SOCIETO POR LA INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN BRNO

Adreso: p.a. Adolf Veselý, P.O.Box 77, 623 00 Brno; tel. 547 220 944

POZVÁNKA na setkání členů a příznivců „Sdružení

pro mezinárodní jazyk esperanto“ v Brně ve IV. čtvrtletí 2005

Setkání se uskuteční vždy třetí středu v měsíci v klubovně ÚMČ Brno – Kohoutovice, Libušina třída 27, 1. poschodí. Budova se nachází při konečné zastávce autobusu č. x37, který jezdí z Mendlova náměstí (25 minut jízdy), nebo vlevo od zastávky „Jírovcova“ trolejbusu č. x25 jedoucího z centra města, z Brandlovy, resp. České ulice (35 min.).

Schůze se pravidelně konají v 18.00 hodin, avšak pro říjen tento čas v předstihu (již začátkem června) obsadila jiná organizace, proto dne 19. října se sejdeme již v 15.00 hodin!

19. října

15.00 hod.

Přemysl Pitter 1895-1976

Legado el la ĝuste aperanta libro de Karel Kraft „Heroo de la amo“

16. listopadu 18.00 hod.

Homaranismo de L. L. Zamenhof

Miroslav Smyčka

(České Budějovice)

21. prosince 18.00 hod.

Esperanta baza konstrufaka leksiko

Ing. Jan Werner

Programoj de la Esperantista Klubo en Brno

Místo schůzí: Starobrněnská ul. 15, přízemí domu. Ulice je spojnicí mezi Zelným trhem a Šilingrovým náměstím v centru města. U vstupu je zvláštní zvonek.

Začátek schůzí v 18.00 hodin.

Informace, kontaktní adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno.

5. října

Brána esperanta otevřená. Otázky a odpovědi

Mgr. Zdeněk Hršel

12. října

Odborná literatura v esperantu

Ing. Jan Werner

26. října

Procházky po Brně

Miroslav Hruška

2. listopadu

Náš 11. sjezd

Miroslav Malovec

9. listopadu

Paroliga kurso

Věra Podhradská

23. listopadu

Skokovy 2005

Jarmila Handlová

30. listopadu

Jubilea Marka Twaina

Miroslav Malovec

7. prosince

Co dělat pro zdraví

Marie Klimentová

14. prosince

Esperanto v roce 2005

Mgr. Milena Picková

Pri la vizito de niaj ĝemelurbaj amikoj el la franca/bretona Rennes

Juliette Voelcker, reprezentantino de Esperanto Rennes: Ni ŝatis nian restadon en Brno. Mi nur bedaŭras la mallongecon de la restado. Ni daŭrigis nian vojaĝon al Praha kie ni renkontis Georgon Patera kaj Margit Turková. Ili montris al ni la mirindan Pragon. Tiu urbo vere ĉarmigis nin. Mi ankoraŭ foje tre dankas por via simpatia gastigo. Ni ŝatus reveni por pli malkovri vian regionon kaj pliprofundigi niajn rilatojn kun via klubo. Mi salutas vin kaj la ceterajn membrojn de viaj societo kaj klubo…

Mgr. Andrea Opršalová, pracovnice Odboru zahraničních vztahů Magistrátu města Brna: …doufám, že setkání s členy Klubu esperanta z Rennes v srpnu tohoto roku proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných. Dokonce jsem dostala milý pohled z Rennes od paní Voelcker. - Měla bych na Vás prosbu: Odbor zahraničních vztahů bude připravovat pro členy Zastupitelstva města Brna zpravodaj o spolupráci s partnerskými městy. Myslím si, že by bylo dobré se zmínit i o vaší akci. Uvítali bychom krátký článek o vaší spolupráci a o tom, jak probíhala návštěva z Rennes a několik fotek. Mohl byste mě, prosím, informovat, zda byste byl ochoten článek a fotky zaslat? - Se srdečným pozdravem…

Ano, článek a fotografie poskytneme.                                                                      We