Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brněprogram

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

UNESCO

Literatura

Slavní esperantisté

Organizace

Mezinárodní akce

Vikipedio


Esperante

O nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na Wikipedii

 

Český

esperantský

svaz

 

Založení

ČES v Brně 1969 

 

Lidská práva v esperantu

 

Výbor klubu

Výbor sdružení

WikipediaLetní jazykový tábor


Lingvo.info


Poslední předsedkyně SILE

Věra PodhradskáKromě toho byla přesedkyní Českého esperantského svazu (1999 – 2005), dlouholetou funkcionářkou klubu, svazu i Letního esperantského tábora v Lančově, organizovala řadu sjezdů a konferencí, byla ve volební komisi apod.Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně

2002-2016

V roce 2002 bylo založeno Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně - Societo por Internacia Lingvo Esperanto en Brno (SILE), které se po přípravách oficiálně zaregistrovalo 8. dubna 2003 jako spolek s vlastním IČ 26625962. Mělo schůzky jednou měsíčně nejdříve na Lesné, později v Centru volného času v Kohoutovicích. Ve výboru byli zakladatelé Jan Werner, Adolf Veselý, Slavomír Barták a František Frýbert. Postupně se připojila i většina členů Klubu esperantistů, kteří měli schůzky v klubovně na Starobrněnské. Zůstalo jen několik jedinců, kteří chodili pouze do Kohoutovic nebo pouze na Starobrněnskou. Asi po dvou letech se dohodlo, že každou třetí středu v měsíci bude společná schůze v Kohoutovicích organizovaná Sdružením, ostatní středy budou patřit Klubu na Starobrněnské. Byla to celkem příjemná změna, když se jednou měsíčně změnilo prostředí, avšak v roce 2015 začaly potíže s vyzvedáváním a vracením klíčů v kohoutovické klubovně, proto se nakonec dohodlo chodit pouze na Starobrněnskou a nakonec obě organizace sloučit 3. února 2016. V posledních letech byla předsedkyní Věra Podhradská, místopředsedou Milan Kolka, jednatelem Oldřich A. Fischer, pokladníkem Bohumila Trzosová, kulturu měla na starosti Milada Vondroušková.

Historio de SILE

SILE vydalo tři publikace:

Česko-esperantská frazeologie (Josef Cink, 2013), Tvorba slov v esperantu (Jan Werner, 2014) a Ĉerkoturneo (Blanka Fišerová, přel. Oldřich A. Fischer, 2015). SILE si vytvořilo Ediční fond před Cinkovou frazeologií.

Programy SILE:

Program Sdružení v roce 2003

15.1. Raymond Schwartz kaj lia ĝoja podio - J. Werner
19.2. Stav a cíl esperantského hnutí z pohledu psychologa - Prof. V. Smékal
18.3.
16.4.
21.5. Göteborg — la urbo de la 88-a Universala Kongreso de Esperanto - Vladimíra Pelkonenová
18.6. Vilibald Scheiber a hudební tradice Klubu esperantistů v Brně - Helena Halířová
17.9. Čapkové v esperantu - Miroslav Malovec
15.10. Radiové spojení lodi Titanic - František Frýbert
19.11. Významné osobnosti esperant-ského hnutí v Brně - Milada Vondroušková
17.12. L. L. Zamenhof a jeho dílo - Adolf Veselý                          

Program Sdružení v roce 2004

21.1. O projektech mezislovanského jazyka - Mgr. Z. Hršel
18.2. Nový matematický slovník M. Bavanta - Ing. J. Werner
17.3. Cíl a způsoby regionální spolupráce - Ing. L. Dvořáková
21.4. Za 10 dní se staneme občany Evropské unie - Ing. Jan Werner
19.5. Hmyz z řádu blech - MVDr. O. A. Fischer
16.6. Využíváme internet ve prospěch esperanta
15.9. Moje zahraniční kontakty pomocí esperanta - M. Klimentová
20.10. 89. světový kongres esperanta v Pekingu - L. a  V. Dvořákovi
17.11. Esperanto v totalitních režimech. Vzpomínky na minulost.
15.12. Rennes - partnerské město - esperantská spolupráce

Program Sdružení v roce 2005

19.1. Esperantské přátelství přes hranice - M. Klimentová
16.2. Angličané o angličtině - Z. Hršel
16.3. Ortofonie a retorika - Ing. J. Werner
20.4. Historie plánových jazyků - MUDr. V. Škoda
Plánové jazyky na internetu - M. Hruška
18.5. Kurisu Kei japonský esperantista a bohemista - Ing. Jan Werner
15.6. Kdo byl Rudolf Krchňák - Mgr. Milena Picková + Blanka Krchňáková
10.-11.8. Návštěva hostů Esperanto Rennes
21.9. Asocio de handikapuloj - Jarmila Rýznarová
19.10. Přemysl Pitter - čtení z Kraftovy knihy „Heroo de amo“ - Ing. Jan Werner
16.11. Homaranismo de L.L. Zamenhof - Miroslav Smyčka
21.12. Esperanta baza konstrufaka leksiko - Ing. Jan Werner:                                                        

 

Program Sdružení v roce 2006:

Založení ELFO (Esperantologia kaj Literatura Forumo)

18. ledna Esperanto en universitatoj. Jarkunveno (post la prelego) Ing. Josef Vojáček, Ph.D.
15. února Mia vojaĝo al Kosovo Zdeněk Závodný
15. března Esperanto en interreto Marek Blahuš
19. dubna Instruado de lingvoj kiel publika politiko. Kontribuo al la lingvo-problemo en Eŭropa Unio fare de Prof. François Grin el la Universitato en Ĝenevo (Svislando) Věra Podhradská a kolektiv
17. května Kiel mi lernis la gepatran lingvon de mia edz(in)o A. Veselá + A. Veselý
21. června a)      Radioamatoroj kaj Esperanto František Frýbert
b)      Enkonduka leciono pri „vortfarado“ Ing. Jan Werner
20. září a)      Radioamatoroj kaj Esperanto František Frýbert
b)      Leciono pri „vortfarado“ II Ing. Jan Werner
18. října Silezio – ofte diskutata fenomeno Ing. Vlastimil Kočvara
15. listopadu Junularaj E-tendaroj en la fluo de jaroj 1952-2006 Věra Podhradská
20. prosince Lingva problemo de modalaj verboj en la internacia lingvo Esperanto (pri »devi« k.a.) Z. Hršel, M. Malovec, J. Werner

Program Sdružení v roce 2007

17.1. Ĉeĥa literaturo en Esperanto - katalogo de Tomáš Pumpr - Jan Werner, Miroslav Malovec
21.2. Poezio de Eli Urbanová   
(okaze de ŝia 85-a vivjubileo) - Milada Vondroušková, Jan Werner
21.3. Neforgesindaj personoj de mia Esperantujo – Slavomír Barták
18.4. 120 jaroj de Esperanto (2) – Miroslav Malovec
16.5. Historio de landnomoj en Esperanto – Jan Werner
20.6. Parapsiĥologio - ekstersensa perceptado – Slavomír Barták
19.9. Tra Ukrainio kun Esperanto - Marek Blahuš, Mirek Hruška, Karel Rydlo
17.10. Ĉu Esperanto lingvo de Eŭropa Unio?   - Zdeněk Závodný
21.11. Oldřich Franzl - Parencoj, Jan Werner, Miroslav Malovec
19
.12. Vintra rakontado – Marie Malá

Program Sdružení v roce 2008

16.1. Slava karaktero de Esperanto   - Jan Werner
20.2. Historio kaj nuntempo de Kohoutovice - Libuše Baroňová, Zdeněk Závodný
19.3. 85 jaroj de Esperanto-klubo Přerov - Květa Černá
16.3. Esperanto kaj Ido antau 100 jaroj - Věra Podhradská, Milada Vonddroušková
21.5. Pragaj poetoj – Jiří Patera
18.6. Alena Růžičková-Pavlínová (1910-2003) – Jan Werner
17.9. Komparo de franca kaj ĉeĥa kuirartoj – Anička Veselá
15.10. La 28-a de oktobro 1918 - membroj de la societo
19.11.  Ĉiu lingvo estas komunikilo ankaŭ de spirito – Membroj de la Societo
17.12. Esperantaj bibliotekoj kaj muzeoj en Ĉeĥio kaj en la mondo – Miroslav Malovec

Program Sdružení v roce 2009

21.1. Jarkunveno + Lingva redakto - nevenkita fortreso - Jan Werner
18.2. La projekto „Memoro de ĉeĥa Esperanto-movado“ - Věra Podhradská kaj kol.
18.3. Rimarkoj el la studo en Belgio - Marek Blahuš
15.4. 60 jaroj de ĉeĥa-esperanta vortaro de fratoj Filip
20.5. Spertoj de ĉeĥia ambasadoro en Aŭstralio – Jaroslav Suchánek
17.6. Milda Jakubcová 1899-1979, jubileoj de la poetino – Jan Werner
16.9. Pri feriaj esperantistaj aranĝoj – informos la membroj
21.10. Starto de mia universitata studo, unuaj impresoj – Miroslav Hruška
18.11. Diskuto je la temo: La 17-a de novembro 1989 – historia evento de nia lando. - Ĉe la ronda tablo: Blahuš, Lehký, Podhradská, Vondroušková, Werner
16.12. Kristnasko en nia junaĝo kaj nun. - Kolektiva programo sub gvido de Věra Podhradská

Program Sdružení v roce 2010

20.1..  Výroční schůze Sdružení - Jarkunveno de la Societo
17.2.  Brazilská komunita „Bona Espero“ La brazila establo „Bona Espero“ - Adolf Veselý
17.3.  Veršem neveršem o jaru / Verse neverse pri la printempo - Zdeněk Závodný
21.4. Postavení žen ve společnosti - panelová diskuse, vede M.Vondroušková / Pozicio de virinoj en la socio - paneldiskuto, gvidas M. Vondroušková
19.5. Česká konference Poděbrady / eĥa konferenco en Poděbrady - Pavel Lehký
16.6.  Významná osobnost města Brna / Grava persono de Brno – M.Malovec
15.9.  F. V. Lorenz - zázračný polyglot - mirakla poligloto (Jan Werner)
20.10. Esperantská literatura / Esperanta literaturo (Zdeněk Závodný)
24.11. Světové kongresy na Kubě / Universalaj kongresoj en Kubo Marek Blahuš
15.12. Advent a vánoce / Advento kaj Kristnasko (kolektiv)Program Sdružení v roce 201119.1. Jarkunveno de la Societo
16.2.  Psikotroniko - diskuto - Slavomír Barták
16.3. T. G. Masaryk - Milada Vondroušková
20.4. Vojaĝoj en Francio - Nancy - Miroslav Hruška
18.5.  Česká konference v Poděbradech - Pavel Lehký
15.6. Jazykové prohřešky v současném esperantu - Jan Werner
21.9. K filozofickým základům jazykového univerzalismu (od Komenského k Zamenhofovi) - Mirek Čejka
9.10. Ota a Petr Ginzovi - Miroslav Malovec
16.11. Via Lucis - Milada Vondroušková a Bohumila Trzosová
21.12. Předvánoční posezeníProgram Sdružení v roce 201218.1. Jarkunveno de la Societo
15.2.  Aktuala dekamerono - Zdeněk Závodný
21.3. Josef Cink - Lingvaj ludoj kaj enigmoj - Jan Werner
18.4. 
10 jaroj de Esperanto en Kohoutovice
16.5. 
Almanako de Brno – membroj
20.6. La verko de d-ro Josef Kavka - Jan Werner, Miroslav Malovec
19.9. Kuloj - flugantaj turmentuloj
- O. A. Fischer
17.10.
Neologismoj en Esperanto plu malpacigas la movadon - Jan Werner (diskuto super artikolo de A. Löwenstein: Poetoj detruas nian lingvon)
21.11. Aŭtora legado pri la remo: Feliĉo estas
... La membroj hejme skribe formulos sian imagon, kio estas homa feliĉo kaj en la kunveno la verketon tralegos. Sekvos komuna diskuto pri la temo.
19.12
. Libera tribuno pri la temo: Ĉu vi preferas la rektan elekton de la ŝtat-prezidento? -Gvidos la komitatoProgram Sdružení v roce 2013

16.1. Jarkunveno de la Societo
20.2.
Kiu estis Georg Placzek (1905-1955) - Jan Werner
20.3. Komuna prijuĝo de la freŝe eldonita Ĉeĥa-esperanta frazeologio de Josef Cink - M. Malovec
17.4. Kvizo pri Brno - Miroslav Hruška
15.5.  Petr Ginz kaj Esperanto - Vlastimil kaj Věra Novobilský
19.6. Jiří Vítězslav Šamla - Miroslav Malovec
18.9. Libro de libroj - Oldřich Arnošt Fischer – jubileo de la honora kluba prezidanto
16.10. Esperantista identeco – ĉiuj
20.11.
Historiaj ĉevroj
18.12 Ĝoja jarfino – ĉiuj

Program Sdružení v roce 2014

15.1.Výroční členská schůze Sdružení
19.2. Tvorba slov v esperantu (o připravované knize) – Jan Werner
19.3. Beseda na téma „
Je esperanto kódem nebo jazykem“ - Zdeněk Závodný, Jan Werner, Miroslav Malovec
16.4. Zelená stanice z Ostravy – Pavel Kaščák, Jarmila Čejková – neuskutečnilo se (náhradní program
21.5. 
Rerum novarum – Oldřich Arnošt Fischer
18.6. Válečná léta Františka Baďury – Milada Vondroušková
17.9. 
Miloš Urban: "Hovory z baru aneb Proč nezavést v Unii Esperanto?" - Jan Werner, Bohumila Trzosová
20. ekumenický esperantský sjezd v Tridentu - Oldřich Arnošt Fischer, Gabriella Stier
19.11. 
Věra Nosková a její kniha "Proměny" – Jan Werner
7.12. Vzpomínky na pana Vondrouška – Věra Podhradská, Miroslav MalovecProgram v roce 2015

21.1. Výroční schůze Sdružení
18.2. 
Louis Braille a Jeroným Lorm - Oldřich Arnošt Fischer
18.3.  Francouzští básníci - Anna Veselá
15.4.  Wikipedisté navštívili dům Karla Čapka – Miroslav Malovec (Francouzští básníci – Anna Veselá – zrušeno pro nemoc)
20.5.  Doplňující poznámky k životopisu a dílu F.V. Lorenze - manželé Vlastimil kaj Věra Novobilští, Ústí nad Labem
17.6.  Povídejte, bavte se a učte se – Josef Vojáček
16.9. 
Návštěva francouzských esperantistů – vyjímečně na Starobrněnské!
21.10.  Měkkýši – Oldřich Arnošt Fischer
18.11. Něco z ezoteriky – Slavomír Barták
16.12. Vánoce přicházejí - členovéProgram Sdružení v roce 2016

3.2. Výroční schůze SILE a Klubu

Někdejší webová přezentace SILE:

SDRUŽENÍ PRO MEZINÁRODNÍ JAZYK ESPERANTO V BRNĚ

Schůzky: Pozor změna! Už se nescházíme v Centru volného času, klubovna ÚMČ Brno-Kohoutovice,    Libušina třída 27, od 18 h, nýbrž také na Starobrněnské 15. Vždy každou třetí středu v měsíci. Korespondenční adresa: Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně, p/a Věra Podhradská, Poříčí 1, 602 00 Brno, podhradska@volny.cz

V době letních prázdnin (červenec-srpen) se schůzky nekonají.
Vchod do Centra volného času v Kohoutovicích
KONTAKTY:

klub

sdružení

mládež

E-lingvo

 

Starto

 

UK Praha

1996

 

Prezentace

obcí

v esperantu

 

Verda Stacio

 

Esperantsko-český slovník


Bez vydavatele


Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado


Infanlibro