Z výroční členské schůze Sdružení 18.1.2012 a Klubu 1.2.2012


Činnost brněnských esperantistů v roce 2011


Informování členů

V roce 2011 dostali členové tři pozvánky Invitilo s programem, celkem se jednalo o 29 přednášek na Starobrněnské a o 10 přednášek v Kohoutovicích. Zvlášť významná byla přednáška předního českého jazykovědce dr. Mirka Čejky, syna zakladatele českého esperantského hnutí Theodora Čejky (K filozofickým základům jazykového univerzalismu). Naše programy také pravidelně zvěřejňovala internetová stránka Program Brněnsko.


Oslavy 110 let klubu

Klubové výročí jsme oslavili 21. května 2011 v klubovně Brno-střed na Hybešově ulici 65a, napočítali jsme 51 účastníků, z toho.sedm rakouských hostů. Po hudební vložce Miroslava Smyčky následovaly přednášky k historii klubu, k činnosti klubové mládeže dnešní a divadelní aktivity klubové mládeže v padesátých letech, připomínkou významných osobností klubu a problémy dorozumívání v Evropě.


KORDIS – Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Miroslav Hruška přeložil do esperanta informace o dopravě na jižní Moravě a zařídil jeho umístění na oficiálních stránkách IDS JMK.


Návštěva Vídně

10. prosince 2011 se čtyřčlenná skupina brněnských esperantistů zúčastnila přednáškového dne v Polském institutu ve Vídni (přednáška o spisovatelích Kalocsayovi a Baghym, o práci mezinárodního mládežnického týmu E@I registrovaném na Slovensku).


Klubová knihovna

Přibylo několik knih, konkrétně: Grundlagenstudien aus Kybernetik und Geistes­wissenschaft 2001-2010 (dar J. Vojáčka), Úloha esperanta v moderním světě (přednášky z Č. Třebové), Krajina jako duchovní dědictví (resumé v esperantu), od J. Wernera Ladistaj produktoj en konstruado a Versa neversa mozaiko, Fabeloj por infanoj (Růžena Vlková), La fabelputeto de panjo (Kamila Bártlová), Čtyři české královny a kněžna české literatury (Čestmír Vidman), KAEST-Modernaj teknologioj por Esperanto (sborník 2010), Esperantozofio (Ladislav Podmele), Renovigitaj bildoj de la kamparana vivado en Ĉeĥio (Josef Rumler), La vintra fabelo (Shakespeare), La libro de la mirindaĵoj (Marko Polo), La arto labori kune (festlibro de Humphrey Tonkin), Meditadoj el la animo (Paiva Netto).


Paměť českého esperantského hnutí

Bohumila Trzosová přepsala do počítače historické klubové bulteno z let 1930 až 1931, které redigoval a psal rukou Ernesto Sonnenfeld, který tehdy žil v Brně. Později se stal zakladatelem hnutí v Argentině a Urugvaji a členem esperantské akademie. Zpracovali jsme jeho medailonek.


Literární činnost

Jan Werner získal druhou cenu v Belartaj Konkursoj de UEA, v kategorii esej, za Konfuzigaj faktoroj en lingva komunikado a přeložil přednášku dr. Čejky do esperanta Al filozofiaj fundamentoj de lingva universalismo a Komenského 19. kapitolu z knihy Via lucis věnovanou myšlence mezinárodního jazyka; tyto texty a mnoho dalších pak vydal vlastním nákladem v knížce Versa neversa mozaiko; zpracovává také pozůstalost J. Cinka. V oblasti odborného jazyka vydal Ladistaj produktoj en konstruado a šest čísel stavařského bulletinu Konstru-forumo, přispěl také do stavařské ročenky TAKE 2011.


Účast na akcích

Naši členové se zúčastnili 3. ročníku České konference v Kutné Hoře, internetového školení v Milevsku, zahájení výstavy Esperanto a Otokar Březina v Moravských Budějovicích, kongresu esperantistů-železničářů v Liberci, Wikimánie ve Svitavách, jazykového tábora v Lančově, svazového sjezdu v Šumperku.

V červnu se M. Malovec zúčastnil jednodenních oslav 100 let esperanta v Olomouci, seznamil se přitom s jazykovědcem dr. Mirkem Čejkou, což vedlo k přednášce pana doktora na podzim v Kohoutovicích. Seznámil se zároveň i se Zdenkem Smiřickým z Dřevohostic, propagátorem nově objeveného moravského barokního skladatele Josefa Schreiera, o kterém M. Malovec napsal články do Wikipedie v češtině a esperantu.


Vystoupení v médiích

Josef Vojáček vystoupil 23.1.2012 v Českém rozhlase Brno v programu Apetýt na téma Mezilidská komunikace a třeba také esperantem. Miroslav Malovec vystoupil v přímém přenosu ve Studiu 6 na ČT2 ve čtvrtek 27. října v 8.15 h v krátkém vstupu ze svitavské radnice jako člověk, který českou Wikipedii přeložil z esperanta.

Jarkunveno de Societo la 18-an de januaro 2012Fotoj de Oldřich Arnošt Fischer

Zdeněk Závodný, Zdeněk Hršel


Věra Podhradská legas raporton


Geedzoj Veselý kaj Miroslav Hruška (Miropiro)


Podhradská, Malovec, Závodný, Hršel


Veselý, Veselá, Hruška, Vondroušková, Maršálková


Jan Werner informas


Barták, Handlová, Krepčík, Frýbert


Frýbert, Trzosová, Werner, Podhradská


Handlová, Krepčík, Frýbert, TrzosováJarkunveno de la Klubo la 1-an de februaro 2012Fotoj de Oldřich Arnošt Fischer
Vojáček, Handlová, Klimentová, Závodný, Hruška
Vojáček, Handlová, Klimentová

Klimentová, Malovec

Hruška, Trzosová