Zpráva pro výroční členskou schůzi Klubu esperantistů v Brně konanou dne 1. 2. 2006

 

1. Kontrola usnesení minulé schůze

 

1. Výbor klubu se bude scházet dle potřeby, nejméně však 1x za dva měsíce

            Nebylo realizováno (pracovní doba jednatele, dojíždění předsedy, funkční povinnosti hospodářky). Důležité záležitosti se     probíraly na začátku pravidelných schůzek.

2. Využívat dostupných medií k informovanosti o esperantu.

            V srpnové Rovnosti byl rozhovor s M. Malovcem pod názvem „Esperantem se prý člověk nezesměšní“ (otázky dostal a            odpověděl internetovou poštou, pro foto si přijeli  na jeho pracoviště, původní název redaktorky Jiřiny Veselé „S esperantem člověk  nemůže působit jako komický cizinec“ překroutil vydavatel)

3. Nabídnout spolupráci BKC a TIC města Brna ( překlady prospektů o Brně do esperanta)

            Toto se nepovedlo (předseda je v Brně 1x týdně).

4. Připravovat pravidelné týdenní programy s využitím členů klubu i příp. hostů, a to i neesperantistů. Schůzek využívat pro zdokonalování se v jazyku pravidelnou konverzací. O konání schůzek s oznámením programu informovat veřejnost prostřednictvím v měsíčníku Kam v Brně.

            Provedeno, i když dodržovat využívání konverzace pro zdokonalování v jazyce není snadné.

5. Úzce a aktivně spolupracovat se Sdružením pro mezinárodní jazyk esperanto.

            Provádí se, a to nejen účastí na schůzích Sdružení v Kohoutovicích.

6. I nadále rozvíjet spolupráci s esperantskými kluby partnerských měst

            V srpnu přijeli čtyři členové z Rennes (dívka a tři mladíci), v prosinci byl náš člen Marek Blahuš pověřen, aby navštívil            Stuttgart u příležitosti 100 let stuttgartského esperantského klubu.

7. Ve spolupráci se Sdružením vydat sborník přednášek z oslavy „Verda duopo“

            Sborník vyšel na jaře, rozeslali jsme jej podle předem stanoveného adresáře, 10 ks má k dispozici Libroservo UEA, dosud   máme cca 80 kusů.

8. Zvyšovat informovanost a aktivitu členů klubu i dalších brněnských esperantistů prostřednictvím oběžníku a uspořádat v červnu přátelské setkání a pozvat na ně všechny členy klubu i případné příznivce.

            Oběžník jsme nevydali pro zatížení jednatele (jediného aktivního uživatele počítače). Zpracovali jsme však klubové internetové       stránky, které nám přivedly dva nové  zájemce. Přátelské setkání jsme uspořádali 22. června 2005 a 5. října 2005.

 

2. Zpráva o činnosti Klubu esperantistů v Brně pro výroční členskou schůzi svolanou na 1. 2. 2006.

            - přednesl předseda Z. Hršel

 

A.       Organizace

            Výbor zvolený na výroční čl. schůzi 9. února 2005 měl toto složení: Mgr. Zdeněk  Hršel (předseda), Miroslav Malovec (místopředseda, jednatel), Marie Klimentová  (hospodářka, členská základna), Mgr. Milena Picková (kultura, programy)

            Revizní komise pracovala ve složení: František Frýbert (předseda), Jarmila Handlová  (členka)

 

     Klubový zpravodaj Bulteno jsme v r. 2005 nevydali. Naše programy však pojalo  Sdružení do svých čtvrtletních pozvání.

 

     Klubové večery s programen předem ohlášeným v měsíčníku Kam v Brně, na našich  internetových stránkách a v čtvrletní pozvánce Sdružení, jsme i nadále konali v  klubovně Úřadu městské části Brno-střed, Starobrněnská 15, v každou 1., 2. a 4. pracovní středu v měsíci od 18.00.

     Objednávky zveřejnění programů v měsíčníku Kam v Brně (česky) nadále zajišťoval  osobně předseda, jelikož kulturní referentka nemá psací stroj.

 

     Naše hlavní akce v r. 2005 bylo vydání sborníku přednášek z oslav 100. výročí  narození Josefa Vondrouška (1. 12. 1094) a Vilibalda Scheibra (29. 12. 1904) společně  se Sdružením pro mezinárodní jazyk esperanto. Náklad 150 ks. Cena byla stanovena  na 50 Kč. Zdarma ji dostali přednášející a organizátoři, rodiny oslavenců,  partnerská města, významné esperantské knihovny a tuzemské knihovny podle  nařízení o povinném výtisku. 10 ks bylo zasláno do Libroserva UEA a dva na recenzi. Zájem mezi esperantisty nebyl tak velký, jak jsme očekávali, i na sjezdu jsme prodali  jen tři kusy. Stále zbývá kolem 80 exemplářů. Přesto se domníváme, že naši oslavenci  si písemné uchování své celoživotní činnosti zaslouží.

 

     V srpnu jsme uvítali návštěvu z Rennes, dívku a tři mladíky kolem třicítky. 10. srpna  si za doprovodu J. Wernera, J. Handlové a M. Hrušky prohlédli Brno, 11. srpna jim J.  Werner ukázal Moravský kras a večer se sešli u S. Bartáka na malém posezení  (zúčastnili se manželé Bartákovi a manželé Veselí, J. Handlová, M. Klimentová, M.  Picková. J. Werner, M. Malovec). Následující den odjeli do Prahy. O návštěvě se  zmiňuje internetová stránka města Brna v rubrice spolupráce s Rennes a zpráva s  fotografií vyšla i ve zpravodaji magistrátu, zásluhou J. Werner, který redakci písemně  informoval.

 

     Pokusili jsme se získat bývalé členy a nové zájemce tím, že jsme uspořádali Schůzi  brněnských esperantistů (22. června) a „Bránu esperanta otevřenou (5. října), i když s  nevalným úspěchem. Teprve koncem roku nás překvapilo několik nových či  staronových zájemců, z nichž někteří si nás našli na internetu.

 

 

A.       Členstvo

V r. 2005 jsme měli 22 platících členů. Schůzky navštěvovalo 8 až 12 členů. Novými členy jsou studenti Marek Blahuš a Pavel Hrdlička, senior Bohumír Krepčík, zájem projevili Jana Pivoňková, Marie Malá, Libuše Baroňová, Viktor Juránek a Kateřina Borková, oba z Tišnova.

 

            Klubové večery měly i nadále předem publikovaný program, který zajistili tito  členové: Frýbert 1, Handlová 2, Hršel 7, Hruška         4, Klimentová 1, Malovec 4, Picková  4, Podhradská 5, Werner 2 (seznam přednášek - viz příloha).  

Tématika byla jazyková, kulturní a literární, přírodovědná, zeměpisná, náboženská, ostatní večery byly věnovány aktuálním akcím v tuzemsku a v zahraničí.

 

23. července 2005 zemřela někdejší dlouholetá hospodářka klubu Marta Lorková.

 

B.       Účast členů na externích esp. akcích v r. 2005

Několik členů se zúčastnili akcí: Hlaváček jarní, seminář ve Skokovech, LET Lančov, Esperantský den v Pardubicích, kulturní festival Ústí nad Labem, sjezdu ve Vyškově. Marek Blahuš byl vyslán do Stuttgartu.

 

Funkce ve svazu: V. Podhradská pracuje jako členka svazového výboru (do vyškovského sjezdu v říjnu 2005 ve funkci svazové ředsedkyně), Ing. Vojáček jako předseda sekce informatiky a vede kroužek esperanta na ped. fakultě, M. Malovec je redaktorem Starta a členem výborů ped. komise a sekce informatiky

 

Významný je podíl našich členů na pořádání Letního esperantského tábora v Lančově. Věra Podhradská byla vedoucí na všech třech etapách, jako učitelé se zúčastnili Miroslav Malovec (1. etapa) a Josef Vojáček (2. etapa), jako kurzista Miroslav Hruška (1. etapa). Významné je založení Mládeže LET Lančov jako mladých členů pořádajícího třebíčského klubu; organizaci si vzali na starost Miroslav Malovec, Věra Podhradská a Bohumil Řepa z Netolic. Prostor na internetu vyhradil pro Lančov Marek Blahuš na svých stránkách Esperantské mládeže. Věra Podhradská také přijímá pro tábor přihlášky, na jejichž aktualizaci se podílela s M. Malovcem.

 

Předseda Z. Hršel se jen stěží může podílet na další činnosti, neboť je vázán prací na venkovské chalupě v trvalém bydlišti manželky, čímž zanedbává funkci v Klubu.

 

C.       Knihovna

Je i nadále umístěna v bytě jednatele. Odebírali jsme tyto časopisy: Esperanto, Monatao, Heroldo de Esperanto, Juna Amiko, Dia regno. Kromě toho na adresu jednatele docházejí různé zahraniční časopisy jako výměnné výtisky za Starto (Litova stelo, Norvega esperantisto, Magdeburga folio, Esperanto Aktuell aj.). Do knihovny přibyly knihy Princo Serebrjanyj (A. K. Tolstoj), Ĉeriza ĝardeno (A. Ĉeĥov), KAEST 2004, Intimaj temoj en la Esperanto-beletro, Taglibro de mia frato (Petr Ginz), Esperanto dlja dzieci (Melichárková v polštině), Historio de Esperanto (Korĵenkov), Arne, la ĉefido (Nordenstorm), Zamenhofova ulice (Dobrzynski-Patera), Kompendio de psikanalizo (Freud), Heroo de amo, la vivo de Přemysl Pitter (Kraft), Simpozio pri interkultura komunikado, Kompleksa medicino kaj Saama akupunkturo (Puramo Chong), Ni fosu nian sulkon (Vasiljev), La homo, kiun milionoj aŭskultas (Furhammar), Migrantoj de vorto (Rusín - el ĉeĥaj poetoj), Pošli to dál III (Ludíková).

 

D.       Zpracování literatury:

Z. Hršel pokračuje na Lukášově bibliografii. M. Malovec přispěl do publikace V. Ludíkové Pošli to dál III překladem úvodního slova do esperanta a článkem o F. Omelkovi. Pro publikaci Taglibro de mia frato přeložil básně chlapce Petra Ginze. Přepis Kožíkova románu Super valoj mateniĝas z Vondrouškova rukopisu postupuje pomalu (je to poslední Vondrouškova práce, počítačově dosud nezpracovaná).

 

E.        Internet:

M. Malovec udržuje společné stránky klubu a sdružení na webovém prostoru, který poskytl Pavel Němec. Koncem roku výrazně změnil jejich výtvarnou podobu a přidal stránku aktualit v češtině. Pro Encyklopedii města Brna napsal články o založení klubu v roce 1901, o Verda Stacio (vhodné fotografie dodal později J. Werner), o osobnostech (J. Vondroušek, V. Scheiber, R. Krchňák, V. Halíř, J. Kořínek, J. Šikula), ale i o mimoesperantských tématech (Vaňkovka, rekonstrukce Reduty). Pro internetovou Biologickou knihovnu (BioLib) vložil na 4000 názvů zvířat a rostlin podle PIV a později dalších 7 000 podle Lubomíra Středy z Úpice. Nadále přispívá i do Vikipedie, i když méně než dříve.

 

Do Vikipedie přispívá i Marek Blahuš, který je ale především zakladatelem nové organizace České esperantské mládeže, jejím jednatelem a tvůrcem internetových stránek. Aby zapojil do práce i další mládežníky, vymyslel úkol, jak by do esperanta přeložili dialogy známé filmové pohádky Lotrando a Zubejda (vznikla spojením dvou pohádek Karla Čapka, loupežnické a doktorské).

 

 

Usnesení z výroční členské schůze KE Brno, konané dne 1.2.2006

 

Výroční členská schůze

- schvaluje

1. Zprávu o činnosti za minulé období, zprávu o hospodaření a revizní zprávu

2. Výbor klubu ve složení:  Mgr. Zdeněk Hršel, Marie Klimentová,

     Miroslav Malovec, Mgr. Milena Picková,

     Věra Podhradská + aktivista Miroslav Hruška

 revizory:    František Frýber, Jarmila Handlová

 

ukládá výboru:

 

1. Scházet se dle potřeby, nejméně 1x za čtvrt roku, důležité záležitosti vyřizovat bezprostředně - o jednání vést záznamy

2. Využívat dostupných médií k informovanosti o esperantu a činnosti KE.

3. Nabídnout spolupráci BKC a TIV města Brna

4. Připravovat pravidelné týdenní programy s využitím členů klubu, příp. hostů, a to i neesperantistů. Schůzek pak využívat pro zdokonalování se v jazyku pravidelnou konverzací. O konání schůzek s oznámením programu informovat veřejnost prostřednictvím měsíčníku KAM, příp. i jiných informačních tiskovin.

5. Úzce a aktivně spolupracovat se Sdružením pro mezinárodní jazyk esperanto.

6. I nadále rozvíjet spolupráci s esperantskými kluby partnerských měst.

7. Pro nové členy KE a Sdružení uspořádat kurz esperanta.

8. Zvyšovat informovanost a aktivitu členů klubu i dalších brněnských esperantistů, a to vydáním čtvrtletních oběžníků, uspořádat přátelské setkání s brněnskými esperantisty

9. Nabídnout členům vypůjčování literatury a časopisů z klubové knihovny.

 

V Brně dne 1.2.2006

 

 

Příloha

Program klubu v roce 2005

 

5.1.2005

Ankaŭ eraroj instruas

Mgr. Zdeněk Hršel

12.1.2005

Biero sanigas

František Frýbert

26.1.2005

El gazetaro

Mgr. Milena Picková

2.2.2005

Horeto kun kvizo

Věra Podhradská

9.2.2005

Aktualaĵoj. – Jarkunveno de la klubo

Mgr. Zdeněk Hršel

23.2.2005

Impresoj pri IKF en Ústí nad Labem

Jarmila Handlová

2.3.2005

Pri maŝinelementoj en Esperanto

Miroslav Malovec

9.3.2005

Retrospekto al la junulara „Tagiĝo“

Ing. Jan Werner

23.3.2005

Ŝercoj, enigmoj

Věra Podhradská

30.3.2005

Lingvoscio kaj strategio. (Diskuto)

Mgr. Zdeněk Hršel

6.4.2005

Objevování kosmu

Miroslav Hruška

 13.4.2005

Zahájení kurzu esperanta. Otázky a odpovědi.

Mgr. Zdeněk Hršel

27.4.2005

Jazykový seminář ve Skokovech

Mgr. Milena Picková

4.5.2005

Každý jednu anekdotu

Mgr. Zdeněk Hršel

11.5.2005

Můj začátek s esperantem

Mgr. Milena Picková

25.5.2005

Co a jak s internetem?

Miroslav Hruška

1.6.2005

Václav Černý

Miroslav Malovec

 8.6.2005

Co a jak s mobilem?

Miroslav Hruška

22.6.2005

Schůze brněnských esperantistů

 

29.6.2005

Prázdniny s esperantem

Věra Podhradská

7.9.2005

Miloš Lukáš - mistr překladu

Mgr. Zdeněk Hršel

 14.9.2005

Vespero de kvizoj kaj enigmo

Věra Podhradská

5.10.2005

Brána esperanta otevřená. Otázky a odpovědi

Mgr. Zdeněk Hršel

12.10.2005

Odborná literatura v esperantu

Ing. Jan Werner

26. 10.2005

Procházky po Brně

Miroslav Hruška

2. 11.2005

Náš 11. sjezd

Miroslav Malovec

9. 11.2005

Paroliga kurso

Věra Podhradská

23. 11.2005

Skokovy 2005

Jarmila Handlová

30. 11.2005

Jubilea Marka Twaina

Miroslav Malovec

7. 12.2005

Co dělat pro zdraví

Marie Klimentová

14. 12.2005

Esperanto v roce 2005

Mgr. Milena Picková