Zpráva o činnosti Klubu esperantistú v Brně v r. 1998

  1. Organizace

Výbor svolený na výroční schůzi 1998, tj. předseda Mgr. Zdeněk Hršel, místopředseda Miroslav Malovec, hospodářka Marta Lorková, jednatelka Věra Podhradská, členové výboru Jarmila Handlová a Mgr_ Nlilena Picková, se scházel nepravidelně 30 minut před pravidelným klubovým večerem. Revíorkv účtů: Jarmila Veselá a Jarmila Malá.

Klubovní večery se konaly v klubovně obč. klubu ÚMC Brno střed na Starobrněnské 15 ve středu od 19 hod, od února již od 18 hod.

K zajištění poštovní adresy jsme nadále platili poštovní přihrádku 154 na hlavni poště (657 54 Brno).

Klubový zpravodaj Bulteno (společný s EK Praha) vyšel péčí Miroslava Malovice 2x jako dvojčíslo.

Korespondenci vyřizovali předseda, místopředseda a hospodářka.

Přiznání k dani z příjmů právnických osob jsme poslali v termínu.

  1. Práce s členy

Klubových večerů s předem oznámeným programem v esperantu jsme konali 40. Programy zajistili: M. Lorková 7, Mgr. M. Picková 5, M. Malovec 5, J. Handlová 4, Mgr. Z. Hršel 4, V. Podhradská 4, Ing. J. Werner 3. P. Marušinec 2, RNDr. E. Wohigemut 2, R. Podepřel 1 a Ing. J. Vojáček I. Externí přednášející jsme tentokrát neměli. Tematické zaměření se_ týkalo přednášek o zahraničních cestách, významných výročí, přednášky o přírodč apod.

Externích akcí se jednotliví členové účastili podle možností (Hlaváček jarní, Lančov, Skokovy, Šumperk, konference v Jablonci, IKUE v Žilině apod.). UK v Montpellieru se zúčastnili J. Handlová a R. Podepřel.

Gratulace jubilantům, lístky k velikonocům a vánocům obstarávala M. Lorková. Spolupráce s klubem v družebním městě Stuttgartu, navázaná v roce 1997, pokračovala korespondencí a vzájemnými informacemi o činnosti.

Do klubové knihovny přibyly knihy, které nám darovali Kurisu Kei (Triptiko de Arnrakoırtoj de Tang-dinastio, Johan° la Brava de Petöft Esperante kaj čine, Riveroj 23/1999), Chae de Sok (La Sankta Instruo de Uonbıclisrno, La fundanıenta Instruo de llonbulisnro), dr. Josef Kavka (Eldonejo Prosveta, Aivanhov O. M.: Sub la sign° de la Kolorırbo: pato regtt; Espero por la rrrvndo: spirita galvanoplastiko; La jogo de nutraclo), některé přišly s žádostí o recenzi (Nernere: Ser t, kaj vi trovosl; Barkoj el ak-vo, elektitaj kroataj novelvj 1970-1995) nebo se zahraničními časopisy (L'isle Adam V.: La plej bela vespermanğo en la mondo; Epitvmo de La Alianco Universala), některé získal knihovník za spolupráci (Lredíková Věru: Ekcirřdi la anirnon / Uslyšel dıtši; Středa Lubomír: Terrninaro de feloj) a některé zakoupil (Ende M.: La Senčesa Rakonto, Gav E: Rugdoına Songo; Heine Heinrich: La Rabeno de Bachercrclr; Heidi Suonuuti: Terıninologia gvidilo; Fössrrreier R.: Sciencaj Aktoj: ıifrado kuj giu rulo en la nova koınunikadv. Pri objektiveco en la scienco.).

Z časopisů odebírám Monato, Herold° de Esperanto, Eventoj, Juna Amiko, další časopisy přicházejí na Miroslava Malovct jako redaktora Starta, nekteří členové mají předplatné soukromé nebe} v rámci svého přímého členství v UEA.