Zpráva pro výroční schůzi za rok 2002 konanou 26. 2. 2003

 

a) Organizace. Výbor zvolený na minulé výroční členské schůzi 20. února 2002 pracoval ve složení: předseda: Zdeněk Hršel, místopředseda: Oldřich Arnošt Fischer, jednatel: Miroslav Malovec, hospodářka: Marie Klimentová, kultura: Milena Picková, revize: Jarmila Handlová a František Frýbert.

Klubový zpravodaj Bulteno jsme vydali v únoru 2002 a v únoru 2003 přičiněním jednatele M. Malovce.

Klub se dohodl se Sdružením, že od ledna 2003 bude každou třetí středu v měsíci společná schůzka v Kohoutovicích. Sdružení vydalo propagační materiál Posuzujme esperanto objektivně pro informování veřejnosti.

 

Učast členů KE na různých esperantských akcích v r. 2002.

 

1.-3.3.             Kongres HEA Budapest - Podhradská

6.3.                  výroční členská schůze Přerov - Podhradská

5.-6.4.             výroční členská schůze Třebíč + přípravný výbor LET - Podhradská

9.4.                  Ostrava - Poruba - zasazení esp. stromu před gymnaziem O. Havlové

- Podhradská

15.4.                Praha - beseda s místopředsedou UEA H. Tonkinem - Podhradská

19.-21.4.         Ratíškovice - Setkání "Hlaváček jarní" - Handlová, Podhradská

22.-28.4.         Seminář Skokovy - Handlová, Picková, Ackermannová, Frýbert, Werner, Podhradská

30.5.-2.6.        Konsulti o RIJEKA - Kosterna - Podhradská

7.-9.6.             Poděbrady - paroliga kurso - Handlová, Podepřel

11.-16.6.         EKOTUR Šumava - Podhradská

I.- III. etapa LET + rekr. týden - Podhradská

20.-27.7.         Kroměříž - IKUE kongres - Handlová, Picková, Lorková, Werner

20.7.                Malovec, Podhradská

14.- 21.9.        Jánské Lázně - Kongres AEH, - Picková, Frýbert

27.-29.9.         Želiv, setkání IKUE - Picková

4.-6.10.           Ústí n/L - Kulturní festival - Handlová, Picková, Podhradská

8.-10.11.         Dobřichovice - KAEST - Werner, Vojáček, Malovec, Podhradská

15.-17.11.       Praha -10. sjezd ČES - Handlová, Picková, Klimentová, Vojáček, Malovec, Frýbert, Podhradská (Hršel, Podhradská -  čestní členové ČES)

30.11.              Olomouc -setkání sekce nevidomých - Podhradská

 

b) Členstvo. V roce 2002 jsme měli 34 platících členů.

Programy zajišťovali: Lorková (8), Hršel (7), Picková (4), Podhradská (4), Malovec (4), MVDr. Fischer (3), Handlová (2), Klimentová (2), Veselý (.2), Veselá (1), Vojáček (1). Celkem se konalo 39 večerů. Jazyková témata 8x, kultura, historie, literatura 12x, zeměpis, příroda, zdrav. 8x, aktuality 8x, zajímavosti 2x.

Zemřeli členové Jarmila Dufková, Jaromír Žák, MVDr. Evžen Wohlgemuth.

Blahopřání k výročím zajišťovala M. Lorková.

Ve svazových funkcích pracují V. Podhradská jako předsedkyně svazu, Ing. J. Vojáček jako vedoucí sekce informatiky a M. Malovec jako redaktor Starta, člen vedení ped. sekce, zkušební komise a sekce informatiky. F. Frýbert pracuje mezi radioamatéry. M. Lorková a M. Picková jsou členky IKUE. F. Frýbert a A. Veselý pracují ve výboru Sdružení pro esperanto. J. Vojáček pokračuje ve výuce esperanta na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

c) Knihovna

Knihovna byla obohacena o Antologio de serba poezio, Vortoj de la nokto (Bergrová), Mondo afabla ne nur je vortoj (Karen), Rakontoj ne nur ŝercaj (Váňa), Sendu ĝin pluen (Ludíková), spiritistické knihy (I. G. Braga, Malbona lupo reenkarniĝinta,  En pli granda mondo, En ombro kaj en lumo, La ĉielo kaj la infero,  La Konsolanto, La kialo de l' vivo, Kristana agendo, Sur la vojo al la lumo, Homeopatio kaj spiritismo, Filigranoj el lumo) a řadu časopisů, které dostává redaktor Starta. Kromě toho klub objednal Heroldo de Esperanto, Monato a Juna Amiko.

            Bývalá členka pí Konečná věnovala klubu film  (8mm) z roku 1950, který dal M. Malovec přetočit na videokazetu a CD. Na snímku je návštěva zahraničních hostů 1949 a svazový sjezd v Brně 1950, jsou tam známé osobnosti (Hromada, Vondroušek, Borkovec, Pumpr a další).

 

d) Zpracovávání literatury

- zpracovávání bibliografie Miloše Lukáše téměř hotovo, našly se však další materiály (překlady z estonštiny, Kurisu Kei poslal starší Lukášovy překlady Němé barikády, které kdysi sloužily k překladu do japonštiny)

- z díla Josefa Vondrouška byla přepsána do počítače Čapkova trilogie Hordubal, Povětroň, Obyčejný život, dále Kapesní povídky, Historie a spisovatelé, zbývá Kožíkův román Na dolinách svítá a Sociologia esploro.

- M. Malovec připravil do tisku čtyři publikace (Bergrová, Karen, Váňa, Ludíková).

 

e) Internet

-         M. Malovec zřídil na internetu stránky našich spisovatelů (Kožík, Bergrová, Ludíková, Karen, Rumler, Vidman, Urbanová), které průběžně doplňuje (V. Ludíková se dostala do knihy Kdo je kdo a uvedla tam tuto internetovou stránku). Dále umisťuje na internet Dio benu, když dostane text od M. Šváčka. Pomohl mládežnici Dagmar Chvátalové přeložit do češtiny stránky TEJO a přeložil brazilský internetový kurz esperanta. Dále stránka odborných slovníků je průběžně obohacována o nově zpracované materiály.

-         Také J. Vojáček zřídil svoji internetovou stránku, v níž propaguje esperanto. V počítačové síti univerzity nabízí své kurzy esperanta pro budoucí pedagogy. Díky svému projektu poloautomatického překladu pedagogických textů do esperanta získal doktorský titul v Nitře (Phd).

-         M. Malovec také přispívá do internetové esperantské encyklopedie Vikipedio příspěvky z české kultury, historie, turistiky, ale i dalšími tematy. Na základě svolení autorů terminářů (J. Werner, L. Středa, J. Rybák) zavedl do encyklopedie články o betonu, kožešinách a hydraulických mechanismech. Několika články přispěl i MVDr. O. Fischer (V. Rakous, Libeloj, kokcineloj). Velkou práci udělala Alena Klementová z K. Varů, která zaslala turistické články o svém městě a kraji a jen smrt koncem roku jí zabránila v práci pokračovat. U M. Malovce byl v listopadu na návštěvě zakladatel esperantské encyklopedie Chuck Smith z USA (23 let); společně přeložili a založili i českou verzi Wikipedii (už do ní přispívá i učitel z Krnova o astronomii). Esperantská verze může pomoci aktualizovat a doplnit esperantskou encyklopedii z roku 1933, přispět k popularizaci odborného názvosloví, česká verze zase může propagovat esperanto mezi českou veřejností a připravit materiály o esp. hnutí, literatuře apod.

-         M. Malovec ve spolupráci s J. Bacíkem z Pardubic připravil na jaře 2002 kompaktní disk s dosud elektronicky zpracovanými materiály (registrované kopie dostali členové sekce informatiky a další zájemci).

 

 

 

Usnesení

z výroční členské schůze KE Brno, konané dne 26. února 2003

 

 

Schvaluje :

 

1.         - zprávu o činnosti od poslední výroční členské schůze

            - zprávu o hospodaření

            - revizní zprávu

            - výbor ve složení :       MVDr. Oldňch Arnošt Fischer, Mgr. Zdeněk Hršel,                                                   Marie Klimentová, Miroslav Malovec, Mgr. Milena                                                  Picková

            - revimí komisi : František Frýbert, Jarmila Handlová

 

 

Ukládá :

 

1. Pravidelně svolávat výborové schůze lx v měsíci

 

2. Pravidelně informovat všechny členy KE o činnosti KE o programových večerech i všeobecně o zajímavostech z esperantského hnutí prostřednictvím klubového zpravodaje.

 

3. Zaměřit se na vhodnou informovanost brněnské veřejnosti o esperantu prostřednictvím médií i osobním kontaktem (spolupráce s KIC, internet, informovanost brněnských redakcí novin příp. časopisů, reagovat na zveřejněné články o E-u)

 

4. Nadále věnovat pozornost zvyšování jazykové úrovně členů KE praktickou konverzací při klubových večerech.

 

 

5. Zabývat se přípravou 100. výročí narození p. Josefa Vondrouška v r. 2004

 

 

 

 

V Brně dne 26.2.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis z výroční členské schůze Klubu esperantistů v Brně

 

Místo: klubovna, Starobrněnská 15, Brno.

Doba: středa 26. února 2003, 18.00 -19.15.

 

Účastníci: Mgr. Zdeněk Hršel, Věra Podhradská, Mgr. Milena Picková, Jarmila Handlová, Libuše Trojanová, Marie Klimentová, František Frýbert, Zdeněk Závodský, MVDr. Oldřich Arnošt Fischer.

 

Výroční členskou schůzi (VČS) zahájil Mgr. Zdeněk Hršel, předseda Klubu esperantistů.

 

Vzhledem k malému počtu účastníků VČS zvolila návrhovou komisi, která byla zároveň komisí volební. Do této návrhové komise byli zvoleni: Věra Podhradská, Marie Klimentová a František Frýbert.

 

Výroční zprávu za rok 2002 přednesl Mgr. Hršel. Uvedl, že v roce 2002 se členové klubu sešli na 39 klubových schůzích, na nichž se věnovali osmi tématům jazykovým, dvanácti tématům kulturním, historickým a literárním, osmi tématům zeměpisným, zdravovědným a přírodovědným a zbytek témat byl všeobecně zajímavý.

 

Při kontrole usnesení z minulé VČS bylo konstatováno, že klubový věstník (Bulteno de Esperantista Klubo en Brno) byl vydán pouze jednou. Klubová knihovna je uložena v bytě u Miroslava Malovce. Členové klubu si zvyšují jazykovou úroveň. Překlad esperantského textu o městě Brně ještě není dokončen. Členové klubu sledují informace o esperantu a esperantských akcích v tisku a reagují na ně. Jarní a podzimní kursy esperanta se pro nezájem veřejnosti neuskutečnily. Probíhají přípravy na oslavy 100 let narození Josefa Vondrouška (nar. 1904). Tento úkol byl uložen výboru Klubu esperantistů na rok 2003. Je třeba doplnit soupis akcí, jichž se členové klubu zúčastnili v roce 2002.

 

Pokladní zprávu přednesla Marie Klimentová.

Zprávu revizní komise přednesl F. Frýbert.

 

VČS zvolila výbor Klubu esperantistů ve složení:

                                               Mgr. Zdeněk Hršel - předseda,

                                               dr. Oldřich A. Fischer - místopředseda,

                                               Marie Klimentová,

                                               Mgr. Milena Picková

                                               Miroslav Malovec.

 

VČS zvolila revizní komisi ve složení: František Frýbert a Jarmila Handlová.

 

Bylo ustanoveno, že výborové schůze budou jednou měsíčně.

Usnesení VČS (viz text usnesení) bylo jednomyslně přijato.

 

 

 

 

 

 

 

Z diskuse:

 

Zemřeli členové klubu: paní Jarmila Dufková, Jaroslav Žák a RNDr. Evžen Wohlgemuth.

 

Věra Podhradská zhodnotila konverzační kurz (Paroliga kurso), který se uskutečnil ve dnech 14. a 16. února 2003 v Brně, jako zdařilou akci. Přes nezdary se zajištěním vhodných prostor a neochotu pracovnic Pozemstavu, kde byli přespolní účastníci kurzu ubytováni, se podařilo uskutečnit kurz pro začátečníky v bytě V. Podhradské a kurz pro pokročilé v klubovně. Kurzu se zúčastnilo 28 zájemců o esperanto z celé republiky.

 

Vydávání věstníku (Bulteno) má význam pro platící členy, kteří se nezúčastňují schůzí klubu. Zásluhou M. Malovce již vyšlo první číslo v roce 2003.

 

Dobrá je spolupráce se Sdružením pro esperanto vedené Ing. Wernerem. Dne 16. dubna 2003 se v Kohoutovicích uskuteční přednáška sl. Kateňny Farkasové.

 

Krátké referáty přispívají ke zvyšování jazykových znalostí členů klubu. Jejich délka (20 minut) je dostatečná.

Klub esperantistů má identifikační číslo organizace, ale nemá právní subjektivitu. Sekce pedagogická byla změněna na Pedagogickou komisi.

 

V roce 2005 se uskuteční esperantský kongres v Kaunasu (Litva).

 

 

 

Zapsal: dr. O.A. Fischer