SOCIETO POR INTERNACIA LINGVO ESPERANTO EN BRNO

Adreso: p.a. Adolf Veselý, P.O.Box 77, 623 00 Brno; tel. 547 220 944

POZVÁNKA na setkání členů a příznivců „Sdružení

pro mezinárodní jazyk esperanto“ v Brně v I. čtvrtletí 2006

Setkání se uskuteční vždy třetí středu v měsíci v klubovně ÚMČ Brno – Kohoutovice, Libušina třída 27, 1. poschodí. Budova se nachází při konečné zastávce autobusu č. x37, který jezdí z Mendlova náměstí (25 minut jízdy), nebo vlevo od zastávky „Jírovcova“ trolejbusu č. x25 jedoucího z centra města, z Brandlovy, resp. České ulice (35 min.).

Schůze se konají pravidelně v 18.00 hodin.

18. ledna

Esperanto en universitatoj.

Jarkunveno (post la prelego)

Ing. Josef Vojáček, Ph.D.

15. února

Mia vojaĝo al Kosovo

Zdeněk Závodný

15. března

Esperanto en interreto

Marek Blahuš

Programoj de la Esperantista Klubo en Brno

Místo schůzí: Starobrněnská ul. 15, přízemí domu. Ulice je spojnicí mezi Zelným trhem a Šilingrovým náměstím v centru města. U vstupu je zvláštní zvonek.

Začátek schůzí v 18.00 hodin.

Informace, kontaktní adresa: Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno.

4. ledna

Perspektivoj 2006

Mgr. Zdeněk Hršel

11. ledna

Esperanto en Stuttgart kaj Germanio

Marek Blahuš

25. ledna

Kvizoj – enigmoj

Věra Podhradská

1. února

Jarkunveno de la Esperantista Klubo en Brno

 

8. února

Romiaj imperiestroj

Miroslav Hruška

22. února

Skrablo / Scrabble

Marek Blahuš

1. března

Leksikono de literaturistoj

Mgr. Zdeněk Hršel

8. března

Brunnaj legendoj

Miroslav Hruška

22. března

Mirakloj, misteroj

Věra Podhradská

29. března

Bazaj nocioj kaj nomoj en arkitekturo

Ing. Jan Werner

Co jsou a kam směřují Češi a jejich jazyk?

          Dvě stě let po Bílé hoře zem našich předků, Čechů, bychom na mapě nenašli. V teritoriu, kde by měli být, bychom nalezli německy mluvící šlechtu a měšťanstvo. Jen část zaostalých venkovanů – zemědělců – zde mluvila řečí pro jiné nesrozumitelnou.

          Karel Tůma v r. 1886 podal nelichotivé hodnocení povahy Čechů ve spise „Slovo k českým srdcím“. V mnohém a pro řadu z nás obrazně platí dodnes:

          „Jmenujte mi jediného šlechtice českého, kterýž by byl předstoupil kdy před panovníka neb korunního prince s oslovením českým? Pouhá myšlenka na cosi takového vzbudila by v kruzích »naší šlechty« ustrnutí, ba hotové pohoršení. Jak mohutný dojem musila učiniti na panovníka i celý dvůr a vládu vídeňskou šlechta polská, když před několika lety o slavnosti dynastické v plném počtu, ve skvělém kroji národním, objevila se u trůnu, hrda na polský svůj národ a svůj jazyk. Jakou sílu dodává šlechta maďarská věci čtyřmilionového národa svého tím, že před panovníkem a před celým světem  hrdě vyznává, že jest národní, maďarská, a nezná nic dražšího na světě nad svou národnost, kdežto naši historičtí kavalíři, předstoupí-li kdy vůbec sborem před panovníka, předstupují se slovy německými, tak jako ve sněmovně po německu skládají slib svým proslulým „ich gelobe“, – tedy ne co národní šlechta česká, ne co představitelka národa českého, nýbrž co pouhá národu našemu cizí kasta, která ho spíše zapírá a za jazyk jeho se stydí… Proč jen u nás a pouze u nás takovéto nepochopitelné a v celém světě jediné chování se šlechty k národu a jazyku jeho?

          Odpovězme si upřímně a podle pravdy: Poněvadž my sami se ukazujeme býti ku šlechtě té tak nepochopitelnými slabochy, tak pokornými, nesmělými, nehrdými dobráčky a ponžeňprsímichy, že to jest také v celém širém světě unicum.“

          Přesto ono nehrdé a ponížené české a moravské venkovské obyvatelstvo bez šlechty a inteligence, národ bez elity vlastních vzdělanců, zásluhou českých buditelů se začalo sebeuvědomovat a formovat jako samostatná kulturní a společenská jednotka se svébytným posláním. Během pouhých padesáti let vstal český národ v Čechách a na Moravě z mrtvých. Naším dědictvím z obrozenecké doby je naše čeština. My, kteří jsme převzali odkaz buditelů, učme se cizím jazykům abychom viděli do světa, ale mluvme česky, abychom si podrželi dědictví otců, které se teprve ukáže být předností. V jazykově různé Evropě hajme češtinu, nedopusťme ztrátu kulturní a jazykové identity našeho společenství podobně, jak se stávalo a stává v kdysi kolonizovaných zemích.

          Pan Sagradjelou Kokou z Republiky Togo, kde je úředním jazykem francouzština, v časopise „Monato“ (listopad 2005) publikoval článek o zoufalé jazykové situaci v této africké zemi. Střídání koloniálních mocností (Německo, Anglie, Francie) a vnucování evropských jazyků způsobilo komunikační chaos, z kterého zatím nelze nalézt východisko. Z osmdesáti domorodých jazyků v Togu jsou dva považovány také za oficiální a vyučují se ve školách vedle francouzštiny. Ostatní se však hovorově uplatňuji v denním životě. Od francouzštiny v současnosti nelze ustoupit, je to pracovní jazyk státní správy, i když ovládaný jen zlomkem obyvatelstva. To patří obecně k různým jazykovým skupinám a běžně se stává, že jazyková komunikace vázne nejen v obci, ale i v rodinách. Národní obrození obdobné našemu se zde teprve očekává. Autor článku v závěru napsal, že Afričani si musí tuto situaci uvědomit sami a nabádá: učiňte konkrétní kroky, abyste zabránili postupnému zániku svých tradičních jazyků po předcích; nezavrhujte národní jazyky při svých jednáních; dovolte je užívat všude ve svých zemích; zavádějte je do výchovy a výuky (vyučujte je přímo jimi); vytvářejte v nich vlastní literaturu; pomocí těchto jazyků odstraňujte negramotnost (jen v Togu je 48 % obyvatel negramotných).

          Nepatřičná horlivost při zavádění cizího jazyka bývá různě motivována. U nás po únoru 1948 to byl motiv politického vazalství směrem k vůdčí straně a Sovětskému svazu a také již zmíněné české slabošství, vstřícná poníženost pacholků. Dobový příklad: Podle zákona č. 68 z roku 1951 se musely zrušit všechny organizace, „jejichž další existence nepřispívá výstavbě socialismu anebo ji brzdí“. Zrušit se musela i organizace esperantistů. Úřad předsednictva vlády, podle pokynu tehdejšího premiéra Antonína Zápotockého, v odpovědi jednomu nespokojenému občanovi  m.j. sdělil (1952-09-24): „…statisíce dělníků… se učí mateřštině průkopníků socialismu – ruštině. Při takovém masovém rozšíření ruštiny ustupuje přirozeně do pozadí význam esperanta, které tak jako tak je jazykem umělým a tedy ani jazykem v pravém slova smyslu není… Máme za to, že v dnešní době je skutečně daleko prospěšnější dát ty síly, organisační prostředky a tu energii, která je věnována esperantu, do služeb dalšího rozšíření znalosti ruštiny.“

          Jsme o půl století dál a dnešní doba je opět jiná. I motiv je jiný: peníze a postavení (to jako za Rakouska ve vztahu k němčině) a také globalizace, nejen ekonomická (za Rakouska to byla globalizace regionální, tedy germanizace). Angličtina je všude a mísí se s češtinou i tam, kde to není nutné. Významný televizní komentátor hlásil: „O angličtině je již rozhodnuto.“ „Angličtina je o svobodě pohybu.“ „Svět nepotřebuje žádné vymyšlené jazyky, angličtinu nepřeválcují.“ Angličtinu nepřijímá jen jako současnou nutnost, nýbrž odevzdaně a s nadšením, devotně, neschopen vlastní komplexní úvahy zohledňující souvislosti.

          Tristní příklad devotnosti se nedávno udál v Jablonci nad Nisou, kde tamní zastupitelstvo přijalo městskou hymnu v angličtině. Těmto průkopníkům jazykové globalizace po anglicku napsal náš přítel dr. Zdeněk Rusín: „Velmi se podivuji Vašemu rozhodnutí schválit hymnu města Jablonce nad Nisou zpívanou v angličtině. Dozvěděl jsem se o tom z dnešních televizních novin. Předpokládám, že to je pouze váš první krok, a že v brzké době schválíte angličtinu také jako jednací jazyk vašich zasedání. Budete průkopníky, které budou jistě následovat další města a obce České republiky.“

Angličtina zajisté není konečným řešením. A kterému jazyku půjdou Češi vazalsky vstříc příště? To nám poví až některá z dalších generací. Ovlivňovat to však můžeme již dnes, a to výchovou našich dětí, doma i ve školách. Přitom bychom neměli zapomínat na „univerzální světla“ Jana Ámose Komenského (Via lucis).                                                                                                                      Jan Werner

Al niaj membroj kaj simpatiantoj ni deziras elkore, ke la jaro 2006 estu por ili escepte favora, alportanta prosperon, sanon kaj ankaŭ iom da libera tempo por esperantista agado.

                                                                                                                                  La komitato