Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně nabízí mezi předměty, které na ní lze studovat, také volitelný předmět Vzdělávací kybernetika, který je vyučován v esperantu podle učebnice německého profesora Helmara Franka. Studenti, kteří esperanto ještě neznají, mají možnost se je naučit během dvou semestrů v dalším volitelném předmětu na Pedagogické fakultě. Pro letošní podzimní semestr si tento předmět zatím zaregistrovalo 38 studentů z různých fakult MU. Všechny tyto kurzy jsou přitom v rámci mezifakultního studia otevřené zájemcům studujícím kterýkoliv ročník na kterékoliv fakultě Masarykovy univerzity. Že je mezi univerzitami a studenty zájem o kontakty a spolupráci s využitím esperanta, o tom svědčí také schůzka vysokoškolských učitelů na kongresu ve Vilniusu. Spolupráce by mohla začít výukou esperanta v Letním esperantském táboře v Lančově u Vranovské přehrady a později pokračovat výukou odborných předmětů, kterou by vedli profesoři a docenti Mezinárodní akademie věd San Marino na Svobodné evropské univerzitě Kelemantia v Komárně. V esperantu je také možno studovat v polském Bydgošti (turistiku), v Poznani na univerzitě Adama Mickievicze interlingvistiku a v Maďarsku v Budapešti na Filologické fakultě univerzity ELTE (Ëtvös Loránd Tudomanyegyetem) interlingvistiku a esperantologii. Na celé řadě dalších univerzit je esperanto vyučováno buď jako řádný předmět,  případně existují zájmové kroužky. V Maďarsku je možno skládat státní zkoušku z dvaceti jazyků, mezi nimiž je esperanto. V Anglii na základních školách je povinný jeden cizí jazyk, většinou francouzština, na středních školách je cizí jazyk nepovinný. Angličtí esperantisté navrhují, aby se jako první cizí jazyk vyučovalo esperanto, jehož znalost pak ulehčí učení dalšího cizího jazyka. Mezikulturní vztahy prostřednictvím esperanta jsou předmětem projektu
Interkulturo, který přes internet ("http://www.interkulturo.net") spojuje skupiny dětí, studentů a mladých lidí, kteří mají zájem se dovědět všechno možné o životě svých kamarádů, o zajímavostech, zvycích a kultuře
v jejich zemích. Internet velmi nahrává esperantu, esperantských stránek stále přibývá. Existuje také internetová encyklopedie Wikipedie v esperantu.