Pedagogická komise

Českého esperantské svazu

Česká sekce ILEI
domů

 

Učebnice

Slovníky 

Čítanky  

Kurzy

Časopisy

Kontakty


Odkazy


 

Esperanto jako druhý cizí jazyk na školách

Od září 2013 se v našich základních školách učí povinně druhý cizí jazyk, nejpozději od osmého ročníku v rozsahu minimálně 6 vyučovacích hodin. Žáci mají zvládnout cizí jazyk alespoň na jazykové úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce.

Pokud prvním cizím jazykem není angličtina, musí být tím druhým. Většina škol si ale jako první cizí jazyk volí právě angličtinu, a potom tím druhým může být kterýkoliv jiný jazyk:

Za druhý cizí jazyk si školy často volí některý z dalších světových jazyků (němčina, francouzština, španělština, ruština, italština).

Avšak u slabších žáků může nastat problém, že nezvládají ani angličtinu a najednou se mají učit jazyk ještě těžší, u kterého si budou muset pamatovat rod podstatného jména, tvar množného čísla, skloňování přídavných jmen, časování sloves odlišné v každé osobě a spoustu sloves nepravidelných. Viz učitelé mají z novinky strachaa postrach se jmenuje druhý cizí jazyk.

Těmto dětem by mohlo pomoci právě esperanto, které je naopak snazší. Bylo už vytvořeno tak, aby se snadno učilo jako jazyk cizí. Má snadnou výslovnost, protože používá jen pět základních samohlásek (a-e-i-o-u), pravopis podle zásady „piš, jak slyšíš“, slovní zásobu z mezinárodních slov, pravidelné odvozování slov, rod podstatných jmen přirozený (věci a zvířata rodu středního, lidé podle pohlaví), slovesa ve všech osobách mají stejný tvar (jen se vyměňují zájména). Přitom se jedná o plnohodnotný jazyk, jak dokazuje nejen vlastní původní literatura, ale i překlady nejnáročnějších literárních děl (např. Bible, Don Quijot, Švejk, Pán prstenů). Esperantem komunikuje mezinárodní společenství, celosvětově organizované a dosažitelné na internetu.

Na ministerstvu školství nám potvrdili, že nic nebrání tomu, aby si děti zvolily jako druhý cizí jazyk právě esperanto. Proto jsme zpracovali tzv. Standardy pro výuku tohoto jazyka a příklad Osnov, podle kterých lze jazyk vyučovat (každý učitel si může ovšem zpracovat své vlastní osnovy i zvolit učebnice, které mu vyhovují).

Standardy pro výuku - esperanto jako další cizí jazyk

Vzor osnov pro výuku esperanta

*Slovníčky k procvičování slovní zásoby

*Ukázkový exemplář časopisu pro mladé esperantisty Juna Amiko v PDF.

*Ukázkový exemplář časopisu pro esperantské učitele Internacia Pedagogia Revuo v PDF.

Vhodnou učební pomůckou je učebnice Esperanto přímou metodou od Stano Marčeka (anotace učebnice).
K učebnici byla vydána i série kartiček s didaktickými obrázky, na papíře nebo na CD, které se pak dají promítat. Na CD vyšla i verze autorem namluvená se správnou výslovností a přízvukem.
Autor učebnice promítá didaktické obrázky.

*Zkušenosti s využitím učebnice na Slovensku.

*Ohlasy z Ruska (esperantsky) z La Ondo de Esperanto.

*Anotace a Osnovy v esperantu.