Zpráva pro výroční členskou schůzi Klubu esperantistů v Brně konanou dne 3. 2. 2010Brněnská spolupráce

V roce 2009 náš klub úzce spolupracoval se Sdružením pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně, s Klubem České esperantské mládeže v Brně a se sdružením E-lingvo, které má také sídlo v Brně.

Klubový zpravodaj a internet

V roce 2009 jsme zpravodaj nevydali, členové však dostali 3 čísla pozvánky Sdružení (Invitilo) i s naším programem. Náš klub zveřejňuje společný program v časopise Program Brněnsko na internetu, pokud mají místo i v tištěné podobě. Za inzerci neplatíme. Klub obstarává společné internetové stránky, kde jsou k dispozici programy i zmíněné pozvánky.


Klubové programy

Klub se schází každou středu od 18. hod v klubovně městské části Brno-střed na Starobrněnské 15, každou třetí středu v měsíci máme společný program se Sdružením v Centru volného času, Libušina třída 27, Brno-Kohoutovice. Na každý večer je připravena přednáška, úvodem máme zpravidla aktuality z esperantského hnutí, po přednášce následuje diskuse k naší činnosti. V klubovně se uskutečnilo celkem 29 večerů s programem, přednáškami přispěli členové Marek Blahuš, Jarmila Handlová, Zdeněk Hršel, Bohumír Krepčík, Pavel Lehký, Miroslav Malovec, Jana Pivoňková, Věra Podhradská, Jan Werner, Zdeněk Závodný. Klubovnu navštívil Adam Wilkus z polského Krakova a Emmanuel Bosquet z Francie. O prázdninách Miroslav Hruška doprovázel po městě esperantský pár z Koreje, se skupinou esperantistů ze Slovenska a Vídně jel na Macochu. Jan Werner provedl městem skupinu asi dvaceti ruských esperantistů směřujících na UK. Poslední schůzku před prázdninami jsme strávili na zahradě manželů Veselých v Kohoutovicích. Zúčastnili jsme se také poetického večera s básnířkou Ljubov Vondrouškovou 18. června 2009 v Mahenově knihovně. Po konferenci ve Svitavách přivedla Bohumila Trzosová do klubu esperantistu Emília Moralese Ortegu ze Španělska, z města Valencie.


Výuka esperanta

Kurz v klubovně se v roce 2009 neuskutečnil, úspěšný byl však ing. Josef Vojáček, kterému se do kurzu esperanta podle jeho učebního materiálu přihlásilo několik desítek studentů Masarykovy univerzity v Brně a Palackého univerzity v Olomouci. Těsně před začátkem školního roku se ing. Vojáček objevil v televizním pořadu TV Prima „Hádej, kdo jsem“ (měli uhodnout, že je učitelem esperanta). Pořad se natáčel už v březnu.


Klubová knihovna

Máme kolem 3800 publikací (zhruba 40 m polic) a cca 100 krabic s časopisy, notami, bulteny, rukopisy a jinými archívními materiály, vše v bytě předsedy M. Malovce, kde má stejné množství knih i českých. Proběhlo zateplování domu s výměnou oken, kdy bylo nutno přesouvat nábytek s knihami, dostal však od svého zaměstnavatele dva vyřazené regály. Vánoční dovolenou věnoval zpracovávání shromážděných časopisů. Seznam knih v programu Excell je na internetu. Nově přibyly knihy Vivovero de virino (Carmen Cassinis), Malkovru Esperanton (ILEI), Chemický slovník (Zdeněk Pluhař), Marta (Orzezsko/Zamenhof), Bonvenon en nia mondo (Bent Jensenius), Higieno de l' murdisto (Amélie Nothomb), Verdeskaj pensoj (Georgo Handzlik), Esperantista movado en Prostějov (Jaroslav Liška), 1111 anekdotoj (Josef Borský), Subtropy od Šamly a Červená Voda od Cinka (knihy v češtině od významných esperantistů), Sep silaboj (Čestmír Vidman), Labirinto, Iluzio (Ljubov Vondrošková v překladech Jaroslava Kroluppera).Činnost na celostátní úrovni

Miroslav Malovec pracuje jako člen svazového výboru a je zároveň redaktorem Starta. Podobně ve výboru České esperantské mládeže pracují Marek Blahuš a Mirek Hruška, jejichž největším úkolem byl loňský Mezinárodní kongres esp. mládeže v Liberci.

V únoru 2009 se Věra Podhradská a Mirek Malovec zúčastnili oslav 100. výročí

esperantského klubu v Prostějově.

V dubnu 2009 se Marek Blahuš s Miroslavem Malovcem zúčastnili v Písku každoroční akce Sabla Printempo, jejímž cílem je školit členy ČES pro práci na internetové encyklopedii Vikipedio.

Miroslav Hruška spolu s korejskými hosty se zúčastnil akce 100 let esperanta v Pardubících.

V létě proběhly tři běhy Letního esperantského tábora v Lančově, které měla na starosti již tradičně Věra Podhradská. Miroslav Malovec se stará o internetové stránky tábora a učil kurz esperanta na první etapě.

Konference ČES – říjen 2009 se za klub zúčastnili Miroslav Malovec, Věra Podhradská, Jana Pivoňková, Libuše Trojanová, Bohumila Trzosová, za mládež Marek Blahuš a Miroslav Hruška.

Miroslav Malovec přeložil do esperanta oficiální stránky Svitav, tedy města, kde se nachází naše esperantské muzeum.

Pavel Lehký se zúčastnil České konference v Poděbradech, kde informoval o iniciativě E-lingvo.

Jan Werner přispíval do bulletinu Informilo (AEH) a vyučoval ve Skokovech. Píše a rozesílá internetem stavařský bulletin Konstru-forumo.

Marek Blahuš v říjnu vyučoval na konverzačním kurzu InPaSem (organizovala KAVA-PECH).


Paměť českého esperantského hnutí

Na podnět ing. Wernera v rámci iniciativy ELFO jsme začali shromažďovat dotazníky o významných osobnostech českého esperantského hnutí, jakož i jiné materiály, které se týkají živých i zesnulých osobností. Dotazníky v papírové podobě shromažďuje Věra Podhradská, v počítačové podobě Miroslav Malovec. Iniciativu podpořil i výbor ČES, který pověřil M. Malovce připravit internetovou prezentaci projektu na nových svazových stránkách.


Životní jubilea

V roce 2009 oslavili svá významná životní jubilea Věra Podhradská (70), Slavomír Barták (80), František Frýbert (80) a Zdeněk Závodný (80).


Klubový výbor

Výroční schůze 4. 2. 2009. zvolila tento nový klubový výbor:


Miroslav Malovec - předseda

Věra Podhradská - jednatel

Zdeněk Závodný - hospodář

Miroslav Hruška - mládež


František Frýbert, Jarmila Handlová - revizoři

Výbor i revizoři pokračují i v roce 2010 ve stejném složení.

Rámcový plán EK Brno na r. 2010  1. Organizovat pravidelné schůzky s programem různého zaměření s využitím

všech členů klubu, tak aby poslechem esperantské přednášky se zvyšovala jazyková úroveň členů

Posílit jazykovou úroveň členů jednak tím, že si každý najde aspoň jednoho zahraničního esperantistu na dopisování, jednak rozdáváním lístečků s jazykovými úkoly na přemýšlení doma jako domácí úkol.

  1. Nabízet a využívat možností půjčování knih z klubové knihovny, stejně tak časo-

pisy, které klub odebírá. Zpracovat seznamy čtivých knih, aby byly členům k dispozici.

  1. Pro projekt Paměť českého esperantského hnutí shromažďovat životopisné informace a dokumenty o významných osobnostech našeho esperantského hnutí (ve spolupráci se Sdružením)

  2. Propagovat město Brno medailonky o našich brněnských osobnostech, zvláště světového významu (Gregor Mendel, Leoš Janáček, Robert Musil, Viktor Kaplan, Kurt Gödl, Ernst Mach, Ernst Fischer)

  3. Podporovat akce ČES i ostatních esperantských kroužků a klubů, příp. se i

zúčastňovat. Informovat členy o esperantských akcích v ČR i zahraničí.

  1. Rozvíjet i nadále spolupráci s partnerskými městy města Brna. Informovat o této

činnosti příslušné odd. Magistrátu m.Brna.

  1. Podporovat činnost mládeže EK Brno a spolupracovat s ní.

  2. Aktualizovat a doplňovat klubové internetové stránky a přispívat i po dohodě

se stránkami města Brna, wikipedie apod.