SOCIETO POR INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN BRNO

Adreso: p.a. Adolf Veselý, P.O.Box 77, 623 00 Brno; tel. 547 220 944

POZVÁNKA na setkání členů a příznivců „Sdružení

pro mezinárodní jazyk esperanto“ v Brně ve IV. čtvrtletí 2007

Setkání se uskuteční vždy třetí středu v měsíci v klubovně ÚMČ Brno – Kohoutovice, Libušina třída 27, 1. poschodí. Budova (s nápisy: Sauna, Solárium, Posilovna, Mahenova knihovna aj.) se nachází při konečné zastávce autobusu č. 37, který jezdí z Mendlova náměstí (25 minut jízdy) a trolejbusu č. 29 jedoucího z centra města, z Brandlovy, resp. České ulice (trvání jízdy 35 minut). Název stanice je „Jírovcova“. Použít lze také autobus č. 50.

Setkání se uskuteční v 18.00 hodin.

17. října

Esperanto jazykem Evropské unie?

Zdeněk Závodný

21. listopadu

JUDr. Oldřich Franzl (1897-1965)

Vzpomínka na významného brněnského esperantistu. Účast jeho dcer z důvodů zdravotních je nejistá. V případě jejich neúčasti by o díle Dr. Oldřicha Franzla promluvili

J. Werner a M. Malovec

Jarmila Vetešníková

a Yvetta Bittnerová,

dcery Dr. O. Franzla

19. prosince

Zimní povídání

Marie Malá

Programoj de la Esperantista Klubo en Brno

Místo schůzí: Starobrněnská ul. 15, přízemí domu. Ulice je spojnicí mezi Zelným trhem a Šilingrovým náměstím v centru města. U vstupu je zvláštní zvonek.

Začátek schůzí v 18.00 hodin.

Informace, kontaktní adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno.

3. října

Jazykový koutek

Zdeněk Hršel

10. října

Dětský esperantský spisovatel Donald W. Munns

Miroslav Malovec

24. října

Esperantské knihovny

Miroslav Malovec

31. října

Mistr překladu (Miloš Lukáš)

Zdeněk Hršel

7. listopadu

Jazykový koutek

Zdeněk Hršel

14. listopadu

Strategie esperanta

Miroslav Malovec

28. listopadu

Případ Jana Antonína Bati

Ing. Jan Werner

5. prosince

Jazykový koutek

Zdeněk Hršel

12. prosince

Ježíšova rodina

Miroslav Malovec

Kalendář esperantských akcí

§        2007-10-06: Svitavy. Renkontiĝo kun posedanto de bieno en Sudafrika Respubliko, trarigardo de afrikaj trofeoj, surprizo. Inf.: dvor.libuse@seznam.cz

§        2007-10-12/14: Jarkonferenco de Ĉeĥa sekcio de IFEF en Liberec. Inf.: AnnaAbelovska@seznam.cz

§        2007-10-15/21: 25-a semajna lingva seminario en Skokovy. Inf.: drahotovaesperanto@seznam.cz.

§        2007-11-30/11-02/12: La 19-a IFK (Internacia Kultura Festivalo) en Ústí nad Labem. Inf.: m.smycka@seznam.cz

§        2007-12-15: ANKRO, Antaŭkristnaska Renkontiĝo en Písek. Tradicia Zamenhofa kaj Kristnaska programo kun tombolo. Inf.: esperanto.pisek@seznam.cz

§        2008-02-16/25: Flugkaravano al Hindio kaj Nepalo lige al la 5-a Asia Kongreso de Esperanto. Inf.: chrdle@kava-pech.cz

Zpráva naší mládeže o cestě po Ukrajině

Dne 19. září 2007 v Kohoutovicích uspořádalo program o cestě po Ukrajině pět mladých esperantistů pod vedením Marka Blahuše. S hosty bylo přítomno 29 osob. Mirek Hruška o cestě zpracoval přednášku a vložil ji na internet. Najdete na adrese: http://www.medy.cz/Brno-Esperanto/index.htm 

V Brně dne 26. září 2007                                                                              Jan Werner