Program výroční schůze klubu esperantistů v Brně 20.2.2002

 

1. Zahájení

2. Volba volební a návrhové komise

3. Výroční zpráva

4. Zpráva o hospodaření a revizní zpráva.

5. Návrh výboru a revizní komise

6. Diskuse a usnesení

 

 

ad 1. Schůzi zahájil předseda klubu Mgr. Zdeněk Hršel uvítáním přítomných

ad 2. Do volební a návrhové komise byly zvoleny Věra Podhradská a Marta Lorková

 

ad 3. Výroční zprávu přečetl předseda klubu Mgr. Z. Hršel

 

ad 4. Zprávu o hospodaření přečetla Marie Klimentová, revizní zprávu Jarmila Handlová

 

ad 5. Volební komise navrhla nový výbor a rozdělení funkcí:

předseda: Zdeněk Hršel, místopředseda: Oldřich Arnošt Fischer, jednatel: Miroslav Malovec, hospodářka: Marie Klimenová, kultura: Milena Picková, revize: Jarmila Handlová a František Frýbert. Návrh byl přijat.

 

 

ad 6. Návrhová komise navrhla usnesení výroční schůze, o kterém členové klubu diskutovali.  Objevily se návrhy na spolupráci s Kulturním informačním centrem města Brna(KIC), na zpracování informací o našem městě v esperantu, zaměřit se na informování o esperantu mezi učiteli a připomenout blížící se 100. výročí narození Josefa Vondrouška, nejvýznamnější osobnosti brněnského esperantského hnutí v poslední době.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva pro výroční schůzi za rok 2001

 

a) Organizace

Výbor zvolený na minulé výroční členské schůzi 28. února 2001 pracoval ve složení:  Mgr. Zdeněk Hršel (předseda), Miroslav Malovec (jednatel), Marie Klimentová (hospodářka), Mgr. Milena Picková, MVDr. Oldřich Arnošt Fischer (kultura). Revizorkami účtů byly Jarmila Handlová a Jarmila Veselá.

Klubový zpravodaj Bulteno jsme vydali na podzim (4 strany A5) a v únoru 2002 přičiněním jednatele M. Malovce.

V sobotu 26. května 2001 jsme oslavili 100. výročí založení esp. organizace v Brně - Prvního spolku rakouských esperantistů - setkáním členů, příznivců a hostů z celé republiky (asi 100 osob) od 9.00. v primátorských saloncích Staré radnice na Mečové č. 5. Projev přednesl předseda Klubu Mgr. Z. Hršel. Setkání pozdravil jmé­nem primátora Petra Duchoně, který převzal nad oslavou záštitu, Bc. Pavel Kuba, pro něhož tlumočil svazový tajemník Pavel Polnický. Ten sám pak pozdravil setkání jménem Českého esperantského svazu. Mezi hosty byli zástupci rakouských organizací a Radia Austria International, které odvysílalo o setkání zprávu. Kulturní pořad zajistil pěvecký sbor mladých vedený paní Helenou Halířovou v doprovodu prof. Bitnera (elektronické klávesy), v odpoledním progra­mu Miroslav Smyčka (zpěv) z Ústí n. L. společně s manžely Novobilskými (recitace). Jednání řídila  Marie Klimentová. Po programu následovala diskuse o perspektivách esperanta, našich zkušenostech a možnostech.

V předsálí byla výstavka s dokumenty z historie brněnské organizace, kterou zajistil MVDr. O. A. Fischer, společně s prodejem knih, pohlednic a občerstvením. K oslavě jsme vydali almanach Cent jaroj de Esperanto en Brno, který připravili Z.Hršel a M. Malovec, jubilejní pohlednici (Z. Hršel) a účastnické odznaky (podle návrhu MVDr. O. A. Fischera zajistil a zhotovil Slavomír Barták). Řada členů klubu pomohla zajistit organizaci oslav. O setkání vyšel článek v brněnském deníku Rovnost. V měsíčníku KAM vyšel v prázdninovém čísle informační článek o 100. výročí od Mgr. Z. Hršela. 24. srpna měl Mgr. Z. Hršel s vnučkou Ditou interview v brněnském rozhlase s redaktorkou Marcelou Antošovou. V prosinci jsme veřejnost o výročí informovali znovu letáčkem v brněnských tramvajích (zajistila V. Podhradská).

V červnu se náš člen M. Malovec účastnil konference OSIEK ve Strážnici, věnované dílu K. Píče. Přednášel na téma situace českého spisovatele za totality a obdržel knížku K. Píče. Zúčastnil se i výletu do Litomyšle, jehož vyvrcholením byla návštěva spisovatelova hrobu. Konferenci navštívila i V. Podhradská jako předsedkyně svazu a náš člen A. Veselý.

V. Podhradská věnovala letní měsíce třem etapám Lančova ve vedoucích funkcích.

Jarmila Handlová, která se zúčastnila UK v Záhřebu, odevzdala představitelům družebních měst naši brožurku, pohlednici ke 100. výročí a prospekt o Brně (dar radnice) doplněný vloženým listem s textem v esperantu.

V polovině října 2001 se v Poděbradech uskutečnila svazová konference, které se z našich členů zúčastnili V. Podhradská, M. Malovec,  J. Handlová, Mgr. Milena Picková, R. Podepřel a J. Vojáček.

Naši členové se zúčastnili i seminářů ve Skokovech a konverzačních kurzů Paroliga kurso v České Třebové (jaro) a Olomouci (podzim). Při jarním Paroliga kurso se uskutečnily i svazové zkoušky, kterých se zúčastnili i Z. Hršel a M. Malovec (zkoušející) a O. A. Fischer (zkoušený).

V. Podhradská se zúčastnila porady středoevropských esp. svazů, kterým předala brožurku o výročí klubu.

Členové Slavomír Barták, Doc. Ing. Jan Werner a František Frýbert oslovili brněnské esperantisty s návrhem založit Brněnské sdružení pro mezinárodní jazyk a esperanto, které by  pořádalo přednášky (v pronajatých saloncích) pro veřejnost (studenty, podnikatele apod.).

Ing. Josef Vojáček zpracoval projekt kurzu esperanta pro učitele pod záštitou Masarykovy univerzity jako aktivitu k Roku jazyků, získal finanční příspěvek od ministerstva školství na nákup učebních pomůcek a 8 zájemců o kurz ze strany oslovených učitelů. M. Malovec zpracoval pro kurz materiál o esperantské literatuře na základě Vondrouškovy publikace Historio kaj biografioj doplněné o údaje z novější doby.

Ing. Vojáček také uspořádal ve Vyškově výstavku dětských kreseb  z celého světa.

 

 

b) Členstvo

V roce 2001 jsme měli 41 platících členů.

Programy zajišťovali: Hršel (11), Lorková (7), Podhradská (7), Malovec (6), MVDr. Fischer (3), Handlová (3), Frýbert (1), Klimentová (1) a Mgr. Picková (1).

Dne 8. listopadu 2001 zemřela naše členka Zora Vaverková.

Ve svazových funkcích pracují V. Podhradská jako předsedkyně svazu, Ing. J. Vojáček jako vedoucí sekce informatiky a M. Malovec jako redaktor Starta, člen vedení ped. sekce, zkušební komise a sekce informatiky. F. Frýbert pracuje mezi radioamatéry. M. Lorková a M. Picková jsou členky IKUE.

 

c) Knihovna

Knihovna byla obohacena zhruba o čtyřicítku titulů (Rumler, Urbanová, Píč, Öirjaev, Tolkien, Gogol, několik jazykových a náboženských publikací) a řadu časopisů, které dostává redaktor Starta. Kromě toho klub objednal Heroldo de Esperanto, Monato a Juna Amiko.

 

d) Zpracovávání literatury

- zpracovávání bibliografie Miloše Lukáše se blíží ke konci

- z díla Josefa Vondrouška zbývá přepsat do počítače Čapkovu trilogii Hordubal, Povětroň, Obyčejný život, Kožíkův román Na dolinách svítá a dokončení opravy naskenovaných textů (Po×rakontoj, Historie a spisovatelé, Sociologia esploro)

- M. Malovcovi byla svěřena část literárního archivu po T. Pumprovi a J. Kořínkovi (dříve uloženého u prof. V. Novobilského), který postupně převádí do počítačové podoby

- s dalšími členy sekce informatiky zpracovává i specializované slovníky (např. železničářský, lékařský) a pomáhá ing. Hronovi z Pardubic na vytvoření všeobecného slovníku (ing. Hron má shromážděno kolem 100 000 výrazů)

 

 

USNESENÍ

 

V činnosti klubu budou:

 

- programy klubových večerů a informace v KAM (Picková)

- vydávání klubového Bultena (Malovec)

- péče o klubovou knihovnu (Malovec)

- zvyšování jazykové úrovně členů praktickou konverzaci při klubových večerech jazykovými diskusemi a konzultacemi

- dokončit překlad informací o městě pro počítačové stránky. . . ­- kontaktem s vydavateli prospektů o městě dosáhnout otištění esp. překladu daného textu (spolupráce s KIC)

- sledovat informace o esp. v tisku a pohotově na ně reagovat

- dodávat vhodné informace brněnským redakcím

- připravit jarní a podzimní kurz esperanta

- příprava na oslavy 100 let Josefa Vondrouška

- zaměřit se na informování učitelů škol a studentů ped. fakulty o možnostech esperanta