Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brnědomů

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

UNESCO

program

E-knihy

E-časopisy

E-videa

Klubová kronika

SILE

Esperante

O nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na Wikipedii

Český

esperantský

svaz

Založení ČES v Brně

Starto, věstník ČES

 

 

 

 


KLUB ESPERANTISTŮ

Schůzky: Klubovna ÚMČ Brno-střed, Hybešova 65a, od 18 h, každou druhou středu, střídavě se schůzkou online.
Korespondenční adresa: Klub esperantistů v Brně, p/a Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10,
625 00 Brno, brno@esperanto.cz
Název účtu: Klub esperantistů v Brně, aktuální číslo účtu: 2301405860/2010 Fio banka, variabilní symbol: datum narození účastníka (např. 19800213 = 13.2.1980).
IČO: 64331288Fotoarchív z mezinárodních akcí

Vítejte na stránkách Klubu esperantistů Brno

Klub byl založen 27.10.1901 pod názvem První spolek esperantistů rakouských v Brně.

110. světový kongres esperanta v roce 2025 bude v Brně 19.-26.7. 2025Esperanto ve světě v roce 2023

Základ esperantské mluvnice

Nadávky a slang v esperantu

Rozšíření esperanta ve světě

Čeští esperantští spisovatelé

Dotazy ohledně esperanta nebo brněnského esperantského klubu

klubakomitato@esperantobrno.cz .

Od října 2021 jsou schůzky střídavě on-line a v klubovně na Hybešové 65a

Ke stažení:

Objevte esperanto

Esperanto máš v kapse

Malý průvodce Brnem v esperantu - vydal TIC Brno ve spolupráci s naším klubemO esperantu

Esperanto je plánový jazyk sestavený z mezinárodních slov, který byl v roce 1887 zveřejněn ve Varšavě očním lékařem ruskožidovského původu Ludvíkem Lazarem Zamenhofem (1859-1917) za účelem usnadnění mezinárodního dorozumění. Rok po zveřejnění se vzdal autorských práv, aby se na vývoji jazyka podílela celá esperantská komunita. Důraz kladl na literární propracování jazyka.

Existuje Světový esperantský svaz v Rotterdamu (Universala Esperanto-Asocio) s národními svazy v 80 zemích světa, mezi nimi i Český esperantský svaz, zapsaný spolek. Svou světovou organizaci má i mládež (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo).

UNESCO uznalo význam esperanta dvěma rezolucemi a nyní vydává tzv. kurýra (Unesko-kuriero) také v esperantu. Leden 2023 Duben 2023

Esperantské muzeum ve Vídni se stalo součástí Rakouské národní knihovny, existuje esperantské PEN-centrum, slovník esperantských autorů vydaný v Chorvatsku 2006 uvádí 890 autorů píšících v esperantu. Muzeum esperanta máme i ve Svitavách. Knihovna našeho klubu má více než 4 000 titulů.

Esperanto se stalo nemateriálním kulturním dědictvím v Polsku a Chorvatsku.

Internetová encyklopedie Wikipedie má esperantskou verzi se čtvrt milionem článků.

Národní divadlo v Praze hraje novou úspěšnou operu Sternenhoch Ivana Achera v esperantu.

Kde se lze esperanto naučit

V knihkupectvích jsou k dostání učebnice a slovníky vydané nakladatelstvím KAVA-PECH.

Na internetu jsou kurzy esperanta na portále Duolingo (na základě angličtiny, španělštiny a portugalštiny), slovenský kurz s českou verzí Lernu (viz obr. vlevo) a korespondenční kurzy Českého esperantského svazu.


   Nová kniha, kterou přeložil a vydal Oldřich Arnošt Fischer

   

   Nova libro, kiun tradukis kaj eldonis Odřich Arnošt Fischer


*

Zajímavé odkazy

Lidská práva v esperantu

Wikipedia

Letní jazykový tábor

Lingvo.info

UK 1996 Praha

Prezentace obcí v esperantu

Verda Stacio

Esperantsko-český slovník

Bez vydavatele

Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado

Infanlibro

ILEI-ceha