SOCIETO POR LA INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN BRNO

Adreso: p.a. Adolf Veselý, P.O.Box 77, 623 00 Brno; tel. 547 220 944

POZVÁNKA na setkání členů a příznivců „Sdružení

pro mezinárodní jazyk esperanto“ v Brně v září až prosinci 2012

Setkání se uskuteční vždy třetí středu v měsíci v klubovně ÚMČ Brno – Kohoutovice, Libušina třída 27,

1. poschodí. Budova (s nápisy: Sauna, Solárium, Posilovna, Mahenova knihovna aj.) se nachází při konečné zastávce trolejbusu č. 37, který jezdí z Mendlova náměstí (25 minut jízdy) a trolejbusu č. 29 jedoucího z centra města, z Brandlovy, resp. České ulice (trvání jízdy 35 minut). Název stanice je „Jírovcova“, pro trolejbus č. 37 konečná stanice. Použít lze také autobus č. 50. Zahájení schůzí bývá vždy v 18.00 hodin.

19. září

Kuloj - flugantaj turmentuloj

MVDr. Oldřich A. Fischer

20. září
v 16.30 hod.

Účast na programu PROMĚNY JAZYKA v rámci „Babylonfestu 2012“ v Mahenově knihovně v Kobližné ulici. (Zahrnuto je i esperanto!)

Organizátor: Ruské kulturní osvětové sdružení na Moravě. Zve nás: Ljubov Vondroušková

17. října

Neologismoj en Esperanto plu malpacigas la movadon. – Diskuto pri la artikolo de A. Löwenstein en la Revuo Esperanto (UEA): Poetoj detruas nian lingvon

Ing. Jan Werner

21. listopadu

Aŭtora legado pri la temo: Feliĉo estas…
La membroj hejme skribe formulos sian imagon, kio estas homa feliĉo kaj en la kunveno la verketon tralegos. Sekvos komuna diskuto pri la temo.

Komuna programo

19. prosince

Libera tribuno pri la temo: Ĉu vi preferas la rektan elekton de la ŝtat-prezidento?
Post tiu aranĝo sekvos antaŭkristnaska temaro.

Gvido: La komitatanoj

Programoj de la Esperantista Klubo en Brno

Místo schůzí: Starobrněnská ul. 15, přízemí domu. Ulice je spojnicí mezi Zelným trhem a Šilingrovým náměstím v centru města. U vstupu je zvláštní zvonek. Začátek schůzí v 18.00 hodin.

Informace, kontaktní adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno; malovec@volny.cz.

5.9.2012

Postferiaj impresoj

klubanoj

12.9.2012

OSIEK-konferenco en Svitavy

Miroslav Malovec

26.9.2012

La 62-a kongreso de Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI)

Oldřich Arnošt Fischer

3.10.2012

Verkaro de mistera Esperanta verkistino Yvette Swithmoore

Zdeněk Závodný

10.10.2012

Erich Wolfgang Korngold - mondfama komponisto naskiĝinta en Brno

Miroslav Malovec

24.10.2012

SES Nitra

Miroslav Hruška

31.10.2012

Unua mondmilito

Libuše Baroňová

7.11.2012

Tabanoj (Ovádi)

Oldřich Arnošt Fischer

14.11.2012

Sicilio

Miroslav Hruška

28.11.2012

Iom disvastigitaj interlingvoj

Josef Vojáček

5.12.2012

Nikolaa vespero

Věra Podhradská

12.12.2012

Nova Duden-vortaro

Jan Werner

Brno la 8-an de septembro 2012 Věra Podhradská Miroslav Malovec

prezidantino de la la societo prezidanto de EK