Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

program

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Hlavní strana


děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení


Esperante

 

Český

esperantský

svaz

 

Založení

ČES v Brně 1969 

 

Lidská práva v esperantu

 

Výbor klubuWikipediaLetní jazykový tábor


 

Kluba kronikoLa 27-an de februaro 2023 mortis nia membro Zdeněk Závodny (*1929) en la aĝo de 93 jaroj.

Dne 27. února 2023 zemřel náš člen pan Zdeněk Závodný ve věku 93 roků.

V našem archívu zanechal 13 klubových přednášek, viz rubrika „ke stažení“.

Byl vojákem, průvodcem cizinců, navštívil řadu zemí. Ještě v 90 let byl čilý a temperamentní.
La 27-an de julio 2022 forpasis profesorino Helena Halířová-Supová (*1927), operkantistino kaj muzika pedagogino, kiu kun sia edzo Václav Halíř (1926-1999) kantis por esperantistoj proksimume 50 koncertojn, parte esperantlingve, plej ofte

en nia klubo, sed ankau dum la Konstitucia Kongreso 1969, dum Universla Kongreso 1996 en Prago kaj simile. Ŝi sentis sin lernantino de Vilibald Scheiber, muzikisto kaj esperantisto, tial ŝi favoris nian lingvon.

27. července 2022 zemřela prof. Helena Halířová-Supová (*1927), která se svým manželem Václavem Halířem (1926-1999), svými kolegy (např. Radkem Chudobou) a svými studenty odzpívala pro esperantisty kolem 50 koncertů, většinou v našem klubu, ale také při celostátních akcích (Ustavující sjezd Brno 1969, Svetový sjezd 1996 Praha)Koncerty manželů Halířových pro esperantisty19.4.1958 41. výročí úmrtí L.L.Zamenhofa

11.4.1959 42. výročí úmrtí L.L.Zamenhofa

14.3.1964 Koncert na počest B. Smetany

14.12.1965 106. výročí narození L. L. Zamenhofa

13.12.1966 Večer operních melodií

18.4.1967 50. výročí úmrtí Zamenhofa

9.12.1967 80. let esperanta a 108. let narození Zamenhofa

26.10.1968 50. výročí vzniku republiky

29.03.1969 Zakládající sjezd esperantistů

19.12.1970 200. výročí Beethovena

12.06.1971 70. let esperanta v Brně

28.03.1972 Jarní koncert

14.11.1972 85. let esperanta

21.04.1973 La 2-a ĈEA-kongreso en Ostrava-Poruba

26.11. 1974 Koncert na počest prof. Vilibalda Scheibera

5.9.1976 Hudební matiné k 75. výročí klubu

19.4. 1977  90. let esperanta

31.1. 1978  Pocta Leoši Janáčkovi

24.10. 1978   60. výročí vzniku republiky

27.11. 1979   Pocta Zamenhofovi

15.4. 1980  Oslava osvobození Československa


3.6. 1980    Cesta do střední Asie (přednáška H. Halířové-Supové)

13.9.1980 4. esperantský kulturní festival v Opavě

11.11. 1980  Pocta Beethovenovi

13.06.1981 80. výročí klubu v Brně

17.11. 1981 Pocta Zamenhofovi

6.4. 1982     Koncert míru

30.11.1982   95. let esperanta

19.4. 1983    Rok české hudby

15.11. 1983  Písní k míru

20.3. 1984   Rok české hudby

16.10. 1984  40. let Slovenského národního povstání

16.4. 1985    Šeříky - oslava výročí osvobození

12.11. 1985  Rok světové hudby

4.3. 1986     Mezinárodní rok míru

14.10. 1986  85. let esperanta v Brně

26.5. 1987   100 let esperanta

3.10.1987 Setkání B-B-B (Brno-Bratislava-Budapešt)

26.4. 1988 100 leté výročí

18.10. 1988 70 let Československa

21.11.1989 130 let narození L. L. Zamenhofa


27.2. 1990 140 let narození T.G.Masaryka

7.6.1991 Koncert v Ernově salonu na Staré Radnici v Brně

22.07.1992 Seminář o Komenském v Praze

13.10.1992     Mezinárodní den hudby

22.07.1996 Světový kongres esperanta v Praze

26.5.2001 Slavnostní shromáždění ke 100. výročí esperanta v Brně

18. 6.2003 Vilibald Scheiber a hudební tradice Klubu esperantistů v Brně

4.12. 2004 Ke 100. V. Scheibera a J. Vondrouška

La 7-an de junio 2021 forpasis nia membrino Marie Klimecká (nask. januare 1930)

Dne 7. června 2021 zemřela naše členka Marie Klimecká (narozená v lednu 1930)

20.1.2021 forpasis inĝ. Jan Werner, iama redaktoro de junularaj kaj poste fakaj bultenoj, aŭtoro de Terminologia kurso, matematika vortaro, verkoj konstrufakaj kaj ankaŭ beletraj tradukoj.Dne 20.1.2021 zesnul doc. ing. Jan Werner, redaktor mládežnických a později odborných esperantských věstníků, autor terminologického kurzu, matematického slovníku, publikací ze stavebnictví, ale i beletristických překladů
Antaŭ 25 jaroj (6.12.1995) mortis Josef Vondroušek, honora membro de UEA kaj ĈEA, bonega tradukanto de ĉeĥa literaturo al Esperanto

Před 25 lety (6.12.1995) zemřel Josef Vondroušek, čestný člen UEA, výborný překladatel české literatury do esperanta

Antaŭ 15 jaroj forpasis nia kluba kasistinoMarta Lorková

23.7.2005Antau 20 jaroj forpasis (29.5.2000) nia membro, grava sciencisto kaj universitata pedagogo, botanikisto d-ro Jaromír ŠikulaPřed 20 lety nás (29.5.2000) navždy opustil dr. Jaromír Šikula, významný vědec a univerzistní pedagog a také člen našeho klubu


Zdeněk Závodný vizitis tombejon de esperantistoj de norda MoravioV pátek 3.1.2020 zesnula magistra Libuše Obláta Horňanská, katechetka, členka Schönstattského hnutí, sestra Františkánského sekulárního řádu v Husovicích a služebnice v Koinótés. Do roku 1991 byla členkou i Českého esperantského svazu, bydlela v Brně.


Mgr. Dalibor Hodeček nám připomněl výročí své babičky, kdysi velmi aktivní členky našeho klubu, paní Jarmily Dufkové (1919-2002).
En nekutima freŝeco atingis la 7-an de novembro 2019 s-ro Zdeněk Závodný 90 jarojn.

V neobyčejné čilosti dosáhl pan Zdeněk Závodný 90 let dne 7. listopadu 2019.

Vizito de la viena muzeo okaze de la 90 jaroj de s-ro Závodný

aliaj fotoj


akompananto
s-ro Tuider, estro de la muzeo


nepo de s-ro Závodný

En la tagoj 17.-20. oktobro 2019 okazis en Brno en lernejo de Informadiko (Čichnova) la jubilea asocia konkreso. La konstituta kongreso estis en Brno antau 50 jaro en Besední dům (29.-31.3.1969)

La 7-an de oktobro 2019 forpasis sinjoro František Frýbert, kiu lastajn jarojn travivis en azila domo en Zruč nad Sázavou.

Li apartenis al niaj plej bonaj esperantistoj-radioamatoroj.

7. října 2019 zemřel pan František Frýber, který poslední léta prožil v domově seniorů ve Zruči nad Sázavou.

Patřil k našim nejlepším esperantistům-radioamatérům.


Aprile 2019 festas nia membro ing. Miroslav Hruška, nomata Miropiro, sian 30-an jaron kaj samtempe li estas 15 jarojn en Esperantujo.

V dubnu oslavuje náš člen ing. Miroslav Hruška, zvaný Miropiro, své třicátiny a zároveň 15 let v esperantském hnutí.

La 5-an de februaro 2019 forpasis honora membrino de ĈEA kaj iama prezidantino de ĈEA, organizantino de multaj kongresoj kaj konferencoj, funkciulino de SET Lančov, Věra Podhraská (79-jara).5. února 2019 zemřela čestná členka ČES a bývalá předsedkyně ČES, organizátorka mnohých sjezdů a konferencí a funkcionářka Letního esperantského tábora v Lančově, Věra Podhradská (79 let).
S Pavlem Sittauerem v Lančově.


Unu el ŝiaj lastaj vizitoj de la klubejo. Jedna z jejích posledních návštěv klubovny. (21.11.2018)
Ústřední hřbitov, skupina 017, řada.2, č.hrobu 279

Hrob je u hlavní cesty skoro u konce, poslední ulička vlevo a hned první hrob vpravo zády k hlavní cestě.

V listopadu 2018 slaví 75. narozeniny

Marie Klimentováa v prosinci Josef Vojáček 75. narozeninya Miroslav Malovec 65. narozeniny

Dimanĉe la 26-an de aŭgusto 2018 forpasis s-ino Milada Vondroušková en malsanulejo.

V neděli 26.8.2018 zemřela v nemocnici naše členka paní Milada Vondroušková.

Ŝi estis filino de Josef Vondroušek (1904-1995)

(tradukisto, kluba sekretario kaj prezidanto).Byla dcerou Josefa Vondrouška (1904-1995)

(překladatel, klubový tajemník a předseda)
La 10-an de augusto 2018 forpasis s-ino Anna Veselá, kiu venis en nian landon el Francio kune kun sia edzo Adolf Veselý forpasinte en 2016.

Dne 10. srpna 2018 zemřela paní Anna Veselá, která přišla do naší země z Francie spolu se svým manželem Adolfem Veselým , který zemřel v roce 2016.

Estis trovitaj du historiaj fotoj el la historio de nia klubo. La unua estas el Renkonto de moraviaj kaj sileziaj esperantistoj en Brno (7-8 julio 1928), la dua el VI-a Cehoslovaka Kongreso de Esperanto en Brno (27-29 septembro 1935).

Byly nalezeny dvě historické fotografie z dějin našeho klubu. První je ze Setkání moravských a slezských esperantistů v Brně (7-8 červenec 1928), druhá ze 6. Československého sjezdu esperanta v Brně (27-29. září 1935).


La 103-a UK okazis en Lisbono (28.7.-4.8.2018), el niaj membroj partoprenis s ro František Horáček (tute dekstre kun ĉapo).103. světový kongres esperanta (28.7.-4.8.2018) se konal v Lisabonu, z našich členů se zúčastnil pan František Horáček (vpravo s kšiltovkou)
Milan Kolka na SES (uprostřed v zeleném tričku)

Somera Esperanto-Studado (SES) neboli Letní škola esperanta se letos koná v Liptovském Mikuláši (14-22-7.2018), zúčastní se i náš místopřededa Milan Kolka https://ses.ikso.net/2018/cs/

Informaci odvysílala i slovenská televize, účastníky pozdravil primátor, oboje možno shlédnout na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=7OofolUjZC0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=q2JROz8tPSU&feature=youtu.be

La 7-an de julio 2018 festis sian jubileon nia kluba kasistino

Bohumila Trzosová (1963)

Ni gratulas!

3.5.2018 zemřel náš člen Antonín Bretšnajdr ze Skalice n. Svitavou (nar. 16.2.1928)

Forpasis nia klubano Antonín Bretšnajdr (16.2.1928 – 3.5.2018) el Skalice n. Svitavou
Juna Vladimír Škoda

Foto z časopisu u jeho článku „Jazyk zvaný doufající“.

Foto el gazeto kun lia artikolo „Lingvo nomata esperanto“.2 fotoj el Lančov kun V. Škoda

V neděli 4.3.2018 zemřel ve spánku MUDr. Vladimír Škoda (10.1.1953), člen našeho klubu. Pocházel ze Žďáru nad Sázavou, v Brně studoval, v Bučovicích byl praktickým lékařem do poslední chvíle, přestože několik let trpěl bolestmi nemocných ledvin. Byl funkcionářem sekce mládeže, organizoval mládežnická setkání ve Žďáru na Tálském mlýně, také členem ústředního výboru Českého esperantského svazu. Mnozí esperantisté si ho pamatují jako svého lektora písemných kurzů.Dimanĉe 4.3.2018 dum dormo forpasis medicina doktoro Vladimír Škoda (10.1.1953), nia klubano. Li devenis el Žďár nad Sázavou, studis en Brno, en polikliniko de Bučovice li estis praktika kuracisto ĝis lasta momento, kvankam kun grave malsanaj renoj. Li estis funkciulo de nia junulara sekcio, preparis junularajn renkontiĝojn en Tálský mlýn de Žďár, li estis ankaŭ membro de Centra Komitato de Ĉeĥa Esperanto-Asocio. Multaj esperantistoj lin konas kiel sian lektoron de korespondaj kursoj.

V únoru 2018 oslavil 85. narozeniny významný brněnský esperantista Jan Werner, autor mnoha odborných publikacía 55. narozeniny Jaroslav Bergl


7.11.2017 slaví 88. narozeniny náš člen Zdeněk Závodný v obdivuhodné svěžesti, jaky by se za posledních 30 let vůbec neměnil.

La 7-an de novembro 2017 ĝisvivis nia membro Zdeněk Závodný sian 88-jariĝon en plena freŝeco

RNDr. Evžen Wohlgemuth (23.8.1947 - 15.7.2002) byl významný člen našeho klubu a známý zoolog, který publikoval řadu článků v češtině a některé i v esperantu. Letos uplynulo 70 let od jeho narození a 15 let od jeho úmrtí.

Přehled jeho díla lze najít v české i esperantské Wikipedii.

Vystudoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity zoologii, se specializací na hydrobiologii. Pracoval na ichtyologickém oddělení Ústavu pro výzkum obratlovců (pozdějším Ústavu systematické a ekologické biologie) ČSAV v Brně, po roce 1990 na různých ekologických pracovištích, dokud mu v činnosti nezabránila mozková příhoda. Byl dlouholetým členem redakční rady přírodovědeckého časopisu Veronica, přispíval i do dalších časopisů, např. Akvárium a terárium a Živa.
Dne 25.7.2017 jsme získali historickou pohlednici z roku 1908, na které je idistická společnost Progreso, kterou založil náš pokladník Jan Kajš. Křížkem jsou označeni jeho žena a děti. Z druhé strany je jeho sdělení německému idistovi, že má málo času, protože je tiskař, vydává věstníky Idealisto a Jazyk mezinárodní a esperantisté mu dělají potíže. Později přešel k occidentalu, přesto zůstává významnou osobností hnutí za mezinárodní jazyk.Kara samideano e kolego, me debas a vu danko pro vua amikal vorti quin vi skribis a me. Vu komprenas, ke me havas tre poka libera tempo, pro ke ultre mea profesional laboro (vu savas, ke me esas kompostisto quale vu) me redaktas „Idealisto“ e „Jazyk Mezinárodní“ (Linguo Internaciona) e zorgas pri la cheka propagado, me esas nun la cheka „centro“ idista: imaginez mea situeso! Me mustas konsilar, explikar e – kombatar nia „honestuloj“, qui ne shamas mentiar e shikanar. Ma venos la tempo, qua judikos ... Me esas felicha, se vu skribos a me kelka vorti pri la suceso,

di via expozo. Dume kordiala saluti Vua Jan Kajš

Dne 9.6. 2017 měla pohřeb členka našeho klubu, paní Eva Hliněnská (1935-2017), výtarnice a manželka významného brněnského malíře Roberta Hliněnského (1908-1979). Byla také sousedkou další naší členky Mgr. Mileny Pickové (1932-2008).La 22-an de januaro 2017 forpasis nia membro s-ro Slavomír Barták (88-jara).
Liaj taso kaj agrafo por la 81-a UK Prago 1996


Dne 22. ledna 2017 zemřel náš člen pan Slavomír Barták (88 let).

Zabýval se výrobou suvenýrů, vlevo vidíme ukázku pro 81. světový kongres esperanta v Praze 1996 – šálek a přezka s názvy kongresu.La 28a-n de novembro 2016 atingus 97-jarojn sinjorino Jarmila Dufková (28.11.1919-27.3.2002)La 30-an de majo 2016 forpasis nia membro s-ro Adolf Veselý (naskiĝis 20.7.1928). Li forlasis en 1948 Ĉeĥoslovakion, foriris unue al Bavario, poste al Francio, kie li en la sudfranca urbo Le Creusot laboris en fandejo Schneider, konatiĝis kun Esperanto kaj SAT, al kiu li aliĝis en 1953. Samjare li falis en ardan skorion kaj brulvundita kuŝis en malsanulejo. Nesana li estis sendita hejmen al montara dometo, kie li sola travivis kruelan vintron, manĝante neĝon. Helpis lin Ruĝa Kruco. Li foriris al Parizo kiel senhejmulo. Poste li laboris en aŭtofabrikoj, kiel murfarbisto, en kakaofabriko. En 1962 li edziĝis al francino, en 1965 naskiĝis filo Frank kaj en 1967 revenis al Ĉeĥoslovakio. Li kunportis reliefon de Eŭgeno Lanti, fondinto de SAT. Tiun li donacis al Esperanto-Muzeo en Svitavy. Li verkis libron pri abato Pierre, esperantigis eseon de Milan Šimečka "Nia angorplena socio".


Sinjorino Anna Veselá festas gravan vivjubileon


Sinjorino Milada Vondroušková festas gravan vivjubileon

Blahopřejeme Marku Blahušovi k narození dcerky Rozárie

v sobotu 27. 2. 2016

a Miroslavu Hruškovi k promoci na inženýra 29.2.2016 a nastoupení do práce v Turistickém informačním centru na Staré radnici, kde máme i svůj letáček Brno - ĝusta direkto.
Vchod do Centra volného času v Kohoutovicích

Do 16.12.2015 jsme se každou třetí středu v měsíci scházeli v Centru volného času, klubovna ÚMČ Brno-Kohoutovice,    Libušina třída 27, od 18 h. Od roku 2016 zůstáváme na Starobrněnské 15 po všechny čtyři středy v měsíci.
Lasta kunveno en Kohoutovice 16.12.2015
fotis O. A. Fischer

Ni rememoras en 2015

Antaŭ 10 jaroj forpasis Marta Lorková, nia kluba kasistino, antaŭ 15 jaroj d-ro Jaromír Šikula, botanikisto, antaŭ 20 jaroj Josef Vondroušek, kluba prezidanto kaj eminenta tradukantoMesaĝo el Kanado
Muj otec je ve druhe rade (stojici) a to prvni zleva. Pro zajimavost: V prvni rade z leva (sedici) jsou manzele (oba slepi esperantiste) zivici se ladenim klaviru) a potom pak pani, puvodem z Lotysska. Clovek napravo od otce se jmenoval Falta a pan Šereda je ctvrty z leva v posledni rade. ....Pokud jde o pana Seredy ( " bujne vlasy" a bryle), jsem si stoprocentne jisty. Byval v obchode u meho otce velice castym hostem i zakaznikem. Pani Jakubcova ( pokud je overeno ze pochazi z Lotysska), s cimz souvisi i jeji jmeno, me pripada spravne. Jsem si nyni temer jisty. Ten vysoky pan v posledni rade druhy z prava je tusim pan Sedlak, Zidenicky obchodnik s potravinami. Pri castych navstevach jeho obchodu jsem s nim mluvil esperantsky a za to vzdy dostaval cokoladu od UNRy. Zidenicky Esperantsky klub byl pro nas temer druha rodina.


Nevim jak je mozne, ze po mnoha letech jsem "prozil" sen z dob utleho mladi ( asi proto, ze se chystame s manzelkou a s vnoucaty letos do Brna) a to z dob Esperanta. Byl jsem tehdy udajne nejmladsim fluentne mluvicim esperantistou na svete. Zasluhu o tom mnel muj otec (majitel fy. Radio Stehlik v Zidenicich na Tabotske 172, na obrazku z 1947 nebo 1948 druhy z leva ve druhe rade). Vystupoval jsem na Esp.vecircich a o par let pozdeji i dopisoval s "devcaty" z Holandska a Clairetou ze Svycarska ( viz pohlednice z roku circa 1952). Muj otec byl velmi aktivnim esperantistou v klubu a korespondoval s USA, Spanelskem, Holandskem, Francii a Svycarskem.Mimo jine, udelal znak klubu ( na obrazku) a pro mne draka ve tvaru hvezdy se (zelenym chvostem) stejne velikosti. Bohuzel, korespondence se zahranicim nebyla po 1948 zadouci. Tim pomalu v nasi rodine upadlo Esperanto v zapomenuti. Pamatuji si z tech dob jeste par slovicek a dve pisnicky ( "Vcera nedele byla" a "Tece voda proti vode") ale uz bych se nedorozumel. Na obrazku jsem v popredi z leva..... Nektera jmena clenu klubu si jeste pamatuji. Skoda ze vice obrazku a korespondence vzalo za sve po moji emigraci v roce 68 do Kanady.

Pro zajimavost jsem pred chvili nahledl na internetu do Vasich stranek a to me primelo k vice vzpominkam a k poslani emailu. Jsem rad, ze Esperanto jeste v Brne zije!

S uctou a pozdravem

Mirek Stehlik

KItchener, Ontario, Canada

Posledni clenska leg. meho otce od roku 1948 (vnitrni strana)
Vnejsi strana


Pritel z Ameriky
Posilam dve fotografie z "Esperantske Vystavky" Zidenickeho klubu uvnitr obchodu meho taty z roku 1948. Muj otec je na schodku mezi dvermi a p. Falta je na levo od nej.

En 2015 festas siajn jubileojn:


Ulrychová Jiřina 15.3.2015


Trojanová Libuše 29.7.2015


Lehký Pavel 11.5.2015Fischer O.A. 27.9.2015

Kolka Milan 23.5.2015
20152014

110 jaroj de naskiĝo kaj 40 jaroj de forpaso

ni rememoras ĉe Vilibald Scheiber, muzikisto, kiu adaptis multajn verkojn por klubaj koncertoj kaj por tradukoj de arioj, kiujn faris poem-tradukisto Jiří Kořínek. Honora membro de ĈEA, kun J. Vondroušek Verda Duopo de nia klubo.

110 jaroj de Josef Vondroušek

La 1-an de decembro 1904 naskiĝis sinjoro Josef Vondroušek, multjara sekretario kaj prezidanto de nia klubo, honora membro de UEA kaj ĈEA, eminenta tradukanto de la ĉeĥa literaturo, precipe de Karel Čapek.
La 24-an de novembro 1924 naskiĝis nia karmemora kasistino Marta Lorková, kiu forpasis la 23-an de julio 2005
Vivjubileo de nia kluba kasisto Zdeněk Závodný – 19.11.2014 en Kohoutovice (foto O. A. Fischer)


La 17-an de septembro 2014 festis sian 85-jariĝon sinjoro František Frýbert, nia esperantista radio-amatoro, nun loĝanta en Prago


La 13-an de aŭgusto 2014 festis gravan vivjubileon Věra Podhradská, prezidantino de Societo kaj sekretariino de Klubo, iama asocia prezidantino, kiu multe da jaroj dediĉis sian laboron al SET Lančov

La 3-an de junio 2014 forpasis nia honora kluba prezidanto kaj honora membro de ĈEA Zdeněk Hršel

Antaŭ 5 jaroj fine de februaro 2008 forpasis nia membrino Mgr. Milena Picková, iama bibliotekistino de Moravia Landa BibliotekoKONTAKTY:

klub

sdružení

mládež

E-lingvo

 

Starto

 

UK Praha

1996

 

Prezentace

obcí

v esperantu

 

Verda Stacio

 

Esperantsko-český slovník