SOCIETO POR INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN BRNO

Adreso: p.a. Adolf Veselý, P.O.Box 77, 623 00 Brno; tel. 547 220 944

POZVÁNKA na setkání členů a příznivců „Sdružení

pro mezinárodní jazyk esperanto“ v Brně ve IV. čtvrtletí 2006

Setkání se uskuteční vždy třetí středu v měsíci v klubovně ÚMČ Brno – Kohoutovice, Libušina třída 27, 1. poschodí. Budova (s nápisy: Sauna, Solárium, Posilovna aj.) se nachází při konečné zastávce autobusu č. x37, který jezdí z Mendlova náměstí (25 minut jízdy), nebo vlevo od zastávky „Jírovcova“ trolejbusu č. x25 jedoucího z centra města, z Brandlovy, resp. České ulice, do Starého Lískovce (35 min.) a autobusu č. 50.

Schůze se konají pravidelně v 18.00 hodin.

18. října

Silezio – ofte diskutata fenomeno

Ing. Vlastimil Kočvara

15. listopadu

Junularaj E-tendaroj en la fluo de jaroj 1952-2006

Věra Podhradská

20. prosince

Lingva problemo de modalaj verboj en la internacia lingvo Esperanto (pri »devi« k.a.)

Z. Hršel, M. Malovec, J. Werner

Programoj de la Esperantista Klubo en Brno

Místo schůzí: Starobrněnská ul. 15, přízemí domu. Ulice je spojnicí mezi Zelným trhem a Šilingrovým náměstím v centru města. U vstupu je zvláštní zvonek.

Začátek schůzí v 18.00 hodin.

Informace, kontaktní adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno.

4. října

Naše svazová konference

Věra Podhradská

11. října

Služby esperantských institucí

Zdeněk Hršel

25. října

„Babička“ Boženy Němcové v esperantu

Miroslav Malovec

1. listopadu

Vorta kvizo

Zdeněk Hršel

8. listopadu

Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669)

Miroslav Malovec

22. listopadu

Pri itala poezio

Zdeněk Závodný

29. listopadu

Lingvoj en interreto

Marek Blahuš

6. prosince

Vitaminoj

Marie Klimentová

13. prosince

Historio de Kristnasko

Zdeněk Hršel

Příjďte si poslechnout přednášku o málo známém Slezsku

            Dne 18. října bude v Kohoutovicích přednášet o Slezsku Ing. Vlastimil Kočvara z Opavy, význačný esperantista a od letošního roku ředitel Matice slezské, tedy osoba pro dané téma nanejvýš povolaná. Zúčastněte se v hojném počtu!

Učební kroužek pro mírně pokročilé členy pokračuje

            Od 13. září do konce roku 2006 ve čtrnáctidenním rytmu, vždy od 17 do 18 hod. před schůzí klubu či sdružení (zde jen 20.12.), bude postupně procvičovat 10. až 15. lekci písemného kurzu Jan Werner, příp. v zastoupení Věra Podhradská. Účastnit se může kdokoli, kdo se chce naučit nebo zopakovat základy esperanta. Data:  27.9. – 11.10. – 25.10. – 8.11. – 22.11. – 6.12. – 20.12.

Nový výbor sdružení pro období 2007-2009

            Letos se uzavře tříleté volební období výboru a revizora hospodaření. Nový výbor bude volen při výroční schůzi v lednu 2007, avšak již nyní uvažujte o kandidátech do vedení naší orgabnizace.

Nabídka českých textů o tvorbě slov v esperantu

            Ing. J. Werner v Kohoutovicích již 2x hovořil na téma „Vortfarado“, domnívá se však, že jen někteří z členů mají zájem se blíže seznámit s touto teorií, že při členských schůzích by se měly probírat věci užitečnější pro praxi. Texty o tvorbě slov (publikované v periodiku „Letero de ELFo“) však nabízí zájemcům, přihlaste se! A navrhněte také, čím přispět k jazykovému vzdělávání při našich setkáních.

 

V Brně dne 22.9.2006                                                                                                      Jan Werner