Z výročních schůzí Sdružení 19.1.2011 a Klubu 2.2.2011


Činnost brněnských esperantistů v roce 2010


Informování členů:

V roce 2010 jsme vydali pro členy 3 pozvánky (Invitiloj) na 40 večerů s přednáškovým programem. Klubovnu navštěvoval Cesáreo Garcia Fernández ze španělské Asturie, když v první polovině roku učil na Masarykově univerzitě, a měl i klubový program o svém kraji.


Kurzy esperanta

Na Masarykově univerzitě probíhal kurz před prázdninami.


Klubová knihovna

Přibylo několik knih, konkrétně: Eda Jitzovský Fieraj koroj (v překladu Jana Wernera), Jules Verne Ĉirkaŭ la mondo en okdek tagoj, Alxandre Dumas La grafo de Monte Kristo, Noam Chomsky Lingvo kaj menso, Ján Vajs 100 gravaj personoj de la slovaka Esperanto-movado, Harry Harrison La stratoj de Aŝkalono, István Nemere Serpentoj en la puto, Georges Simenon Maigret eraras, ILEI Manlibro pri instruado de Esperanto, Jarkolekto de TAKE 2010, Karla Erbová Pejzaĝo kun signaturoj, Čestmír Vidman Poutník K. H. Mácha a Karesa fantazio, Max Kašparů Kristnaskaj demandoj kaj paradoksoj, Pavel Rak Desegnita humuro, Miroslav Kalný Obdivoval jsem krále Šalomouna.


Účast na akcích

Pavel Lehký se zúčastnil 2. ročníku České konference v Poděbradech s přednáškou Kdy a jak dál - přestože nepoužil slovo esperanto, posluchači to pochopili a organizátoři umístili jeho přednášku na internetu mezi deseti nejlepšími příspěvky z padesáti.

V dubnu 2010 se Marek Blahuš, Miroslav Hruška a Miroslav Malovec zúčastnili v Písku každoroční akce Sabla Printempo, jejímž cílem je školit členy ČES pro práci s obrázky a filmy na internetu.

Marek Blahuš vedl českou karavanu na UK v Havaně a reprezentoval ČES i ČEM. Stal se stážistou týmu E@I ve Francii v Nice, je mu to oficiálně započítáváno do studia na Masarykově univerzitě.

Marek Blahuš a Miroslav Hruška 18-21. listopadu 2010 byli na KAESTu v Modré u Bratislavy, M. Blahuš přednášel o své práci Literumilo por Esperanto, M. Hruška pořizoval videozáznamy.

Josef Vojáček na XXVII Kolokviu o řízení sdělovacího procesu na Univerzitě obrany v Brně měl příspěvek Mnohojazyčnost – realita EU.

Skupina esperantistů se zúčastnila křtu knihy ruské básnířky Ljubov Vondrouškové, žijící v Brně, kterou do esperanta přeložil Jaroslav Krolupper pod názvem Iluzio. Křest se konal v Mahenově knihovně v Brně.


Vystoupení v médiích

M. Blahuše v březnu pozvala brněnská televize Vlna z Brna k rozhovoru o esperantu.


Kelkaj fotoj el la kluba jarkunveno 2.2.2011

Fotis Oldřich Arnošt Fischer