SOCIETO POR LA INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN BRNO

Adreso: p.a. Adolf Veselý, P.O.Box 77, 623 00 Brno; tel. 547 220 944

POZVÁNKA na setkání členů a příznivců „Sdružení

pro mezinárodní jazyk esperanto“ v Brně v I. čtvrtůetí 2010

Setkání se uskuteční vždy třetí středu v měsíci v klubovně ÚMČ Brno – Kohoutovice, Libušina třída 27,

1. poschodí. Budova (s nápisy: Sauna, Solárium, Posilovna, Mahenova knihovna aj.) se nachází při konečné zastávce trolejbusu č. 37, který jezdí z Mendlova náměstí (25 minut jízdy) a trolejbusu č. 29 jedoucího z centra města, z Brandlovy, resp. České ulice (trvání jízdy 35 minut). Název stanice je „Jírovcova“. Použít lze také autobus č. 50. Zahájení schůzí je vždy v 18.00 hodin.

Sobota 16. ledna

v 15.00 hod.

v Mokré

Křest rusko-esperantské sbírky veršů ИЛЛЮЗИЯ – ILUZIO básnířky Ljubov Vondrouškové v překladu Jaroslava Kroluppera. Akce je součástí tradičního dne Ruska pořádaného Ruským kulturně osvětovým sdružením na Moravě, pod záštitou gen. konsulátu RF v Brně, starosty obce Mokrá Františka Pepřila a předsedkyně výboru pro národnostní menšiny Magistrátu statutárního města Brna PhDr. Kateřiny Dubské. V rámci akce se uskuteční i hudební program.

Místo konání: Obecní knihovna obce Mokrá-Horákov.

20. ledna

Výroční členská schůze sdružení – v jejím rámci proběhne volba nového výboru

17. února

La brazila establo „Bona Espero“

Adolf Veselý

17. března

Verse neverse pri la printempo – kontribuos ĉiuj membroj sub la gvido de Z. Závodný

Programoj de la Esperantista Klubo en Brno

Místo schůzí: Starobrněnská ul. 15, přízemí domu. Ulice je spojnicí mezi Zelným trhem a Šilingrovým náměstím v centru města. U vstupu je zvláštní zvonek. Začátek schůzí v 18.00 hodin.

Informace, kontaktní adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno; malovec@volny.cz.

6. ledna

Slovo předsedy

Miroslav Malovec

13. ledna

Mazi en Gondolando

Josef Vojáček

27. ledna

Kvíz

Marek Blahuš

3. února

Výroční schůze klubu


10. února

Esperantské hnutí v Izraeli

Zdeněk Závodný

24. února

Přísloví v esperantu

Zdeněk Hršel

3. března

Paměť esperantského hnutí

Miroslav Malovcec

10. března

Kvíz

Věra Podhradská

24. března

Klubová knihovna

Miroslav Malovec

31. březnaAutobusové spojení do Mokré (16.1.2010 – program L. Vondrouškové)

Městský autobus č. 701 (Brno – Pozořice) ze stanoviště v ul. Úzké za obchodním domem TESCO (dříve PRIOR), u chodníku přilehlého k obch. domu, poslední (páté) stanoviště vpravo. Odjezdy: 13.38 hod. a 14.38 hod. Druhý z nich přijíždí do zastávky Mokrá až v 15.03 hod.

Použijete-li první autobus, můžete před programem v knihovně shlédnout výstavu ruských knih, anebo navštívit restaraci U Zbojníka, kde se v ten den podávají také ruské speciality.

Spojení zpět do Brna ze zastávky Mokrá: 16.03 hod., 18.23 hod. Trvání jízdy: 26 minut.

Výbor sdružení přeje všem členům a příznivcům šťastný nový rok 2010. Nezapomínejte, že „být šťasten a jiné blažit – to je pravý úděl člověka“ (B. Bolzano).


Brno la 31-an de decembro 2009 Jan Werner

prezidanto de la societo