Zpráva pro výroční členskou schůzi Klubu esperantistů v Brně konanou dne 2. 2. 2011

Fotoj


Brněnská spolupráce

V roce 2010 náš klub úzce spolupracoval se Sdružením pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně, s Klubem České esperantské mládeže v Brně a se sdružením E-lingvo, které má také sídlo v Brně.

Klubový zpravodaj a internet

V roce 2010 členové dostali 3 čísla pozvánky Sdružení (Invitilo) i s naším programem, náš klub oplátkou zajišťuje společné internetové stránky, kde jsou k dispozici programy i zmíněné pozvánky. Zveřejňujeme také společný program v časopise Program Brněnsko na internetu, pokud mají místo i v tištěné podobě (za inzerci neplatíme).


Klubové programy

Klub se schází každou středu od 18. hod v klubovně městské části Brno-střed na Starobrněnské 15, každou třetí středu v měsíci máme společný program se Sdružením v Centru volného času, Libušina třída 27, Brno-Kohoutovice. Na každý večer je připravena přednáška, úvodem máme zpravidla aktuality z esperantského hnutí, po přednášce následuje diskuse k naší činnosti. V klubovně se uskutečnilo celkem 30 večerů s programem, přednáškami přispěli členové Marek Blahuš, Cesáreo Garcia Fernández, Zdeněk Hršel, Miroslav Hruška, Marie Klimentová, Miroslav Malovec, Věra Podhradská, Bohumila Trzosová, Josef Vojáček, Jan Werner, Zdeněk Závodný. Klubovnu navštěvoval Cesáreo Garcia Fernández ze španělské Asturie, když v první polovině roku učil na Masarykově univerzitě, a měl i klubový program o svém kraji. Poslední schůzku před prázdninami jsme strávili na zahradě manželů Veselých v Kohoutovicích.


Výuka esperanta

Kurz v klubovně se v roce 2010 neuskutečnil, ing. Josef Vojáček dokončil kurz na Masarykově univerzitě před prázdninami, pak už obnoven nebyl.


Klubová knihovna

Přibylo několik knih, konkrétně: Eda Jitzovský Fieraj koroj (v překladu Jana Wernera), Jules Verne Ĉirkaŭ la mondo en okdek tagoj, Alxandre Dumas La grafo de Monte Kristo, Noam Chomsky Lingvo kaj menso, Ján Vajs 100 gravaj personoj de la slovaka Esperanto-movado, Harry Harrison La stratoj de Aŝkalono, István Nemere Serpentoj en la puto, Georges Simenon Maigret eraras, ILEI Manlibro pri instruado de Esperanto, Jarkolekto de TAKE 2010, Karla Erbová Pejzaĝo kun signaturoj, Čestmír Vidman Poutník K. H. Mácha a Karesa fantazio, Max Kašparů Kristnaskaj demandoj kaj paradoksoj, Pavel Rak Desegnita humuro, Miroslav Kalný Obdivoval jsem krále Šalomouna.

Miroslav Malovec jako redaktor Starta dostává časopisy, které chodí na ČES výměnou za Starto, tyto nosí do klubu pro zájemce.Činnost na celostátní úrovni

Miroslav Malovec pracuje jako člen svazového výboru a je zároveň redaktorem Starta. Podobně ve vedení České esperantské mládeže pracují Marek Blahuš a Mirek Hruška, M. Blahuš i jako člen mezinárodního týmu E@I.

Pavel Lehký se zúčastnil 2. ročníku České konference v Poděbradech s přednáškou Kdy a jak dál - přestože nepoužil slovo esperanto, posluchači to pochopili a organizátoři umístili jeho přednášku na internetu mezi deseti nejlepšími příspěvky z padesáti

Miroslav Hruška v únoru navštívil esperantisty ve Varšavě a Bydhošti, v březnu prezentoval esperanto ve Svitavách.

M. Blahuše v březnu pozvala brněnská televize Vlna z Brna k rozhovoru o esperantu.

V dubnu 2010 se Marek Blahuš, Miroslav Hruška a Miroslav Malovec zúčastnili v Písku každoroční akce Sabla Printempo, jejímž cílem je školit členy ČES pro práci s obrázky a filmy na internetu.

Marek Blahuš vedl českou karavanu na UK v Havaně a reprezentoval ČES i ČEM.

V létě proběhly tři běhy Letního esperantského tábora v Lančově, které měla na starosti již tradičně Věra Podhradská. Miroslav Malovec se stará o internetové stránky tábora, na první etapě učil Miroslav Hruška podle metody Pavla Lehkého.

Oldřich Arnošt Fischer se zúčastnil kongresu KELI v Maďarsku.

Marek Blahuš se stal stážistou týmu E@I ve Francii v Nice, je mu to oficiálně započítáváno do studia na Masarykově univerzitě.

Miroslav Hruška napsal článek o Brně do mládežnického časopisu Kontakto.

V září 2010 se Miroslav Malovec zúčastnil oslav 50. výročí esperantského klubu v České Třebové, Miroslav Hruška zde v neděli vedl seminář o používání webu ČES.

Konference ČES v Poděbradech – 24-26. září 2010 - se za klub zúčastnili Oldřich Arnošt Fischer, Miroslav Hruška, Miroslav Malovec, Věra Podhradská, Libuše Trojanová.

Marek Blahuš a Miroslav Hruška 18-21. listopadu 2010 byli na KAESTu v Modré u Bratislavy, M. Blahuš přednášel o své práci Literumilo por Esperanto, M. Hruška pořizoval videozáznamy.

Josef Vojáček na XXVII Kolokviu o řízení sdělovacího procesu na Univerzitě obrany v Brně měl příspěvek Mnohojazyčnost – realita EU.


Paměť českého esperantského hnutí

Věra Podhradská zhromažďuje dotazníky esperantistů.

Miroslav Malovec na svazové doméně zřídil stránku Paměť českého esperantského hnutí, kde umístil na 400 osob se stručnou charakteristikou. Dále přepsal asi 600 textů Jiřího Kořínka a naskenoval na tisíc dokumentů.


Životní jubilea

V roce 2010 oslavila své významné životní jubileum Libuše Trojanová (80).


Klubový výbor

Výroční schůze 3.2.2010 potvrdila tento nový klubový výbor, zvolený v roce 2009:


Miroslav Malovec - předseda

Věra Podhradská - jednatel

Zdeněk Závodný - hospodář

Miroslav Hruška - mládež


František Frýbert, Jarmila Handlová - revizoři


František Frýbert se podrobil operaci a přestěhoval do Prahy k dceři, takže musíme zvolit nového.


Rámcový plán EK Brno na r. 2011


1. Pravidelné schůzky s přednáškami

2. Oslava 110 let esperanta v Brně dne 21. května 2011 od 10-17 hod

3. Měli bychom zapracovat na informacích o našem městě (památky, osobnosti), jak jsme začali v loňském roce

4. Pravidelně seznamovat členy s esperantskými akcemi pořádaných v rámci ČES, příp. i okolních zahraničních esp. organizací a v rámci možností se i zúčastňovat a poté informovat na schůzkách klubu.

5. Aktivně spolupracovat i nadále s brněnskými esp. organizacemi.

6. 1x za čtvrt roku uspořádat vhodnou zábavnou formou jazykové chvilky pro začátečníky i pokročilé.

7. Informovat i nadále členy klubu o připravovaných programech na pravidelných schůzkách, a to jak písemně tak i na stránkách - tyto prvidelně aktualizovat.

 Zapsal: Miroslav Malovec

V Brně dne 7.2.2011