Zápis z výroční schůze Klubu esperantistů v Brně konané dne 14.1.2004

 

Přítomni: Frýbert, Hršel, Klimentová, Malovec, Picková, Podhradská

 

1. Kontrola usnesení minulé schůze

- Pravidelně svolávat výborové schůze lx v měsíci - Stanovit pravidelný termín výborové schůze se nepodařilo pro nestejné vytížení členů. Aktuální problémy se proto řešily před zahájením programu.

 

- Pravidelně informovat všechny členy KE o činnosti KE o programových večerech i všeobecně o zajímavostech z esperantského hnutí prostřednictvím klubového zpravodaje -

- Zaměřit se na vhodnou informovanost brněnské veřejnosti o esperantu prostřednictvím médií i osobním kontaktem (spolupráce s KIC, internet, informovanost brněnských redakcí novin příp. časopisů, reagovat na zveřejněné články o E-u) - vydali jsme tři Bultena (únor, červen, prosinec), 12x v roce jsme informovali o programu v KAM (mají též stránku na internetu), odkud přebírala i Rovnost

 

- Nadále věnovat pozornost zvyšování jazykové úrovně členů KE praktickou konverzací při klubových večerech - o to, aby se na klubových večerech mluvilo esperantsky, což je z cvičných důvodů nepochybně potřebné, dbal především předseda.

 

- Zabývat se přípravou 100. výročí narození p. Josefa Vondrouška v r. 2004 - do komise byli za klub delegováni Věra Podhradská a Miroslav Malovec

 

2. Zpráva o činnosti Klubu esperantistů v Brně pro výroční členskou schůzi svolanou na 14. 1. 2004.

- přednesl předseda Z. Hršel

 

A.       Organizace

Výbor zvolený na výroční čl. schůzi 26. února 2003 měl toto složení: předseda - Mgr. Zd. Hršel, místopředseda - MVDr. Oldřich Arnošt Fischer, jednatel - Mir. Malovec, hospodářka - Marie Klimentová, kult. ref. - Mgr. Milena Picková. Revizoři: Jarmila Handlová, Fr. Frýbert.

Klubový zpravodaj Bulteno jsme v r. 2003 vydali 3x péčí a zásluhou jednatele (m. Malovce).

Klubové večery s programen předem ohlášeným v měsíčníku Kam v Brně, příp. i v Bultenu, jsme i nadále konali v klubovně Úřadu městské části Brno-střed, Starobrněnská 15, v každou pracovní středu od 18.00 kromě 3. středy v měsíci, kdy má schůzky Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto v klubovně ÚMČ v Kohoutovicích.

 

B.       Členstvo

V r. 2003 jsme měli 28 platících členů, z toho svazových 25. Schůzky navštěvovalo 8 až 12 členů. Místopředseda MVDr. Oldřich Arnošt Fischer nám dopisem z 28. října 2003 oznámil, že se (v důsledku přestěhování a změny rodinných poměrů) nebude moci zatím zúčastňovat klubových schůzek. Jeho adresa je Boří 3, 644 00 Brno-Útěchov.

Klubové večery měly i nadále předem publikovaný program, který zajistili tito členové: MVDr. Fischer (2), J. Handlová (1), Mgr. Hršel (6), M. Klimentová (1), M. Lorková (6), M. Malovec (4), Mgr. Picková (2), V. Podhradská (3), L. Trojanová (1). Tématika byla jazyková (5), přírodovědná (4), zeměpisná (2), kulturní a literární (5), ostatní večery byly věnovány aktuálním akcím v tuzemsku i v zahraniční, apod. - Naplánovaný a inzerovaný kurz se nesešel.

Dne 19. července 2003 zemřela členka Alena Růžičková-   Pavlínová, čestná členka svazu, herečka Divadla bratří Mrštíků)

Přišly dopis z Kanady od bývalých členů Karla Švédy a Oldy du Templové.

 

C.       Účast členů na externích esp. akcích v r. 2003

Někteří členové se zúčastnili akcí v těchto místech: Frankfurt nad Mohanem, Hlaváček, Svět knihy Praha, Muzeum Karla Čapka ve Strži, brigáda na svazové knihovně v Dobřichovicích, OSIEK-konference v Praze-Opatově, Skokovy, Lančov, svazová konference v Litomyšli, Rimini, Koclířov, Pardubice, Ústí nad Labem

Funkce ve svazu: V. Podhradská pracuje jako předsedkyně svazu, Ing. Vojáček jako předseda sekce informatiky a vede kroužek esperanta na ped. fakultě, M. Malovec je redaktorem starta a členem výborů ped. komise a sekce informatiky

 

 

D.       Knihovna

Je i nadále umístěna v bytě jednatele. Odebírali jsme tyto časopisy: Esperanto, Monatao, Heroldo de Esperanto, Juna Amiko, Dia regno. Kromě toho na adresu jednatele docházejí různé zahraniční časopisy jako výměnné výtisky za Starto (Litova stelo, Norvega esperantisto, Magdeburga folio, Esperanto Aktuell aj.). Do knihovny přibylo 56 knih a brožurek, částečně získané darem: Antologio latina, Lukio, Evangelio laŭ Petro, Triunuo (Hus), Blankaj noktoj (Dostojevskij), Kamelo Ŝjanzi (Laŭ Ŝe), Adolesko (Vaha), Nils Holgersson (Lagerleöf), Henriko Kvina (Shakespeare), Klaĉejo (Píč), Kaj kiu pravas (Zilah), Maigret (Simenon), Dis! (Johansson), Majstro M'Saud, La nigra Spartako (Mattos), Sub cirkotendo (Bubenič), La mondo ne havas atendejon (Dekker), Sveda poemaro (Carlsson), La taglibro (Goethe/Kalocsay), Sur la sojlo de amo (Procházková), La tradukarto (Cherpillod), Klepsidro (Oŝlak), Konstruteknika terminaro (1958), Geometrio (Vörös), Interlingvistiko (Blanke), La homaro post 5040 (Cool), Matematiko (Arnaudov) aj.

 

E.        Zpracování literatury:

Pro Lukášovu bibliografii předseda identifikoval všech 67 prozaických Lukášových překladů českých a slovenských básní z počátku 50. let, které počátkem r. 2003 vrátil p. Kurisu z Japonska spolu s překlady Drdových povídek.

Jednatel přeložil Blankeho Interlingvistiku do češtiny (vydává KAVA-PECH) a zpracoval další rukopisy nebo starší díla do počítače: La Granda Admiralo (Omelka), Luphomoj (Tolstoj), Skizo pri E-literaturo (Novobilský), Sociologia esploro (Vondroušek), Milito kontraŭ Salamandroj (Pumpr) aj.

 

 

3. Zprávu o hodaření přečetla hospodářka Marie Klimentová

4. Zprávu revizní přečetl František Frýbert

5. Volba nového výboru klubu

            Zdeněk Hršel - předseda, Miroslav Malovec - místopředseda a jednatel, Marie Klimentová  - hospodářka,  Milena Picková - členka pro kulturu  

            Revizní komise: František Frýbert a Jarmila Handlová

 

 

U s n e s e n í

 

výroční členské schůze KE Brno, konané dne 14. ledna 2004

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Výroční členská schůze schvaluje :

 

1. Zprávu o činnosti za minulé funkční období, zprávu o hospodaření a zprávu revizní

    komise.

 

2. Nově zvolený výbor ve složení :

    Mgr. Zdeněk Hršel, předseda

    Miroslav Malovec, místopředseda, jednatel

    Marie Klimentová, hospodářka, členská základna

    Mgr. Milena Picková, kultura, programy

 

3. Revizní komisi ve složení :

    František Frýbert, předseda

    Jarmila Handlová, členka

 

Výroční členská schůze ukládá :

 

4. Z jednání výboru pořizovat zápisy a zápisovou knihu mít k dispozici v klubovně.

 

5. Na pravidelných týdenních schůzkách využívat a prohlubovat jazykové schopnosti

    k procvičování a zdokonalování se v esperantu.

 

6. Podle svých schopností a možností se podílet na přípravách k důstojné vzpomínce

    100. výroční narození p. Josefa Vondrouška a p. prof. Vilibalda Scheibera.

 

7. I nadále zvyšovat informovanost veřejnosti o esperantu, využitím dostupných

    medií a prostředků.

 

 

V Brně dne 14.1.2004