SOCIETO POR LA INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN BRNO

Adreso: p.a. Adolf Veselý, P.O.Box 77, 623 00 Brno; tel. 547 220 944

POZVÁNKA na setkání členů a příznivců „Sdružení

pro mezinárodní jazyk esperanto“ v Brně v IV. čtvrtletí 2008

            Setkání se uskuteční vždy třetí středu v měsíci v klubovně ÚMČ Brno – Kohoutovice, Libušina třída 27, 1. poschodí. Budova (s nápisy: Sauna, Solárium, Posilovna, Mahenova knihovna aj.) se nachází při konečné zastávce trolejbusu č. 37, který jezdí z Mendlova náměstí (25 minut jízdy) a trolejbusu č. 29 jedoucího z centra města, z Brandlovy, resp. České ulice (trvání jízdy 35 minut). Název stanice je „Jírovcova“. Použít lze také autobus č. 50. Začátek schůzí v 18.00 hodin.

15.10.2008

La 28-a de oktobro 1918, la tago de ekesto de memstra ĉeĥoslobvaka ŝtato.

Diskurso de la membroj pri tiu ĉi evento okaze de la nunjara jubileo

19.11.2008

Ĉiu lingvo estas komunikilo ankaŭ de sprito

Kolektiva programo

17.12.2008

Esperantaj bibliotekoj kaj muzeoj en Ĉeĥio kaj en la mondo

Miroslav Malovec

Programy Klubu esperantistů v Brně

Místo schůzí: Starobrněnská ul. 15, přízemí domu. Ulice je spojnicí mezi Zelným trhem a Šilingrovým náměstím v centru města. U vstupu je zvláštní zvonek.

Informace, kontaktní adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno.

Schůze klubu se konají ve středu v 18.00 hodin:

Říjen: 1.10. – 8.10. – 22.10. – 29.10.

Listopad: 5.11. – 12.11. – 26.11.

Prosinec: 3.12. – 10.12.

Kalendář esperantských akcí ve 4. čtvrtletí 2008

§        Kongreso de ĈEA en Přerov. 3.- 5.10. Inf.: jirka.tomecek@post.cz

§        Seminario de AEH en Skokovy. 20.- 26.10. Inf.: drahotova@esperanto.cz

§        KAEST 2008 (Konferenco Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko). 7.- 9.11.
Inf.: chrdle@kava-pech.cz

§        Internacia Kultura Festivalo en Ústí nad Labem. 28.- 30.11. Inf.: m.smycka@seznam.cz

Mgr. Zdeněk Hršel, prezidanto de la Esperantista Klubo en Brno, la 19an de septembro 80-jariĝos. Al la jubileulo ni gratulas kaj deziras plenan sanon, prosperon en ĉiu agado kaj ĝojon pro la laboro por nia movado, ankoraŭ dum multaj jaroj.

Soutěž v aktualizaci česko-esperantského slovníku Karla Krafta z roku 1998

            Slovník byl vydán před 10 léty a vývoj jazyka se v tom čase nezastavil, stále se objevují nová slova, do obecného jazyka pronikají i slova odborná,  v běžné komunikaci potřebná. Úkol vypracovat dodatek Kraftova slovníku přijal Mirek Malovec v rámci aktivit ELFo a slova neobsažená v tomto slovníku registruje i Jan Werner. Oba přivítají vaši pomoc. Očekáváme, že v průběhu celého roku, do 15. června 2009, nám budete předávat česká slova, která považujete za potřebná a v uvedém slovníku je nenacházíte. Můžete také přidat váš návrh na esperantský ekvivalent.

            Váš slovní vklad na lístku vč. uvedení vašeho jména předávejte J. Wernerovi. Každý návrh slova pro dodatek slovníku bude hodnocen jedním bodem, taktéž návrh na pojmenování v esperantu, získaný např. při četbě knih, časopisů a jiných slovníků, nebo podle vaší osobní volby.

            Tři účastníci soutěže, kteří získají nejvíce bodů, v závěru sezóny 2008/2009 obdrží knižní odměnu, budou si moci vynbrat i Kraftův česko-esperantský slovník.                             Za sdružení: J. Werner

            Poznámka: Kdo Kraftův slovník nemá, může si ho u J. Wernera koupit za 180 Kč (i na splátky) nebo na jeden rok vypůjčit.

Brno la 17-an de septembro 2008                                                                                            La komitato