Zpráva pro výroční členskou schůzi Klubu esperantistů v Brně konanou dne 9. 2. 2005

 

1. Kontrola usnesení minulé schůze

- Z jednání výboru pořizovat zápisy a zápisovou knihu mít k dispozici v klubovně.

            Ve skříňce máme sešit se zápisy důležitých rozhodnutí

 

- Na pravidelných týdenních schůzkách využívat a prohlubovat jazykové schopnosti

    k procvičování a zdokonalování se v esperantu.

            Každý týden je připraven program s krátkou přednáškou v esperantu, v esperantu se také sdělují aktuality před přednáškou.

 

- Podle svých schopností a možností se podílet na přípravách k důstojné vzpomínce

    100. výroční narození p. Josefa Vondrouška a p. prof. Vilibalda Scheibera.

            Oslava proběhla 4. a 5. prosince 2004 ve spolupráci se Sdružením a lidovou školou umění Orchidea classic. V sobotu dopoledne setkání klubů, odpoledne proběhly přednášky, večer koncert, neděli semináře o plánovém jazyce, překládání a prohlídka města. V sále malá výstavka o díle oslavenců. Přítomna rodina J. Vondrouška a zástupci partnerského klubu ve Stuttgartu (M. Holzapfel, K.  Schellinger)

 

- I nadále zvyšovat informovanost veřejnosti o esperantu, využitím dostupných

    medií a prostředků.

            Klub pravidelně inzeruje v časopise Kam v Brně za kulturou. Díky novému členu Pavlu Němcovi, který poskytl prostor na své internetové doméně, byla zřízena společná prezentace Klubu a Sdružení. Podařilo se také dostat již některé informace o esperantistech do Encyklopedie města Brna na internetu. Informování v denním tisku poněkud vázne.

 

- Pravidelně svolávat výborové schůze lx v měsíci - Stanovit pravidelný termín výborové schůze se nepodařilo pro nestejné vytížení členů. Aktuální problémy se proto řešily před zahájením programu.

 

2. Zpráva o činnosti Klubu esperantistů v Brně pro výroční členskou schůzi svolanou na 9. 2. 2005.

- přednesl předseda Z. Hršel

 

A.       Organizace

Výbor zvolený na výroční čl. schůzi 14. ledna 2004 měl toto složení: Mgr. Zdeněk Hršel (předseda), Miroslav Malovec (místopředseda, jednatel), Marie Klimentová (hospodářka, členská základna), Mgr. Milena Picková (kultura, programy)

            Revizní komise pracovala ve složení: František Frýbert (předseda), Jarmila Handlová (členka)

Klubový zpravodaj Bulteno jsme v r. 2004 vydali 1x, podzimní číslo vydalo Sdružení se společným programem

Klubové večery s programen předem ohlášeným v měsíčníku Kam v Brně, příp. i v Bultenu, jsme i nadále konali v klubovně Úřadu městské části Brno-střed, Starobrněnská 15, v každou pracovní středu od 18.00 kromě 3. středy v měsíci, kdy má schůzky Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto v Centru volného času, klubovna ÚMČ Brno--Kohoutovice.

Objednávky zveřejnění programů v měsíčníku Kam v Brně (česky) nadále zajišťoval osobně předseda, protože Mgr. Picková nemá psací stroj.

     Naše hlavní akce v r. 2004 byla oslava 100. výročí narození Josefa Vondrouška (1. 12. 1094) a Vilibalda Scheibra (29. 12. 1904) v sobotu 4. a v neděli 5. prosince, pořádaná společně se Sdružením pro mezinárodní jazyk esperanto. Klub vyslal do pořádajícího výboru V. Podhradskou a M. Malovce, Sdružení M. Vondrouškovou a J. Wernera.

     V sobotu dopoledne se konalo se konalo setkání jihomoravských esperantistů (Kohoutovice), konference o činnosti J. V. a V. Sch. (SOU spojů, BrnoKomín) a večer  tamtéž koncert zorganizovaný pí H. Halířovou-Supovou s účastí členů Lidové školy umění Orchidea classic.

    V neděli se konala prohlídka historického centra města (vedla V. Podhradská), seminář o překládání (vedl M. Malovec, klubovna Starobrněnská) a zároveň seminář o esperantu jako plánovém jazyce (vedl ing. J. Werner, Kohoutovice). Podrobnější popis v příloze.

 

B.       Členstvo

V r. 2004 jsme měli 26 platících členů, z toho svazových 20. Schůzky navštěvovalo 8 až 12 členů.  Novým a zároveň nejmladším členem je gymnazista Miroslav Hruška.

            Klubové večery měly i nadále předem publikovaný program, který zajistili tito             členové: Hršel 6, Malovec 6, Picková 5, Podhradská 5, Handlová 2, Werner 2, Hruška       1, Lorková 1

Tématika byla jazyková, kulturní a literární, přírodovědná, zeměpisná, náboženská, ostatní večery byly věnovány aktuálním akcím v tuzemsk a v zahraničí, apod. -

Bývalá hospodářka klubu Marta Lorková oslavila v listopadu 80. narozeniny.

 

C.       Účast členů na externích esp. akcích v r. 2004

Někteří členové se zúčastnili akcí v těchto místech: Hlaváček, Skokovy, Lančov, Pardubice, Ústí nad Labem. Olomouc, Dobřichovice.

Funkce ve svazu: V. Podhradská pracuje jako předsedkyně svazu, Ing. Vojáček jako předseda sekce informatiky a vede kroužek esperanta na ped. fakultě, M. Malovec je redaktorem Starta a členem výborů ped. komise a sekce informatiky

 

 

D.       Knihovna

Je i nadále umístěna v bytě jednatele. Odebírali jsme tyto časopisy: Esperanto, Monatao, Heroldo de Esperanto, Juna Amiko, Dia regno. Kromě toho na adresu jednatele docházejí různé zahraniční časopisy jako výměnné výtisky za Starto (Litova stelo, Norvega esperantisto, Magdeburga folio, Esperanto Aktuell aj.). Do knihovny přibyl dar japonských esperantistů: Salome (O. Wilde), Studoj pri la Esperanta Literaturo (Benczik), Gimnastiko por cerbo, La Gimnazio, Tonio Kröger (T. Mann), Vespera Gruo, Gemverkoj de Higuĉi Iĉijou, Postmilita japana antologio, Gooŝ la ĉelisto, Japanujo hieraŭ kaj Hodiaŭ,Skiza Historio de la Utao, Sarkasme kaj entuziasme, Vago tra la dimensioj, Erošenko-libroj (La tundro ĝemas, Stranga kato, Malvasta kaĝo, Lumo kaj Ombro), La 15a marto 1928, Notoj pri la Delto, Siberio en Neĝo, De sezono al Sezono. Z jiných zdrojů máme: Senso (Boito), Ĉu nur-angla Eŭropo?, La lada tambureto, La aventuroj de la brava soldato Švejk, Maskerado ĉirkaŭ la morto, Aventuroj de Antonio (Omelka), Mil unuaj vortoj en Esperanto.   

 

 

E.        Zpracování literatury:

Z. Hršel pokračuje na Lukášově bibliografii. M. Malovec zpracoval téměř celé české a esperantské dílo Františka Omelky (1904-1960) ve spolupráci s paní Věrou Kramářovou, spisovatelovou dcerou. Přepsal a dal k dispozici na internet esperantskou encyklopedii z let 1933-34 (Enciklopedio de Esperanto) a jednotlivé články vložil do všeobecné encyklopedie Vikipedio. Přepis Kožíkova románu Super valoj mateniĝas z Vondrouškova rukopisu postupuje pomalu (je to poslední Vondrouškova práce, dosud nezpracovaná počítačem).

 

 

 

 

Příloha 1

Program klubu v roce 2004

 

4. 2. Mgr. Zd. Hršel: Kdo to ví, odpoví

11. 2. Mgr. M. Picková: Činnost katolické sekce ČES

25. 2. Mir. Malovec: Valdštejn a jeho konec

 3. 3. Ing. Jan Werner: Evropská unie

10. 3. Věra Podhradská: Dovolená s esperantem

24. 3. Mir. Malovec: Spisovatel Fr. Omelka

31. 3. Mgr. Zd. Hršel: Překladatel Miloš Lukáš

 7. 4. Připravujeme se na Velikonoce

14. 4. Miroslav Malovec: Gramatika v kostce

28. 4. Mgr. Milena Picková: Jazykové semináře

5.5. J. Handlová - Zájmové akce seniorů

12.5. V. Podhradská - Konverzační hodinka

26.5. M. Picková - Památky Unesko v ČR

2.6. Marta Lorková: Smějete se rádi?

9.6. Zdeněk Hršel: Esperanto v Africe

23.6. Věra Podhradská: Jedeme na dovolenou

30.6. Miroslav Malovec: Esperantský průkopník Albert Škarvan

1.9. Jarmila Handlová: Kongres KELI

8.9. Mir. Malovec: Původní literatura v esperantu

22.9. Věra Podhradská: Praktická konverzace

29.9. Mgr. Z. Hršel: Časopis Monato

6.10. Miroslav Hruška: Mé prázdniny

13.10. Mgr. Mil. Picková: Kongres IKUE na Litvě

27.10. Mgr. Zd. Hršel: 90 let esperantského překladu „Babičky“

3.11. Věra Podhradská: Kvízy a hádanky

10.11. Miroslav Malovec: Mika Waltari

24.11. Ing. Jan Werner: I snadné esperanto vyžaduje studium

1.12.  Mgr. Zdeněk Hršel: Otázky a odpovědi

8.12. Mgr. Milena Picková: Josef Vondroušek a Vilibald Scheiber

 

 

Příloha 2

Verda duopo z Brna

 

Setkání jihomoravských esperantistů se zúčastnilo kolem dvaceti osob, kromě esperantistů z Brna jen tři z jiných míst jižní Moravy (K. Bártlová - Okříšky, V. Škoda - Bučovice, J. Pokorný - Valtice).  Ostatní účastníci byli z jiných míst republiky a ze zahraničí (Stuttgart, Padernborn). K. Bártlová popsala svou práci s dětmi v základní škole, J. Pokorný připomenul letní expozici esperanta v zemědělském muzeu ve Valticích, kde je ředitelem, V. Škoda a Z. Hršel všeobecně diskutovali o možnostech informovat a esperantu. L. Chytil z Přerova, kde obdržel Medaili J. A. Komenského za propagaci města esperantem, popsal, jakým způsobem se mu podařilo u magistrátu prosadit překlad materiálů o městě do esperanta. Bohužel žádný z jihomoravských klubů neposlal oficiálního zástupce, nicméně Z. Hršel byl schůzí pověřen pokusit se oživit meziklubovou spolupráci.

 

Přednáškové odpoledne se uskutečnilo podle plánu jen s několika drobnými změnami. Omluvil se prof. Smékal, že musel odjet do Londýna, Jiří Patera se vrátil z nemocnice po operaci, proto zůstal doma v Praze, ale předal svou přednášku J. Wernerovi, který ji přečetl. Ostatní přednášky byly předneseny podle plánu. Naslouchalo asi čtyřicet osob. Na levé stěně sálu byla na třech panelech instalována výstavka o životě obou oslavenců s knihami přeloženými J. Vondrouškem (instaloval MVDr. A. O. Fischer). Na prostředním stole byl rozložen skromný prodej esperantských knih (M. Malovec). Mezi přítomnými byla i dcera J. Vondrouška,  Milada Vondroušková, a její bratr Libor Vondroušek s manželkou, dále někteří vnuci a pravnuci oslavence. Hosté ze Stuttgertu předali drobný dárek a pozdravy svého klubu.

 

Program přednášek

14.00

Věra Podhradská – zahájení konferenco

14.10

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.: Kdo je významnou osobností?  (nepředneseno)

14.20

Miroslav Smyčka: Vilibald Scheiber – mia instruanto en la jaroj 1949-50 (V.S. - můj učitel z let 1949-50)

14.30

Helena Halířová: Vzpomínka na Vilibalda Scheibera a hudební pořady v Klubu esperantistů v Brně

14.45

Mgr. Zdeněk Hršel: Josef Vondroušek – prezidanto de la Esperantista klubo en Brno (J.V. - předseda klubu esperantistů v Brně)

15.00-15.15

Přestávka

15.15

Jiří Patera: Esperanto – la literatura lingvo (Esperanto - jazyk literatury)

15.30

Ing. Vlastimil Kočvara: Dek konsiloj al la esperantistaj tradukantoj laŭ Ivan Seleznjov (Deset rad esperantským překladatelům podle Ivana Seleznjova)

15.45

Miroslav Malovec: Josef Vondroušek – elstara tradukanto (J.V. - významný překladatel)

16.00

Jarmila Čejková – četba ukázky z „Hunda fabelo“ (Psí pohádky) Karla Čapka

16.10

PhDr. Věra Barandovská-Frank: Fabela Josef Vondroušek. Pri la traduko de Naŭ fabeloj kaj iom da rememoroj aldone (O překladu Devatera pohádek a trochu vzpomínek přívažkem)

 

 

16.35-17.00

Všeobecná diskuse o přednesených námětech a námětech souvisejících

Konferenci řídil Jan Werner

Místo konference: Salon „Středníha odborného učiliště spojů“, Brno – Komín, Čichnova ul. 23

 

 

Večerní koncert konferovala pěvkyně Helena Supová-Halířová, která představila své žáky (dospělou mládež) z Lidové školy umění Orchidea classic a tři dívky z baletního oboru. Zpěv i tanec doprovázela na piano J. Drápelová. Zpíval také Miroslav Smyčka v doprovodu J. Michalcové, sóla na housle hráli J. Jakubec a J. Duda. Závěrem byl promítnut záznam z koncertu Václava Halíře (Otvírání studánek), natočený rok před jeho skonem. Jeden ze studentů Orchidea classic se na místě přihlásil do Sdružení.

 

 

Nědělní procházka městem začala v klubovně na Starobrněnské, kde se účastníci posílili šálkem kávy, vyslechli magnetofonovou přednášku Josefa Vondrouška o překládání a poté odešli prohlédnout si pamětihodnosti Brna  (stará a nová radnice, katedrála Sv. Petra a Pavla a.j.). Vedla V. Podhradská.

 

Seminář o překládání začal již zmíněným magnetofonovým záznamem J. Vondrouška, pak M. Malovec ukázal knihy o překládání, které vyšly v esperantu (Bahman, De Diego, Cherpillod), a českou učebnici překladatelství (skripta Univerzity Palackého v Olomouci).  Dále upozornil, že esperantisté si obvykle všímají na překladech jen gramatické správnosti, která se u jiných jazyků považuje za samozřejmost a kritika si všímá předání estetických, filozofických a kulturních hodnot originálu. Při diskusi se objevil názor, že je třeba vychovávat nové překladatele buď překladatelskými semináři nebo učebnicí překladatelství (např. s pomocí překladů našich nejlepších mistrů překladu - Lukáš, Hromada, Pumpr, Kořínek, Váňa, Rumler, Vondroušek, Kilian).

 

Seminář o plánovém jazyce se uskutečnilv Kohoutovicích.

 

Předseda a jednatel klubu se odpoledne věnovali hostům ze Stuttgardu (prohlídka Špilberku) do odjezdu večerního vlaku. Darovali hostům několik esperantských knih a hosté naopak překvapili dárkem dvou lahví stuttgartského vína.

 

 

U s n e s e n í

z výroční členské schůze KE Brno, konané dne 9. 2. 2005

 

 

Výroční členská schůze :

schvaluje –

1.     Zprávu o činnosti za minulé období, zprávu o hospodaření, zprávu revizorů.

2.     Výbor klubu ve složení :  Mgr. Zdeněk Hršel, předseda

                                               Miroslav Malovec, místopředseda, jednatel

                                               Marie Klimentová, pokladník, čl.základna

                                               Mgr. Milena Picková, kultura,progr.

                                               František Frýbert, revizor

                                               Jarmila Handlová, revizor

ukládá výboru

1. Výbor klubu se bude scházet dle potřeby, nejméně však 1x za dva měsíce

 

2. Využívat dostupných medií k informovanosti o esperantu.

 

3. Nabídnout spolupráci BKC a TIC města Brna ( překlady prospektů o Brně do esperanta)

 

4. Připravovat pravidelné týdenní programy s využitím členů klubu i příp.

hostů, a to i neesperantistů . Schůzek využívat pro zdokonalování se

v jazyku  pravidelnou konverzací. O konání schůzek s oznámením

programu  informovat veřejnost prostřednictvím v měsíčníku Kam.

 

5. Úzce a aktivně spolupracovat se Sdružením pro mezinárodní jazyk

     esperanto.

 

6. I nadále rozvíjet spolupráci s esperantskými kluby partnerských měst

 

7. Ve spolupráci se Sdružením vydat sborník přednášek z oslavy „Verda duopo“

 

8. Zvyšovat informovanost a aktivitu členů klubu i dalších brněnských

     esperantistů prostřednictvím oběžníku a uspořádat v červnu

     přátelské setkání a pozvat na ně všechny členy klubu i  případné

     příznivce.

 

V Brně 9. 2. 2005