SOCIETO POR LA INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN BRNO

Adreso: p.a. Adolf Veselý, P.O.Box 77, 623 00 Brno; tel. 547 220 944

POZVÁNKA na setkání členů a příznivců „Sdružení

pro mezinárodní jazyk esperanto“ v Brně ve III. čtvrtletí 2005

Pravidelné setkání se uskuteční až po prázdninách, třetí středu v měsíci září v 18.00 hodin v klubovně ÚMČ Brno – Kohoutovice, Libušina třída 27, 1. poschodí. Budova se nachází vpravo od konečné zastávky autobusu č. x37, který jezdí z Mendlova náměstí (25 minut jízdy), nebo vlevo od zastávky „Jírovcova“ trolejbusu č. x25 jedoucího z centra města, z Brandlovy, resp. České ulice (35 min.):

21. září

Asocio de Esperantistoj-Handikapuloj

Jarmila Rýznarová (Pardubice)

Dále uvádíme také programy Klubu esperantistů v Brně v měsíci září. Schůze klubu se konají v klubovně v ul. Starobrněnská 15 rovněž od 18.00 hodin.

7. září

Miloš Lukáš – majstro de traduko

Mgr. Zdeněk Hršel

14. září

Vespero de kvizoj kaj enigmoj

Věra Podhradská

Program hostů z partnerského města a organizace ESPERANTO RENNES (Francie)

10. srpna

středa

Dopoledne příjezd z Bratislavy.

Pěší procházka městem, návštěva pamětihodností v centru města. Jako doprovod se přihlásili (zatím, přijít mohou i ostatní členové sdružení a klubu): F. Frýbert,

J. Handlová, J. Werner. Sraz před klubovnou EK, Starobrněnská 15, v 13.30 hod.

11. srpna

čtvrtek

Dopoledne návštěva Moravského Krasu, doprovod J. Werner.

V předvečer (17.00 hod.) přátelská beseda v klubu u Slávka Bartáka, Vackova ul. 88. Přihlásili se: F. Frýbert, J. Handlová, M. Klimentová, M. Malovec, M. Picková, J. Werner. (Pro nevelký prostor nás nemůže být více.)

12. srpna

Ráno hosté odjedou do Prahy

Informoj pri la Esperanto-eventoj en Ĉeĥio

§          SET (Somera Esperanto-Tendaro en Lančov), la 1-a etapo 2005-07-03/16, la 2-a etapo 2005-07-17/30, la 3-a etapo 2005-07/31-08/13. Inf.: esperanto.trebic@volny.cz; poŝta adreso: Letní esperantský tábor, Lančov, 671 06 p. Šafov

§          UK-karavano al Vilno: 2005-07-22/31 Aŭtobusa karavano por la
partopreno de la Universala kongreso de Esperanto en Vilno. Inf.: Josef-Hron@volny.cz

§          Renkontiĝo de iamaj partoprenintoj de SET, 2005-08-12/14, Lančov.
Inf.: esperanto.trebic@volny.cz; poŝta adreso por aliĝoj: Letní esperantský tábor, Lančov,
671 06 p. Šafov

§          Ripozrestado en SET (sen instruado): Lančov, 2005-08-14/27

§          IKUE-tendaro en Sebranice, 2005-08-06/13, inf.: svacekm@quick.cz

La kolekto de prelegoj prezentitaj en la konferenco omaĝe al la 100-jara naskiĝjubileo de J. Vondroušek kaj V. Scheiber „VERDA DUOPO… 1904-2004“ (56 paĝoj) estas aĉetebla (mendebla) por 50 Kč ĉe la kluba sekretario Miroslav Malovec (Bosonožská 15/10, 625 00 Brno; tel. 547 240 690.

La komitato de la SOCIETO

deziras al ĉiuj membroj kaj al simpatiantoj de la lingvo internacia agrablan someron 2005.

J.W.