SOCIETO POR INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN BRNO

Adreso: p.a. Adolf Veselý, P.O.Box 77, 623 00 Brno; tel. 547 220 944

POZVÁNKA na setkání členů a příznivců „Sdružení

pro mezinárodní jazyk esperanto“ v Brně v III. čtvrtletí 2006

Setkání se uskuteční až po prázdninách, tedy v září, opět třetí středu v měsíci v klubovně ÚMČ Brno – Kohoutovice, Libušina třída 27, 1. poschodí. Budova se nachází při konečné zastávce autobusu č. x37, který jezdí z Mendlova náměstí (25 minut jízdy), nebo vlevo od zastávky „Jírovcova“ trolejbusu č. x25 jedoucího z centra města, z Brandlovy, resp. České ulice, do Starého Lískovce (35 min.).

Setkání se uskuteční v 18.00 hodin.

20. září

a)      Radioamatoroj kaj Esperanto

b)      Leciono pri „vortfarado“ II

František Frýbert

Ing. Jan Werner

Programoj de la Esperantista Klubo en Brno

Místo schůzí: Starobrněnská ul. 15, přízemí domu. Ulice je spojnicí mezi Zelným trhem a Šilingrovým náměstím v centru města. U vstupu je zvláštní zvonek.

Začátek schůzí v 18.00 hodin.

Informace, kontaktní adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno.

6. září

La somero kun Esperanto

Věra Podhradská

13.září

El la urbaj mitoj de Brno

Miroslav Hruška

27.září

Al la jubileo de J. K. Tyl

Miroslav Malovec

Sukcesa fermo de la sezono 2005/2006

          Merkrede posttagmeze la 28-an de junio 21 esperantistoj el Brno (inkluzive de iama samurbanino Jarka Čejková, nun loĝanta en Frýdek-Místek) kolektiĝis en la ĝardeno de la geedzoj Veselý en Kohoutovice kaj en amuza maniero adiaŭis la finiĝantan agad-sezonon. Por la festena regalo kaj bela medio ni dankas al la gastigantoj, ankaŭ por la kabana tegmento dum la duonhora riĉa pluvo.

Studijní kroužek pro začátečníky a mírně pokročilé

bude po prázdninách pokračovat ve 14denním rytmu, první hodina se uskuteční 13. září v 17 hodin, tzn. hodinu před schůzí klubu, ve Starobrněnské ul. č. 15. Další setkání kroužku bude 27.9. tamtéž. Kroužek opět povede Ing. Jan Werner. Předpokládáme, že se opět zúčastní všichni, kdo se scházeli před prázdninami, mohou se přidat i další, kteří chtějí navázat na vědomosti na úrovni 10. lekce písemného kurzu J. Cinka.

Otázka jazyka mezinárodního a esperanto

          Na poslední kohoutovické schůzi před prázdninami (21.6.2006) Z. Hršel nás informoval, že našel publikaci z roku 1908 s výše uvedeným titulem. Je v ní uvedeno, že se jedná o otisk z časopisu „Moravský kraj“, autor je uveden jen iniciálami L. B., vydal Klub českých esperantistů (asi v Brně?), tiskem Eduarda Kalouse v Brně. V tomto téměř stoletém textu určeném české veřejnosti je zajímavé především to, že otázka přijetí a konečného všeobecného zavedení esperanta je zde považována takřka za rozhodnutou, na rozdíl od naší současnosti v 21. století. Naše dnešní argumenty pro neutrální umělý jazyk uvedl L. B. již v roce 1908 a nám nezbývá než se divit, kam se ztratila energie vynaložená v uplynulých 98 letech na informování a vyučování esperanta a organizování hnutí vůbec. Nabízí se otázka, zda naše pracovní metody jsou správné, zda naše informace jsou správně adresované. Z textu vyjímám, jako zajímavou ukázku, tři krátké úryvky (jazyk z počátku 20. stol zachovávám):

Je potřeba jazyka mezinárodního? Otázka tato svou naivností vyvolá úsměv budoucích pokolení zrovna tak, jako naši vrstevníci zasmáli by se například otázce „potřeba-li pošty?“ Většině vzdělaného světa jest otázka ona již nyní zcela snad zbytečnou; přece však ji pro úplnost klademe, poněvadž jest ještě mnoho lidí, kteří k ní odpovídají záporně. Jediný důvod, jejž někteří z těchto lidí uvádějí, bývá tento:

„Jazyk mezinárodní zničí jazyky národní a národy“. Nebudeme rozsuzovat, bylo-li by neštěstím nebo štěstím pro lidstvo, kdyby se jednoho krásného dne ukázalo, že není národů a jazyků národních, nýbrž jen všelidská rodina s jediným jazykem všelidským, pokusíme se jen upokojiti ty, kdož věří, že by to bylo něco opravdu hrozného.

Jazyk mezinárodní přeje si jen umožnit lidem různých národů vzájemné dorozumívání se, nikterak však nezamýšlí vměšovati se do vnitřního jich života. Báti se, že jazyk mezinárodní zniční jazyky národní, je zrovna tak směšné, jako například bázeň, že pošta, která umožňuje lidem vzdáleným vzájemné obcování, hrozí zničiti ústní styk lidí…

Že jazykem mezinárodním nestane se žádný z národních, o tom snad nebude třeba dlouhých vykladů. Každý pochopí, že proti takovému řešení otázky řeči mezinárodní stavěla by se nejen žarlivost národů (každý by chtěl, aby jeho jazyk byl zvolen), ale i oprávněná obava, že národ takto favorisovaný by nabyl svrchované převahy nad ostatními ve vědě, v průmyslu a pod. Jazykem mezinárodním může tedy býti a bude jen jazyk neutrální

Zbývá nám odpovědět ještě na otázku, je-li ještě nutno, aby se rozumní lidé drželi stranou „až se věc vytříbí“. Ze všeho řečeného je viděti, že otázka jazyka mezinárodního je už vytříbena, alespoň pro lidi, kteří viděti chtějí. A kdo viděti nechce, je slepší nežli slepci, kteří mají už svůj časopis esperantský. Na co tedy čekat? Či je opravdu rozumných lidí nedůstojno přispěti k urovnání cesty myšlence tak dalekosáhlého významu kulturního?

Nia partopreno en someraj aranĝoj

Mirek Hruška komence de julio vizitis Vienon kaj pri la vizito li komunikas jenon:

Matene mi renkonitiĝis kun Marek Blahuš kaj per buso ni veturis en Vienon. Tie atendis nin Gregor. Li ankoraŭ iris renkonte al Peter Baláž. Intertempe mi kun Marek iris al Stefan-katedralo. Tien poste venis ankaŭ Gregor kun slovakoj kaj ni komune iris en la Esperantomuzeon. Tie jam estis aliaj homoj, sed oni atendis ankoraŭ hungarojn. Ni do vizitis la muzeon de globusoj. Tute interesa muzeo. Kiam hungaroj venis, ni komune envenis la muzeon de Esperanto. Poste ni iris en la urbon vidi vienajn monumentojn. Hungaroj forveturis per aŭtomobiloj kaj ni veturis per metroo kaj tramo al suda stacio. Tie ni trarigardis Belvederon. Dum Marek revene akompanis slovakojn, mi devis veturi hejmen el Praterstern, do amikoj esperantistoj veturis kun mi per tramo. Por eble minuto ni vizitis amuzan parkon kaj tuj poste ni disiĝis. Mi sidiĝis en autobuson kaj veturis hejmen al Brno. La renkontiĝo estis tre bela.              Mirek Hruška

          La 5-an Turistan Renkontiĝon en Plasy (15.- 18.6.) partoprenis J. Werner lige kun la traktado paralele aranĝita por la kunlaborantoj en Esperantologia kaj Literatura Forumo (ELFo).

          La Someran Esperanto-Tendaron en Lančov partoprenis V. Podhradská kaj M. Malovec, ambaŭ grave helpis en la skipo de tendar-gvidantoj kaj instruantoj.

          La 59-an IKUE-kongreson en Velehrad (8.- 15.7.) partoprenis J. Werner kaj M. Blahuš. Marek tie paralele kun la kongresa programo okazigis kunsidon de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

          La 91-an Universalan Kongreson en Florenco (29.7.- 5.8.) partoprenois Marek Blahuš.

Esperantistaj aranĝoj en aŭgusto – decembro 2006

§          11.- 13.8. – Renkontiĝo de eks-tendaranoj en Lančov. Informoj: <podhradska@volny.cz>.

§          12.- 19.8. – La 56-a Kongreso de Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI) en la vilaĝo Strážné (Karkonoŝo). Informoj: <cea.polnicky@quick.cz> aŭ: P. Polnický, Na Vinici 110/10, 290 01 Poděbrady.

§          19.8. – Orientbohemian renkontiĝon organizas E-rondeto en Litomyšl. La vizitontoj renkontiĝos en la aŭtobusa stacidomo en la tempo 9.30 – 10.00 h. Sekvos vizito de hortikultura ekspozicio, tagmanĝo kaj kunesto kun reciproka informado kaj aŭskulto de prelego pri Kanado.

§          22.- 24.9. – La 11-a Konferenco de Ĉeĥa Esperanto-Asocio en la sudbohemia urbo České Budějovice. Informoj: jirka.tomecek@post.cz; Jiří Tomeček, Dr. Bureše 3, 370 05 České Budějovice.

§          2.- 8.10. – Internacia Paroliga Semajno en la urbeto Dobřichovice, en la pensiono Sokol. Informoj kaj aliĝiloj: www.kava-pech.cz/inpaseminfo@kava-pech.cz.

§          10- 12.11. Konferenco Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko en Dobřichovice. La ĉeftemo: Lingvo kaj interreto; la dua sekcio: Studoj el diversaj fakoj. Organizas: Kava-Pech (P. Chrdle), Anglická 878, 25229 Dobřichovice; retadreso: kaest@kava-pech.cz.

§          8.- 10.12. – La 18-a Kultura Festivalo en Ústí nad Labem, honore al la 100-a naskiĝdatreveno de Jiří Kořínek kaj D-ro Tomáš Pumpr. Informoj: www.esperanto.cz, m.smycka@seznam.cz.

Brno 2006-08-12                                                                              Jan Werner  (werne@tiscali.cz)