SOCIETO POR LA INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN

BRNO

Adreso: p.a. Adolf Veselý, P.O.Box 77, 623 00 Brno; tel. 547 220 944POZVÁNKA na setkání členů a příznivců „Sdružení

pro mezinárodní jazyk esperanto“ v Brně v IV. čtvrtletí 2011

Setkání se uskuteční vždy třetí středu v měsíci v klubovně ÚMČ Brno – Kohoutovice, Libušina třída 27,

1. poschodí. Budova (s nápisy: Sauna, Solárium, Posilovna, Mahenova knihovna aj.) se nachází při konečné zastávce trolejbusu č. 37, který jezdí z Mendlova náměstí (25 minut jízdy) a trolejbusu č. 29 jedoucího z centra města, z Brandlovy, resp. České ulice (trvání jízdy 35 minut). Název stanice je „Jírovcova“. Použít lze také autobus č. 50. Zahájení schůzí bývá vždy v 18.00 hodin.

21.9.2011

K filozofickým základům jazykového univerzalismu (od Komenského k Zamenhofovi)

Mirek Čejka

19.10.2011

Ota kaj Petr Ginz

Miroslav Malovec

16.11.2011

Universala lingvo laŭ VIA LUCIS

Milada Vondroušková

Bohumila Trzosová

21.12.2011

Antaŭkristnaska kunsido


Programoj de la Esperantista Klubo en Brno

Místo schůzí: Starobrněnská ul. 15, přízemí domu. Ulice je spojnicí mezi Zelným trhem a Šilingrovým náměstím v centru města. U vstupu je zvláštní zvonek. Začátek schůzí v 18.00 hodin.

Informace, kontaktní adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno; malovec@volny.cz.

7.9.2011

Postferiaj impresoj - eksterlandaj gastoj

klubanoj

14.9.2011

Filipina Welser kaj Ferdinando de Tirolo 

Miroslav Malovec

28.9.2011

Ŝtata festo - státní svátek

volno

5.10.2011

Ne nur pri la 67-a IJK en Kievo

Miroslav Hruška

12.10.2011

Mi ne devas silenti

Zdeněk Hršel

26.10.2011

Odonatologio - scienco pri libeloj

Oldřich Arnošt Fischer

2.11.2011

Mia somera staĝo por E@I

Miroslav Hruška

9.11.2011

Signifo de akvo en nia vivo

Marie Klimentová

23.11.2011

Karel la pli Aĝa el Žerotín

Oldřich Arnošt Fischer

30.11.2011

Mark Twain

Miroslav Malovec

7.12.2011

Lasu skarabon vivi!

Oldřich Arnošt Fischer

14.12.2011

La 15-a de decembro - Tago de L. L. Zamenhov

kolektivo


Zvlášť srdečně zveme na přednášku Doc. Dr. Mirka Čejky, významného českého jazykovědce, který je synem zakladatele českého esperantského hnutí Theodora Čejky. M. Čejka napsal řadu prací z obecné lingvistiky, filozofie jazyka, slavistiky, bohemistiky, zabýval se edicí památek starší české literatury a čínštinou, kterou vystudoval na brněnské univerzitě, kde později sám vyučoval. Přednášel i v Pekingu, Londýně a Řezně. V našem klubu přednášel 15.3.1977 společně se svým učitelem a přítelem, jazykovědcem dr. Arnoštem Lamprechtem - také ctitelem esperanta - o nostratických jazycích.

Theodor Čejka (1878-1957) jako mladý učitel v Bystřici pod Hostýnem v roce 1900, tedy ve svých 22 letech, napsal a vydal učebnici a slovník esperanta (ve spolupráci s učiteli Valentinem Bílikem, Janem Holubem a o 8 let starším Josefem Krumpholcem), dále vydával časopisy Bohema Esperantisto, Germana Esperantisto, Revuo Internacia a Internacia Pedagogia Revuo. Podařilo se mu rozpoutat esperantské hnutí, což vedlo i k založení našeho klubu v roce 1901. Na Th. Čejku se zachovala zajímavá svědectví také v rodinách esperantistů, kteří se s ním osobně znali.


Brno la 10-an de septembro 2011


Věra Podhradská
prezidanto de la societo


Miroslav Malovec
prezidanto de EK Brno