B U L T E N O 

de ESPERANTISTA KLUBO en BRNO

 

Rok 2003/č. 1                          Zpravodaj Klubu esperantistů v Brně

 

Nový esperantský slovník - nova PIV. Největší esperantský slovník, výkladový, známý jako PIV (Plena Ilustrita Vortaro, první vydání z roku 1970) vychází v novém vydání. Byl rozšířen počet hesel, upřesněny definice a ilustrace začleněny přímo do textu (dříve se nacházely na konci knihy). Knihu připravil kolektiv SAT pod vedením prof. M. DucGoninaze, tiskem byla pověřena česká firma vydávající esperantskou literaturu KAVA-PECH v Dobřichovicích.

 

87. Světový esperantský kongres ve Fortaleze, Brazílie, se konal ve dnech 3.-10. srpna 2002 s hlavním tematem: “Různost - šance, nikoliv hrozba” .  Účast zhruba 1500 lidí ze všech kontinentů. Salonky byly již tradičně pojmenovány podle významných místních esperantistů, mezi nimi i podle Čecha Františka Vladimíra Lorence (1872-1957), který v roce 1890 vydal první učebnici esperanta pro Čechy, pak musel kvůli procesu s Omladinou uprchnout do Brazilie, kde založil místní esperantské hnutí. Program kongresu během týdne se skládal ze  165 částí ve 14 saloncích. Kromě přednášek na hlavní tema se setkaly i zájmové a profesní svazy (pedagogové, novináři, mládež, budhisté ap.), uskutečnila se divadelní představení (Artur Azevedo: Láska podle přísloví a lidová hra Strašidelný dům), koncerty, balet,  autorské půlhodinky o nových knihách, zájezdy. Zvlášť důležitá je kongresová universita, v níž přednášejí univerzitní profesoři (Geraldo Mattos: Přirozená semantika a kulturní syntax, Cesar Oliveira de Barros Leal: Vyčerpání možností vězeňství a účinná odpověď alternativních  trestů, Helmar Frank: Úloha kulturní rozdílnosti v práci Akademie věd San Marino, Vilmos Benczik: Kapitola z historie dorozumívání - revoluce hlasu, Humphrey Tonkin: Esperantští básníci o esperantu, Adonis M. Saliba-Silva: Koroze kovů a protikorozní metody, Amri Wandel: Astronomie Inků, Jozefo J. Lunazzi: Holografická televize, Ismael Mattos Andrade Ávila: Semiotické hodnocení umělého jazyka, Roberto Resende: Moderní zubní implantáty). Kongresová rezoluce upozorňuje, že globalizace vedle pozitivních výsledků má i důsledky negativní, například ohrožení  jazyků malých národů. Esperantisté podporují snahy UNESCO o zachování kulturního dědictví národů a snaží se spolupracovat pro tento cíl. Kongresu se zúčastnilo i šest českých esperantistů.

 

KAEST 2002 čili Konference o aplikaci esperanta ve vědě a technice se uskutečnila v Praze ve dnech 8.-10.11.2002 s námětem Elektronické prostředky, ovšem byly zde bloky také o terminologických problémech.

Asi padesát účastníků vyslechlo 22 přednášek, např.  o poloautomatickém překládání do esperanta, o budoucích vlakových jízdenkách podobných telefonním kartám, o domech na sluneční energii, o terminologických problémech ve stavebnictví, matematice a lesnictví, o turistice apod.

 

Jubilejní 10. Sjezd Českého esperantského svazu proběhl o týden později 15.-17.11.2002 opět v Praze, protože byl spojen s oslavami 100 let  Klubu esperantistů v Praze. Sjezd se se uskutečnil v Kulturním centru Zahrada, Praha-Chodov, a kromě oslav a zhodnocení práce za uplynulé období se diskutovalo ve dvou blocích na téma Propagace esperanta a výuka a Koncepce rozvoje esperanta a klubová činnost. Hlavním bodem programu byla tradičně volba nového svazového výboru a aktualizace svazových stanov. Tajným hlasováním byli zvoleni: Věra Podhradská (předsedkyně), Lucie Karešová (místopředsedkyně), Petr Chrdle (místopředseda), Pavel Polnický (tajemník), Jindřich Ondráček (pokladník), Libuše Dvořáková (kluby), Jiří Tomeček (sekce). Do kontrolní skupiny byli zvoleni: Josef Hron, Věra Šlahařová, Jiří Souček. Byli také schváleni noví čestní členové svazu: Zdeněk Hršel (Brno), Miloslav Pastrňák (Havířov), Jiří Patera (Praha), Jiří Pištora (Česká Třebová), Věra Podhradská (Brno), Miroslav Smyčka (Ústí nad Labem).

 

50. výročí své existence oslavil i Letní esperantský tábor v Lančově, organizovaný Klubem esperantistů Třebíč. Slavnostní nástup hostů, bývalých táborníků, se konal 10. srpna 2002. Součástí programu byla i návštěva malé výstavky v Lančově na obecním úřadě s desítkou obrazů namalovaných v táboře profesionálními i amatérskými malíři a večer táborák. O dva dny později propukly povodně v okolí (Vranov, Podhradí), tábor sám však zůstal ušetřen.

Pasporto al la tuta mondo (Pas do celého světa) je název esperantského videokurzu, který byl letos dokončen a lze jej objednat u UEA. Scénář napsal Paul Gubbins. Námětem jsou příhody rodiny Bonvolo a jejich zahraničního hosta.

 

Společné schůzky se Sdružením. Jak jsme již sdělili před rokem, v Brně vzniklo i nové Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto, kterése schází jednou měsíčně. Klub a Sdružení se dohodly, že od ledna 2003 bude vždy jedna schůzka společná v Kohoutovicích  v “Centru volného času” (20m od konečné trolejbusu č. 142 z Mendlova náměstí, v I. poschodí od 18 hod. - na budově je nápadný nápis Solarium a Knihovna Jiřího Mahena). Dne 19. února zde bude mít přednášku významný brněnský psycholog Prof. PhDr. Vladimír Smékal, Csc, a 19. března předsedkyně svazu Věra Podhradská.

 

 

Program 2003

 

Januaro

8.1. Z. Hršel: Nova Plena Ilustrita Vortaro

15.1. J. Werner: Raymond Schwartz kaj lia ĝoja podio (KOHOUTOVICE)

22.1. O.A.Fischer: Kokcineloj

29.1. M. Lorková: Saniga forto de arboj

 

Februaro

5.2. V. Podhradská: Rememoro pri filmaktoroj

12.2. Z. Hršel: Gaja fonetiko

19.2. Prof. V. Smékal: Stav a cíl esperantského hnutí z pohledu psychologa

(KOHOUTOVICE)

26.2. Jarkunveno

 

Kondolence: V roce 2002 nás opustili členové Dr. Evžen Wohlgemuth, paní Jarmila Dufková a pan Jaromír Žák. V Brně také zemřela paní Zdena Matyková z Hradce Králové, známá jako přispěvatelka Pola Radio. Z významných mimobrněnských esperantistů nutno zmínit odchod paní Aleny Klementové z Karlových Varů a Jaroslava Žáka z Opavy.

 

Nové knihy: V roce 2002 vydala firma KAVA-PECH humoristické povídky Vladimíra Váni (1932-2000) Rakontoj ne nur ŝercaj (Povídky nejen žertovné) (sklad firmy byl v létě zasažen povodněmi). Ke stému výročí pražského klubu vyšla brožurka Cent jaroj de la Esperantista Klubo en Praha a tři básnické publikace, přeložené J. Mrázem: Věra Ludíková Sendu ĝin pluen (Pošli to dál), Zdenka Bergrová Vortoj de la nokto (Slova noci) a Jiří Karen: Mondo afabla ne nur je vortoj (Svět laskavý nejen na slova).


Odbornou publikaci Terminaro de betono kaj de betonistaj laboroj (Názvosloví betonu a betonových prací) vydal Jan Werner z Brna.

 

Mezinárodní konference OSIEK2003 se letos uskuteční v Praze ve dnech 19.-25. července 2003 na téma Intimaj temoj en la Esperanta beletro (intimní náměty v esperantské beletrii). OSIEK pořádá mezinárodní konference každý rok v jiné zemi (u nás před dvěma lety ve Strážnici venovanou Karlu Píčovi). Letošní konferenci pořádá KAVA-PECH (Anglická 878, 252 29 Dobřichovice).

 

88. Světový kongres esperanta přivítá letos švédské město Göteborg ve dnech 26. července - 2. srpna 2003 Hlavní kongresové téma je Lingvaj rajtoj kaj respondecoj (Jazyková práva a zodpovědnosti). Současně proběhne malý kongresek pro děti ve věku 3-13 let v nedalekém chatkovém táboře u jezera.

 

59. Světový kongres esperantské mládeže bude také nedaleko, ve švédském městě Lesjöfors ve dnech 19.-26. července 2003 s námětem Al Libera Kulturo (Ke svobodné kultuře) - přednášky i veselá zábava.

 

 

Podzimní program v klubovně 2002

(uvádíme z archivních důvodů)

 

Septembro 2002

 

4.9.       Věra Podhradská: Feriado per Esperanto   

11.9.     Mgr. Zd. Hršel: Lerni kaj eklerni  

18.9.     Marta Lorková: Libertempo kun senioroj

25.9.     MVDr. Oldřich Fischer: Libeloj (Odonata)

 

Oktobro

2.10.     Jarmila Handlová: Salubra nutrado          

9.10.     Mgr. Milena Picková: Nova biblioteko de Filozofia Fakultato

16.10.   Jarmila Veselá: Karel Čapek kaj TGM

23.10.               Marta Lorková: 55a IKUE-kongreso en Kroměříž

30.10.   Miroslav Malovec: Esperantlingva enciklopedio

 

Novembro

6.11.     Mgr. Zd. Hršel: Ni ludu lingve

13.11.   Marie Klimentová: Kio estas grava?

20.11.   Marta Lorková: J. G. Mendel kaj genetiko

27.11.               Mgr. Milena Picková: Batalo kontraŭ lepro

 

Decembro

4.12.     Adolf Veselý: Sankta Nikolao en Francio

11.12.   MVDr. Oldřich Fischer: Vojtěch Rakous

18.12.   Marta Lorková: Venas Kristnasko

 

 

Členské příspěvky Českému esperantskému svazu a našemu klubu

Ve výpise nám banka neuvádí jméno plátce,  částky členských příspěvků jsou stejné, je proto zapotřebí, abyste při úhradách uváděli jako variabilní symbol své členské číslo, pod kterým vás vedeme v evidenci (máte ho uvedeno v pravé horní části adresního štítku Bultena). Platit je možno i v klubu. Výše členských příspěvků na rok 2003:

kategorie A (výdělečně činní): 300,- Kč (= 250,- ČES + 50,- EK Brno)

kategorie B (studenti, důchodci): 200,- Kč (= 150,- ČES + 50,- EK Brno)

kategorie D: 110,- Kč (z toho 70 Kč pro ČES, 50 Kč pro EK Brno)

Budeme vám velmi vděčni, když svůj příspěvek uhradíte co nejdříve.