facebook

Literární aktivity našeho klubu

Uvádíme publikace, které klub vydal nebo které jeho členové napsali nebo přeložili:

1901

 • Stanovy Prvního spolku eperantistů rakouských v Brně.- Auszug aus den Statuten des Ersten österreichischen Esperantisten-Vereines in Brünn. - Escepto e1 regularo de l' Unua societo de aŭstraj esperantistoj en Brno”. Brünn. Verl. d. Vereines 1901. [4] p. 27,8 x 22 5. - Druck von Carl Habicht, Brünn.
 • PELANT, Karel: Idea mezinárodní řeči. Napsal... Brno, propra eld. s. j. [1901?]. [2], 15 [3] p. 22 x 15. = Zvl. ot. z ,Akademie". [Pres.] Dělnická knihtiskárna v Praze. [Kovrila titolo:] Idea řeči mezinárodní [Eldoninto sur p. 16:] Nákl. 1. klubu esperantistů rakouských v Brně.

1902

 • Potřeba-li jazyka mezinárodního? Výňatek z řeči L. de Beaufronta na kongresu spolku Association Française pour l'Avancement des Sciences” v Paříži 1900. [Praha], nákl. čas. Český Esperantista, Spolku pro šíření Esperanta [Brno...] a Klubu Esperantistů v Praze [Lazarská ul.] s. j. [1902-1903]. 10, [2] p. 15 x 9,2. - Tiskem Družstva knihtiskárny v Hranicích.

1903

 • Stanovy Rakouského spolku esperantistů. Brno. nákl. spolku 1903. 7 p. 15,2 x 10,3. - Tiskem K. Habichta v Brně

1908

 • Otázka jazyka mezinárodniho a Esperanto. Brno nákl. Klubu Českých esperantistů, s. j. [antaŭ 1908]. 14, [2] p. 17 x 10,5 = Otisk z čas. Moravský kraj”. - Tiskem Eduarda Kalousa v Brně.

1920

 • GUÉRITTE, T[ony] J[ules]: Esperanto: mezinárodní jazyk inženýrů. Přeloženo z angličtiny s laskavým svolenim spolku inzenýrů, [Velká Británie] v Londýně, kde konal tuto přednášku 2. března 1914 pan... S předmluvou autorovou k českému čtenářstvu. Přel: . Vinc. Kroužil. Laskavě prohlédli:. . . Fr. Schneider a. . . Jan Coufal. Brno, Barvič a Novotný 1920. 30 p. 21 x 14.

1921

 • ABSOLON K[arel]: Moravia karsto. Abismo Macoĥa kaj grotoj. Laŭ prof. D-ro... tradukis J. Blahoslav. Brno, Esperantista klubo s. j. [1921?]. 42, [2] p. 17,5 x 13. 1 il. 17,5 x 39.
 • Členové francouzské Akademie věd doporučují esperanto. Brno, Esperantista Klubo [1921-1922]. [1] p. 31 x 23,5 - Akciová moravská knihtiskárna Brno. Inf.: Esp. Zprav., 2, 1922-09, n-o 7, p. 52.
 • NOVÁK, Arne: Ĉeĥa literuturo laů la birdperspektiuo. Tradukis Vinc. Kroužil. Brno, Barvič a Novotný 1921. 58 p. 21,5 x 15. - Presis Polygrafie, Brno. Orig.: Česká literatura s ptaĉí psrspektivy.
 • STIPRIAAN LUĎSCIUS, J. M. van: Charakter. (Přel. F. Šilha.] Brno Nový lid 1921. = Kniznice Nového lidu. Sv. 14. Rec.:. Esp. Zprav., 1, 1921-07, n-o 9, p. 75.

1922

 • Gvidlibro tra Brno. Ĉefurbo de Moravio, Ĉeĥoslovakio. 222.000 da [!] loĝantoj. Brno, Esperantista klubo 1922. 16 p. 19 x 12.Tiun ĉi libreton preparis kaj dediĉis al kongresanoj 1922 samideanoj Šembera, Fridrich ka] Jeřábek. Presis Polygrafie, Brno.

1923

 • Jídelní [!] lístek. Speisekarte. Manĝokarto. Étlap. La carte. Zašle Rudolf Fridrich, prof. gymnasia, Brno-Královo Pole. Brno, s. e., s. j. [4] p. 15.8 x 11,5. - Tisk Ant. Okáč, Brno-Královo Pole. Kp.: Jídelní listek [Manĝokarto) v esperantu. Praha, adm. čas. Hotelier. Inf.: Esp. Zprav., 3, 1923-05, n-o 5, p. 45. Kp.: Progreso, 9, 1926-03, n-o 3, p.37.
 • RIEGER, J[osef]: Logaritma kalkulilo por ferobetonaj konstruoj sistemo Rieger... Brno, [propra eld.] s. j. [1923]. [2] p. 26,5 x x 21,6. - Polygrafia Brno.
 • STIPRIAAN LUĎSCIUS, J. M. van: Charakter. Z esperanta se svolením autorovým preložil F. Šilha. 2. vyd., zlevněné. Brno, Nový lid 1923. 30 [2] s. 20 x 13. = Knižnice Nového lidu. Sv. 14. - Tiskem Pokorného a spol. - [En la presita dediĉo:] F. Hrubý-Šilha.

1924

 • Život a práce Antonie Janalikové. Brno, nákl. Jednoty učitelek moravských 1924. 54, [2] p., 1 il. 20 x 14. - Tiskem Rolnické tiskárny v Brně. - [Enhavo:] Ant. Gebauerová: Za Antonií Janalíkovou. - Abstinentní hnutí. - O významu mezinárodního jazyka. - Ant. Bystřická: Ze zajetí. - Vzpomínky z rakouského kriminálu. - Dojmy z Dánska.

1925

 • BEDNÁŘ, Josef: Esperanto v 10 hodinách a 500 slovech. Úplná učebnice pro samouky a kursy. Brno, Jos. Bednář 1925. 116,[2] p. 19,5 x 12.- Il.

1926

 • BEDNÁŘ, Josef: Barono Mensogbabilulo kaj liaj plej bonaj aventuroj. Libere aranĝis [k. il.] ... Brno, Josef Bednář s. j. [1926]. 48 p. 19 x 12. - [Almetita:] Slovníček esperantsko-český. Příloha pro začátečníky.12 p.. - Presis Družstvo knihtiskárny” en Hranice. Rec.: Progreso, 9, 1926-10, n-ro 8, p. [86] `

1927

 • Gvidfolio tra la urbo Brno. Brno, Zemský cizinecký svaz s. j. [1927]. [4] p. 16,5 x 11,5. - Knihtiskárna Typia Brno, Cejl 21. 1355-27.

1928

 • Brno. Ekspozicio de l' samtempa kulturo en Ĉeĥoslovakio. 1928 26. V. - 30. IX. [Brnoj], s. e. [1928]. [8] p. 24 x 10. - Kramerius, Brno - Typo Rossmann.

1926

 • ŠAMLA, Jiří V.: Moderní učebnice mezinárodniho jazyka. Typo a kresby: O. Crhounek. Brno, Mor. nakl. B. Pištělák 1936. 79, [1] p. [+ p. 81 - 116] 20 x 14. - [Sur la kovrilo:] Esperanto. Moderní učebnice - [Enmetaĵo [p. 81 - 116]:] Slovník k moderní učebnici mezinárodního jazyka.
 • POLÁCH, Bohumír - ŽALMAN, Jiří - WEINBERGER, Jaromír [muziko]: Sur rozoj sternite. Opereto en 3 aktoj, Tradukis: Jiří V. Šamla. Ludita ĉeĥe kun granda sukceso sur ĉiuj ĉeĥoslovakaj scenejoj kaj esperante 2-an de januaro 1936 en la Verda stacio Radiojournal, Brno. Praha, Thalia 1935. 127 p. 15,5 x 11,7. = 251. Orig.: Na růžích ustláno [1935] .
 • Klič jazyka esperanto. 5. vyd. Praha, Svaz esperantistů Čs. repnbliky 1936. [2], 32, [2] p. 11,5 x 7,4.
 • BERKA, A[leš]: Slovník esperantsko-český. (10.000 slov). Sestavil... Brno, nákl. vl. 1936. 84 p. 15 x 10. = 2-a libro de E. M. L. Brno. - Tisk A. Pražák, Jablonné n. Orlicí.
 • BERKA, A[leš]: Slovnik česko-esperantský a esperantsko-český. Sestavil..: Brno, nákl. vl. 1936. 184 p. 15 x 10. = 3-a libro de EML Brno. - Tisk A. Pražák, Jablonné n. Orlicí.
 • BERKA, A[leš]: Slovník česko-esperantský (10.000 slov). Sestavil... Brno nákl vl. s. j. [1936]. 99 [1] p. 14 5 x 10. = 1-a libro de: Eldonejo de malkaraj libroj, Brno - V, Jirchářích 8. - Tiskem A. Pražáka, Jablonné n. O.
 • ZELDENTHUIS, G. H, N.: Kongresa renkonto. Komedieto poŝforsnata. 2 scenoj. Brno, E. M. L. A. Berka 1936. 8 p. 15 x 10.

1937

 • FILIP, Jan: Fino de Ia mondo. Simbola socia simfonio en tri aktoj. Dramo de. . . Muziko de D-ro Oldřich Svoboda. Brno, Eldonejo de Malkaraj Libroj - Aleš Berka 1937. 58, (1), [2] p. 17,5 x x 12,3. - Presis A. Pražák, Jablonné n. Orl.
 • JU-PIN, Paŭlo: La milito en Ekstrem-Oriento. Psika problemo internacia. Alvoko al sinceraj kaj bonvolemaj homoj. El franca lingvo trad. René de Lajarté. Brno, E. M. L. - Aleš Berka 1937. 32 p, , 15 x 10.
 • OMELKA, F[rantišek]: Aventuroj de Antonio. Brno, Eldonejo de malkaraj libroj 1937. [1], 57, [2, 2] p. 16 x 12. 5 il. - Presis A. Pražák, Jablonné n. O.
 • 1937. Verda stacio. Esperanta almanako de la Ĉeĥoslovaka radio. Redektis Dalibor Chalupa kaj Jiří V. Šamla. Brno, Ĉeĥoslovaka radio. Radiojournal [1937]. 78 [2] p. 20,5 x 15. - Kovrilo k. tipografia aranĝo de Richard Šembera. Presis Pokorný k. komp., Brno.
 • ZAMENHOF, L. L.: Malgranda legolibro. D-ro... Brno, Eldonejo de Malkaraj Libroj, Aleš Berka, nákl. vl. 1937. 71, [1] p. 15 x 12. 1 fot. - Presis Ant. Pražák, Jablonné n. Orl
 • 1937. Verda stacio. Esperanta almanako de la Ĉeĥoslovaka radio. Redektis Dalibor Chalupa kaj Jiří V. Šamla. Brno, Ĉeĥoslovaka radio. Radiojournal [1937]. 78 [2] p. 20,5 x 15. - Kovrilo k. tipografia aranĝo de Richard Šembera. Presis Pokorný k. komp., Brno.
 • ZAMENHOF, L. L.: Malgranda legolibro. D-ro... Brno, Eldonejo de Malkaraj Libroj, Aleš Berka, nákl. vl. 1937. 71, [1] p. 15 x 12. 1 fot. - Presis Ant. Pražák, Jablonné n. Orl.

1938

 • AVERČENKO, Arkadij T.: Forta karaktero. Dialoga komedio unuakta. Silentema najbaro. Tradukis Jiří V. Šamla. Brno, Pokorný 1938. 19 p. 20,5 x 14,3. = Esperanta Teatro-biblioteko. N-ro l.
 • BASS, Eduard: Forlasita. Streĉa unuakta historieto. [Laŭ la franca sceno de Max Maurey.) Tradukis Jiří V. Ŝamla. Brno, Pokorný 1938. 19 p. 20,5 x 14,3. = Esperanta Teatro-biblioteko. N-ro 2.
 • 1938. EML Kalendaro 1938. Brno, Eldonejo de Malkaraj Libroj A. Berka 1938. 15 x 10. II.
 • ŠAMLA, Jiří V.: Lidová učebnice esperanta. Brno, Nový lid [1938]. 32 p. 20 x 14,5.
 • ŠAMLA, Jiří Vítězslav: Slovník k moderní učebnici mezinárodniho jazyka. [Brno, Moravské nakl. 1938]. 36 p. - [Sur la kovrilo:] Šamlův lidový slovník esperantsko-český a česko-esperantský.
 • VAHEN-SVETINOV, Damjan: Miaj vojoj. Poemoj. 3. Brno, E. M. L., Eldonejo de Malkaraj Libroj 1938. 51, [2] p. 17 x 13. - Presis A. Pražák, Jablonné n. 0., Ĉeĥoslovakujo.
 • VALAŠ AN DOLINSKÝ, Ján: Mluvnica a slovnik slovensko-esperantský. Gramatiko kaj Vortaro Slovaka-Esperanta. Trenčianské Teplice Domov Speváckeho sboru slov. učitelov 1938. 164 p. - Tlačila/Presis Mor. Unie, Brno.

1939

 • DURENKAMP, J.: Sankta Katarino. Biografio de fama sanktulino. Brno, E. M. L. 1939. 110 p. 18 x 12. - Presis A. Pražák, Jablonné n. Orl. [Komplete konfiskita en la presejo fare de Gestapo 1939--03.]

1948

 • KILIAN, Th[eodor]: Esperanto. Učebnice a čítanka. 7. vyd. Brno, Pokorný 1948. 111, [1] p. 19,5 x 12,5. - [Sur la kovrilo:] Esperanto. Snadná učebnice pro kursy a samouky a mezinárodní čítanka

1950

 • 8. Ĉeĥoslovaka Esperanto-kongreso en Brno 27.-29. 5. 1950. Tekst-libreto. Brno, Svaz esperantistů 1950. 16 p. 20,6 x 14,2. - Vyšlo ke sjezdu esperantistů v Brně v květnu 1950. Odpovědný redaktor Jiří Kořínek.

1956

 • KILIAN, Th[eodor]: Esperanto. Učebnice a čítanka. Olomouc, eld. Esperantistoj Olomouc [1956]. 110 p. [Fotorepreso de la 5-a eld., Brno 1947.]

1957

 • KOŘÍNEK, Jiří: Doktor Zamenhoj. Ke čtyřicátému výročí úmrtí. Brno, [propra eld.] 1957. [1], 19, [1] p. 14 x 10,5. - Stencilita. [Ĉeĥa poemo.]

1969

 • JAKUBCOVÁ, Milda: Elektitaj versaĵoj. Okaze la 70-jara vivjubileo de s-ino ...kaj 155-jara fondjubileo de la Unua Brna Maŝinfabriko kompilis Ernesto Balaš... Brno, Esp.-rondeto ĉe la entreprena klubo ROH - Unua Brna Maŝinfabriko 1969. [1], 5 p, 20,8 x 14,7. Ofseta preso. - [9 poemoj.]

1970

 • ČAPEK, Karel: Libro de apokrifoj. Tradukis Josef Vondroušek kun lingva konsultiĝo de Rudolf Hromada, Tomáš Pumpr kaj Reto Rossetti. Eldonis Ĉeĥa Esperanto-Asocio en Praha. Grafika aranĝo de Věra Suchánková. Por la preso preparis Čestmír Knobloch. Presis Státní tiskárna n.p., závod 2, Praha 2. 109 p., 20,5 x 12,3. = Depresaĵo el la literatura aldono de la gazeto PACO, 1969.

1972

 • Tůma M.: Pri la varmo, ĈEA, 215 p., 1000 ekz.

1977

 • Vondroušek, Josef: Historio kaj biografioj, Třebíč

1980

 • JAKUBCOVA, Milda: Estrado de animaloj. Kolekto de fabloj. Dediĉita al mia edzo.- Připravil /Preparis Ernesto Vá a. iI. František Kuska. Báská Bystrica Okresný osvetový dom/ Distrikta kleriga domo 1980. [115] p. 20,3 x 14,5. Ofseta preso. - [100 poemoj.]
 • ČAPEK, Karel: Rakontoj e1 unua poŝo kaj Rakontoj e1 la dua poŝo. Esperantis Josef Vondroušek. Bildoj Milan Labašta. Prago, Ĉeĥa Esperanto-Asocio 1981. 285, [3] p. 20,3 x 14,5. - Presis Východočeské tiskárny, n. p., Pardubice, filio Trutnov. Orig.: Povídky z jedné kapsy [1928]. Povídky z druhé kapsy [1929].

1981

 • Křimský Z.: Sociologia esploro, ĈEA, tr. J.Vondroušek, 59 p., 800 ekz.

1981

 • Esperanto: soupis literatury z fondu Státní vědecké knihovny v Brně (Listo de E-literaturo en la Ŝtata Scienca Biblioteko de Brno, 1981 - Božena Kyjovská kaj Zdeněk Hršel

1982

 • Steletoj, infana legaĵo, Třebíč, 24 p., preparis M. Malovec
 • Jan Werner: Esperanta terminaro de terminologia fako

1983

 • Kamarýt S.: Historio de Esperanto--movado en Ĉeĥoslovakio, ĈEA, 256 p., 3500 ekz., redaktis J. Werner, J. Mařík, Z. Hršel, V. Echtner

1984

 • Vondroušek J.: Ĝojoj de mia vivo, ĈEA, Panoramo, 100 p.
 • Vondroušek J.: Historie a spisovatelé, Třebíč, 44 p.
 • AEST Brno, prelegaro, ĈEA, 175 p.

1985

 • Nezval V.: El mia vivo, Třebíč, tr. Vondroušek, 12 p.
 • Dyk V.: Ondro kaj drako, Třebíč, tr. J.Vondroušek, 48 p.

1986

 • Fabeloj, Třebíč, tr. M.Malovec, 32 p.
 • Werner J.: Terminologia kurso, Roudnice/L., 88 p., 200 ekz.

1987

 • Karel Čapek, ĈEA, 32 p., 3000 ekz., tr. J.Vondroušek

1988

 • Malovec M.: Gramatiko de Esperanto, Třebíč, 102 p., 200 ekz

1989

 • Vondroušek J.: Historio kaj literaturo de Esperanto, Třebíč, 36 p.

1990

 • TGM, Urba kultura centro en Kladno, tr. J. Vondroušek, 6p.
 • Werner J.: Matematika vortaro Esperanta-ĉeĥa-germana, propra eldono, Brno, 184 p., 400 ekz.
 • Werner, J.: Sistemo de tolerancoj kaj alĝustigoj (Brno, 9 p.)
 • TRASE '90, tradukseminario en Brno, stencilaĵo, 84 p., preparis M. Malovec
 • Thilleŭ G.-Disano B.: Zamenhof, Brno, tr. M.Malovec, bildrakonto, 36 p., 500 ekz.

1991

 • Echtner V.: Sep tradukoj, Třebíč, 24 p.
 • Cíchová J.: Signo de ekkrio, Brno, 16 p.
 • Cíchová J.: Kvar sezonoj, Brno, 16 p.

1992

 • Doktoro Johano Faŭsto, pupteatraĵo, eldonis Esperanta Literatura Fondaĵo Brno kaj Pupteatro Radost, Brno 1992, tr. Miroslav Malovec
 • Cíchová J.: Pragaj preĝoj, Brno,
 • Jarlibro de ĈEA, preparis M.Malovec
 • Internacia Seminario pri Komenio, Prelegaro, ĈEA, Prago 1992, redaktis M.Malovec
 • Kožík F.: Lumo en tenebroj, ĈEA, 130 p., biografio de Komenio, tr. Z.Rusín, fragmentojn el pedagogiaj kaj filozofiaj verkoj kaj el Labirinto tr. M.Malovec

1994

 • 25 jaroj de ĈEA, Malovec, M., ĈEA 1994, jarlibro, 64 p
 • Hašek, J.: Ne nur soldato Ŝvejk, KAVA-PECH, 1994, tr. J. Patera, M. Malovec k.a., 248 p.
 • Karel Čapek: Milito kontraŭ Salamandroj, eldonis KAVA-PECH kunlabore kun ĈEA, tr. Josef Vondroušek, por la eldono preparis Esperanta Literatura Fondaĵo Brno

1995

 • Karolo la IV-a: Propra biografio, KAVA-PECH, tr. J. Vondroušek, 88 p.
 • Malovec, M.: Gramatiko de la ĉeĥa lingvo, KAVA-PECH, 38 p.
 • Kraft, K.-Malovec, M.: Esperanta-ĉeĥa vortaro, KAVA-PECH, 240 p.

1996

 • Havel, V.: Aŭdienco, KAVA-PECH, tr. J. Vondroušek, 40 p.
 • Chrdlová, S.-Malovec, M.: Baza ĉeĥa konversacio, KAVA-PECH, 32 p.
 • Vogelmann, Bruno: Nový realismus, KAVA-PECH, elesperantigis Václav Pecák a Miroslav Malovec, 176 p.

1998

 • Ludíková, Věra: Ekaŭdi la animon / Uslyšet duši, tr. Jaroslav Mráz kaj Miroslav Malovec, Chronos Praha, 165 p., spegula eldono Esperanta-ĉeĥa
 • Vogelmann, Bruno: La nova realismo, KAVA-PECH, 192 p. (enkomputiligis M. Malovec)
 • Mácha, Karel Hynek: Majo, tr. Tomáš Pumpr, por preso preparis M. Malovec, Opava

1999

 • Mácha, Karel Hynek: Máj / Majo, tr. Josef Rumler, Praha, II volumoj, 96 p., spegula eldono ĉeĥa-Esperanta, enkomputiligis M. Malovec
 • KAEST '98, Kolovko pri Apliko de Esperanto en Scienco kaj Tekniko, Modernaj rimedoj de komunikado, terminologiaj problemoj, KAVA-PECH, redaktis M. Malovec, 193 p.

2000

 • Malovec, Miroslav: Gramatiko de Esperanto (Dua eldono plilarĝigita), KAVA-PECH, 135 p.

2001

 • Cent jaroj de Esperantista klubo en Brno

2002

 • Werner, Jan: Terminaro de betono kaj de betonistaj laboroj, Brno

2003

 • Hršel, Zdeněkl: Rudná

2004

 • Werner, Jan: Terminologiaj konsideroj, KAVA-PECH 2004, 180 p.

2005

 • Verda duopo, EK Brno 2005, sborník přednášek ke 100. výročí J. Vondrouška a V. Scheibra.
 • Jarkolekto de TAKE 2005, red. Jan Werner

2008

 • Miroslav Malovec: Gramatiko de la ĉeĥa lingvo, KAVA-PECH, 2-a eldono
 • Werner, Jan: Koteado en konstru-desegnoj
 • Werner, Jan: Leteroj de ELFo 2006-2007
 • Werner, Jan: Koteado en konstru-desegnoj (Brno)

2009

 • Borský, Jozef: 1111 anekdotoj en Esperanto, Espero (brněnský autor)
 • Blahuš, Marek: Rechtschreibprüfung für Esperanto und andere Sprachen, Berlin
 • Urbo Brno - ĝusta direkto, flugfolio, tr. Zdeněk Hršel

2010

 • Eduard Jitzovský: Fieraj koroj, tradukis Jan Werner, Espero
 • Elena Popova: Rim-enigmoj, ilustris Mirka Tomečková, KAVA-PECH (por eldono preparis M. Malovec)
 • Max Kašparů: Kristnaskaj demandoj kaj paradoksoj, tradukis Marek Blahuš, KAVA-PECH
 • Pavel Rak: Desegnita humuro, KAVA-PECH, esperantigis M. Malovec
 • Jarkolekto de TAKE 2010, red. J. Werner
 • Kašparů, Max: Kristnaskaj demandoj kaj paradoksoj, tr. Marek Blahuš (KAVA-PECH)

2011

 • Jan Werner: Ladistaj produktoj en konstruado

2012

 • Jan Werner: Versa neversa mozaiko
 • Max Kašparů - Miroslav Malovec: Stručný psychiatrický slovník esperantský a český

2013

 • Josef Cink: Česko-esperantská frazeologie (k tisku připravilo a vydalo Sdružení)
 • Otokar Březina: Moje matka – Mia patrino ve 14 jazycích a DVD o Kraji Vysočina v češtině, esperantu a angličtině.
 • Leif Nordenstorm: Arne, syn náčelníka, příběh mladého vikinga. KAVA-PECH, přeložil Oldřich Arnošt Fischer.
 • Jan Werner: Historiaj ĉevroj, propra eldono Brno

2014