SOCIETO POR INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN BRNO

Adreso: p.a. Adolf Veselý, P.O.Box 77, 623 00 Brno; tel. 547 220 944

POZVÁNKA na setkání členů a příznivců „Sdružení

pro mezinárodní jazyk esperanto“ v Brně v III. čtvrtletí 2007

Zářiové setkání se uskuteční třetí středu v měsíci v klubovně ÚMČ Brno – Kohoutovice, Libušina třída 27, 1. poschodí. Budova (s nápisy: Sauna, Solárium, Posilovna, Mahenova knihovna aj.) se nachází při konečné zastávce autobusu č. 37, který jezdí z Mendlova náměstí (25 minut jízdy) a trolejbusu č. 29 jedoucího z centra města, z Brandlovy, resp. České ulice (trvání jízdy 35 minut). Název stanice je „Jírovcova“. Použít lze také autobus č. 50.

Schůze se konají pravidelně v 18.00 hodin.

19. září

Esperanta vojaĝo al Ukraino

Marek Blahuš, Mirek Hruška, Karol Rydlo

Programoj de la Esperantista Klubo en Brno

Místo schůzí: Starobrněnská ul. 15, přízemí domu. Ulice je spojnicí mezi Zelným trhem a Šilingrovým náměstím v centru města. U vstupu je zvláštní zvonek.

Začátek schůzí v 18.00 hodin.

Informace, kontaktní adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno.

  5. září

Jazyková poradna – Lingva konsultejo

Zdeněk Hršel

12. září

Ferdinand Hodler (1853-1918)

Miroslav Malovec

26. září

O konferenci Českého esperantského svazu,

Polička 21.- 23.9.2007

Miroslav Malovec

Kalendář esperantských akcí

1.7. - 28.7. 2007 Dvě etapy letního tábora v Lančově u Vranovské přehrady.

29.7. - 11.8. 2007 Třetí etapa tábora v Lančově. V jeho druhém týdnu se zde uskuteční seminář „120 let esperanta – jak pracovat pro mezinárodní jazyk v dnešním světě“. Seminář koncipoval a povede náš člen Mirek Malovec. Inf. V. Podhradská: 736 249 264. Program:

·          Potřeba poznávat nové projekty a technologie v oblasti jazykového vzdělávání ve světě, v Evropské unii, v České republice a v esperantském hnutí

·          Projekty Socrates, Erasmus, Comenius, Grundtvig, Leonardo, Gutenberg, Gallica, Wikipedia, Neighbourhood, Nitobe, digitální knihovny a encyklopedie a možnosti zapojení esperanta.

·          Uchování kulturního dědictví – co s našimi knihovnami. archiváliemi, jak pečovat o rukopisy a jejich zpracování, jak pokračovat v zachycování dějin našeho hnutí a uchovávat památku esperantistů a jejich práce.

·          Esperanto v turistice – zpracovávání prospektů, prezentací měst a obcí, památek a kultury.

·          Prezentace našich klubů, sekcí, svazu, celosvětového hnutí, esperantské kultury a zvláště literatury, překlady do esperanta a z esperanta.

·          Rozvíjení našich slovníků, frazeologií, názvosloví, učebnic a čítanek, kurzů.

21. - 28.7.2007 Zájezd IKUE na ekumenický kongres v polském Pelpinu. Informace: m.svacek@seznam.cz. Zájezd se uskuteční vlakem.

29.7. - 14.8.2007 Zájezd na světový esperantský kongres v japonské Jokohamě. Organi-zátorem je agentura KAVA-PECH (P. Chrdle), zúčastní se ho asi 10 českých esperantistů.

          21. - 23.9.2007 Konference ČES v Poličce. Informace jsou ve Startu č. 2/2007.

          24. - 30.9.2007 Internacia Paroliga Semajno, kurz esperanta pro alespoň mírně pokročilé v Dobřichovicích. Informace: chrdle@kava-pech.cz.

          Příjemné léto 2007 všem členům a příznivcům za výbor Sdružení přeje

V Brně dne 27.6.2007                                                                                         Ing. Jan Werner