panel 1  * panel 2 * panel 3 * panel 4 * panel 5 * panel 6 * panel 7 * panel 8

 

panel 2 – L. L. Zamenhof

 

Dr. Ludoviko Lazaro Zamenhof – (1859-1917)

Narodil se v Bialystoku, jeho otec a děd byli učitelé jazyků, což poznamenalo i mladého Zamenhofa. V r. 1905 napsal, že lidská řeč byla pro něj vždy nejdražší ze všeho na světě. Z jazyků nejvíce miloval ruštinu, v které byl vychován, v mládí se chtěl stát velkým ruským básníkem. Dokonale hovořil a psal také polsky a německy. Poměrně dobře znal také francouzštinu a částečně dalších osm jazyků.

Gymnázium vystudoval jako premiant, medicínu studoval v Moskvě a Varšavě. Profesi praktického lékaře záhy opustil, nesnášel pohled na trpící a umírající. Specializoval se na oční lékařství.

Zamenhof byl židovské národnosti. A ačkoliv miloval ruský jazyk a Rusko, pocítil, že jeho láska je odměňována nenávistí, že ruská vládnoucí vrstva ho pokládá jeho a jeho spoluobčany za bezprávné cizince. Rodný Bialystok byl etnicky pestrým prostředím: Židé (80 %), Poláci, Rusové, Němci. Zamenhof o zdejších poměrech napsal:

Všichni se zde nenáviděli, znevažovali, utlačovali mé bratry. Viděl jsem, že také všechny ostatní rasy žijící v mém městě se navzájem nenávidí a pronásledují… velmi jsem tím trpěl a začal jsem snít a takové šťastné době, kdy všechny národnostní spory zmizí, kdy bude existovat jazyk a země stejným právem pro všechny občany, kdy si všichni budou rozumět a budou se mít vzájemně rádi.

Láska k jazyku obecně a myšlenka universálního mezinárodního jazyka se stala pro Zamenhofa osudovým. V dopise Borovkovi napsal:

„Myšlenka, jejímuž uskutečnění jsem věnoval celý svůj život, se u mne objevila již v nejútlejším dětství a od té doby mě nikdy neopustila: žil jsem s ní a ani jsem si nemohl představit, že bych ji opustil.“

 

První učebnice vyšla 14. července 1887 a byla pro Rusy:

Dr. Esperanto: Международный язик. Предисловие и полный учебник (por Rusoj).

Téhož roku vyšly jazykové verze pro Francouze, Poláky a Němce.
První učebnice pro Čechy vyšla r. 1890 v Pardubicích.

 

Další jazyková díla Dr. Esperanta – L. L. Zamenhofa:

§          Universala Vortaro de la lingvo internacia Esperanto (1894), který je šestijazyčný: esperanto – francouzština – angličtina – němčina – ruština – polština

§          Fundamenta Krestomatio de la lingvo Esperanto (1903)

§          Fundamento de Esperanto (1905)

§          Lingvaj respondoj („Jazykové odpovědi“ tazatelům, publikované postupně od roku 1996)

(Knihy vystavit ve vitríně.)

 

Slovník „Universala Vortaro“ Zamenhof uvádí slovy:

Všemu, co je napsáno v mezinárodním jazyku esperanto, lze porozumět za pomoci tohoto slovníku. Slova, která spolu tvoří jeden pojem, jsou psána dohromady… Tak například slovo frat’in’o“, představující jeden pojem (sestra), je složeno ze tří slov, z nichž každé je třeba hledat samostatně:

frat’  =  frère; brother; Bruder; брат; bratr

in’     =  přípona značící ženskou osobu

o      =  mluvnická koncovka podstatného jména (jedn.č., 1. pád)

fratino  =  sestra

 

Jazyk bez literatury není plnohodnotný, proto Zamenhof přeložil řadu děl:

§          Ch. Dickens: La batalo de la vivo (Velké naděje)

§          W. Shakespeare: Hamleto (Hamlet)

§          J. W. Goethe: Ifigenio en Taŭrido (Ifigenie v Tauridě)

§          J. B. Molière: Georgo Dandin (Jíra Danda) (Chudák manžel)

§          J. Ch. F. von Schiller: La rabistoj (Loupežníci)

§          N. V. Gogol: La revizoro (Revizor)

§          E. Orzeszkowa: Marta (Marta)

§          H. C. Andersen: Fabeloj (Pohádky)

§          H. Heine: La Rabeno de Baĥaraĥ

§          Malnova Testamento (Starý zákon)

(Ve vitríně se mohou vystavit uvedené překlady.)

 

Zamenhofovy básně:

La espero (Naděje), La vojo (Cesta), Al la fratoj (Bratrům), Preĝo sub la verda standardo (Modlitba pod zelenou standardou), Mia penso (Moje myšlenka), Ho, mia kor’ (Ach, mé srdce).

(Vystavit by se mohly 2 strofy básně La espero.)

 

L. L. Zamenhof:

LA ESPERO

En la mondon venis nova sento,

Tra la mondo iras forta voko;

Per flugiloj de facila vento

Nun de loko flugu ĝi al loko.

Ne al glavo sangon soifanta

Ĝi la homan tiras familion:

Al la mond’ eterne militanta

Ĝi promesas sanktan harmonion.

 

 

Dvě rozhodnutí Dr. Zamenhofa, která byla pro esperanto a jeho vývoj mimořádně důležitá:

 

1.     Aglutinační charakter jazyka
Zamenhof ve své čítance „Fundamenta krestomatio“ napsal (s.248):
Zavedl jsem úplné rozčlenění slov na elementární významové jednotky (morfy), které mají funkci samostatných slov a jsou co do tvaru neměnné. Celý jazyk tak nesestává z gramaticky měněnných (flexivních) tvarů, nýbrž z tvarů neměnných.

Zamenhof tak následoval příklad turkotatarských jazyků. Tento specifický charakter esperanta, usnadňující jeho studium a užívání, byl později konstatován jazykovědcem N. J. Marrem, profesorem univerzity v Petrohradě.

Podle jazykové typologie je esperanto jazykem syntetickým aglutinačním, slova neskloňuje a nečasuje jako čeština, pouze skládá slova (lexémy) na způsob stavebnice.

2.    L. L. Zamenhof se vzdal práva řídit vývoj jazyka
V deklaraci 1. světového kongresu esperantistů v Boulogne-sur-Mer (1905) bylo přijato rozhodnutí:
Esperanto nemá žádného osobního zákonodárce a nezávisí na žádném člověku. Všechny názory a díla autora esperanta mají, stejně jako názory a díla každého jiného esperantisty, charakter ryze soukromý a pro nikoho závazný. Jediným, jednou pro vždy závazným základem jazyka esperanto je dílo „Fundamento de Esperanto“, v němž nikdo nemá právo dělat změny.

Toto prozíravé rozhodnutí způsobilo, že esperanto stále představuje jednotný, i když vyvíjející se jazykový systém.

 

Dále umístit na panelu:

Foto nebo obrázek Zamenhofa, např. od A. Bartošíka.

 

panel 1  * panel 2 * panel 3 * panel 4 * panel 5 * panel 6 * panel 7 * panel 8