Zpráva pro výroční členskou schůzi Klubu esperantistů v Brně konanou dne 31. 1. 2007


1. Kontrola usnesení minulé schůze


Usnesení z výroční členské schůze KE Brno, konané dne 1.2.2006


Výroční členská schůze

- schvaluje

1. Zprávu o činnosti za minulé období, zprávu o hospodaření a revizní zprávu

2. Výbor klubu ve složení: Mgr. Zdeněk Hršel, Marie Klimentová,

Miroslav Malovec, Mgr. Milena Picková,

Věra Podhradská + aktivista Miroslav Hruška

revizory: František Frýber, Jarmila Handlová


ukládá výboru:


1. Scházet se dle potřeby, nejméně 1x za čtvrt roku, důležité záležitosti vyřizovat bezprostředně - o jednání vést záznamy

Splněno, zapisováno do sešitu.

2. Využívat dostupných médií k informovanosti o esperantu a činnosti KE.

Využívána Encyklopedie města Brna, KAM v Brně a internetová služba Program Brněnska, samozřejmě i naše vlastní internetové stránky.

3. Nabídnout spolupráci Brněnskému Kulturnímu Centru (BKC) a Turistickému Informačnímu Centru města Brna (TIC)

Splněno. Probíhá jednání s magistrátem o překladu prospektu o Brně, podobné jednání je domluveno s TIC.

4. Připravovat pravidelné týdenní programy s využitím členů klubu, příp. hostů, a to i neesperantistů. Schůzek pak využívat pro zdokonalování se v jazyku pravidelnou konverzací. O konání schůzek s oznámením programu informovat veřejnost prostřednictvím měsíčníku KAM, příp. i jiných informačních tiskovin.

Splněno, platíme reklamu v KAM, zasíláme program i do Programu Brněnska, který je zveřejňován na internetu zdarma.

5. Úzce a aktivně spolupracovat se Sdružením pro mezinárodní jazyk esperanto.

Splněno.

6. I nadále rozvíjet spolupráci s esperantskými kluby partnerských měst.

Podle možností.

7. Pro nové členy KE a Sdružení uspořádat kurz esperanta.

Probíhal každých 14 dní (vedl ing. Werner).

8. Zvyšovat informovanost a aktivitu členů klubu i dalších brněnských esperantistů, a to vydáním čtvrtletních oběžníků, uspořádat přátelské setkání s brněnskými esperantisty

Toto jsme nesplnili, pouze jsme rozesílali oběžník Sdružení

9. Nabídnout členům vypůjčování literatury a časopisů z klubové knihovny.

V klubovně je seznam knih, také na internetu. Výběr vhodné četby pro začátečníky a pokročilé zatím proveden nebyl.2. Zpráva o činnosti Klubu esperantistů v Brně pro výroční členskou schůzi svolanou na 31.1. 2007. - přednesl místopředseda M. Malovec.


Zpráva o hospodaření KE Brno za rok 2006 - zprávu sepsala klubová hospodářka M. Klimentová, podepsali členové revizní komise. Za nepřítomnou M. Klimentovou přečetl M. Malovec.


  1. Organizace

Výbor zvolený na výroční čl. schůzi 1. února 2006 měl toto složení: Mgr. Zdeněk Hršel (předseda), Miroslav Malovec (místopředseda, jednatel), Marie Klimentová (hospodářka, členská základna), Mgr. Milena Picková (kultura, programy), Věra Podhradská + aktivista Miroslav Hruška

Revizní komise pracovala ve složení: František Frýbert (předseda), Jarmila Handlová (členka)

Klubový zpravodaj Bulteno jsme v r. 2006 nevydali. Využili jsme možnosti, že Sdružení pojalo naše programy do svých čtvrtletních pozvánek.


Klubové večery s programen předem ohlášeným v měsíčníku Kam v Brně, na našich internetových stránkách a v čtvrletní pozvánce Sdružení, jsme i nadále konali v klubovně Úřadu městské části Brno-střed, Starobrněnská 15, v každou pracovní středu v měsíci od 18.00 (s výjimkou třetí středy, kdy se konaly schůze Sdružení v Kohoutovicích).

Objednávky zveřejnění programů v měsíčníku Kam v Brně (česky) zajišťoval místopředseda přes internet, předseda s dalšími členy se pak postaral o zaplacení a vyzvednutí našeho exempláře.

V roce 2006 jsme dostali nabídku zveřejňovat naše programy zdarna na stránce Program Brněnsko, zajišťuje místopředseda.


Klubové večery zajistili tito členové: Marek Blahuš, František Frýbert, Zdeněk Hršel, Miroslav Hruška, Marie Klimentová, Věra Podhradská, Jan Werner, Zdeněk Závodný

Tématika byla jazyková, kulturní a literární, přírodovědná, zeměpisná, náboženská, ostatní večery byly věnovány aktuálním akcím v tuzemsku a v zahraničí (viz příloha)


  1. Členstvo

V r. 2006 jsme měli 27 platících členů. Schůzky navštěvovalo 8 až 12 členů. Znovu začala chodit paní Pětová.


Naše mládež založila vlastní klub s klubovými stránkami

http://esperanto.blahus.cz/cxej/?brno

a zorganizovala mezinárodní seminář „Jazyky na internetu“ (4.-10.11.2006).


Ing. Vojáček na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity vyučoval volitelný předmět esperanta, do kterého se mu překvapivě přihlásilo přes 80 studentů, kolem 50 pokračuje.


Marek Blahuš s dalším studentem řeší projekt, na základě kterého vytvořili internetovou stránku jazyků vyučovaných na Masarykově univerzitě, mezi kterými figuje i esperanto (http://www.fimuni.org/jazyky/)


  1. Účast členů na externích esp. akcích v r. 2006

Několik členů se zúčastnilo akcí: Hlaváček jarní, seminář ve Skokovech, Letní esperantský tábor v Lančově, kongres IKUE na Velehradě, kongres KELI, Kulturní festival Ústí nad Labem, konference v Českých Budějovicích, mezinárodní zkoušky z esperanta na konci ImPaSem a KAEST v Dořichovicích, setkání v Tovačově.


Esperantské funkce mimo klub: V. Podhradská pracuje jako členka výboru ČES, Ing. Vojáček jako předseda sekce informatiky ČES a vyučuje esperanto na ped. fakultě jako volitelný (nepovinný) předmět, M. Malovec je redaktorem Starta, členem výborů ped. komise a sekce informatiky ČES a členem zkušební komise ILEI. Marek Blahuš je vedoucím České esperantské mládeže. Jan Werner je vedoucím Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně a Esperantologického a literárního fóra (ELFo).


Marek Blahuš uspořádal schůzku esperantské mládeže při kongresu IKUE na Velehradě (velký prostor této schůzce věnoval časopis Dio Benu), aktivně se podílel na programu konference ČES v Českých Budějovicích, uspořádal v Brně mezinárodní seminář „Jazyky na internetu“ s účastí 23 mladých esperantistů z 9 zemí a s podporou EU, zúčastnil se KAESTu v Dobřichovicích s přednáškou a byl pozván jako tlumočník na konferenci pořádanou Ministerstvem zahraničí Slovenské republiky pro země Višegradské čtyřky v Bratislavě. TEJO ho vyslalo do Španělska jako svého zástupce na mládežnické (neesperantské) setkání. Podílel se také výrazně na přípravě DVD „Esperanto elektronike“ spolu s Petrem Balážem ze Slovenska.


Významný je podíl našich členů na pořádání Letního esperantského tábora v Lančově. Věra Podhradská byla vedoucí na všech třech etapách, jako učitelé se zúčastnili Miroslav Malovec (1. etapa) a Josef Vojáček (2. etapa), jako kurzisté M. Baroňová a J. Pivoňková. Marek Blahuš a Mirek Hruška jeden den navštívili táboře na Lančově a při této příležitosti Marek pro účastníky přednášel o České esperantské mládeži a svých praktických zkušenostech s esperantem.


Marek Blahuš a Mirek Hruška společně navštívili silvestrovskou akci mladých esperantistů v polském městě Nowy Sącz.


  1. Knihovna

Je i nadále umístěna v bytě místopředsedy, který pokračuje na jejím zpracování. Počítačový seznam knih (3596 titulů) byl převeden do tabulky, aby v jednom sloupci byl titul, v dalším autor, místo a rok vydání, počet stran a poznámka (např. překladatel). V prvním sloupečku je označení druhu literatury (A článek, B beletrie, E esperantologický materiál, F odborný text, G periodikum), pak následuje pořadové číslo. V knihovně se nachází rukou psaný přírůstkový seznam s 802 zápisy (psal někdejší člen Karel Daněk), nejdříve tedy bylo změněno pořadí knih v počítačovém zápisu tak, aby odpovídalo zápisu psanému rukou (pod stejným číslem stejná kniha v obou dokumentech). Druhým krokem bylo sjednocení jmen autorů a dalších osob (překladatelů, redaktorů ap.), a to tak, aby nejdříve bylo uvedeno příjmení, potom za čárkou jména křestní (čárka naznačuje, že správné pořadí je opačné, že tento způsob je použit kvůli abecednímu třídění). Ne zcela zpracována je rubrika s místem a rokem vydání, ale to bude letos pravděpodobně dokončeno (lze využít internetové zápisy vídeňského esperantského muzea). Zápis je zatím polotovarem, po dokončení bude upraveno pořadí sloupců i jejich počet.


Do další tabulky s podobnou strukturou začal místopředsedaf zapisovat elektronická média (nejdříve filmy, kazety, videokazety, CD), potom jen elektronické soubory knih a jiné materiály, které jsou zatím v počítači. Používá stejná písmena jako u knih, ale u hmotných nosičů přidává znak #, u elektronických @, takže B je beletristická kniha, B# je beletrie na nosiči (např. CD) a B@ je beletrie v počítači. Počet těchto zápisů již přesáhl tisíc, což ale zdaleka není zapsáno všechno. Důvodem je to, že se ukazuje potřeba archivovat včas elektronické materiály, což by mělo dělat UEA, ale tomu se musí nejdřív ukázat, jak na to.


Letos do knihovny přibyly knihy: Franěk: Ota Ginz (dar Z. Bergrové), Johano Paŭlo la II-a: La Roma Triptiko (dar J. Wernera), Rýznarová: Život a dílo dra S. Schulhofa, Novobilský: D-ro Tomáš Pumpr kiel beletra tradukanto (oboje dar EK Ústí n. L.), Manzoni: La gefianĉoj, Machiavelli: La Princo, Verga: La Malemuloj, Drlík: Ĉeĥa kuracisto en koro de Afriko, Parés: La afrika medicino mirige efika, Portman: Kemia kaj scienc-teknika vortaro, Impeto 89 s povídkou do Bulgakova, Bielinski: Jan Amos Komenský, Esperantologio (dary M. Malovce), Č. Vidman: Než padne mlha docela (dar M. Turkové), Legolibreto III (dar J. Drahotové), S. Marček: Esperanto priamou metodou (dar autora), Melichárková: Esperanto por infanoj 2 (dar P. Chrdleho).


  1. Zpracování literatury:

Z. Hršel pokračuje na Lukášově bibliografii. M. Malovec přepsal do počítače některá starší díla Zajímáte se o esperanto? a Legu kaj parolu (Šupichová), Jan Amos Komenský (Novák). Školou k míru (Ogoun) a několik povídek otištěných ještě před 1. světovou válkou. Do amerického Projektu Gutenberg poslal přepis Rakontoj od Jakuba Arbesa, které tam byly umístěny s pomocí amerického esperantisty Malovec také přepsal a umístil na internet přehled všech klubových večerů od roku 1945 a obsahy českých esperantských časopisů.


  1. Internet:

M. Malovec udržuje společné stránky klubu a sdružení na webovém prostoru, který poskytl Pavel Němec. Přidali jsme odkaz na nové stránky naší mládeže, stránku aktualit hnutí a nové knihy v esperantu (ne ty, které máme v knihovně, vše si dovolit nemůžeme, ale podle informací z UEA, aby případný zájemce viděl, že v esperantu stále něco vychází, že jde o živý jazyk). Místopředseda dal do Encyklopedie města Brna i informaci o semináři Jazyky na internetu. Do Vikipedie přispívají Marek Blahuš a Miroslav Malovec. M. Malovec pomohl muzeu slovanského sídliště v Mikulčicích připravit esperantskou verzi jejich internetové stránky.


  1. ELFO

Členové klubu se podílejí také na práci v Esperantologia kaj Literatura Forumo,

konkrétně Marek Blahuš, Zdeněk Hršel, Miroslav Malovec, Věra Podhradská (registrace

členů), Josef Vojáček (vedení ped. sekce), Jan Werner (iniciátor a vedoucí celé aktivity)
Příloha:


Programo de la klubo en 2006


4.1.

Niaj perspektivoj en 2006

Mgr. Zdeněk Hršel

11.1.

Esperanto en Stuttgart kaj FRG

Marek Blahuš

18.1.

Esperanto en universitatoj

(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

Inĝ. Josef Vojáček

25.1.

Kvizoj, enigmoj

Věra Podhradská

1.2.

Kluba jarkunveno


8.2.

Romiaj imperiestroj

Miroslav Hruška

15.2.

Mia vojaĝo al Kosovo

(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

Zdeněk Závodný

22.2.

Skrablo (Scrabble)

Marek Blahuš

1.3.

Leksikono de literaturistoj

Mgr. Zdeněk Hršel

8.3.

Brunnaj legendoj

Miroslav Hruška

15.3.

Esperanto ĉe Interreto

(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

Marek Blahuš

22.3.

Mirakloj, misteroj

Věra Podhradská

29.3.

Nocioj kaj nomoj el arkitekturo

Inĝ. Jan Werner

5.4.

Esperanto - ĉu hobio aŭ politikaĵo?

Mgr. Zdeněk Hršel

12.4.

Legendoj de Brno 2

Mirek Hruška

19.4.

Fremdlingva instruado kiel publika politiko laŭ prof. Grin

(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

Kolektivo

26.4.

Falo de Konstantinopolo

Miroslav Malovec

3.5.

Mirakloj, misteroj

Věra Podhradská

10.5.

Nova fervoja stacio en Brno

Inĝ. Jan Werner

17.5.

Kiel mi lernis la gepatran lingvon de mia edz(in)o

(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

A. Veselá + A. Veselý

24.5.

Aktuala konversacio

Mgr. Zdeněk Hršel

31.5.

Nia biblioteko

Miroslav Malovec

7.6.

Ĉeĥa literaturo en Esperanto

Miroslav Malovec

14.6.

Praktika konversacio

Zdeněk Hršel

21.6.

a) Radioamatoroj kaj Esperanto

b) Enkonduka leciono al vortfarado

(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

František Frýbert

Ing. Jan Werner

28.6.

Ferioj kun Esperanto

Atentu ŝanĝon de la loko! En la ĝardeno de la geedzoj Veselý, Libušino údolí 146, kontribuo por manĝeto 50 Kč.

Věra Podhradská

6.9.

Somero kun Esperanto


13.9.

El legendoj de Brno

Mirek Hruška

20.9.

Radioamatoroj kaj Esperanto

(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

František Frýbert


27.9.

J. K. Tyl - 150-a datreveno de morto

Miroslav Malovec

4.10.

Naše svazová konference

Věra Podhradská

11.10.

Služby esperantských institucí

Mgr. Zdeněk Hršel

18.10.

Slezko - často diskutovaný fenomén

(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

Ing. Vlastimil Kočvara


25.10.

Babička v esperantu

Miroslav Malovec

1.11.

Vortokona kvizo

Mgr. Zdeněk Hršel

8.11.

Rembrandt

Miroslav Malovec

15.11.

Niaj someraj tendaroj 1952-2006

(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

Věra Podhradská


22.11.

Pri la itala poezio

Zdeněk Závodný

29.11.

Lingvoj en interreto

Marek Blahuš

6.12.

Vitaminoj

Marie Klimentová

13.12.

Historio de Kristnasko

Mgr. Zdeněk Hršel

20.12.

Lingva problemo de modalaj verboj en la internacia lingvo Esperanto (pri »devi« k.a.)

(v Centru volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

Z. Hršel, M. Malovec, J. Werner