panel 1  * panel 2 * panel 3 * panel 4 * panel 5 * panel 6 * panel 7 * panel 8

 

panel 5 – Veřejná uznání neutrálního jazyka a esperanta

 

 

The American Philosophical Society (založená r. 1743) zvolila roku 1887 komisi, aby prozkoumala vědeckou cenu volapüku. Komise volapük odsoudila a stanovila principy, na nichž by měl být umělý jazyk zbudován: „Má mít mluvnici co nejjednodušší a přirozenou, pravopis úplně fonetický, být libozvučný a mít slovník složený z kořenů společných hlavním evropským jazykům arijské čeledi.“

Společnost rozhodla zaslat všem učeným společnostem návrh, aby byl svolán mezinárodní sjezd učenců k rozhodnutí o konečné formě pomocného mezinárodního jazyka.

Zamenhofova učebnice esperanta se do komise dostala až po usnesení, zájem však vzbudila značný. Henry Philips o ní referoval dodatečně a prohlásil, že tento jazyk plně splňuje požadavky komise. Roku 1889 vydal pochvalnou brožuru s anglo-esperantským slovníkem: „An attempt towards an International Language by D-ro Esperanto…“

 

Nobelova cena. Roku 1906 byl podán návrh udělit L. L. Zamenhofovi Nobelovu cenu, návrh podepsalo 12 členů londýnské Komory obcí. Stejný návrh byl podán v r. 1910 na popud 45 členů francouzské poslanecké sněmovny a jiných oprávněných osob.

 

Delegace pro zavedení pomocného mezinárodního jazyka byla utvořena komisí ustavenou z podnětu mezinárodního sjezdu filozofického v Paříži r. 1900 (u příležitosti světové výstavy). Jednalo se o shromáždění členů vědeckých akademií, univerzitních profesorů a zástupců učených společnotí, v počtu 1251 členů. Po několikaletém korespondenčním jednání v r. 1907 volbu rozhodl čtrnáctičlenný výbor, a to takto: „Z prozkoumaných řečí žádná nemůže být přijata jako celek a beze změn. Je rozhodnuto přijmouti v zásadě esperanto pro jeho poměrnou dokonalost a pro mnohé a rozmanité praktické použití, jehož již docílilo, za podmínky některých změn, které provede stálá komise ve smyslu zprávy sekretářů výboru a návrhu ido, snažíc se při tom domluviti s jazykovým výborem esperantistů“.

Esperantisté nemohli příjmout požadované změny, protože byly v rozporu s neměnným Zamenhofovým základem esperanta. Hnutí ida se vydalo vlastní cestou, avšak neuspělo. Autorem ida byl významný esperantista a přítel L.L. Zamenhofa, Louis de Beaufront, až do května 1908 skrytý za anonymem „Ido“.

 

Kongres Světového sdružení Mezinárodních svazů v Bruselu (1920) se usnesl na rezoluci, která doporučila zavedení esperanta pomocí veřejné správy a jeho uznání za vlastní jednací jazyk.

 

Světová poštovní unie již po 1. světové válce uznala esperanto za jazyk jasný pro poštovní styk.
Poštovní známky a jiné ceniny s esperantským námětem vydala řada států. První takovou známku vydal Sovětský svaz r. 1925, následovaly: Brazílie, Bulharsko, Československo, Maďarsko, Lichtenštejnsko, Rakousko, Polsko, Jugoslávie aj. (Ukázky viz ve vitríně.)

V roce 1987 vyšel v Číně 116 stránkový „Katalog esperantských známek“ s filatelistickými daty a barevnými reprodukcemi (€ 6,00). V roce 1990 byl vydán 416 stránkový „Katalog esperantské filatelie“ s oddíly o známkách, razítcích a nálepkách (€ 75,00), autor R. Hirsch.

 

Svaz národů. Na valné schůzi Svazu národů r.1920 byl podán návrh rezoluce, doporučující studium otázky esperanta podepsaný 10 delegáty (za ČSR Dr. E. Benešem), byl však zamítnut. Hned v r.1921 podalo podobný návrh 13 delegátů. Návrh byl přijat s doporučením projednat otázku vyučování esperanta na veřejných školách v průběhu valného shromáždění v r. 1922.

 

PEN-klub přijal esperanto jako literární jazyk r. 1992.

 

Eugen Wüster (1898-1977). Internationale Sprachnormung in der Technik (Mezinárodní jazyková normalizace v technice) je doktorská disertační práce, která v roce 1931 jméno mladého autora – esperantisty – postavila do čela nového vědního oboru: mezinárodní jazykové normalizace v technice. Autor v knize nabízí odborníkům celého světa esperanto a jeho slovní zásobu jako základ k vybudování mezinárodního názvoslovného kódu. Návrh byl vzat vážně, kniha se stala, a je dodnes, základním dílem mezinárodní terminologie.

Na základě díla E. Wüstra, vydaného v ruském překladu v Moskvě
r. 1935, výbor pro technickou normalizaci SSSR navrhl mezinárodní normalizační organizaci ISA (dnes ISO) vytvoření mezinárodního terminologického kódu založeného na esperantu. Návrh byl přijat jednomyslně a práce zahájeny s účastí všech členských států ISA. V červnu 1938 výbor „Terminologie“ ISA vydal rezoluci, v níž byl patrný odklon od systémového esperanta a příklon k naturalistickým prototypovým formám. Tento trend v rámci aktivit ISO trvá dodnes, znamená však ústup od původního cíle, spokojuje se se vzájemnou  harmonizací pojmů a termínů v národních jazycích.

 

Universala Esperanto-Asocio (Světový esperantský svaz) je nevládním členem UNESCO, organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu.

 

Rezoluce UNESCO o podpoře esperanta č. 8C/DR/116 byla přijata 4. generální konferencí v Montevideu (Urugvaj) dne 10.12.1954.

(Text vystavit! Mám okopírovaný – We.)

 

Rezoluce UNESCO vybízející členské státy, aby se připojily k oslavě 100 let esperanta v roce 1987 byla přijata 23. generální konferencí v Sofii v roce 1985.

 

Státní univerzity, které vyučují esperanto a interlingvistiku, tzn. vědu o mezinárodní komunikaci a plánových jazycích, jsou v Belgii, Bulharsku, Číně (18 univerzit), Estonsku, Francii, Itálii, Izraeli, Japonsku, Korejské republice, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Mexiku, Německu, Nizozemsku, Polsku, Rakousku, Rusku, Španělsku a USA.

 

Gesellschaft für Interlinguistik e.V. (The German Interlinguistics Society, Německá interlingvistická společnost) byla založena r. 1991 v Berkíně německými jazykovědci. Je činná mezinárodně a zabývá se“

q       mezinárodní jazykovou komunikací,

q       plánovými jazyky,

q       esperantologií,

q       výukou esperanta a interlingvistiky na univerzitách a institutech pro vyšší vzdělání.

Společnost má členy také v Číně, Finsku, Chorvatsku, Japonsku, Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, Rakousku a Švýcarsku.

 

Jednací jazyk Evropské unie. Ve dnech 7. a 8. prosince 2003, z iniciativy evropských poslanců Radikální strany, se v bruselském sídle Evropského parlamentu konala konference o jazykovém problému Evropské unie. Přítomna byla řada zainteresovaných hostů, také esperantisté ze zemí EU. Mimo jiné se jednalo o založení Výboru pro uskutečnění experimentálního vyučování esperanta v zemích EU. Na této schůzi bylo použito esperanto jako jazyk, z kterého a do kterého bylo jednání tlumočeno.

 

Nová univerzita v Komárně. Akademie AIS San Marino koncem srpna 2004 otevře novou univerzitu v slovenském a maďarském Komárně s názvem Libera Eŭropa Universitato Kelemantia (LEUKAIS) se studijní náplní: mezinárodní a mezikulturní komunikace. Univerzita bude mít 4 fakulty. Hlavními učebními jazyky bude esperanto a němčina. Univerzitu povede rektorská trojice profesorů AIS: Eva Poláková, Helmar Frank a Reinhard Selten (nositel Nobelovy ceny za ekonomiku).

 

panel 1  * panel 2 * panel 3 * panel 4 * panel 5 * panel 6 * panel 7 * panel 8