B U L T E N O 

de ESPERANTISTA KLUBO en BRNO

 

Rok 2002/č. 1                           Zpravodaj Klubu esperantistů v Brně

 

Výroční členská schůze klubu esperantistů v Brně se koná 20. února 2002 v klubovně na Starobrněnské 15. Na stejném místě se každou středu konají i klubové programy. Od 18.00 je klubovna volná po kurzu šití, lidé se začínají scházet, vlastní program začíná obvykle kolem 18.30 hod. Na programu je zpráva o činnosti za uplynulý rok, zhodnocení stoletého výročí, plány do budoucna a volba nového klubového výboru.

 

Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře. Tak se jmenuje kniha Umberta Eca o plánovaných jazycích, kterou v edici Utváření Evropy vydalo nakladatelství Lidové noviny v překladu Zory Jandové. V knize slavného italského spisovatele (známý románem Jméno růže) je kromě kabaly, Danta, Mikuláše Kusánského, magických jazyků apod. věnováno hodně místa i našemu Komenskému a samozřejmě i esperantu. Příznivá zmínka o esperantu je i v knize Jiřího Vančury Einsteinovo řešení světa bez válek (str. 151) a v knize Lenky Rainerové Kavárna nad Prahou se objevila zajímavá fotografie z doby před první světovou válkou, kde na rohu kavárny Union je zřetelně čitelná tabule s nápisem Bohema Unio Esperantista.                                                                                                                                      

Brněnské sdružení pro mezinárodní jazyk a esperanto. Tak se jmenuje nová iniciativa našich členů Slavomíra Bartáka, Jana Wernera a Františka Frýberta. Chtějí zvát intelektuály (studenty, podnikatele ap.) k přednáškám a diskusím o problémech současného světa a komunikace a tak je zasvětit do našich snah.

 

Světový kongres esperanta se letos koná v brazilské Fontaleze, tentokrát již s novou sestavou lidí v rotterdamském ústředí Světového esperantského svazu. Novým generálním ředitelem je australský spisovatel Trevor Steele (místo Osmo Bullera) a redaktorem časopisu Esperanto je slovenský esperantista Stano Marček (místo Istvána Ertla). Námětem kongresu je “Různost = šance, nikoliv hrozba”.

 

Opustili naše řady. Dne 8. 11.2001 zesnula naše členka Zora Vaverková, ve stejný den Max Hillebrand z Jablonce, 25.11. Ladislav Fiala z Poděbrad a 30.1.2002 Milan Zvara, čelný slovenský esperantista.


Eli Urbanová oslavila významné životní výročí 8. února 2002. Známá esperantská básnířka a spisovatelka, narozená v Čáslavi roku 1922 jako Eliška Vrzáková, se provdala za svého učitele klavíru Štěpána Urbana a spolupracovala i se známými umělci, jako byli Vlasta Fabiánová a Karel Höger. Od Karla Högera se dozvěděla o esperantu a společně se svým mužem se jazyku naučili a začali v něm psát poezii, která hned vzbudila pozornost svou vysokou úrovní. Štěpán Urban (1913-1974) zanechal tiskem básnickou sbírku  Nova Ezopo a v rukopise přes sto satiryckých básní. Eli Urbanové vyšly sbírky Nur tri koloroj, El subaj fontoj, Peza vino (zrcadlově s českým překladem Josefa Rumlera) a autobiografický román Hetajro dancas, který vzbudil v esperantském světě senzaci a dostal loňskou cenu OSIEKu. Posledním dílem je kniha El mia buduaro, která stejně jako Hetajro vyšla v brazilském Fontu. Důležitou kapitolou v jejím životě bylo členství v Akademii esperanta.

 

Stejné výročí slaví i básník Ing. Čestmír Vidman, který píše převážně česky, ale částečně i v esperantu, a geolog RNDr. Josef Kavka, který je patrně nejvýznamnějším českým vědeckým pracovníkem, který napsal řadu odborných prací v esperantu, zvláště v době, kdy redigoval Scienca Revuo.

 

Letošní oslavy. Letošní rok je velmi bohatý na výročí. Stoleté oslavy čekají pražský esperantský klub, který vznikl rok po našem v Brně. Společně oba kluby vytvořily první esperantský svaz, takže letošní výročí můžeme považovat i za výročí celostátního organizovaného hnutí. Současný svaz uskuteční na podzim 22.‑24.11.  svůj jubilejní 10. sjezd, který se bude konat v Praze jako připomenutí zmíněného stoletého výročí. A 50. výročí oslaví letos Letní esperantský tábor v Lančově, organizovaný klubem v Třebíči.

 

Setkání táborníků na Lančově se uskuteční 9.-11. srpna po skončení třetí etapy

V táboře proběhnou i tradiční etapy s kurzy jazyků:

1. běh               30.6. - 13.7.  E, A, N

2. běh 14.7. - 27.7.    E, A, N, F, R, Š

3. běh 28.7. - 10.8.    E, A, N, výtvarná výchova, šachy

 

Ekonomický tlak (tábor musí Lančovu platit celoroční nájem bez ohledu na využití zařízení)  přinutil vedení tábora přizvat i výuku dalších jazyků (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština), kurzy výtvarné výchovy a šachy.

 

 

Záleží jen na esperantistech, aby se tábor stal opět hlavní školou mezinárodního jazyka u nás.

 

Z významných děl světové literatury v esperantu vyšel v posledních měsících Purtagorio (Očistec) Danta Alighieriho (druhý díl Božské komedie) v překladu Enrica Dondiho a s ilustracemi Gustava Dorého.

Překlad navazuje na slavné Kalocsayovo přetlumočení prvního dílu Infero (Peklo). Jinou slavnou novinkou je Milion Marca Pola, který v esperantu vyšel pod názvem La libro de mirindaĵoj (Kniha pozoruhodností) v překladu Daniela Moiranda. Z odborných prací je významný Angla-Esperanta Medicina Vortaro (Anglicko-esperantský lékařský slovník) japonského lékaře Yamazoe Saburoo (okolo 28 000 výrazů). Vycházejí ovšem i knihy méně známých autorů, jazykové publikace a kompaktní disky, např. Zamenhofaj paroladoj (Zamenhofovy přednášky) čtené japonským hercem Kawanisi Teturo, dále Verdastilaj brazilaĵoj (brazilské písně v esperantském stylu) či první esperantská symfonie amerického skladatele Davida Gainese, kterou před rokem a půl natočila Moravská filharmonie

 

Monato a Esperanto v novém. Dva z nejvýznamnějších esperantských časopisů právě vycházejí (první letošní číslo). Oba opustily svou dosavadní podobu a přijaly nový, modernější vzhled titulní strany. Esperanto pod redakcí Stano Marčeka změnilo i vnitřní uspořádání, přibylo hodně fotografií, jsou tučnější titulky a používá větší písmo.


IBIRE a KAEST. Agentura KAVA-PECH připravuje na letošní rok dvě zajímavé akce pro esperantisty, které se postupně stávají tradicí. 9. - 14. 9. se uskuteční IBIRE v Dobřichovicích, což je cyklistické setkání esperantistů na kolech, a 8.‑10. 11. bude Konferenco Apliko de Esperanto en Scienco kaj Tekniko  (Konference o aplikaci esperanta ve vědě a technice) s námětem “elektronické prostředky”. Je to pokračování někdejších seminářů AEST (v roce 1984 byl v Brně).

 

Dalšími připravovanými akcemi jsou Hlaváček jarní v Ratíškovicích (19-21.4.), seminář ve Skokovech (22.-28.4.), Paroliga kurso v Poděbradech (7.-9.6.) a EKOTUR na Šumavě (11.-16.6.)

 

Letos se uskuteční u nás i dvě mezinárodní akce:

20.‑27.7. se v Kroměříži sejdou esperantisté katolíci na svém 55. mezinárodním kongresu IKUE a 14.‑21.9. budou mít podobné setkání v Janských Lázních tělesně postižení esperantisté.

 

 

 

Letošní program v klubovně

 

Januaro 2002

 

9.1.       Mgr. M. Picková: Paroliga kurso en Olomouc

16.1.     M. Malovec: Pri verkado de Gramatiko

23.1.     J. Handlová: Meza Azio (diapozitivoj)

30.1.     V. Podhradská: Kredu aŭ ne kredu

 

Februaro

6.2.      MVDr. O.A.Fischer: Viro, kiu ne volis batali

13.2.     M. Lorková: Tion vi eble ne legis

20.2.     Ĝenerala membra kunveno

27.2.     Mgr. Z. Hršel: AZ-kvizo 

 

Marto

6.3.      M. Lorková: Zdislava de Lemberk

13.3.     M. Klimentová: Skanseno en Rožnov

20.3.     M. Malovec: El nia literaturo

27.3.                 Mgr. Z. Hršel: Eraroj instruas

 

Aprilo

3,4.       V. Podhradská: Kvizoj kaj anekdotoj

10.4.     Mgr. M. Picková: Socialaj servoj por pensiuloj

7.4.       Mgr. Z. Hršel: Lingvaj ludoj

24.4.     M. Lorková: La lastaj militaj tagoj en 1945

 

Majo

 

15.5.     M. Lorková: Ĉinaj fabeloj

22.5.     V. Podhradská:Orientaj religioj

29.5.     A. Veselý: Eŭropa Unio

 

Junio

 

5.6.       M. Lorková: Sano el la naturo

12.6.     Ing. J. Vojáček: Biokemio kaj la vivo

19.6.     Mgr. Z. Hršel: Lingvo ne nur lude

26.6.     Nia somera feriado

 

 

Letní prázdniny do začátku září