Z členské schůze Sdružení 16.1.2013 a Klubu 6.2.2013


Činnost brněnských esperantistů v roce 2012


Literární činnost:

J. Werner editorsky připravil k vydání Cinkovu Česko-esperant­skou frazeologii, napsal odborný článek do stavebního sborníku TAKE, vydaného ve Francii, o různých druzích zemin (Tero, teraĵo, grundo, argilo, lomo) a připravil k vydání své publikace Historiaj ĉevroj (Historické krovy), Tvorba slov v esperantu a vydal sbírku literárních prací Versa neversa mozaiko. V časopise LA GAZETO publikoval článek "Anna Löwenstein – antipoeto". M. Malovec pomohl Maxu Kašparů připravit Psychiatrický slovník, spolupracoval na zmíněné Cinkově frazeologii, s Viktorem Dvořákem připravuje k vydání esperantské překlady z Otokara Březiny, v časopise česko-čínské společnosti Fénix publikoval článek Překlady české literatury do čínštiny prostřednictvím esperanta, pro mezinárodní konferenci OSIEK ve Svitavách přeložil meziscény dramatu R.U.R. Karla Čapka, v nastudování místního studentského divadla DOMA, zdigitalizoval válečné vzpomínky Julie Šupichové a další dochované rukopisy významných esperantistů.


Akce pro veřejnost:

Josef Vojáček byl dvakrát hostem rozhlasového pořadu Apetýt u redaktorky Marcely Antošové. Putovní výstavu o esperantu instaloval postupně v Moravské zemské knihovně, v budově magistrátu Jihomoravského kraje a na filozofické fakultě Masarykovy univerzity.


Výuka:

J. Vojáček vyučoval esperanto v na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, přihlásilo se 64 studentů, do kurzu interlingvistiky 15 studentů.


Účast na akcích:

Kolokvia o aplikaci esperanta ve vědě a technice (KAEST) v Modre na Slovensku se zúčastnili a do programu přispěli Marek Blahuš o fungování Wikipedie (Vikipedio – kiel funkcias la libera enciklopedio) a digitalizaci Zamenhofových adresářů (Cifereca prilaboro de la Zamenhofaj adresaroj), Miroslav Hruška o novém výukovém programu jazyků (Duolingo – nova interreta lernilo de lingvoj) a o železniční konkurenci v Česku (Aktuale pri fervoja konkurenco en Ĉeĥio), Václav Zouzalík o novoslovanském jazyku (La Novslava lingvo) a Miroslav Malovec o pedagogickém názvosloví (Problemoj de pedagogia terminaro en Esperanto). Na Zamenhofově dni ve Vídni přednášeli Marek Blahuš o Wikipedii a Miroslav Malovec o Josefu Cinkovi. Oldřich Arnošt Fischer se zúčastnil kongresu křesťanských esperantistů v německém Hüttstadtmühle. Věra Podhradská se zúčastnila Letního esperantského tábora v Lančově v hospodářských funkcích a Miroslav Hruška zde vyučoval.


Klubová knihovna

Do Přírůstkového seznamu přibyly nové položky: Maskerado ĉirkaŭ la morto (Soros), nové vydání R.U.R. (Čapek), Morto de artisto (Löwenstein), Bibliografie Zdenky Bergrové, Historio de UEA (Ziko van Dijk), Memorlibro omaĝe al prof. Szerdahely (Koutny), Vivo nova (Dante), Dek tagoj de kapitano Postnikov (Bronštejn), Fabelo pri la triopo (Strugackij), Historio (Herodoto), La princo de la hunoj (Zilah), Sendependaj homoj (Laxness).Jarkunveno de la Societo - Výroční schůze Sdružení

2013-01-16

Fotis Oldřich Arnošt Fischer

Jarkunveno de la Klubo - Výroční schůze Klubu

2013-02-06