SOCIETO POR LA INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN BRNO

Adreso: p.a. Adolf Veselý, P.O.Box 77, 623 00 Brno; tel. 547 220 944

POZVÁNKA na setkání členů a příznivců „Sdružení

pro mezinárodní jazyk esperanto“ v Brně v II. čtvrtletí 2010

Setkání se uskuteční vždy třetí středu v měsíci v klubovně ÚMČ Brno – Kohoutovice, Libušina třída 27,

1. poschodí. Budova (s nápisy: Sauna, Solárium, Posilovna, Mahenova knihovna aj.) se nachází při konečné zastávce trolejbusu č. 37, který jezdí z Mendlova náměstí (25 minut jízdy) a trolejbusu č. 29 jedoucího z centra města, z Brandlovy, resp. České ulice (trvání jízdy 35 minut). Název stanice je „Jírovcova“. Použít lze také autobus č. 50. Zahájení schůzí bývá vždy v 18.00 hodin.

21. dubna

Postavení žen ve společnosti -panel.diskuse - vede

Milada Vondroušková

19. května

Česká konference v Poděbradech

Pavel Lehký

16. června

Významná osobnost města Brna

Miroslav Malovec

30. června

Přátelské předprázdninové posezení na zahradě u Veselých v Kohoutovicích

Programoj de la Esperantista Klubo en Brno

Místo schůzí: Starobrněnská ul. 15, přízemí domu. Ulice je spojnicí mezi Zelným trhem a Šilingrovým náměstím v centru města. U vstupu je zvláštní zvonek. Začátek schůzí v 18.00 hodin.

Informace, kontaktní adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno; malovec@volny.cz.

7.dubna

Překlad fejetonu „ Vymyslet slovo“

Jan Werner

14 dubna

Španělsko

Bohumila Trzosová

28.dubna

Den otevřených dveří v sídle Světového esper. svazu

Marek Blahuš

5. května

Setkání českých a saských esperantistů

Marek Blahuš,Mirek Hruška

12. května

Asturie, země, kultura

Caesáreo Garcia Fernándes

26. května

Překlad studentského románu „Hrdá srdce“E.Jitzovský

Jan Werner

2. června

Karel Hynek Mácha

kolektiv

9. června

Mohamed a vznik islámu

Miroslav Malovec

23. června

Film o setkání esperantské mládeže v Liberci

Marek Blahuš,Mirek Hruška


MUZEA NOKTO EN SVITAVY

La 12-an de junio 2010 okazos en Svitavy Muzea nokto, al kies programo kontribuos ankaŭ la Esperanto-muzeo. Ĝia programo estos riĉa: je la 16-a horo ĝi komenciĝos per inaŭguro de la nova ekspozicio en la muzeo, ĉi-foje pri la verko de Pavel Rak, humuristo kaj ilustristo, fama ankaŭ en Esperantujo. Ĝin sekvos bapto de la lernolibro de Stano Marček „Esperanto přímou metodou“, la fama lernolibro, kiu jam aperis en 24 lingvoj. La lasta programo celas al infanoj kaj nomiĝas „Desegnado de infanoj kun Pavel Rak“. Krome interesa kultura kaj amuza programo okazos dum la tuta vespero en la areo de la Urba muzeo kaj galerio tuj vid-al-vide de la Esperanto-muzeo.

Informoj – dvor.libuse@seznam.cz


ESPERANTO V TV BRNO

Dne 30.3.2010 odvysílala Brněnská televize v rámci pořadu „Vlna z Brna“ 16-minutový rozhovor

s Markem Blahušem, kterého oslovili sami redaktoři, kteří se zajímali o esperanto i o činnost esperantistů v Brně.Miroslav Malovec Věra Podhradská

prezidanto de EK Brno prezidantino de societo


V Brně dne 31.3.2010