Z výroční schůze Sdružení 15.1.2014 a Klubu 5.2.2014Činnost brněnských esperantistů v roce 2013


Literární činnost

Nejdůležitějším počinem bylo vydání Česko-esperantské frazeologie Josefa Cinka (1933-2011), kterou Jednota tlumočníků a překladatelů zařadila do soutěže Slovník roku. Redaktor publikace Jan Werner vydal vlastním nákladem i další knihu, Historiaj ĉevroj (Historické krovy), Oldřich Arnošt Fischer přeložil z esperanta do češtiny dětskou knihu o malém vikingovi Arne, syn náčelníka, kterou vydalo nakladatelství KAVA-PECH i v esperantu. Miroslav Malovec připravil s Viktorem Dvořákem z Moravských Budějovic publikaci s básní Otokara Březiny Moje matka – Mia patrino ve čtrnácti jazycích a s vloženým DVD o památkách Kraje Vysočina v jazycích čeština – esperanto – angličtina. Kniha byla slavnostně pokřtěna 14. září 2013 v Muzeu Otokara Březiny v Jaroměřicích při oslavě básníkových narozenin a za účasti básníka Jiřího Kuběny a herečky Gabriely Vránové. M. Malovec přeložil z esperanta do češtiny portál o lékaři a astronomovi Simonu Mariovi (1573-1624).


Výuka

Neméně důležitá je výuka esperanta a interlingvistiky na filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde se v roce 2013 do kurzů vedených ing. Josefem Vojáčkem přihlásilo 41 studentů. Milan Kolka zpracoval pro studenty interaktivní slovníčky k základní učebnici a k didaktickému příběhu Gerda malaperis.


Prezentace na veřejnosti

Marek Blahuš byl 26.7.2013 pozván do Ostravské televize, kde v ranním programu měl dva vstupy o esperantu. V listopadu pak Marek Blahuš, Miroslav Malovec a Josef Vojáček byli pozváni na krátký rozhovor do brněnského rozhlasu, z něhož bylo odvysíláno 5 minut po sestříhání.


Historie

Brněnští esperantisté pro Český esperantský svaz zpracovávají také Paměť českého esperantského hnutí. Shromážďují informace o jednotlivcích, klubech, různých akcích, digitalizují rukopisy (u dokumentů skenováním, u literárních prací i přepisem). Na podzim odevzdali do Muzea esperanta ve Svitavách 26 krabic naskenovaných materiálů. Z přepsaných textů byly nejdůležitější překlad opery Jakobín a rozhlasové hry pro Zelenou stanici (Verda Stacio), např. Pohádka máje, Záhada Shakespearova umístění Čech na břeh moře v Zimní pohádce, Milostné pražské Jezulátko ap.


Spolupráce

Naše organizace spolupracuje i s jinými organizacemi, esperantskými i neesperantskými, a zúčastní se jejich akcí (mezinárodní konference Rusové na Moravě, Letní esperantský tábor Lančov, 90. let esperantského klubu v Přerově, mezinárodní seminář učitelů v italském Sanremo Castellaro, školení o Wikipedii v Partizánském, 5. výročí Muzea esperanta ve Svitavách, konference Českého esperantského svazu v Nymburce).


Klubová knihovna

Do klubové knihovny přibyly tituly Pri terminologia laboro (Wera Blanke), Homarano (Korĵenkov), El mia esperanta skatolo (Čeliauskas), Kroze-proze (Johansson), Esperantologio (6-a kajero), Profesia uzo de Esperanto (Chrdle), La Dresdena Sinjorina Praĝejo (Helfricht), Litera skripta manet (Barandovská-Frank), La aventuroj de Ŝerloko Holmso (Doyle), Modernaj teknikaj metodoj kaj teknologioj (KAEST 2012), Undino (Schreiner), Nu kaj do? (Sen Rodin), Esperanto as a starter language for children (Tellier) a samozřejmě naše knihy Frazeologia Vortaro (Cink), Historiaj ĉevroj (Werner), Moje matka – Mia patrino (Březina) a Arne syn náčelníka (Nordenstrom).


Z plánů na rok 2014

Připravujeme publikace Tvorba slov v esperantu (J. Werner), Mluvnice esperanta v češtině (M. Malovec), překlad moderní divadelní hry (O. A. Fischer), další překlad informací o integrované dopravě na jižní Moravě (M. Hruška), interaktivní slovník k učebnicím (M. Kolka), další publikaci O. Březiny v esperantu a dalších jazycích (M. Malovec s V. Dvořákem), novou stránku klubu na facebooku, články o dějinách Brna pro cizince, kurzy pro veřejnost a studenty MU, články o esperantských spisovatelích.


Výroční schůze Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně 15.1.2014

(Jarkunveno de Societo por la Internacia Lingvo Esperanto en Brno)

Výroční schůze Klubu esperantistů v Brně 5.2.2014

(Jarkunveno de la Esperantista klubo en Brno)

foto Oldřich Arnošt Fischer