B U L T E N O 

de ESPERANTISTA KLUBO en BRNO

 

Rok 2003/č. 3                          Zpravodaj Klubu esperantistů v Brně

 

Konference Českého esperantského svazu byla letos v Litomyšli ve dnech 17.-19.10.2003 v hotelu Dalibor. Zúčastnila se téměř stovka lidí. V pátek večer byly promítnuty snímky z Göteborgu, v sobotu dopoledne předsedkyně svazu V. Podhradská přednesla zprávu o činnosti svazu za uplynulý rok a ing. J. Hron o revizní činnosti. Dopolední program zakončily esperantské scénky dětí z České Třebové pod vedením Z. Novotné. Dopoledne fungovalo také Libroservo (prodáno knih za 5000 Kč). Odpoledne odjeli účastníci na Růžový palouček, potom následovala prohlídka města, která skončila na hřbitově u hrobu esperantského spisovatele K. Píče. Večerní program vyplnila taneční zábava s tombolou. V sobotu M. Malovec promluvil o esperantských spisovatelích z Litomyšle (S. Bubeníček, J. Karen, K. Píč), pak následovaly diskuzní příspěvky (esperanto a internet, práce s dětmi, Lančov, získání sponzorů, české překlady z esperanta apod.). Konferenci připravili esperantisté ze Svitav, především členka výboru Libuše Dvořáková, která získala i sponzory (tiskárna HRG vytiskla zdarma číslo Starta, v materiálech každý účastník dostal krásný nástěnný kalendář)

 

Nové knihy z nakladatelství KAVA-PECH: Matematika vortaro od Marca Bavanta a Rapide pasis la temp’ Eli Urbanové. Nakladatelstvi Volvos Globator vydalo český překlad knihy Maryvonne a Bruna Robineauových Ili vivis sur la tero v překladu Jindřišky Drahotové pod názvem Osm let na cestách po naší planetě. Kniha bude k dostání v knihkupectvích (199 Kč) a připravují se další překlady. Nakladatelství Eko-konzult v Bratislavě vydalo dva překlady z esperanta v češtině, Ve stínu a ve světle a Poslední východ slunce s tematikou kosmologickou a spiritistickou. Bohužel neproběhla jazyková kontrola textu, takže zůstaly překlepy i chyby.

 

 

 

Dostojevskij v esperantu. Nakladatelství Sezonoj v Kaliningradu vydalo povídky Dostojevského pod názvem Blankaj noktoj (Bílé noci) jako součást projektu, v němž se postupně objeví esperantské překlady knih Krimo kaj Puno (Zločin a trest - již 2. vydání), Idioto (Idiot), Demonoj (Běsi) a Fratoj Karamazov (Bratři Karamazovovi). Ve vydané knize jsou povídky Malriĉaj homoj (Chudí lidé), Sozio (Dvojník), Honesta ŝtelisto (Poctivý zloděj), Blankaj noktoj (Bílé noci), Misfortuna historio (Nemilá příhoda) a Noticoj el la kelo (Zápisky z podzemí).

 

Esperantskou televizi chystají brazilští esperantisté na internetu na své domovské stránce Ĝangalo (Džungle), která přináší denní zpravodajství ze světa z celého světa v písemné podobě. Pokud se projekt podaří, objeví se i filmy.

 

89. Světový kongres esperanta se letos uskuteční v čínském Pekinu. Čínští esperantisté se na tuto událost připravují velmi pečlivě, věnovali jí i svůj celonárodní esperantský kongres v říjnu 2003.

 

Nové esperantské knihy ve světě. Antikvaj vidindaĵoj de Pekino (Antické pamětihodnosti Pekingu), Nemeza (Nemesis - hra Alfreda Nobela), Rusa novelaro de la 19-a jarcento (Ruské novely 19. Stol. - Puškin, Lermontov, Gogol, Turgenev, Dostojevskij, Saltykov-Ščedrin, Tolstoj, Čechov), La Meksikiano (Mexičan do Jacka Londona), Historio de farmobiena servistino (Příběh služky ze statku - Guy de Maupassant), La falo de la domo Usher (Pád domu Usherů - E. A. Poe), Sensorteco (Člověk bez osudu - I. Kertézs, maďarský nositel Nobelovy ceny), Klaro kaj elasto (Jasnost a pružnost - pocta překladateli F. De Diego).

 

Děda Mráz přijímá od dětí dopisy v různých jazycích a odpovídá na ně stejnou řečí. Přijímá dopisy i v esperantu na adrese: Avo Frosto, Norda Poluso, HOH OHO Kanado.

 

Velký španělsko-esperantský slovník od nejlepšího esperantského překladatele Kolumbijce Fernada de Diega byl konečně vydán a slavnostně uveden na trh.

 

Fotbalový klub Esperanto byl založen v maďarském městě Zalaegerszeg.

 

 

 

Úmrtí. V Ostravě zemřeli známí esperantisté Ladislav Kyselý  (25.8.2003), překladatel písně Maryša, a čestný člen svazu Drahomír Kočvara (20.11.2003), v Liberci Rudolf Jiří Zvěřina (28.8.2003) známý svým adresářem lidí, toužících po korespondování. Z Německa přišla zpráva o úmrtí Joachima Giessnera, předsedy svazu esperantských železničářů a překladatele mnoha písňových textů.

 

Esperantská encyklopedie Vikipedio na internetu má již přes 10 tisíc článků (před rokem 2 tisíce). Rychlost stále narůstá s přibývajícím počtem přispěvatelů. Cílem je dosáhnout 100 tisíc článků minimálně.

 

Plán práce ČES na rok 2004 počítá také s rozšířením informací na internetu, a to pro české návštěvníky o esperantu (kurzy, slovníky, knihovny, časopisy, sekce, komise a kluby) a pro esperantské návštěvníky o české kultuře (historie, informace o městech a jejich památkách, významné české osobnosti). Připravuje se i brožurka o interlingvistice pro jazykovědce,  kterou esperantsky napsal Detlev Blanke a  přeložil Miroslav Malovec. Ten také připravuje informační brožurku o esperantu pro českou veřejnost.

 

Plán práce klubu se letos soustředí na dvojí 100. výročí, hudebníka Vilibalda Scheibera (1904-1974) a překladatele Josefa Vondrouška (1904-1995). Koncertní a přednáškový program plánujeme na podzim 2004.

 

Členské příspěvky Českého esperantského svazu a Klubu esperantistů v Brně činí dohromady:

350 Kč -  kateogie A (výdělečně činní - dostávají Starto)

250 Kč -  kategorie B (ekonomicky neaktivní - dostávají Starto)


150 Kč - kategorie C (přispívající - nedostávají Starto, např. příslušníci     rodin,  kde už někdo Starto dostává za plné členství)

550 Kč -  kategorie D (dárci - dostávají Starto)

nad 1050 Kč - kategorie Z (zlatá dárcovská kategorie - dostávají Starto)

Doživotní členové svazu kategorie F by měli platit 50 Kč našemu klubu, případně dobrovolný příspěvek svazu.

 

.

 

 

 

  "Malriĉuloj estas admirindaj homoj," diras Patrino Tereza. “Iun vesperon ni iris eksteren kaj kolektis kvar homojn el la strato. Unu estis en tre malbona stato. Mi diris al la fratulinoj: ‘Prizorgu tri el ili kaj mi zorgos pri ĉi tiu virino.’ Mi faris por ŝi ĉion, kion mi povis. Mi enlitigis ŝin atenteme, kaj ŝia vizaĝo ekbrilis per belega ekrideto. Ŝi prenis mian manon, diris nur kvar vortojn ‘Mi dankas al vi,’ kaj  mortis.

  "Venis viziti min iu viro," rakontis aliloke Patrino Tereza. “Li ploris, ĉar mortis lia unusola filo. Li venigis al li fakan kuraciston kaj tiu diris, ke lian filon povus savi nur unu tre multekosta kaj rara medikamento, kiu estas en Hindujo praktike nehavebla. Tamen li preskribis al li recepton kaj tiu viro min nun petis pri helpo. Mi klopodis mildigi lian doloron kaj kvietigi lin.

  ‘Ni alveturigos ĉi tiun medikamenton el Anglujo,’ mi promesis al li. Kiam li foriris, mi konsciiĝis, kiamaniere mi enplektiĝis en la aferon. Ricevi la medikamenton el Anglujo ne estis facile, kaj eĉ se mi sukcesus, povus esti malfrue por la knabo, kiu estis ĝuste mortanta. Dum mi tiel zorgumis, venis unu el niaj kunlaborantoj kun kutima paketo da medikamentoj, kiuj donis  al li riĉuloj. Ni kolektas ne-utiligitajn medikamentojn, kiuj ankoraŭ estis en garantia tempolimo, ĉar por niaj malriĉuloj, kiuj ne povas aĉeti ilin, havas valoron de oro. Mi komencis trarigardi ilin kaj unu botelo falis en miajn okulojn. Tio estis ĝuste tiu medikamento, kiun bezonis la mortanta knabo, kaj estis da ĝi ĝuste tiom, kiom preskribis la kuracisto."

  Mi opinias, ke almenaŭ ĉi tiuj kelkaj okazintaĵoj alproksimigas al ni iomete laborojn kaj meriton de Patrino Tereza kaj de ŝiaj ge-kunlaborantoj - virinojn kaj ankaŭ same virojn.

 

Unu eldiraĵo de Patrino Tereza:

"Afablaj vortoj povas esti koncizaj kaj simplaj, sed iliaj eĥoj estas senfinaj."

 

Marta Lorková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrino Tereza - virino de la dudeka jarcento

 La 19-an de oktobro 2003 estis sur la placo de S. Petro en Romo solene beatigita Patrino Tereza el Kalkato.

  Mi rememoras alian tagon en 1984, kiam Patrino Tereza vizitis nian urbon. La katedralo de Sanktaj Petro kaj Paŭlo pleniĝis, nur meze oni lasis liberan spacon por trairo. Mi sukcesis lokiĝi ĉe la rando de ĉi tiu libera loko kaj propravide de proksime vidi ĉi tiun etan statureton en blanka sario kun blua strio kaj malgranda kruceto ŝultre. Sur la piedoj simplaj sandaloj, kvankam tiam estis jam sufiĉe malvarme. Ŝin akompanis unu fratulino el la ordeno, kiun Patrino Tereza fondis - nome "Misiistinoj de Amo" - laŭaspekte hindino. Patrino Tereza alpaŝis al la ĉefaltaro kaj alparolis la kunvenintojn angle. Kompreneble ŝia parolo estis tradukata ĉeĥlingven.

  Tia estis mia persona renkonto kun patrino Tereza. Por priskribi ŝian biografion, mi enmanigis la verkon de Renzo Allegri.

   Do, Patrino Tereza, propranome Agnes Boyaxhiu, naskiĝis la 27. 8. 1910 en Skoplje en Jugoslavio. De tio oni deduktis, ke ŝi estis jugoslavdevena. Sed tio ne estis prava - ŝi estis albanino. Skoplje estas ĉelima urbo, kiu dum la historio vivis sub la regado de diversaj ŝtatoj.  Ĝi estis anektita ankaŭ al Turkujo kaj Serbio. sed origine ĝi estas albana. La granda parto de ĝia loĝantaro parolas albane. Ankaŭ la familio de Boyaxhia sentis sin albana kaj parolis albane. Patrino Tereza naskiĝis en bonstata kaj pia familio. La patro Nikola Boyaxhiu estis kapabla komercisto kaj doktoro de farmacio. Li estis ankaŭ posedanto de konstrufirmao. Ĝuste li konstruis en Skoplje la unuan pli signifan teatron. La patrino Drone ankaŭ devenis el riĉa familio. Ŝi edziniĝis tre juna - en sia 16-a jaro. En la 18-a ŝi havis la unuan infanon - filon Lazaron, en la 20-a la estontan Patrinon Tereza kaj la trian infanon, filinon Agata en sia 23-a jaro. La familio de Boyaxhiu vivis feliĉe kaj kontente. La patrino vivis sian kredon simple kaj praktike kaj klopodis montri sian amon al proksimuloj per bonfaroj. Al ĉi tio ŝi gvidis ankaŭ siajn infanojn. En Skolpje vivis plejparte islamanoj, sed ankaŭ multnombra grupo de ortodoksa eklezio kaj minoritato da katolikoj - al kiu apartenis ankaŭ la familio de Byaxhiu.

  Trankvilo kaj kontento ne estis en la familio de Byaxhiu longtempa. En la jaro 1913 Albanio akiris memstarecon kaj la familo festis. Sed tuj poste ĝi estis malgrandigita - nome la teritorio de Kosovo alfalis al Jugoslavio. Sed Kosovo volis reveni al Albanio. En la tuta regiono senĉese subbrulis streĉo, kiun Beograda armeo sufokis perforte.

 

  La soldatoj direktiĝis precipe al la plej influemaj elstaruloj. Al ili apartenis ankaŭ patro de Agnes; li estis honorata kaj respektata de la tuta urbo.  La familio tre baldaŭ venis en grandajn ekonomiajn pro-blemojn. Tri malgrandaj infanoj restis sen patro (venenita), kaj la patrino devis sola zorgi pri ilia vivtenado.

  Dume Agnes maturiĝis kaj en sia 18-a jaro decidiĝis fariĝi monaĥino. Ŝi forlasis la patrujon kaj veturis al Irlando kaj tie ŝi aliĝis al la ordeno de Loreto. En la jaro 1928 ŝi forveturis al Hindujo laŭ ordenaj promesoj kaj akceptis la nomon Tereza, sed ŝi ankaŭ tie studis kaj ricevis titolon de magistro kaj ŝiaj estroj deziris, ke ŝi fariĝu profesorino. Tio ankaŭ okazis kaj Patrino Tereza instruis en High School en Kalkato historion kaj geografion 18 jarojn. Kiel instruistino ŝi estis inter lernantoj tre ŝatata kaj ankaŭ ŝiaj superuloj estis pri ŝi kontentaj kaj tial ili nomis ŝin direktorino de la lernejo.

  Ĉe siaj vojaĝoj ŝi ekkonis korpremantan bildon de mizero ĉe multaj loĝantoj de ĉi tiu hinda grandurbo. La 10-an de septembro 1946 ŝi radikale decidiĝis dediĉi sin plene al la plej grandaj povruloj inter mizeruloj.

  En la jaro 1948 ŝi forlasas kun aprobo de la papo ordenon de Loreto, frekventas trimonatan kurson de flegado kaj dum Kristnasko 1948 ŝi eklaboras. Ŝi forlasas monaĥejon, vestas sin per simpla blanka sario kun blua bordero, sur la maldekstran ŝultron alkudras simplan kruceton, al piedoj maldelikatajn sandalojn kaj kun kelkaj rupioj enpoŝe ŝi eklaboras inter povruloj. Ŝi nek pensas, nek filozofas, kiamaniere ŝi helpu al ili. Ŝi dediĉas sin al la unua povrulo, kiun ŝi renkontas surstrate. Ŝi surŝultrigas la unuan povran infanon, nura osto kaj haŭto, kiu rigardas ŝin per grandaj okuloj kaj ŝi prizorgas ĝin. Ŝi flegas la unuan leprulon, kiun ŝi trovas kuŝanta en polvo kaj koto. Ŝi surveturigas mortantan oldulinon, kiun ŝi trovas, transportas ŝin hejmen, satigas ŝin, lavas ŝin kaj poste ŝin tenas en brakoj ĝis la oldulino elspiras lastfoje.

  Tre malfacilaj estas ŝiaj komencoj - sola, sen mono, sen tegmento super la kapo, sen certeco. Ŝi mem skribas pri tio "ŝajnis al mi, ke mi dronas en maro de doloro kaj izoleco. Mi estas tre laca kaj ofte mi eĉ  malsatas." Ankoraŭ antaŭ nelonge ŝi estis direktorino de la fama High School, kiun konis la tuta Kalkato. En belega kolegio ŝi instruis knabinojn el riĉaj familioj, kiuj iam fariĝos instruistinoj kaj profesorinoj. Kaj nun ŝi estis en getto, kie malriĉuloj vivis  meze de

 

 

musoj kaj blatoj kaj instruis infanojn de sensignifaj homoj, kiuj eble neniam lernos legi, en kabano kun argila planko, sen tablo, seĝo, tabulo, kreto. Krom tio - laŭ siaj fortoj - ŝi helpadis al tiuj helpobezonaj ĉirkaŭ si, kiuj estis sennombraj: al forĵetitaj infanoj, al malsanuloj, kiuj estis elvicigitaj el societo, al mortantoj pro malsato.

  La 19-an de marto 1949 aliĝas al ŝi la unua bengala knabino, 19-jara, post du semajnoj alvenas plua studentino, post kelkaj semajnoj samtempe 12 knabinoj. Ankoraŭ en la sama jaro ŝi ricevas donace de unu muzulmano por sia laboro lian grandan domon. En la jaro 1956 ŝi jam povas krei novan kongregacion, kiun ŝi nomas "Misiistinoj de amo". Ĝi aktivis unue nur en Hindujo, sed nun ĝi laboras preskaŭ en 100 nacioj kaj havas 4.400 kunlaborantojn, virinojn kaj ankaŭ virojn.

  Ŝiaj fratulinoj "Misiistinoj de amo" same kiel ŝi helpas ĉie, kie estas la plej necesbezonaj homoj kaj senpage, ĉar ili vivas nur el donacoj kaj kun granda fido je helpo de Dio. Por ŝia klopodo pri pli bona kaj homeca mondo ŝi ricevis multajn honorigojn kaj premiojn de diverspecaj institucioj, ekz. en la jaro 1971 donis al ŝi la papo Paŭlo la VI-a pacpremion de la Johano la XXIII-a, en la jaro 1979 ŝi ricevis pacpremion de Nobelo, kaj multajn aliajn. Kompreneble ĉiuj ĉi premioj migris ĉiam al utilo de tiuj, al kiuj ŝi senlace servis ĝis fino de sia vivo.

  Eble ne estas sen intereso, ke en la jaro 1983 ŝi estis enhospitaligita kaj ricevis kardiostimulilon, sed malgraŭ tio ŝi ne ĉesis labori. Kaj tiu laboro finiĝas por ŝi sur ĉi tiu tero per ŝia morto la 5-an de septembro 1997.

  Eble nur por ilustraĵo kelke da okazintaĵoj, pri kiu parolas Patrino Tereza mem: "En Kalkato ni kuiras ĉiutage por 9000 homoj. Iun matenon iu fratulino informis min, ke nia provizejo estas malplena. Estis ĵaŭdo. Antaŭ ni konturiĝis malbela semajnfino. Io tiel neatendita okazis al mi la unuan fojon. Ni devos pri tio informi la homojn," diris la fratulino. "Ne, ni atendu," mi opiniis. "Iru intertempe en la preĝejon kaj komisiu tion al Jesuo..."

  Ankaŭ mi komencis preĝi kaj atendis, kio okazos. Vendrede matene alveturis kamiono plena de bakaĵoj, marmelado kaj lakto. Ĉi tio estis sendaĵo destinita kiel lerneja intermanĝo. La saman matenon la registaro decidis, ke lernejoj restos fermitaj kaj ĉiuj ĉi tiuj Di-donacoj restis senprofite uzeblaj. Mi klopodis ekscii, kial oni fermis lernejojn, sed la kaŭzon mi neniam sukcesis malkaŝi.

 

 

 

 

Vilibald Scheiber

Josef Vondroušek

 

 

100. výročí narození dvou velkých osobností brněnského esperantského hnutí oslavíme na podzim 2004

 

Vilibald Scheiber (29.12.1904 - 2.8.1974) se narodil v Českých Budějovicích, ale působil v Brně jako profesor na konzervatoři a dirigent orchestru brněnské opery a v Opavě jako šéf opery. Od roku 1945 byl členem brněnského esperantského klubu, pro který připravil kolem 60 kulturních programů u příležitosti významných výročí. Zhudebnil Křičkovy české  básně a Baghyho esperantské. Již na prvním, ustavujícím kongresu Českého esperantského svazu v roce 1969 v Brně byl jmenován čestným členem svazu. Byl profesorem pěvkyně Heleny Halířové-Supové, která se svým mužem, basistou Václavem Halířem (1926-1999), pokračovala v pořádání koncertů pro náš klub a pokračuje v této činnosti i nyní se svými studenty. Jejich koncert bude součástí oslav. Profesor Scheiber bude mít v roce 2004 také 30. výročí úmrtí.

 

Josef Vondroušek (1.12.1904. - 6.12.1995) byl profesí bankovní úředník. S esperantem se seznámil v 18 letech (1922) a již jako 25-letý (1929) se stal tajemníkem brněnského klubu, jehož činnost neobyčejně oživil. Dbal, aby každá klubová schůzka měla předem připravený kulturní program, jehož hlavní částí byla esperantsky přednesená přednáška některým členem klubu na zajímavé téma. Členové dostávali pravidelně cyklostylovaný bulletin se stručnými informacemi z esperantského světa. Ve spolupráci s umělci připravoval klubové koncerty. Později byl také nejčastěji voleným předsedou klubu. Těžištěm jeho práce jsou esperantské překlady z české literatury, převážně  z  Karla  Čapka,  ale překládal  také  M.  Švandrlíka,  J.  Šmída,  Z. Jirotku, A. Jiráska,  B. Němcovou,  K. Schulze,  J. Haškovou, S. Čecha, V. Havla, Karla IV., V. Chaloupeckého,  V. Dyka,  F. Kožíka, V. Nezvala, J. Žáka, E. Valentu aj. Jen část překladů zatím vyšla tiskem. Za své zásluhy byl v roce 1979 jmenován čestným členem Českého esperantského svazu a v roce 1992 čestným členem Světového esperantského svazu.

 

 

Program na leden 2004

 

Klub esperantistů, Starobrněnská 15, od 18 hod:

7.1. Miroslav Malovec: Esperantské sci-fi

14.1. Věra Podhradská: Organizace - výroční členská schůze

28.1. Zdeněk Hršel: Evropské menšiny

 

Sdružení pro mezinárodní jazyk, Kohoutovice od 18 hod:

21.1. Zdeněk Hršel: O projektech mezislovanského jazyka

 

Program bývá připravován zhruba měsíc dopředu a zveřejňován v časopise KAM v Brně za kulturou (a tím  i na internetových stránkách časopisu  http://www.kicbrno.cz/prednasky.htm).


Členské příspěvky lze platit buď přímo klubové pokladní v klubovně nebo pomocí přiložených složenek na účet klubu.

 

 

Zveme členy klubu na

 

výroční členskou schůzi

 

která se koná 14. ledna 2004 v klubovně na Starobrněnské 15 od 18. hod.

 

Program schůze:

 

- Zpráva o činnosti za uplynulý rok

- Volba výboru

- Plán práce na rok 2004

- Příprava oslav stého výročí narození

  V. Scheibera a J. Vondrouška

 

KLUB ESPERANTISTŮ

 

Schůzky: klubovna ÚMČ Brno-střed, Starobrněnská 15, vždy ve středu od 18 h, kromě třetí středy v měsíci, kdy máme společnou schůzku se Sdružením v Kohoutovicích.

 

 

3.9. Miroslav Malovec: Kiel ni feriis

10.9. Věra Podhradská: Interesaj temoj

24.9. Mgr. Zdeněk Hršel: Eraroj instruas

 

1. 10. Marta Lorková: Patrino Tereza

8. 10. Věra Podhradská: Diskuta horeto

22. 10. Miroslav Malovec: Nia konferenco

29. 10. Mgr. Zdeněk Hršel: Demandoj kaj respondoj

 

5. 11. Marta Lorková: Z říše zvířat

12. 11. Mgr. Zdeněk Hršel: Evejský folklor z Toga

26. 11. Miroslav Malovec: George Orwell

 

3. 12. M. Malovec: Překladatel Josef Vondroušek

10. 12. M. Lorková: Vánoce přicházejí

 

Pokud jste zapomněli zaplatit letošní příspěvek, prosíme o úhradu co nejdříve. Děkujeme.

 

 

SDRUŽENÍ PRO MEZINÁRODNÍ JAZYK

ESPERANTO V BRNĚ

 

Schůzka: Centrum volného času, klubovna ÚMČ Brno-Kohoutovice, Libušina tř. 27, v 18 h.

 

17. 9. Miroslav Malovec: Čapkové v esperantu

15. 10. František Frýbert: Radiové spojení lodi Titanic

19. 11. Milada Vondroušková: Významné osobnosti esperant-ského hnutí v Brně

17. 12. Adolf Veselý: L. L. Zamenhof a jeho dílo