Zápis

z výroční členské schůze KE Brno, dne 4.2.2009

-------------------------------------------------------------

Přítomni : dle presenční listiny


Program : Po zahájení členové klubu minutou ticha uctili vzpomínku na bývalou

členku výboru Mgr. Milenu Pickovu od jejíhož úmrtí uplyne 20 února

jeden rok.


  1. Zpráva o činnosti

M. Malovec – místopředseda přednesl zprávu o činnosti za minulé období.


  1. Zpráva o hospodaření

M. Klimentová – hospodářka seznámila přítomné se stavem hospodaření

a finanční hotovostí za předchozí období.


  1. Revizní zpráva

Zprávu o revizi přednesl člen RK F. Frýbert ( další členka komise J.Handlová)

Komise neshledala v hospodaření klubu nesrovnalosti a potvrdila správnost

předložené zprávy o hospodaření.


  1. Diskuse k předneseným zprávám.

a) členové nesouhlasí s uváděním měsíčních programů v Brněnském KAM, a to

z důvodu, že neplní představy propagace naší činnosti. Za poslední rok pouze dvou

případech projevila zájem o přednášku z řad veřejnosti pouze 1 osoba.

Členové doporučují financovat prospěšnější a účinnější propagaci v tisku, příp.

i v KAM.


b) pro zvyšování jazykové úrovně členů klubu přítomní doporučují, aby při pravidelných schůzkách klubu byla na pořadu běžná konverzace na různá i předem stanovená témata se zapojením všech členů klubu. Dále doporučují využít i zvukový

materiál, kterým klubová knihovna disponuje, stejně tak využít i knihy a časopisy.

Klub bude podporovat konverzační kurzy, které organizuje Sdružení, vyučovat bude

Ing. Werner, vždy v úterý, počínaje 17.2. každých 14 dnů na Starobrněnské.

c) získávání nových členů – přítomní diskutovali o tom jak získávat nové členy,

zejména z řad mladých členů – toto se nedaří, v dnešní době každý kdo projeví

zájem, hledá informace na internetu, o klubovou činnost moc zájem není.

Ing. Vojáček v rámci výuky na MÚ v Brně i v Olomouci získal pro esperanto

asi 60 studentů, z nichž 2 se již přihlásili na kongres TEJO a 1 na UK. Zda se je

podaří získat trvale, je však otázka.

d) Dr. Lehký informoval o stavu jednání o.s. E-lingvo s různými rozhodujícími

institucemi pro zavedení esperanta jako evropštiny ve funkci jazyka EU.

Podobné úmysly se objevily i v jiných zemích, zejména tam, kde europoslanci

se sami zajímají o tuto problematiku ( např. Polsko – poslankyně Novak).

e) V. Podhradská hovořila o získávání údajů o bývalých i žijících významných

osobnostech esperantského hnutí, které na popud činnosti bývalého vedoucího

ELFo Ing. Wernera pokračuje i nadále i ve spolupráci s výborech ČES. Cílem

je budoucí literární zpracování

f) M.Malovec seznámil se stavem klubovní knihovny. Knihovna obsahuje na 3 800

výtisků knih, dále časopisy, zvukové záznamy a pod. Tyto jsou k dispozici a měly

by se využívat členy klubu. Taktéž informoval o nově zřízeném Esperantském muzeu

ve Svitavách.


5. Volby do nového výboru :

Přítomní poděkovali za práci odstupujícím členům výboru – předsedovi Mgr. Zdeňku

Hršelovi a hospodářce Marii Klimentové.

Vyjádřili souhlas s kandidáty do nového výboru : Mirosla Hruška, Miroslav Malovec,

Věra Podhradská, Zdeněk Závodný.

Nově zvolený výbor : Miroslav Malovec – předseda

Věra Podhradská – jednatel

Zdeněk Závodný - hospodář

Miroslav Hruška – mládež

František Frýbert – Jarmila Handlová - revizoři

Výroční členská schůze schválila Zdeňka Hršela čestným předsedou KE Brno


6. Výroční členská schůze schválila – zprávu o činnosti za minulé období

- revizní zprávu

- plán čin nosti na rok 2009


V Brně dne 9.2.2009

Zapsala : Podhradská






























Plán činnosti KE Brno na rok 2009.


  1. Organizovat pravidelné schůzky s programem různého zaměření s využitím všech členů klubu, vč. konverzačních cvičení. ( mimo 3. středu v měsíci)


  1. Spolupracovat se Sdružením pro mezinárodní jazyk v Brně, s brněnskou esperantskou

mládeží a o.s. E-lingvo


3. Podporovat akce ČES i ostatních esperantských kroužků a klubů, příp. se i zúčastňovat. Informovat členy o esperantských akcích v ČR i zahraničí. Informovat

členy o esperantských akcích v ČR i zahraničí.


4. Přispívat do svazového věstníku STARTO, Informila AEH, i jiných periodik.

5. Rozvíjet i nadále spolupráci s partnerskými městy města Brna.


6. Aktualizovat a doplňovat klubové internetové stránky a přispívat i po dohodě se

strán kami města Brna, wikipedie a pod.

7. Nabízet a využívat možnosti půjčování knih z klubové knihovny, stejně tak časopisů,

a pod.



Zpráva pro výroční členskou schůzi Klubu esperantistů v Brně konanou dne 4. 2. 2009



Brněnská spolupráce

V roce 2008 náš klub úzce spolupracoval se Sdružením pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně, s Klubem České esperantské mládeže v Brně a s nově vzniklou organizací E-lingvo, která má také sídlo v Brně a snaží se získat neesperantskou veřejnost pro myšlenku zavedení esperanta jako evropštiny v rámci EU.


Klub a Česká televize

Dne 31. ledna 2008 se v našem klubu uskutečnilo natáčení České televize v Brně - redaktorka Alena Šedivá s kameramanem natočila reportáž s naší esperantskou mládeží. Mladí esperantisté předvedli fiktivní vyučovací hodinu a ukázali své internetové stránky na notebooku. Přítomni byli i předseda a místopředseda klubu, kteří obstarali především výstavku prestižní esperantské literatury. Reportáž byla odvysílána 19. února 2008 v krajském vysílání. Téhož dne byla v celostátní televizi odvysílána reportáž o družstvu Interhelpo, které založili mezi válkami idisté, ale jehož činnosti v sovětském městě Frunze se zúčastnili i esperantisté. V pořadu se objevilo interview s naším ing. Janem Wernerem (v jeho bytě), který televizi poskytl řadu informací. Reportáž je stále dostupná na internetu.


Propagační materiály

Naši členové přeložili řadu textů pro internetové stránky E-lingvo, tato organizace zase na oplátku dala sponsorsky natisknout prospekt o Brně nazvaný Brno - ĝusta direkto, který náš klub připravil ve spolupráci s magistrátem. Magistrát esperantský překlad graficky zpracoval a vystavil pouze na internetu, souhlasil však s tím, abychom si prospekt nechali natisknout sami a abychom dodali část exemplářů do Turistického informačního centra města Brna. Byl také distribuován na zahájení muzea ve Svitavách, na sjezdu ČES, zaslán partnerským městům. E-lingvo také vydalo barevné letáčky a prospekty o své činnosti, takže v současné době máme graficky profesionálně zpracované propagační materiály.

Klubový zpravodaj a internet

V roce 2008 jsme vydali zpravodaj jednou, členové však dostali 4 čísla zpravodaje Sdružení. Náš klub zveřejňuje společný program v časopisech KAM v Brně a Program Brněnsko a obstarává společné internetové stránky, kde jsou k dispozici programy i zmíněné zpravodaje. Dále historie esperanta v Brně i různé aktuality. Na základě inzerce v KAMu přišly dvě návštěvy, které však zajímaly pouze náměty (pád Cařihradu, Carpe diem), nikoliv esperanto.


Klubové programy

Náš klub se schází každou středu od 18. hod v klubovně městské části Brno-střed na Starobrněnské 15, každou třetí středu máme společný program se Sdružením v Centru volného času, Libušina třída 27, Brno-Kohoutovice. Na každý večer je připravena přednáška, před ní obvykle sdělíme aktuality z esperantského hnutí, po přednášce následuje diskuse k naší činnosti. Uskutečnilo se celkem 42 večerů s programem, přednáškami přispěli členové Libuše Baroňová, Marek Blahuš, Květa Černá (host z Přerova), Zdeněk Hršel, Miroslav Hruška, Bohumír Krepčík, Miroslav Malovec, Jiří Patera (host z Prahy), Věra Podhradská, Anička Veselá, Milada Vondroušková (za Sdružení), Jan Werner, Zdeněk Závodný. Klubovnu navštívili v květnu hosté z Francie, v červnu z Nizozemí, na podzim host z Maďarska. Poslední schůzku před prázdninami jsme strávili na zahradě manželů Veselých v Kohoutocicích. Pouvažujme, zda najít jinou formu konversačních večerů s ohledem na různý stupeň znalostí; kdokoliv z členů by mohl některý večer vést, např. předem si určit téma povídání a připravit se na to (jednak ten, co by vedl konveraci, tak i ostatní).



Výuka esperanta

Kurz v klubovně se v roce 2008 neuskutečnil, také jazykové koutky první středu v měsíci spíše odrazovaly, místo aby zvyšovaly návštěvnost. Úspěšný byl však ing. Josef Vojáček, kterému se do kurzu esperanta podle vlastního učebního materiálu přihlásilo několik desítek studentů Masarykovy univerzity v Brně a Palackého univerzity v Olomouci.


Klubová knihovna

Máme kolem 3800 publikací (zhruba 40 m polic) a cca 100 krabic s časopisy, notami, bulteny, rukopisy a jinými archívními materiály, vše v bytě místopředsedy M. Malovce. Před dvěma lety zahájil rekonstrukci počítačového záznamu všech položek, převedením z Wordu do tabulkového programu Excell, sjednocením jmen osob (autorů a překladatelů), uvedením bibliografických údajů podle vzoru profesionálních knihoven, především esperantského muzea ve Vídni, jehož záznamy jsou dostupné na internetu a pomáhají v nejasných případech. Esperantisté totiž často zapomínají ve svých publikacích uvádět povinné údaje, jako rok a místo vydání, překladatele a vydavatele, což pak knihovníkům ztrpčuje život při katalogizaci. Práce bude dokončena v nejbližších týdnech. Máme i archiv zvukových nahrávek. Bylo by dobré, aby členové tyto možnosti využívali, v klubovně bychom pak o přečtených knihách nebo vyslechnutých nahrávkách mohli diskutovat.


Činnost na celostátní úrovni

Věra Podhradská pracovala do říjnového sjezdu v Přerově jako členka svazového výboru, na sjezdu byla vystřídána Miroslavem Malovcem, který je zároveň redaktorem Starta. Podobně ve výboru České esperantské mládeže pracují Marek Blahuš a Mirek Hruška, jejichž největším úkolem bude letošní Mezinárodní kongres mládeže v Liberci.

V dubnu 2008 se Marek Blahuš s Miroslavem Malovcem zúčastnili v Písku každoroční akce Sabla Printempo, jejímž cílem je školit členy ČES pro práci na internetové encyklopedii Vikipedio.

V létě proběhly tři etapy Letního esperantského tábora v Lančově, které měla na starosti již tradičně Věra Podhradská. Miroslav Malovec se stará o internetové stránky tábora a učil kurz esperanta na první etapě.

Josef Vojáček se před UK zúčastnil v Amsterdamu konference učitelů vysokých škol, kde se učí esperanto nebo interlingvistika.

Miroslav Malovec se podílel na přípravě esperantského muzea ve Svitavách, které bylo otevřeno 20. září 2008.

Věra Podhradská za ČES spolupracovala s přerovskými esperantisty (hlavně Květou Černou a Antonínem Krejčířem) na přípravě svazového sjezdu 3.-5. října 2008.

Jan Werner a Miroslav Malovec přispěli do programu KAEST v Dobřichovicích 9.-11. listopadu 2008.

Jan Werner vede kurzy ve Skokovech a přispívá jazykovými koutky do Informilo de AEH.


Klubový výbor

Výroční schůze 30. ledna 2008 potvrdila ve funkci dosavadní výbor (Zdeněk Hršel, Marie Klimentová, Miroslav Malovec, Milena Picková, Věra Podhradská), avšak dne 20. února 2008 zemřela Mgr. Milena Picková a na její místo postoupil náhradník Miroslav Hruška. Revizory byli Frýbert František a Handlová Jarmila.

Při diskusích v klubu se objevil návrh, aby byl výbor klubu podle stanov ČES volen na tři roky. Do nového výboru jsou navrhování Miroslav Hruška, Miroslav Malovec, Věra Podhradská a Zdeněk Závodný. Jako revizoři František Frýbert a Jarmila Handlová.

Miroslav Malovec



Programoj de la klubo en 2008



2.1.

Lingva angulo

Zdeněk Hršel

9.1.

Islando kaj Ferooj

B. Krepčík

16.1.

Slava karaktero de Esperanto

(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

Jan Werner

23.1.

Carpe diem

klubanoj

30.1.

Jarkunveno

klubanoj

6.2.

Lingva angulo

Zdeněk Hršel

13.2.

Silvestro en Malborko

Mirek Hruška

20.2.

Historio kaj nuntempo de Kohoutovice

(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

Libuše Baroňová

Zdeněk Závodný

27.2.

Interlingvistoj konferencis

Marek Blahuš

5.3.

Lingva angulo

Zdeněk Hršel

13.3.

Ĉuado

klubanoj

19.3.

85 jaroj de Esperanto-klubo Přeerov

(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

Květa Černá

26.3.

Fratoj el Tesaloniko

Miroslav Malovec

2.4.

Lingva angulo

Zdeněk Hršel

9.4.

Persa regno

Miroslav Malovec

16.3.

Esperanto kaj Ido antau 100 jaroj

(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

Věra Podhradská

Milada Vonddroušková

23.4.

Kiel diri...?

Zdeněk Hršel

30.4.

Domstrukturoj

Jan Werner

7.5.

Lingva angulo

Zdeněk Hršel

14.5.

Esperanto kaj junularo

Marek Blahuš

21.5.

Pragaj poetoj

(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

Jiří Patera

28.5.

gurejo

Zdeněk Závodný

4.6.

Lingva angulo

Zdeněk Hršel

11.6.

Kubo kaj Meksikio

Bohumír Krepčík

18.6.

Alena Růžičková-Pavlínová (1910-2003)

(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

Jan Werner

25.6.

Amika kunesto en la ĝardeno de la geedzoj Veselý

klubanoj

3.9.

Lingva angulo


10.9.

Kiel diri ...

Zdeněk Hršel

17.9.

Komparo de franca kaj ĉeĥa kuirartoj

(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

Anička Veselá

24.9.

Esperanto-muzeo en Svitavy

Miroslav Malovec

1.10.

Lingva angulo

klubanoj

8.10.

Post kongreso

klubanoj

15.10.

La 28-a de oktobro 1918

(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

membroj de la societo

22.10.

Vortaraj novaĵoj

Zdeněk Hršel

29.10.

Karolo la Granda

Miroslav Malovec

5.11.

Lingva angulo

členové klubu

12.11.

Frazeologio

Miroslav Malovec

19.11.

Ĉiu lingvo estas komunikilo ankaŭ de spirito

(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

členové sdružení

26.11.

R-kvizo

Zdeněk Hršel

3.12.

Nia junularo

členové klubu

10.12.

Esperanto gazetaro kaj informado

Zdeněk Hršel

17.12.

Esperantaj bibliotekoj kaj muzeoj en Ĉeĥio kaj en la mondo

(en Centrum volného času, Libušina tř. 27, Kohoutovice)

Miroslav Malovec