Zpráva o činnosti klubu esperantistů v Brně v r. 2000

Pro výroční členskou schůzi 25. února 2001

 

1. Organizace

Výbor potvrzený na minulé výroční členské schůzi 16. února 2000, tj. předseda Mgr. Zdeněk Hršel, místopředseda  Miroslav Malovec, hospodářka Marta Lorková, jednatelka Věra  Podhradská, členky výboru Jarmila Hand­lová a  Mgr. Milena  Picková, se scházel podle potřeb před zahájením klubového večera. Revizorky účtů byly Jarmila Veselá a Jarmila Malá.  Klubové večery s esperantským programem (předem ohlášeným) jsme konali v klubovně Úřadu městské části Brno-střed na Starobrněnské l5 ve středu od 18.00 do 19.30.

Korespondenční adresa Klubu je i nadále: p/a Mir. Malovec, Bosonožská 15/10, 625 00 Brno 25, účet máme u Poštovní spořitelny Investiční a poštovní banky č. 15570878/5100.

Klubový zpravodaj Bulteno jsme vydali lx (8 stran formátu A5): mpř. pořídil počítačovou sazbu, předseda zajistil průsvitky v Copy Centru (Kounicova 67) a tisk v tiskárně Centra volného času Lužánky (Lidická 50).

        První kroky k oslavě stého jubilea založení organizace esperantistů v Brně - v r. 2001 - jsme učinili 25. května 2000 dopisem primátorovi dr. Duchoňovi s žádostí o záštitu nad touto akcí. Ten se rozhodl toto zvážit, až bude znám termín setkání a jeho program. Rozhodnutí vydat jubilejní pohlednici uskutečnil předseda, který zajistil vhodný snímek od profesionálního fotografa (Miloš Budík) a výrobu 1000 ks u vydavatelství Jaroslava Hrůzy v Hradci Králové. Pohlednice se prodávala již na konferenci ČES ve Znojmě 13. října 2000. Již na jaře jsme uvažovali o uvedení některého telefonního čísla funkcionáře za Klub v některé rubrice (rubrikách) Zlatých střánek, ale nakonec  jsme od toho upustili pro vysoké náklady a pravděpodobně malou efektivnost. - Na podzim jsme zahájili jednání s odborem správ  budov magistrátu o místnosti pro jubilejní setkání.

Na podzim nás správce klubovny na Starobrněnské, p. Jiří   Kleibl, důvěrně upozornil na to, že   v klubovně patrně někdo přespává. Než mohl uči­nit účinná opatření, vážně onemocněl (infarkt) a před Vánocemi náhle  zemřel.

 

Práce se členy

        Evidováno jsme měli .. členů, z toho... nečlenů ČES. - 25. května 2000 zemřel doc. RNDr. MVDr. h. c. Ing. Jaromír Šikula, CSc., dlouho­telý funkcionář klubu (v den svých 76. narozenin). O prázdninách zemřela Jarmila Malá, ve věku 80 let, naše revizorka účtů, která při­spívala do cestopisných programů svými snímky a obrazovými materiály. 8. července oslavila 90. narozeniny Alena Růžičková-Pavlínová, čestná členka ČES.

 

Programy klubovních večerů, předem oznamované v měsíčníku "Kam v Brně“, zajišťovali kromě členů výboru: MVDr. Oldřich Arnošt Fischer (Dombestaj parazitoj), Fr. Frýbert (Pri esperantistaj radioamatoroj), Marie Klimentová (Kiel helpi al sia sano, Nutrado kaj sangogrupoj), Ing. Jam Werner (Civitano en ekonomie globaligita mondo). Hospodářka obstarávala podle členské evidence blahopřání členům při životním jubileu, což mělo vždy srdečnou odezvu, stejně jako pozdravné lístky o velikonočním a vánočním programu.

Členové se v poměrně značném počtu účastnili i externích akcí. Na konferenci ve Znojmě byli:  Malovec, Podhradská . .

Na semináři ve Skokovech...

 

 

 

...

Adolf Veselý publikoval článek "Aventurplena aŭtobiografio de  ĝis­osta SAT-ano Adolf Veselý" v Sennaciulo, leden 2000, s. 9.

Eva Hliněnská vydala knihu o díle svého manžela malíře Roberta Hliněnského.

 

3. Informace. . .

Programy klubových večerů oznamujeme průběžně v měsíčníku  Kam v Brně, kde jsme oznámili i zahájení jarního kurzu (5. dubna) a podzimního (4. října). Do jarního se přihlásila jediná zájemkyně, do podzimního nikdo.

 

4. Mezinárodní styky

Klub (či funkcionáři osobně) udržuje písemný styk s předsedou  EK v družebním městě Stuttgartu (Martin Schäffer), s předsedou Unuigo Togolanda por Esperanto (Kokou Sagbadjelou) a s někdejší členkou Klubu v Kanadě (Olga Du Temple ).

 

 

5. Knihovna a využívání počítače

 

 

6. Závěr a usnesení

Členská základna je valnou většinou důchodového věku. Zůstává proto nadále prioritou proniknout do učitelských a mládežnických organizací. Získat a udržovat informační skříňku či jiné prostředky není reálné, a proto musíme intenzivněji využívat tisku, zvláště při informování o l00. výročí organizace esperantistů v Brně. Výroční schůze schvaluje přednesenou zprávu o činnosti, o hospodaření a jeho kontrole, potvrzuje výbor ve funkci a ukládá mu připravit reálný plán k uskutečnění směrů uvedených v závěru této zprávy.