Zpráva pro výroční členskou schůzi Klubu esperantistů v Brně konanou dne 30. 1. 2008

 

1. Kontrola usnesení minulé schůze

 

Aktualizovat seznam členské základny od r. 2007 – seznam k dispozici v klubovně.

 

Zajistit překlad propagačního prospektu dle dohody s přísl odd. Magistrátu města Brna.

      Splněno z naší strany. Překlad byl odevzdán magistrátu v květnu 2007. V říjnu marketingová rada magistrátu rozhodla, že připraví internetovou verzi prospektu, tisk si musí klub zajistit a zaplatit sám, pokud tištěnou verzi chce. V prosinci nám byla po internetu zaslána ke kontrole už graficky zpracovaná verze, v níž však bylo několik nedostatků (např. některé části zůstaly v češtině). Po zaslání našich přípomínek nám bylo sděleno, že byly předány grafickému oddělení. Nyní čekáme, až dostaneme konečnou verzi a bude umístěna na internetu na oficiálních stránkách magistrátu spolu s verzemi českou, anglickou, německou, ruskou, italskou a holandskou. Tiskárna nám sdělila, že by 1000 kusů přišlo na 7 000 Kč.

(P.S. Esperantská verze spolu s dalšími novými jinojazyčnými verzemi byla zveřejněna na internetu 28. 3.2008 http://www.brno.cz/index.php?nav01=2222&nav02=6391&nav03=6839)

 

 

1x měsíčně, vždy 1. středu uspořádat jazykovou poradnu

Splněno

I nadále využívat dostupná media k informovanosti o esperantu veřejnost

Program klubu zdarma zveřejňuje Program Brněnsko, platíme si zveřejňování v měsíčníku KAM v Brně za kulturou

Připravovat pravidelné týdenní programy s využitím členů klubu i příp. hostů, a to i neesperantistů.

Splněno

I nadále rozvíjet  spolupráci s esperantskými kluby partnerských měst

( Stuttgart, Rennes, Vídeň) – informovat Mag.města Brna

 

Alespoň 1x ročně vydat oběžník pro členy klubu a rozeslat i dalším vytipovaným klubům

Bulteno jsme vydali a rozeslali v březnu.

14 dnů před začátkem čtvrtletí předat program schůzek.

Při posledním čtvrtletí jsme zapomněli program na březen, máme ho jen do února 2008.

Úzce spolupracovat se Sdružením pro mezinárodní jazyk esperanto

Většina našich členů jsou i členy Sdružení a podílí se na programu obou

 

 

A.       Organizace

B.        Výbor zvolený na výroční čl. schůzi 31. ledna 2007 měl toto složení: Hršel Zdeněk, Klimentová Marie, Malovec Miroslav, Picková Milena, Podhradská Věra,

                                    náhradník – Hruška Miroslav

       revizoři:              Frýbert František, Handlová Jarmila

 

     Klubový zpravodaj Bulteno jsme v r. 2007 vydali v březnu.

 

     Klubové večery s programen předem ohlášeným v měsíčnících Kam v Brně, Program Brněnsko, na našich internetových stránkách a v čtvrletní pozvánce Sdružení, jsme i nadále konali v klubovně Úřadu městské části Brno-střed, Starobrněnská 15, v každou pracovní středu v měsíci od 18.00 (s výjimkou třetí středy, kdy se konaly schůze Sdružení v Kohoutovicích).  Objednávky zveřejnění programů v měsíčníku Kam v Brně (česky) zajišťoval místopředseda přes internet, předseda s dalšími členy se pak postaral o zaplacení a vyzvednutí našeho exempláře.

    

            Klubové večery zajistili tito členové: Slavomír Barták, Marek Blahuš, František           Frýbert, Jarmila Handlová, Zdeněk Hršel, Miroslav Hruška, Marie Malá, Marie    Klimentová, Věra Podhradská, Karol Rydlo, Adolf Veselý, Jan Werner, Zdeněk          Závodný

Tématika byla jazyková, kulturní a literární, přírodovědná, zeměpisná, náboženská, ostatní večery byly věnovány aktuálním akcím v tuzemsku a v zahraničí, setkání na zahradě (viz příloha)

 

C.       Členstvo

V r. 2007 jsme měli 27 platících členů. Schůzky navštěvovalo 8 až 12 členů. 

Do klubu vstoupil dr. Pavel Lehký.

K naší mládeži přibyli noví studenti, Andrej Repiský, Karol Rydlo, Aleš Tomeček.

 

Ing. Vojáček na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity vyučoval volitelný předmět esperanta, má i kroužky ve Vyškově, celkem s několika desítkami studentů

 

Marek Blahuš s dalším studentem řeší projekt, na základě kterého vytvořili internetovou stránku jazyků vyučovaných na Masarykově univerzitě, mezi kterými figuje i esperanto (http://www.fimuni.org/jazyky/)

 

D.       Účast členů na externích esp. akcích v r. 2007

Několik členů se zúčastnilo akcí: Hlaváček jarní, seminář ve Skokovech, Letní esperantský tábor v Lančově, Kulturní festival Ústí nad Labem, konference v Poličce, Sabla Printempo en Písek, Setkání v německém Bahratalu, ImPaSem v Dořichovicích, setkání v Plasech, seminář v Rakouské národní knihovně, naše mládež cestovala s esperantem po Ukrajině a zúčastnila se Ago-Semajno v polském Malborku, Marek Blahuš vystoupil na semináři interlingvistů v Berlíně.

 

Esperantské funkce mimo klub: V. Podhradská pracuje jako členka výboru ČES, Ing. Vojáček jako předseda sekce informatiky ČES a vyučuje esperanto na ped. fakultě jako volitelný (nepovinný) předmět, M. Malovec je redaktorem Starta, členem výborů ped. komise a sekce informatiky ČES a členem zkušební komise ILEI. Marek Blahuš je vedoucím České esperantské mládeže. Jan Werner je vedoucím Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně a Esperantologického a literárního fóra (ELFo).

 

Významný je podíl našich členů na pořádání Letního esperantského tábora v Lančově. Věra Podhradská byla vedoucí na všech třech etapách, Miroslav Malovec připravuje internetovou propagaci tábora na doméně Lančova. v táborech Vysočiny a Dětských táborech. V druhé polovině třetí etapy vedl seminář o strategii hnutí.

 

 

E.        Knihovna

       Letos jsme získali na 400 publikací z knihovny v Ostravě-Vítkovicích, kde byla zrušena klubovna a do nové se knihovna nevešla. Knihovník M. Malovec roztřídil několik set čísel různých časopisů, které se postupně shromažďovaly během posledních 20 let, postupně je dává do normalizovaných krabic. Také zpracování knih se blíží k cíli, i když pomalu, jedná se o několik tisíc svazků, musí se zpracovat fyzicky i počítačově.

 

 

F.        Nové iniciativy členů klubu

      Dr. Pavel Lehký zakládá nové sdružení E-Lingvo, jehož cílem je přilíkat podnikatele, kteří by byli ochotni podpořit propagaci esperanta z ekonomických důvodů (překlady návodů k obsluze do 25 jazyků Evropy přijdou na miliony) a připravit cílenou propagaci v roce 2009, kdy bude české předsednictví EU.

       ELFO letos táhl ing. Werner sám, proto končí, ale trochu jinou cestou se pokusí pokračovat M. Malovec           spolu s dr. Pavlou Dvořákovou (Písek) a Miroslavem Vaňkem (Mladá Boleslav) pod názvem Strategie.

 

 

G.       Členská schůze schválila výbor v dosavadním složení, t.j. Hršel Zdeněk, Klimentová Marie, Malovec Miroslav, Picková Milena, Podhradská Věra,

                                    náhradník – Hruška Miroslav

       revizoři:              Frýbert František, Handlová Jarmila

 

(P.S. Dne 20. února 2008 zemřela členka výboru Mgr. Milena Picková, takže její úkoly převzal náhradník Miroslav Hruška)

 

Rámcový plán EK Brno na r. 2008

(schválený na výroční členské schůzi dne 30.1.2008)

 

1.      Organizovat pravidelné schůzky s programem různého zaměření s využitím   

všech členů klubu ( mimo každou 3. středu v měsíci )

2.      Zvyšovat jazykovou úroveň členů pravidelnými jazykovými koutky, konverzací   

v esperantu.

3.      Spolupracovat  se Sdružením pro mezinárodní jazyk v Brně, zejména na shromažďování životopisných informací a dokumentů o významných osobnostech esperantského hnutí v Brně

4.      Podporovat akce ČES i ostatních esperantských kroužků a klubů, příp. se i

zúčastňovat. Informovat členy o esperantských akcích v ČR i zahraničí.

5.      Přispívat do svazového věstníku Starto, Informila AEH, příp. i jiných periodik.

6.      Alespoň 1x za rok se prezentovat v regionálních mediích.

7.      Rozvíjet i nadále spolupráci s pärtnerskými městy města Brna. Informovat o této

činnosti příslušné odd. Magistrátu m.Brna.

8.      Podporovat činnost mládeže EK Brno a spolupracovat s ní.

9.      Aktualizovat a doplňovat klubové internetové stránky a přispívat i po dohodě

se stránkami města Brna, wikipedie apod.

10.  Nabízet a využívat možností půjčování knih z klubové knihovny, stejně tak časo-

pisy, které klub odebírá.