100 let od narození Josefa Vondrouška a Vilibalda Scheibera

 

 

esperantská verze

 

jsme oslavili 4.-5.12.2004 jako společnou akci Klubu esperantistů v Brně a Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně.

 

 

 

                                                     J. Vondroušek                 V. Scheiber

 

 

 

Program:

 

Sobota:

-         Setkání jihomoravských esperantistů

-         konference věnovaná dílu J. Vondrouška a V. Scheibera

-         koncert H. Halířové

 

Neděle:

 

-         Procházka městem

-         Semináš o překladu

-         Seminář o esperantu jako plánovém jazyku

 

Program konference pořádané na počest jubilantů

Josefa Vondrouška a Vilibalda Scheibera, Brno 4. prosince 2004

Josef Vondroušek – 1904-12-01 – 1995-12-05

Vilibald Scheiber – 1904-12-29 – 1974-08-02

 

Čas

Přednášející a jejich přednášky

14.00

Věra Podhradská – zahájení konferenco

14.10

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.: Kdo je významnou osobností?

14.20

Miroslav Smyčka: Vilibald Scheiber – mia instruanto en la jaroj 1949-50 (V.S. - můj učitel z let 1949-50)

14.30

Helena Halířová: Vzpomínka na Vilibalda Scheibera a hudební pořady v Klubu esperantistů v Brně

14.45

Mgr. Zdeněk Hršel: Josef Vondroušek – prezidanto de la Esperantista klubo en Brno (J.V. - předseda klubu esperantistů v Brně)

15.00-15.15

Přestávka

15.15

Jiří Patera: Esperanto – la literatura lingvo (Esperanto - jazyk literatury)

15.30

Ing. Vlastimil Kočvara: Dek konsiloj al la esperantistaj tradukantoj laŭ Ivan Seleznjov (Deset rad esperantským překladatelům podle Ivana Seleznjova)

15.45

Miroslav Malovec: Josef Vondroušek – elstara tradukanto (J.V. - významný překladatel)

16.00

Jarmila Čejková – četba první ukázky z „Hunda fabelo“ (Psí pohádky) Karla Čapka

16.10

PhDr. Věra Barandovská-Frank: Fabela Josef Vondroušek. Pri la traduko de Naŭ fabeloj kaj iom da rememoroj aldone (O překladu Devatera pohádek a trochu vzpomínek přívažkem)

16.30

Jarmila Čejková – četba druhé ukázky z  „Hunda fabelo“ Karla Čapka

16.35-17.00

Všeobecná diskuse o přednesených námětech a námětech souvisejících

Konferenci řídil Jan Werner

Místo konference: Salon „Středníha odborného učiliště spojů“, Brno – Komín, Čichnova ul. 23

 

Oslavy se zúčastnilo kolem čtyřiceti lidí, mezi nimi dva hosté ze Stutgartu a jeden z Padernbornu. Přišli také potomci J. Vondrouška (dcera Milada, syn Libor s manželkou, vnuci a pravnuci). Prof. Smékal se omluvil, že nemůže přednést svoji přednášku, protože musel odjet do Londýna, Jiří Patera kvůli operaci nepřijel, avšak jeho přednášku přečetl J. Werner. Ostatní přednášky proběhly dle programu.

 

Večerní koncert konferovala pěvkyně Helena Supová-Halířová, která představila své žáky (dospělou mládež) z Lidové školy umění Orchidea classic a tři dívky z baletního oboru. Zpěv i tanec doprovázela na piano J. Drápelová. Zpíval také Miroslav Smyčka v doprovodu J. Michalcové, sóla na housle hráli J. Jakubec a J. Duda. Závěrem byl promítnut záznam z koncertu Václava Halíře (Otvírání studánek), natočený rok před jeho skonem.

 

Na levé stěně sálu byla instalovaná výstavka o životě a díle obou oslavenců (podle materiálů připravených M. Malovecem instaloval O. A. Fischer).