvky Českému esperantskému svazu a našemu klubu

 

Jak jsme vám sdělili již minule, změnili jsme peněžní ústav pro vedení našeho účtu. Tím se také poněkud změnil způsob účtování. Ve výpise nám banka neuvádí jméno plátce,  částky členských příspěvků jsou stejné, je proto zapotřebí, abyste při úhradách uváděli jako variabilní symbol své členské číslo, pod kterým vás vedeme v evidenci (máte ho uvedeno v pravé horní části adresního štítku Bultena). Výše členských příspěvků na rok 2002 se mění u svazové položky, u klubové zůstává nezměněna, tedy:

 

kategorie A (výdělečně činní): 300,- Kč (= 250,- ČES + 50,- EK Brno)       

kategorie B (studenti, důchodci): 190,- Kč (= 150,- ČES + 40,- EK Brno)

kategorie D: 110,- Kč (z toho 70 Kč pro ČES, 40 Kč pro EK Brno)

Budeme vám velmi vděčni, když svůj příspěvek uhradíte co nejdříve. Umožníte nám tak využít slevy, která platí pro kluby a místní skupiny, které poukáží svazové příspěvky do konce roku.