Klub esperantistů Brno

pobočný spolek Českého esperantského svazu

V roce 1901 založen První spolek esperantistů rakouských v Brněprogram

akce

informace

historie

knihovna

bulletin

aktuálně

osobnosti

Kniha návštěv

děti

mládež

dospělí

senioři

publikace

ke stažení

UNESCO

Literatura

Slavní esperantisté

Organizace

Mezinárodní akceEsperante

Hlavní strana

O nás

Historie

Stanovy

Přihláška

Výbor klubu

Studium

Podíl klubu na Wikipedii

 

Český

esperantský

svaz

 

Založení

ČES v Brně 1969 

 

Lidská práva v esperantu

 

Výbor klubu

Výbor sdružení

WikipediaLetní jazykový tábor


Lingvo.info
Klub esperantistů Brno, zapsaný spolek Českého esperantského svazu

Jsme zájmová nezisková organizace, která si klade za cíl seznamovat českou veřejnost s mezinárodním jazykem esperanto a jeho kulturou a naopak mezinárodní esperantskou veřejnost seznamovat s kulturou českou.

Naši členové se učí esperanto a poznávají celosvětové esperantské hnutí, esperantskou literaturu a esperantské osobnosti.

Na našich přednáškových schůzkách si mohou své znalosti esperanta prohlubovat buď pasivním poslechem nebo se i aktivně zapojit do programů vlastními přednáškami. Mohou se zúčastnit esperantských kulturních akcí u nás i v zahraničí, korespondovat si se zahraničními přáteli klasickou poštou nebo po internetu.

Někteří naši členové přispívají aktivně do české i esperantské Wikipedie, píší články do tisku, připravují učební pomůcky, překládají literaturu, podílejí se na tvorbě odborných terminářů. Připravují esperantské verze internetových stránek některých obcí, organizací nebo prezentací našich osobností, zvláště brněnských.

K dispozici našim členům je esperantská knihovna se 4 tisíci knihami a řadou časopisů. Dnes je ovšem možné najít stovky esperantských knih i časopisů také na internetu.

Naše cíle

KLUB ESPERANTISTŮ

Schůzky: Klubovna ÚMČ Brno-střed, Hybešova 65a, od 18 h, každou středu.
Korespondenční adresa: Klub esperantistů v Brně, p/a Miroslav Malovec, Bosonožská 15/10,
625 00 Brno, brno@esperanto.cz
Název účtu: Klub esperantistů v Brně, aktuální číslo účtu: 2301405860/2010 Fio banka, variabilní symbol: datum narození účastníka (např. 19800213 = 13.2.1980).
IČO: 64331288


Vchod do klubovny na Starobrněnské 15 proti Knižnímu klubu

Klubovna prošla v létě 2013 rekonstrukcí

Kniha návštěv  

Klubová kronika

Naše stránky na Facebooku

Aktuality

101. Světový kongres esperanta v Nitře 23.-30.7.2016

Duolingo - od 28. května 2015 kurz esperanta pro osoby mluvící anglicky

Všechny kurzy Duolingo včetně počtu studentů lze sledovat zde.

Naše klubové programy na webu Program Brněnsko

Letáček Světového esperantského svazu v Rotterdamu

Esperantský letáček o Brně na stránkách města Brna

Esperanto přidáno na Polskou listinu nemateriálního kulturního dědictví

Kalendář se slovíčky 2016

Nabídka nových knih: Metamorfozoj * Ĉerkoturneo * Kun fotilo inter libeloj * Terminaro de beto kaj de betonistaj laboroj * Konstrufaka kolekto27.10.1901 založení klubu

115 let učíme mezinárodní jazyk esperanto a jeho kulturu

Esperanto je mezinárodní jazyk sestavený z mezinárodních slov a zveřejněný v roce 1887 ve Varšavě Ludvíkem Lazarem Zamenhofem (1859-1917).

Principy esperanta

Jazyk je utvořen tak aby se dobře učil jako jazyk cizí, to znamená:

mezinárodní slova * snadná a zřetelná výslovnost díky použití jen základních samohlásek bez přehlásek * fonetický pravopis podle zásady "piš, jak slyšíš" * charakteristické koncovky pro čtyři základní slovní druhy * pravidelné odvozování slov pomocí předpon a přípon * skloňování pomocí předložek * u sloves je v každém čase jediný tvar pro všechny osoby * rozsah slovní zásoby srovnatelný s národními jazyky, jen lépe uspořádaný * dělí se na konverzační úroveň a literární úroveň * snadnost jazyka je dána jeho pravidelností, nikoliv zjednodušeným vyjadřováním * významnou součástí jazyka a jeho vývoje je literatura, původní i přeložená, umělecká i odborná.

Objevte esperanto - Esperanto máš v kapse.Víte, že …..

slovník esperantských spisovatelů (Chorvatsko 2006) obsahuje více než 800 autorů (od roku 1887 dodnes) píšících v esperantu?

Světový esperantský svaz (Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam) má ve světě 71 národních členských organizací a 40 tematických organizací (mládež, učitelé, nevidomí, katolíci apod.)?

každý rok se koná Světový kongres esperanta, vlastně festival esperantské kultury, vždy v jiném státě a světadíle, za účasti 600 – 3000 lidí?

největší muzeum esperanta s esperantskou knihovnou je ve Vídni jako součást Rakouské národní knihovny?

... každý druhý den vyjde ve světě esperantská kniha?

... přeloženy do esperanta jsou i jazykově velmi náročná díla jako Bible, Božská komedie, Hamlet, Don Quijote, Zločin a trest, Hrabě Monte Christo, Sen v červeném domě, Švejk, Pán prstenů, Sto roků samoty, Plechový bubínek a mnoho dalších?

esperantská Wikipedie již překročila 200 000 článků?

... do kurzu esperanta Duolingo pro anglicky hovořící se již přihlásilo 300 000 lidí za 10 měsíců?

Jak se naučit esperanto?

Korespondenční kurzy Českého esperantského svazu (Ceník - Přihláška) * Mezinárodní internetový kurz esperanta LERNU! * Mezinárodní dětský kurz esperanta Mazi en Gondolando * Brazilský kurz esperanta v české verzi * On-line učebnice Theodora KilianaPobytové kurzy esperanta

Zámek Bartošovice * Pension Espero ve Skokovech * Letní jazykový tábor Lančov * Letní esperantské studium na SlovenskuUčebnice a slovníky

Esperanto od A do Z

Esperantem za tři měsíce

Esperanto přímou metodou

Esperanto pro děti 1 - Esperanto pro děti 2

Esperantsko-český slovník

Česko-esperantský slovníkEsperantská kultura

Esperantské organizace, instituce a kongresy

Esperantská literatura

Esperantská encyklopedie

Rozhlasová stanice Verda Stacio

Podkasty polského RetRadia


KONTAKTY:

klub

sdružení

mládež

E-lingvo

 

Starto

 

UK Praha

1996

 

Prezentace

obcí

v esperantu

 

Verda Stacio

 

Esperantsko-český slovník


Bez vydavatele


Verda Stacio

Verda Ĉaro

Doksy

Filatelo

Faka agado


Infanlibro